Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Закона за висшето образование

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 17 от 25 февруари 2020 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
  (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г. и бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 5 след думата „акредитация“ се добавя „от Националната агенция за оценяване и акредитация“.

  § 2. В чл. 7 се създава ал. 5:
  „(5) Дипломата за завършена степен на висшето образование, европейското дипломно приложение, свидетелството за професионална квалификация и документ, удостоверяващ положението на студента или на докторанта с цел продължаване на обучението в друго висше училище, се издават без заплащане на такса.“

  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. по предложение на министъра на образованието и науката приема Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда;“
  б) в т. 2 след думата „училища“ се добавя „в съответствие с Националната карта на висшето образование в Република България“;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. открива, преобразува и закрива извън случаите по ал. 2, т. 1:
  а) факултети, институти, филиали и колежи, както и териториално изнесени звена и поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби в държавните висши училища, въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката, като за филиалите и колежите се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението;
  б) териториално изнесени звена в страната, както и териториално изнесени звена и поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на частните висши училища, в които се извършва обучение на студенти, въз основа на искане на съответното висше училище по предложение на министъра на образованието и науката, като се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението;“
  г) в т. 6:
  аа) буква „а“ се изменя така:
  „а) по предложение на министъра на образованието и науката общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, по професионални направления и по специалности от регулираните професии, както и разпределението му по държавни висши училища в съответствие с ал. 4;“
  бб) буква „в“ се отменя;
  д) в т. 7 след думата „училища“ се добавя „и научните организации по чл. 47, ал. 1“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ се разпределя по държавни висши училища, по професионални направления и по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от:
  1. оценката на учебната и научната дейност;
  2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
  3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
  4. заявената готовност от държавните висши училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.“
  3. В ал. 5 думите „утвърждаване броя“ се заменят с „разпределяне на общия брой“.

  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. разработва и внася в Министерския съвет за приемане Национална карта на висшето образование в Република България, след съгласуване с национално представителните синдикални и работодателски организации;“
  б) в т. 4 думите „и легализацията“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „в срок до два месеца от датата на представяне на всички необходими документи“;
  в) в т. 6:
  аа) в буква „б“ думите „чл. 31, ал. 2“ се заменят с „чл. 31, ал. 4“;
  бб) в буква „в“ думите „по чл. 31, ал. 3“ се заличават;
  г) създават се т. 9 – 11:
  „9. утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели, задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им;
  10. сключва договор за управление с ректора на държавното висше училище при условията и по реда на този закон за срока на неговия мандат, осъществява контрол по договора и приема ежегоден отчет за изпълнението му;
  11. упражнява контрол по спазване на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.“
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Политиката за развитие по ал. 2, т. 9 се изготвя след обсъждане със заинтересованите страни и се утвърждава не по-късно от три месеца преди провеждането на избор на нов ректор. При предсрочно прекратяване на мандата на ректора следващият ректор изпълнява утвърдената политика за развитие на висшето училище до края на мандата.
  (4) По инициатива на органите за управление на висшето училище и на министъра на образованието и науката в политиката за развитие по ал. 2, т. 9 може да се добавя списъкът със стратегическите цели и задачи, без политиката да се променя съществено концептуално.“

  § 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява оценяване на проекти за откриване и преобразуване на висши училища, основни звена, филиали, териториално изнесени звена на висшите училища, професионални направления и специалности от регулираните професии и извършва институционална и програмна акредитация, както и следакредитационно наблюдение и контрол.“
  2. Алинеи 5 и 6 се отменят.

  § 6. В чл. 14 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) За срока на съществуването си частните висши училища трябва да разполагат с право на собственост или с учредено право на ползване върху недвижимите имоти, които се ползват за провеждането на обучението.
  (6) При промяна на обстоятелствата по ал. 5 висшето училище писмено уведомява Националната агенция за оценяване и акредитация в двумесечен срок от настъпване на промяната.“

  § 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „изследователски университети“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В ал. 2, т. 2 думата „четат“ се заменя с „провеждат“.
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. В ал. 7, изречение трето думата „четат“ се заменя с „провеждат“.

  § 8. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) Висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, включващи брой публикувани и реферирани научни статии в международните бази данни, брой подадени заявки за международни патенти, брой цитати в реферирани и индексирани списания от други автори в международните бази данни, определени в акт на Министерския съвет, може да бъде определено за изследователско висше училище.
  (2) Изследователските висши училища се определят в списък, приет от Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“. Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември при условия и по ред, определени в акта по ал. 1.
  (3) Висше училище, което отговаря на критериите по ал. 1, се включва в списъка по ал. 2 за срок 4 години.
  (4) Предложенията за включване в списъка по ал. 2 се правят от министъра на образованието и науката по искане на висшето училище.“

  § 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 16:
  „16. право на сключване от държавните висши училища при брой на обучаваните студенти до 5000 към момента на сключване на споразумението – едно споразумение, при брой на обучаваните студенти над 5000 – до две споразумения, а за изследователските висши училища – до 4 споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули за придобиване на профилираната и професионалната подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за предучилищното и училищното образование; споразумението, както и промените в него влизат в сила след одобряване от министъра на образованието и науката.“
  2. В ал. 5 думата „институционална“ се заменя с „програмна“.

  § 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява не по-малко от три катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на висшето образование, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение. Хабилитираните лица от академичния състав на факултета на основен трудов договор провеждат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните часове. При необходимост и след решение на академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да провеждат и не по-малко от 50 на сто от лекционните часове. След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Общото събрание на факултета се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител.“
  3. В ал. 7, изречение първо числото „25“ се заменя с „21“.
  4. В ал. 8 т. 4 се отменя.
  5. Алинея 10 се отменя.
  6. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища, освен дейността по ал. 1, може да се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност.“

  § 11. В чл. 26в, ал. 2 думата „четат“ се заменя с „провеждат“.

  § 12. В чл. 26г, ал. 1, изречение второ думата „четат“ се заменя с „провеждат“.

  § 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител.“
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а процедурата за избор на представители на студентите и докторантите – в правилника за организацията и дейността на студентския съвет“.

