Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 40 от 17 май 2019 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление 116 от 14 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г. и бр. 21, 49 и 107 от 2018 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите „международен договор в областта на социалната сигурност“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) в изречение второ след думите „по електронен път“ се добавя „по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ)“, а думите „и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ)“ се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В заявлението се вписват сведенията за самоличността на заявителя, за гражданското му състояние и други данни във връзка с отпускането или изплащането на пенсията, включително за пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“
  3. В ал. 5:
  а) в изречение първо след думите „с препоръчано писмо с обратна разписка“ се добавя „чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ“;
  б) в изречение второ след думите „при прилагане на международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  4. В ал. 7 думите „писмото по ал. 5“ се заменят с „уведомлението по ал. 5“, а след думите „международен договор“ се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  5. В ал. 8 след думите „разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна“ се поставя запетая и се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 2. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. в случаите по чл. 70, ал. 8, изречения второ, трето и четвърто от КСО – документи за последния осигурителен доход преди 1 януари 2000 г., в които доходът е посочен по месеци, както следва:
  а) за недостигащия период до 36 месеца, когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца;
  б) за период от 36 месеца, когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г.;
  в) за наличния доход, когато същият е за период, по-малък от 36 месеца.“

  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
  2. В ал. 1, т. 7 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  „7. за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба – идокумент, издаден или заверен от съответното военно формирование, а ако то е закрито – от неговия правоприемник, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборната служба;“.
  2. Създават се т. 8 – 10:
  „8. за родителите на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната – и документ, издаден от командващия на Съвместното командване на силите, удостоверяващ, че смъртта е настъпила при изпълнение на военна служба в съответната операция или мисия извън територията на страната;
  9. за родителите на курсантите от полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпването на смъртта – и документ, издаден от началника на съответното военно училище, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на и във връзка с обучението на курсанта;
  10. за родителите на школниците от средните и полувисшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпването на смъртта – и документ, издаден от началника на съответното военно училище, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на и във връзка с обучението, или справка, издадена от Държавен военноисторически архив при Държавна агенция „Архиви“ за срока на обучение на школника, и заверено копие от заповедта му за отчисляване или от удостоверението за обстоятелствата, при които същият е загинал.“

  § 5. В чл. 6, ал. 1 думите „по утвърден образец“ се заменят с „по утвърден от управителя на НОИ образец“.

  § 6. В чл. 7, ал. 2 думите „разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 7. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания“.

  § 8. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Пенсионните досиета на лицата с постоянен адрес в чужбина, пенсиите на които се изплащат при прилагане разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се съхраняват в службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“

  § 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо след думите „по международни договори“ се поставя запетая и се добавя „по които Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) в изречение второ след думите „а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна“ се поставя запетая и се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 8 думите „пряко на лицето или чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор срещу подпис и съответно датиране“ се заменят с „лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обрат­на разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ“.
  3. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Когато разпореждането по чл. 98, ал. 2 от КСО не може да бъде връчено по реда на ал. 8, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който разпореждането се смята за връчено.“

  § 10. В чл. 10а, ал. 2, изречение първо думите „международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 11. В чл. 10в, ал. 6 изречение второ се заличава.

  § 12. В чл. 11а думите „международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна или“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, или на“.

  § 13. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „За извършените поправки и изменения се издава разпореждане по чл. 98, ал. 1 и 2 от КСО.“
  2. В ал. 5, изречение първо след думите „разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна“ се поставя запетая и се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 14. Член 13 се отменя.

  § 15. В чл. 16 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Осигурителен стаж, зачетен от друга държава, с която Република България прилага международен договор или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на първа или втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при преценка на правото на пенсия в неговата календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2 – 9 от КСО.“

  § 16. В чл. 18а, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и всяка друга структура съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона, чийто статут на културна организация е удостоверен от Министерството на културата“.

  § 17. В чл. 19, ал. 2 след думите „заемащи длъжности“ се добавя „в учебни и възпитателни заведения по ал. 1“.

  § 18. В чл. 20, ал. 3 се създава т. 3:
  „3. от 1 януари 2019 г., за:
  1 месец = 0,1;
  2 месеца = 0,2;
  3 месеца = 0,3;
  4 месеца = 0,4;
  5 месеца = 0,5;
  6 месеца = 0,6;
  7 месеца = 0,7;
  8 месеца = 0,8;
  9 месеца = 0,9;
  10 месеца = 1;
  11 месеца = 1,1;
  12 месеца = 1,2.“

  § 19. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Преизчисляване на пенсията по чл. 102, ал. 1 от КСО за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за пенсионера, се извършва по заявление, подадено по реда на чл. 1, ал. 1.
  (2) По заявление на лицето пенсията му може да бъде служебно преизчислявана съгласно чл. 102, ал. 3 от КСО за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за него. Заявлението може да бъде подадено по реда на чл. 1, ал. 1 едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, както и по всяко време след отпускането й.
  (3) В случай че преизчисляването по ал. 1 или 2 с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.
  (4) Преизчисленият по ал. 1 или 2 размер на пенсията се определя от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Служебното преизчисляване за всяка следваща календарна година се извършва от първо число на същия месец, от който е извършено предходното преизчисляване.
  (5) В една календарна година не се допуска преизчисляване на пенсията и по ал. 1, и по ал. 2, както и не се допуска промяна на избрания вид преизчисляване.“

  § 20. В чл. 21а ал. 1 се изменя така:
  „(1) При изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 4 и 8 от КСО осигурителният доход се намалява с доход, определен по реда на чл. 70, ал. 10 от КСО, за месеците, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, както следва: за лицата по чл. 127, ал. 1 от КСО – след 31 декември 2001 г., за лицата по чл. 127, ал. 4 от КСО – след 31 декември 2003 г., а за лицата от дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията – след 31 декември 2012 г.“

  § 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „по международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 5 думите „който е в сила за Република България“ и запетаята след тях се заменят с „по който Република България е страна, или в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 22. В чл. 29, ал. 2 след думите „по международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 23. В чл. 29а се създава т. 3:
  „3. от 1 януари 2019 г.:
  а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,4494;
  б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,3932;
  в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,3371.“
  § 24. В чл. 30, ал. 6 след думите „изменят или прекратяват“ се добавя „служебно“.
  § 25. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. лица, които учат в чужбина – те установяват това обстоятелство и срока на обучението в началото на всеки семестър или учебна година с документ, отговарящ на следните изисквания:
  а) оригинален документ, издаден от учебно заведение на държава извън държавите – членки на Европейския съюз, на Европейската икономическа зона (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) и Швейцария, оформен в съответствие с разпоредбите на двустранните международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а когато не са приложими тези разпоредби – е преминал процедурата по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.; документи, издадени от едно и също учебно заведение, се изискват оформени по този ред само при първоначалното им