  § 14. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и – за държавните висши училища, предлага на министъра на образованието и науката сключването на договор по чл. 10, ал. 2, т. 10“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председателят на общото събрание представлява висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от ректора академична длъжност.“

  § 15. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата „училище“ се добавя „в съответствие с утвърдената политика по чл. 10, ал. 2, т. 9 за държавните висши училища“;
  б) в т. 4 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“;
  в) точка 8 се изменя така:
  „8. приема правилник за атестирането на академичния състав;“
  г) в т. 10 буква „г“ се изменя така:
  „г) сключване на споразумения по чл. 21, ал. 1, т. 16;“
  д) създава се т. 18:
  „18. определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на учебни програми по учебните предмети и/или модули от профилираната, професионалната и специализираната подготовка в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не повече от 83 на сто от състава на академичния съвет по ал. 2, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на академичния съвет; членовете, представляващи служителите, са не повече от 5 на сто от състава на академичния съвет, като имат поне един представител.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) В държавните висши училища в академичния съвет с право на глас участват и членовете на съвета на настоятелите.“

  § 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За ректор, декан и директор на филиал, департамент или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор на държавно висше училище се сключва договор за управление по чл. 10, ал. 2, т. 10, а с избраните декан, директор на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.“
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Договорът за управление по ал. 1 съдържа:
  1. задълженията на страните за изпълнението на политиката за развитие на висшето училище;
  2. конкретни механизми и показатели за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище;
  3. задължението на страните да осъществяват текуща комуникация по всички въпроси, свързани с изпълнението на приетата мандатна програма на ректора, в цялост и поотделно за всяка година, както и относно съответствието й с политиката за развитие на висшето училище;
  4. задължението на ректора да отчита пред министъра на образованието и науката резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на висшето училище и за съществуващите проблеми и мерките за тяхното решаване.
  (3) Договорът за управление с ректора се прекратява при прекратяване на мандата му по чл. 35 и при навършване на 65-годишна възраст.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думата „колеж“ се добавя „ръководител на катедра“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, след думата „предсрочно“ се поставя запетая, а думите „в случаите по чл. 35“ се заменят с „освен случаите по чл. 35, и при навършване на 65-годишна възраст“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  6. Създава се ал. 7:
  „(7) На ръководна длъжност не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст.“

  § 17. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „филиал или колеж“ се заменят с „департамент, филиал, колеж и с ръководител на катедра и техните заместници“;
  б) създава се нова т. 10:
  „10. предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена;“
  в) създават се т. 11 – 13:
  „11. взема решение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висшето училище въз основа на доклад на комисия;
  12. подготвя и представя ежегоден отчет до министъра на образованието и науката за изпълнението на задълженията по договора за управление;
  13. представя ежегодно на общото събрание отчет за работата си и за резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на висшето училище, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване;“
  г) досегашната т. 10 става т. 14 и се изменя така:
  „14. изпълнява други функции, произтичащи от законите, от политиката за развитие на висшето училище и от решенията на общото събрание или на академичния съвет.“
  2. В ал. 2 думите „по чл. 31, ал. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 31, ал. 4 и 5“.
  3. В ал. 3 след думата „програма“ се поставя запетая и се добавя „включваща и система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище“.

  § 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Мандатът на едноличните органи за управление по ал. 1 се прекратява предсрочно, когато бъдат освободени от длъжностите по чл. 48.“

  § 19. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 числото „7“ се заменя с „8“, а след думите „студентския съвет“ се поставя запетая и се добавя „на общината, в която е седалището на висшето училище“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 4:
  а) в т. 1 думата „заместник-кметове“ и запетаята пред нея се заличават;
  б) в т. 2 думите „и синдикални организации“ се заличават.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет по предложение на ректора, а останалите трима се определят съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на общината, в която е седалището на висшето училище, и от студентския съвет.“

  § 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Териториално изнесените звена на частните висши училища в страната и в чужбина се откриват след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.“

  § 21. В чл. 36а, ал. 2, изречение първо след думите „извън страната“ се добавя „както и членовете на съвета на настоятелите, които не присъстват на заседанието“.

  § 22. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Висшето училище има право да провежда обучение в образователната и научна степен „доктор“ само по акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии при условията на чл. 80, ал. 2.“
  2. В ал. 2 след думата „изпити“ се поставя запетая и се добавя „научноизследователска“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Факултетният, съответно научният съвет на основното звено, което обучава докторанта, избира научния му ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира.“
  4. В ал. 4 се създава изречение второ: „Ръководител на докторант може да бъде и изследовател, който отговаря на изискванията на чл. 2б, ал. 1 и 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност „професор“ или „доцент“ в съответното професионално направление.“

  § 23. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „акредитация“ се добавя „с оценка от 8,00 до 10,00“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Научният съвет на звеното, което обучава докторанта, избира научния му ръководител, утвърждава учебния му план и ежегодно го атестира.“

  § 24. В чл. 53, ал. 1 след думата „назначава“ се добавя „изследователи“.

  § 25. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „асистент“ се добавя „и на случаите на удължаване по § 11 от преходните и заключителните разпоредби“.
  2. В ал. 3 думите „с трудов договор за определено време“ се заменят със „със срочен трудов договор за срок не по-дълъг от 5 години“.

  § 26. В чл. 56, ал. 1, т. 1 думите „и утвърдения индивидуален план за дейността си“ се заличават.

  § 27. Създава се чл. 56а:
  „Чл. 56а. (1) При споразумение по чл. 21, ал. 1, т. 16 лицата, заемащи академична длъжност във висшето училище, могат да изпълняват до 30 на сто от норматива си за учебна заетост и в гимназията, в средното или в специализираното училище с учебни часове по учебен предмет или модул съответно от профилираната, професионалната и специализираната подготовка по ред, определен в правилника за дейността на висшето училище.
  (2) В случаите по ал. 1 един час от норматива за учебна заетост на лицата, заемащи академична длъжност, се приравнява на два учебни часа, определени за изучаване на учебния предмет или модул съответно от профилираната, професионалната и специализираната подготовка.
  (3) Лицата изпълняват частта от норматива си за учебна заетост в случаите по ал. 1 в рамките на работното време по трудовия договор за академичната длъжност, която заемат.“

  § 28. В чл. 58, ал. 1, т. 3 думите „и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина, след решение на съвета на основното звено и/или на филиала“ се заличават.

  § 29. В чл. 68 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
  2. В ал. 4 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
  3. В ал. 5 думите „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.
  4. В ал. 6 думите „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“ се заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.

  § 30. В чл. 70, ал. 2 думите „лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа“ се заменят с „лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция“.

  § 31. В чл. 72, ал. 4 се създава изречение второ: „Правилникът по ал. 3 се публикува на интернет страницата на висшето училище.“

  § 32. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация имат за цел да стимулират и контролират висшите училища, да осигуряват и да повишават качеството на предлаганото от тях образование, както и да го провеждат в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“
  2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Акредитацията се осъществява и чрез електронни средства посредством поддържана от Националната агенция за оценяване и акредитация електронна платформа.
  (7) Националната агенция за оценяване и акредитация по покана на чуждестранно висше училище, което ще провежда обучение в чужда държава, може да оценява правото му да дава висше образование по образователно-квалификационни степени чрез институционална и/или програмна акредитация в съответствие с прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
  (8) Процедурите по ал. 7 се извършват по ред, определен в Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, като оценяването по прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование не противоречи на националното законодателство на съответното чуждестранно висше училище.“

  § 33. В чл. 76, ал. 2 думите „висшето училище след получаване на институционална акредитация“ се заменят с „висше училище, което има институционална акредитация, в предвидените в този закон случаи“.

  § 34. Член 77 се изменя така:
  „Чл. 77. (1) Институционалната акредитация се основава на оценяване на начина, по който висшето училище като организация осъществява своята мисия и цели по смисъла на чл. 17 и прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
  (2) Институционалната акредитация е съответно:
  1. първоначална – когато висшето училище, създадено или преобразувано в резултат на оценяване на проект с положителна оценка, е представило искане за институционална акредитация в срок до 12 месеца от влизането в сила на решението на Народното събрание;
  2. последваща – за висшите училища, които вече са получили институционална акредитация по смисъла на ал. 1.
  (3) Оценяването при първоначалната институционална акредитация е насочено към проверка на:
  1. собствеността, необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6;
  2. функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав;
  3. профила и квалификацията на академичния състав;
  4. материално-техническата осигуреност на обучението;
  5. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
  (4) Оценяването при последващата институционална акредитация е насочено към отчитане на резултатите от получените оценки по отделните професионални направления и/или специалности от регулирани професии и към проверка на изпълнението на критериите, включващи изискванията по ал. 3, т. 1 – 4.
  (5) Оценяването при институционална акредитация се извършва по десетобалната система, включваща оценките от 0 до 10,00.
  (6) Срокът на валидност на институционалната акредитация е 6 години.
  (7) Акредитационната оценка се дава въз основа на утвърдена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация методика.
  (8) Висшите училища, които отговарят на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4, получават институционална акредитация с оценка, която се формира като средно претеглена през броя на студентите стойност на последно дадените оценки по всички професионални направления и специалности от регулираните професии, съгласно методиката по ал. 7.
  (9) При получена оценка под 4,00 се прави отказ за институционална акредитация. Отказ за институционална акредитация се прави и в случаите, когато висшето училище не е изпълнило един или няколко от критериите по ал. 3, т. 1 – 4.
  (10) В срок до 18 месеца от момента на уведомяване за постановения от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация отказ за институционална акредитация висшето училище може да поиска извършването на нова процедура за институционална акредитация.
  (11) Новата процедура за институционална акредитация се извършва от постоянна комисия по съответната област на висшето образование по реда на ал. 2, т. 1 и включва и проверка за отстраняване на слабостите, довели до постановяването на отказа по ал. 9.
  (12) Ако висшето училище получи два последователни отказа, както и ако не поиска повторна акредитация или не отговори на препоръките в срока по ал. 10, висшето училище се закрива.
  (13) При провеждане на акредитацията по ал. 1 и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище.“

  § 35. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Програмната акредитация се основава на оценяването на качеството на предлаганото обучение в определено професионално направление в трите степени на висше образование в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии и на прилагане на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“
  2. В ал. 3 се създава т. 7:
  „7. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“
  3. Създават се ал. 4 – 13:
  „(4) Оценяването при програмната акредитация се осъществява въз основа на методика, разработена от Националната агенция за оценяване и акредитация.
  (5) За всеки критерий за програмна акредитация Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация утвърждава теглови коефициенти. Критерият „научноизследователската и художественотворческата дейност“ има най-голяма относителна тежест. Изискването по предходното изречение не се прилага за самостоятелните колежи.
  (6) Оценяването при програмната акредитация се извършва по десетобалната система, включваща оценките от 0 до 10,00.
  (7) Валидността на програмната акредитация е за период 4 години.
  (8) При получена средноаритметична оценка под 4,00 се прави отказ за програмна акредитация.
  (9) Отказ за програмна акредитация получават и професионалните направления и специалностите от регулираните професии с оценка, по-малка от 4,00 по един или няколко от критериите по ал. 3, т. 1 – 3.
  (10) В срок до 12 месеца от момента на уведомяване за постановения от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация отказ за програмна акредитация висшето училище може да поиска извършването на нова процедура за програмна акредитация.
  (11) Новата процедура за програмна акредитация се извършва от постоянна комисия по съответната област на висшето образование и включва и проверка за отстраняване на слабостите, довели до постановяването на отказа по ал. 8 или по ал. 9.
  (12) При получена средноаритметична оценка над 4,00 в процедурата по ал. 11 висшето училище получава програмна акредитация със срок на валидност до изтичането на 4-годишния период по ал. 7.
  (13) При провеждане на акредитацията по ал. 1 и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище.“

  § 36. Член 79 се изменя така:
  „Чл. 79. (1) Проектите за откриване на висши училища, както и на факултети, филиали, колежи, както и на териториално изнесени звена в страната и в чужбина и на професионални направления и специалности от регулираните професии се оценяват с положителна или отрицателна оценка.
  (2) Националната агенция за оценяване и акредитация прилага следните критерии за оценяване на проекти по ал. 1:
  1. съответствие с Националната карта на висшето образование в Република България, а за държавните висши училища – и с утвърдената политика за развитие на висшето училище;
  2. разработване и одобряване на учебната документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) на предвидените професионални направления и/или специалности от регулираните професии;
  3. профил и квалификация на академичния състав по професионални направления или специалности от регулираните професии;
  4. учебни ресурси в помощ на студентите, както и необходимите финансови ресурси за обучението;
  5. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
  (3) Отрицателна оценка получават проекти по ал. 1 при оценка „отрицателна“ на един или повече от критериите по ал. 2, т. 1 – 4.“

  § 37. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото „4,99“ се заменя с „5,99“.
  2. В ал. 2 думите „5,00 до 10,00“ се заменят с „6,00 до 7,99“, а думите „както и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ при условията на чл. 80, ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При получена оценка от програмната акредитация от 8,00 до 10,00 висшите училища имат право да обучават и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ при условията на чл. 80, ал. 2.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 38. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Програмната акредитация включва оценяване на възможността на висшите училища да провеждат обучение по професионални направления/специалности от регулираните професии и на докторски програми. Висшите училища могат да провеждат обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторски програми, акредитирани с оценка от 8,00 до 10,00.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Висшите училища, които имат акредитирани професионални направления с оценка не по-малко от 8,00, могат да провеждат обучение в същите акредитирани направления по нови специалности в съответната образователно-квалификационна степен след уведомяване на Националната агенция за оценяване и акредитация. Новите специалности по смисъла на предходното изречение подлежат на оценяване при последваща програмна акредитация.“
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 1, 3 и 4“ се заменят с „по ал. 1, 4 и 5“.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „чл. 83, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 83, ал. 4, т. 2“.

  § 39. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2:
  а) в буква „в“ думите „от регулираните професии и“ се заличават;
  б) буква „г“ се отменя.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график на всеки 4 години.
  (3) Процедурите по ал. 1 се осъществяват от постоянните комисии по област на висше образование и след представянето на техните доклади завършват с решение на Акредитационния съвет.“
  3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Откриването на процедура за акредитация или за оценяване на проект по искане на висшето училище, на организациите по чл. 47, ал. 1 или на учредителите по чл. 14, ал. 1 започва с решение на Акредитационния съвет на основание на представен от заявителя доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3.“
  5. В ал. 7 думите „съответно на постоянната комисия, за откриване на процедурата“ и запетаите пред и след тях се заличават, а думите „чл. 77, ал. 2“ се заменят с „чл. 77, ал. 3“.
  6. Алинея 10 се отменя.

  § 40. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „съответно постоянната комисия“ се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Процедурата за оценяване на проект не може да бъде открита, докато не е приключила друга текуща процедура за институционална акредитация.“

  § 41. Член 83 се изменя така:
  „Чл. 83. (1) Процедурата за акредитация приключва с мотивирано решение на Акредитационния съвет, което се приема до 12 месеца след заплащането на разходите по чл. 81, ал. 9.
  (2) В решението по ал. 1 се дава оценка по чл. 77, ал. 5, съответно по чл. 78, ал. 6.
  (3) Решението за акредитация съдържа:
  1. срока на акредитацията по чл. 77, ал. 6 и капацитет на висшето училище, а при програмната акредитация – срока на акредитацията по чл. 78, ал. 7 и капацитет на професионалното направление или специалността от регулираните професии;
  2. препоръки и срок за изпълнението им.
  (4) Решението, с което за първи път се прави отказ за акредитация или се отнема акредитация, съдържа:
  1. мотиви за отказа или за отнемането на акредитация и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура за акредитация;
  2. срок за предприемане на мерки за изпълнението на препоръките, който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца – при институционалната акредитация, и от 12 месеца – при програмната акредитация.
  (5) Решението, с което за втори път се прави отказ за акредитация, съдържа единствено мотиви.
  (6) Промени в определения по ал. 3, т. 1 капацитет могат да се правят по искане на висшето училище и на министъра на образованието и науката.
  (7) При неизпълнение на препоръките по ал. 3, т. 2 се налагат следните санкции:
  1. намаляване на образователния капацитет на висшето училище – общо или по професионални направления;
  2. намаляване на акредитационната оценка на програмната акредитация на професионални направления или на специалности от регулираните професии, съответно на срока на акредитация на висшето училище и на неговите професионални направления;
  3. отнемане на акредитацията на висшето училище или на професионално направление, или на специалност от регулираните професии.
  (8) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  § 42. В чл. 84, ал. 1 думите „съответно на постоянната комисия“ и запетаята пред тях се заличават, а думата „5-месечен“ се заменя с „4-месечен“.

  § 43. В чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „акредитация“ се добавя „в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование“.
  2. В т. 2 думата „процедурите“ се заменя с „процедури и методика“.
  3. В т. 4 думите „по смисъла на чл. 11, ал. 4“ се заличават.

  § 44. В чл. 86, ал. 5 думите „Министър-председателят назначава по трудово правоотношение членовете“ се заменят с „Министерският съвет с решение определя състава“.

  § 45. В чл. 88, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „разработва“ се добавя „и приема“, а след думата „критерии“ се добавя „и методика“.
  2. В т. 2 след думата „разработва“ се добавя „и приема“.
  3. В т. 3 думите „по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“ и „в“, т. 3, 4, 5 и т. 6, буква „а“ се заменят с „по чл. 81, ал. 1 въз основа на докладите на постоянните комисии“.
  4. В т. 5 думите „по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“ и „в“, т. 3, 4, 5 и т. 6, буква „а“ се заменят с „по чл. 81, ал. 1“.

  § 46. В чл. 88а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Членовете на постоянните комисии не могат да бъдат назначавани за повече от два последователни мандата.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Мандатът на членовете на постоянните комисии не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатът на допълнително избраните членове се прекратява с изтичането на тригодишния мандат на комисията. За един мандат се смята времето, в което лицето е участвало в работата на комисията повече от две години.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 1 може да се извършва и от чуждестранни агенции, членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше училище. Институционалната акредитация се дава единствено от Националната агенция за оценяване и акредитация въз основа на крайна акредитационна оценка, формирана по утвърдената методика по чл. 77, ал. 7.“
  5. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В рамките на утвърдената численост на Националната агенция за оценяване и акредитация към постоянните комисии се назначават експерти по служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния служител, които да организират и подпомагат тяхната дейност.“
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Постоянните комисии по области на висшето образование: подготвят и внасят в Акредитационния съвет доклад по чл. 81, ал. 3 с мотивирани констатации относно съответствието на представените от висшето училище доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3.“
  8. Досегашната ал. 6 се отменя.

  § 47. В чл. 88б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „издава бюлетин, в който се публикуват“ се заменят с „публикува на официалната си интернет страница“.
  2. Създава се т. 5:
  „5. оценките от институционалната и програмната акредитация на висшите училища и на научните организации.“

  § 48. Член 88в се изменя така:
  „Чл. 88в. (1) При изпълнение на функциите си по чл. 11, ал. 1 Националната агенция за оценяване и акредитация се подпомага от Постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
  (2) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол по ред, определен в правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, върху:
  1. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
  2. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки.
  (3) За извършените проверки Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол съставя констативни протоколи.
  (4) При констатирано в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол неизпълнение по ал. 2, т. 1 и 2 Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол приема решение, с което предлага на Акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация или да намали акредитационната оценка на програмната акредитация на професионални направления или на специалности от регулираните професии или на образователния капацитет на висшето училище, или на професионалното направление и/или на специалността от регулираните професии.
  (5) Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация разглежда предложението по ал. 4 в тримесечен срок от неговото постъпване, като приема решение, с което:
  1. отнема институционалната акредитация на висшето училище, когато е констатирано:
  а) неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на Акредитационния съвет относно изискванията за собствеността, необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6, и/или за профила и квалификацията на академичния състав, и/или за материално-техническа осигуреност на обучението, или
  б) неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав, свързани с изискванията за поддържане и актуализиране на учебната документация и/или за развитие на академичния състав и неговата научноизследователска/художественотворческа дейност, и/или за материално-техническата и финансова осигуреност на обучението, и/или вътрешни одити на системата, и/или външен мониторинг върху качеството на обучението;
  2. отнема програмната акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии на висшето училище за определен срок, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за съответната акредитация относно: структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми и/или профила и квалификацията на преподавателския състав на професионалното направление, и/или материално-техническата осигуреност на обучението в професионалното направление, съответно в специалността от регулираните професии;
  3. намалява акредитационната оценка с една единица при програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на Акредитационния съвет относно изискванията за научноизследователска и художественотворческа дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея и/или анализиране мнението на студенти и потребители на кадри за качеството на обучението, и/или методите на преподаване и оценяване на постиженията на студентите;
  4. намалява образователния капацитет на висшето училище, на професионалното направление и/или на специалността от регулираните професии, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на Акредитационния съвет относно профила и квалификацията на академичния състав и/или материално-техническата осигуреност на обучението.
  (6) По предложение на министъра на образованието и науката Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация отнема институционалната или програмната акредитация на специалност от регулираните професии/професионални направления на висшето училище, когато са констатирани нарушения на този закон.
  (7) В срок до 18 месеца от постановяването на решението за отнемане на институционалната акредитация или в срок до 12 месеца от постановяването на решението за отнемане на програмната акредитация по смисъла на ал. 5 висшето училище е длъжно да представи на Националната агенция за оценяване и акредитация доклад за предприетите действия в изпълнение на дадените му препоръки за отстраняване на слабостите, посочени в решението на Акредитационния съвет.
  (8) След представянето на доклада по ал. 7 Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол прави проверка. При констатирано изпълнение от висшето училище на препоръките, посочени в решението на Акредитационния съвет, комисията предлага на Акредитационния съвет да приеме решение, с което да разреши на висшето училище да се ползва от правата по отнетата акредитация до изтичането на нейния срок.
  (9) Ако при проверката по ал. 8 Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол констатира неизпълнение от висшето училище на препоръките, посочени в решението на Акредитационния съвет, приема решение, с което предлага на Акредитационния съвет:
  1. при отнета институционална акредитация – да уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на всякакво обучение, както и да уведоми министъра на образованието и науката, за да инициира процедура за закриване на висшето училище;
  2. при отнета програмна акредитация – да уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на обучение по съответната специалност от регулираните професии или в съответното професионално направление.
  (10) Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация разглежда предложението по ал. 8 или 9 в едномесечен срок от неговото постъпване, като приема решение.
  (11) Решението по ал. 5 и по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  § 49. В глава десета се създава чл. 88г:
  „Чл. 88г. С правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация може да се създават съвети и комисии като помощни и консултативни звена.“

  § 50. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 4, буква „г“ думите „и административни“ се заличават.
  2. В ал. 4 след думата „направление“ се поставя запетая и се добавя „намалени с общите за висшето училище разходи“.

  § 51. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. изпълнението на стратегическите цели и задачи по чл. 10, ал. 2, т. 9 съгласно методика, определена в акта по т. 3.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и допълнително финансиране, определено от Министерския съвет, за:
  1. обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности;
  2. компенсиране на разходите за освобождаване от такси, извършено по реда на чл. 95, ал. 7, т. 8.“

  § 52. Създава се чл. 91в:
  „Чл. 91в. (1) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейности за изпълнение на национални програми за развитие на държавните висши училища.
  (2) Националните програми по ал. 1 се приемат от Министерския съвет.“

  § 53. Член 92 се изменя така:
  „Чл. 92. (1) Минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища се определя с акт на Министерския съвет.
  (2) Начинът за определяне на размера на възнаграждението на ректора по договора за управление се определя по общи правила за всички държавни висши училища, утвърдени от министъра на образованието и науката. Правилата задължително включват механизъм за определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от изпълнението на заложените в договора цели, задачи и целеви стойности. Възнаграждението се изплаща от бюджета на висшето училище.“

  § 54. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в изречение първо след думата „училища“ се добавя „и научните организации по чл. 47, ал. 1“, а изречение трето се заличава.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Размерът на таксите по ал. 2 не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Размерът на таксите за обучението по чл. 21, ал. 2 и 3 и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ се определя, като към средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от средствата за издръжка на обучението, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1 и 3.“
  4. В ал. 7:
  а) точка 4 се изменя така:
  „4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;“
  б) създава се т. 8:
  „8. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.“

  § 55. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение на студенти, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен на висше образование по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ и по чл. 21, ал. 2 и 3, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване.
  (2) Договор по ал. 1 може да се сключва с работодател, който е заявил необходимост от работници или служители с придобита образователно-квалификационна степен на висше образование и е включен в списък, приет от Министерския съвет. Страна по договора е и ректорът на висшето училище, в което се обучава студентът.
  (3) С договора по ал. 1 се определят задължително формите, мястото и времетраенето на стажа по време на обучението, възнаграждението и начинът за определянето му, условията за прекратяване, срокът, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението.
  (4) При виновно неизпълнение на договора по ал. 1 в полза на държавата възниква право да получи от неизправната страна всичко, което е платила за студента, заедно със законната лихва от момента на плащането. В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие средствата се възстановяват поравно от работодателя и от студента.
  (5) Вземанията на държавата, възникнали в резултат на неизпълнение на договора по ал. 1, са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (6) Министерството на образованието и науката създава и поддържа информационна база данни за сключените договори по ал. 1.
  (7) Висшето училище е длъжно да предоставя информация за сключените договори по ал. 1 в тридневен срок от тяхното сключване, изменение или прекратяване.
  (8) Конкретните условия и ред за заявяване и включване на работодатели в списъка по ал. 2, за сключване, изменение и прекратяване на договора по ал. 1, за предоставянето на информацията по ал. 7, за възстановяване на средствата от държавния бюджет по ал. 1, както и минималният срок, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, се уреждат с наредба на Министерския съвет.“

  § 56. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Разпоредбата на чл. 95, ал. 3 не се прилага за академиите и висшите училища от системата на Министерството на отбраната.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Разпоредбите на чл. 10, ал. 2, т. 10, чл. 30, ал. 5 и чл. 46, ал. 1 не се прилагат за Академията на Министерството на вътрешните работи.“

  § 57. В § 4д от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 се създава изречение второ: „Капацитетът на висшето училище е равен на сбора от капацитетите на професионалните направления и специалностите от регулираните професии.“
  2. В т. 9 думите „прогноза за повишена необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на Република България“ се заменят с „очакван бъдещ недостиг на пазара на труда в сравнение с настоящото търсене на обучение във висше образование“.

  § 58. В допълнителните разпоредби се създава § 4к:
  „§ 4к. (1) Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София (ТУЕС), и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец (ПГКТС), са звена в Техническия университет (ТУ) – София, интегрирани професионални гимназии, които не са юридически лица. Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, осъществяват дейността си като професионална гимназия и при определени в Закона за предучилищното и училищното образование условия осигуряват завършване на клас, първи и втори гимназиален етап и придобиване на средно образование и на професионална квалификация по специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, имат право да валидират компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  (2) Звената по ал. 1 притежават само обикновен собствен печат по смисъла на чл. 34, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  (3) Орган за управление и контрол на всяко от звената по ал. 1 е директорът, който се назначава от ректора на ТУ – София, при условие че има не по-малко от 5 години учителски стаж, 5 години трудов стаж на академична длъжност във висше училище или 5 години трудов стаж на длъжност преподавател или старши преподавател в звената по ал. 1. Длъжността „директор“ се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда, като в комисията за провеждане на конкурса се включват представители на Министерството на образованието и науката и на Обществения съвет към ТУЕС, съответно към ПГКТС.
  (4) Директорът ръководи и контролира образователната дейност на съответното звено по ал. 1 в рамките на правомощията, свързани с организацията и осъществяването на образователния процес, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти по Закона за предучилищното и училищното образование. Ректорът на ТУ – София, може да овласти директора и с други правомощия, свързани с управлението, представителството и контрола на звеното по ал. 1.
  (5) Директорът на всяко от звената по ал. 1 е разпоредител с бюджет към ректора на ТУ – София, и има следните правомощия:
  1. да разработва бюджетни прогнози и проект на бюджет;
  2. да разработва проекти на длъжностно и поименно разписание на длъжностите и проекти за актуализацията им;
  3. да определя преподавателската натовареност на педагогическите специалисти, броя на паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование, като осигурява изпълнението на учебния план.
  (6) При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената и административната дейност директорът на съответното звено по ал. 1 се подпомага от един или няколко заместник-директори, които заемат длъжността въз основа на трудов договор, сключен с ректора на ТУ – София.
  (7) В звената по ал. 1 обучението на учениците се осъществява от педагогически специалисти по чл. 211 от Закона за предучилищното и училищното образование и от преподаватели и старши преподаватели по чл. 48, ал. 2. Броят на преподавателите и старши преподавателите, които извършват обучение в звената по ал. 1, не може да надвишава броя на педагогическите специалисти.
  (8) В звената по ал. 1 обучението по учебните предмети или модули за придобиване на професионална подготовка може да се осъществява и от лица, които заемат академични длъжности в основните звена и филиалите на ТУ – София. Те могат да изпълняват част от норматива си за учебна заетост и в звената по ал. 1 при условията и по реда на чл. 56а, ал. 1 и 3 и чл. 57а. Приравняването на часовете от норматива за учебна заетост на лицата, заемащи академична длъжност, на учебните часове за изучаване на учебния предмет или модул съответно от професионалната подготовка се определя в правилника за дейността на ТУ – София.
  (9) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси на всяко от звената по ал. 1 е педагогическият съвет, който осъществява правомощията, определени в чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. В състава на педагогическия съвет освен лицата по чл. 262, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се включват и преподавателите и старши преподавателите по чл. 48, ал. 2, които заемат длъжност в звената по ал. 1. Лицата по ал. 8, както и преподавателите и старши преподавателите по чл. 48, ал. 2, които извършват обучение в звената по ал. 1, но заемат длъжност в други звена на ТУ – София, могат да участват в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  (10) Ректорът на ТУ – София, организира атестирането на педагогическите специалисти при условията и по реда на чл. 228 от Закона за предучилищното и училищното образование. В състава на атестационната комисия за атестиране на директора на всяко от звената по ал. 1 задължително се включват представители на ТУ – София, на Министерството на образованието и науката, на регионалното управление на образованието, на педагогическия съвет и на обществения съвет съответно към ТУЕС и ПГКТС.
  (11) Академичният съвет на ТУ – София, осъществява следните правомощия, свързани с дейността на звената по ал. 1:
  1. взема решения за промяна и закриване на звената по ал. 1;
  2. определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на учебни програми за отрасловата и специфичната професионална подготовка по специалността от професия;
  3. утвърждава ежегодно бюджет на всяко от звената по ал. 1 в рамките на общия бюджет на ТУ – София.
  (12) Ректорът на ТУ – София, осъществява следните правомощия във връзка с дейността на звената по ал. 1:
  1. обявява конкурс и назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на всяко от звената по ал. 1;
  2. осъществява контрол върху дейността на директорите на звената по ал. 1;
  3. сключва и прекратява трудови договори с директорите, заместник-директорите, другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал в звената по ал. 1;
  4. определя числеността на персонала в звената по ал. 1 и индивидуалните възнаграждения;
  5. осигурява условия за прилагане в звената по ал. 1 на държавната политика в областта на училищното образование;
  6. осигурява условия за повишаване на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти съобразно стратегията за развитие на звената по ал. 1;
  7. съдейства на компетентните органи при извършване на проверки, организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им.
  (13) Трансферите от държавния бюджет осигуряват средства освен за дейностите по чл. 91, ал. 1 и за финансиране на звената по ал. 1. Средствата за финансиране на звената по ал. 1 се определят по бюджета на ТУ – София, по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.
  (14) Звената по ал. 1 не прилагат система на делегиран бюджет.
  (15) Освен средствата от държавния бюджет в бюджетите на звената по ал. 1 се включват и разходи за сметка на:
  1. установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на звеното;
  2. допълнително финансиране, осигурено за сметка на други средства по бюджета на ТУ – София;
  3. дължимите от ТУ – София, към бюджета на звеното средства към края на предходната бюджетна година;
  4. приходи от дарения и завещания.
  (16) Звената по ал. 1 се променят и закриват със заповед на министъра на образованието и науката. Звената по ал. 1 не може да се преобразуват.
  (17) В звената по ал. 1 може да се извършват промени, свързани със:
  1. наименованието;
  2. официалния адрес;
  3. адреса на сградите, в които се провежда обучението.
  (18) Звената по ал. 1 се закриват:
  1. по искане на ТУ – София;
  2. при закриване на ТУ – София.
  (19) Производството по издаване на заповедта за промяна и закриване на звената по ал. 1 започва по мотивирано предложение на ректора на ТУ – София, след решение на академичния съвет и становище на регионалното управление на образованието.
  (20) Предложенията за промяна и закриване на звената по ал. 1 се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за учебна година с начало 15 септември на следващата календарна година. Предложенията за закриване поради намаляване броя на учениците се правят целогодишно и се разглеждат за предстоящата учебна година, а при преустановяване на образователния процес поради липса на ученици, се правят и разглеждат целогодишно.
  (21) За производството по издаване на заповедта за промяна и закриване на звената по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на глава осемнадесета, раздел I от Закона за предучилищното и училищното образование, като предложенията и документите за промяна и закриване на звената по ал. 1 се разглеждат и оценяват за съответствие с изискванията на този закон, на Закона за предучилищното и училищното образование, на Закона за професионалното образование и обучение и на нормативните актове по прилагането им. Въз основа на заповедите за промяна и закриване на звената по ал. 1 се извършват съответните вписвания в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по реда на глава осемнадесета, раздел IV от Закона за предучилищното и училищното образование.
  (22) Заповедите за промяна или закриване на звената по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник“ и влизат в сила от деня на обнародването им, освен ако в тях е предвидено друго.
  (23) Отказите за промяна и закриване на звената по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (24) Удостоверенията за завършен втори гимназиален етап на средно образование и дипломите за средно образование на учениците в звената по ал. 1, както и удостоверенията за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование на лицата, валидирали компетентности в звената по ал. 1, се издават от ТУ – София, при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Свидетелствата за професионална квалификация, свидетелствата за правоспособност на учениците от звената по ал. 1, както и свидетелствата за валидиране на професионална квалификация на лицата, валидирали професионални компетентности в звената по ал. 1, се издават от ТУ – София, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  (25) Документите по ал. 24, техните приложения и дубликати се издават при спазване на държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование. На издадените документи, с изключение на свидетелството за правоспособност, се полага печат на ТУ – София, с изображение на държавния герб.“

  § 59. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 11. (1) По предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда може да бъдат удължени за срок до три години.
  (2) Удължаването на трудовите правоотношения с хабилитираните лица по ал. 1 се уреждат със срочен трудов договор.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 60. Откритите до влизането в сила на този закон процедури за институционална и програмна акредитация, за оценяване на проекти, както и заварените и неприключили процедури за следакредитационно наблюдение и контрол се довършват по досегашните условия и ред.

  § 61. Висшите училища, на които срокът на получената програмна акредитация по досегашните условия и ред изтича преди провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация по чл. 81, ал. 2, имат право да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление или специалност от регулираните професии до приключване на новата процедура.

  § 62. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в звената по § 4к от допълнителните разпоредби се уреждат при условията на чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

  § 63. До провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на всяко от звената по § 4к от допълнителните разпоредби правомощията на директора се упражняват от заварените към влизането в сила на този закон съответно директор на Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София, и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец.

  § 64. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката разработва и внася за приемане от Министерския съвет Националната карта на висшето образование в Република България по чл. 9, ал. 3, т. 1а.

  § 65. До приемането от Министерския съвет на Националната карта на висшето образование в Република България не се откриват нови висши училища, териториално изнесени звена и филиали на висшите училища, факултети, департаменти и колежи в държавните висши училища, както и не се преобразуват висши училища, основни звена и филиали в държавните висши училища с изключение на преобразуване с цел консолидация и оптимизация.

  § 66. (1) Министърът на образованието и науката сключва договори за управление по чл. 10, ал. 2, т. 10 с ректорите на държавните висши училища, за които след влизането в сила на този закон остават повече от две години до приключване на мандата им след утвърждаване на правилата по чл. 92, ал. 2.
  (2) Министърът на образованието и науката:
  1. в тримесечен срок от влизането в сила на този закон утвърждава политика за развитието по чл. 10, ал. 2, т. 9;
  2. в 4-месечен срок от влизането в сила на този закон утвърждава правилата по чл. 92, ал. 2.

  § 67. (1) Мандатът на лицата, които към влизането в сила на този закон заемат ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници не се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст.
  (2) Лицата, които заемат длъжности по ал. 1 и са навършили 65-годишна възраст към момента на влизането на сила на този закон, довършват мандатите си при условията, при които са избрани.

  § 68. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация.

  § 69. Електронната платформа по чл. 75, ал. 6 се разработва и започва да функционира в срок до две години от влизането в сила на този закон.

  § 70. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 28 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Автономията на държавните и общинските гимназии, средни и специализирани училища включва и правото да сключват с държавни висши училища споразумения за съвместно обучение по учебни предмети и/ или модули за придобиване на профилираната и/или професионалната подготовка във втори гимназиален етап, както и по учебни предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за висшето образование.
  (4) При условията и по реда на този закон и на Закона за висшето образование в споразумението по ал. 3 може да се предвиди обучението по някои или по всички учебни предмети и/или модули за придобиване на профилираната, професионалната или специализираната училищна подготовка да се извършва от лица, заемащи академични длъжности във висшето училище, които работят в съответната на учебния предмет или модул научна област. Те преподават в училището в рамките на установеното работно време по трудовото им правоотношение с висшето училище, без да бъдат назначавани на учителска длъжност.“
  2. В чл. 82, ал. 2 думите „чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 76, ал. 1 – 5“.
  3. В чл. 88 се създават ал. 4 – 6:
  „(4) В училищата по култура обучението за придобиване на специализирана подготовка в VIII клас може да се осъществява и в задължителните учебни часове вместо учебния предмет история и цивилизации. В тези случаи учебното съдържание за придобиване на общообразователна подготовка по учебния предмет история и цивилизации, предвидено да се изучава в VIII клас, задължително се включва за изучаване в избираемите учебни часове в IX клас.
  (5) В професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка задължителните учебни часове по учебните предмети музика и/или изобразително изкуство от раздел А на учебния план може да се използват за обучението за придобиване на професионална подготовка в избираемите учебни часове в раздел Б на учебния план при запазване на общия брой учебни часове в раздели А и Б.
  (6) Учебни часове в раздел А на учебния план, предвидени за обучение за придобиване на обща професионална подготовка, може да се използват за обучение за придобиване на отраслова и/или специфична професионална подготовка в раздел Б на учебния план, като учебните предмети за придобиване на обща професионална подготовка се предвидят за изучаване в избираемите учебни часове на училищния учебен план до края на степента във:
  1. професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка;
  2. училищата по изкуствата;
  3. спортните училища.“
  4. В чл. 94 се създава ал. 5:
  „(5) Училищният учебен план на училището със споразумение по чл. 28, ал. 3 се съгласува с висшето училище и се приема и утвърждава по реда на ал. 4.“
  5. В чл. 103 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Изключения по ал. 3 се допускат за:
  1. обучението чрез работа (дуална система на обучение), при което общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица може да достигне до 40 учебни часа, в които се включва и времето за практика на определеното работно място;
  2. обучението в иновативните училища;
  3. училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3, училищата по културата, училищата по изкуствата и спортните училища, при които общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица може да достигне до 40 учебни часа.“
  6. В чл. 144:
  a) създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) В средно училище, в обединено училище и в профилирана гимназия в градовете с население над 30 хил. души, при условията на ал. 1, т. 1, 2 и 4, може да се утвърждава държавен план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация дори когато на територията на общината има едно или няколко училища, които предлагат същото обучение, но материално-техническата база, с която разполагат, не е достатъчна и/или липсва достатъчна възможност за осигуряване на обучението с необходимите учители по професионална подготовка.
  (3) В случаите по ал. 2 държавният план-прием за обучение в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средно училище, в обединено училище и в профилирана гимназия се утвърждава след разрешение на министъра на образованието и науката, ако съществува необходимост от специалисти с професионална квалификация по съответна професия.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 4;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея цифрата „2“ се заменя с „4“.
  7. В чл. 262, ал. 2 се създава изречение второ: „В училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват и лицата, заемащи академични длъжности, които извършват обучение в училището.“
  8. В чл. 282:
  а) в ал. 19 думите „ал. 14“ се заменят с „ал. 18“;
  б) в ал. 20 думите „ал. 14“ се заменят с „ал. 18“;
  в) създава се ал. 25:
  „(25) Училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 превеждат на висшите училища средства за частта от трудовите възнаграждения на лицата, заемащи академична длъжност, които осъществяват обучение в училището.“
  9. В чл. 289, ал. 1, т. 4 думата „прилагането“ се заменя с „изпълнението“.
  10. В допълнителните разпоредби се създава § 5б:
  „§ 5б. (1) В системата на предучилищното и училищното образование се включват и звената по § 4к от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, които прилагат разпоредбите на този закон, предвидени за държавните професионални гимназии, в съответствие със спецификата и организацията на обучението в тях и доколкото друго не е предвидено в Закона за висшето образование.
  (2) Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на образованието упражняват контрол върху дейността на звената по ал. 1 за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове за прилагането му.
  (3) При установяване на нарушения министърът на образованието и науката, съответно началникът на регионалното управление на образованието или оправомощени от тях длъжностни лица дават задължителни предписания и определят срок за изпълнението им.
  (4) Задължителните предписания по ал. 3 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Училищният учебен план на звената по ал. 1 се съгласува, приема и утвърждава по реда на чл. 94, ал. 5.
  (6) Изключението по чл. 103, ал. 4, т. 3 се допуска и за обучението в звената по ал. 1.
  (7) При обучението в звената по ал. 1 се поставят оценки и по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.“

  § 71. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 100 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 34 се създава ал. 3:
  „(3) Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на професионална квалификация при заявено желание от ученика може да се провежда и чрез защита на дипломен проект.“
  2. В чл. 35, ал. 1 след думите „работниците и служителите“ се поставя запетая и се добавя „за училищата със споразумение по чл. 28, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – и представители на съответните висши училища“.
  3. В чл. 36 се създава ал. 4:
  „(4) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект се провежда пред съответната комисия по чл. 35, ал. 1. Дипломният проект се изготвя по индивидуално задание и е теоретико-практическа разработка, в която се прилагат придобитите знания, умения и компетентности по специалност от професията.“
  4. В допълнителните разпоредби се създава нов § 3а:
  „§ 3а. (1) В системата на професионалното образование и обучение се включват и звената по § 4к от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, които прилагат разпоредбите на този закон, предвидени за държавната професионална гимназия, в съответствие със спецификата и организацията на обучението в тях и доколкото друго не е предвидено в Закона за висшето образование.
  (2) В звената по ал. 1 изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провежда само чрез защита на дипломен проект.“

  § 72. Изпитът по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект се провежда от учебната 2021/2022 г. с изключение на провеждането му в звената по § 3а, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение.

  § 73. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г., бр. 27 и 59 от 2016 г.,
  бр. 85 и 91 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в § 4 от допълнителните разпоредби се създава ал. 5:
  „(5) Удостоверенията по ал. 1 се издават в срок до 30 календарни дни – при предоставяне на стандартна услуга, и в срок до 10 работни дни – при бърза услуга.“

  § 74. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 30 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 29в ал. 2 се отменя.

  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x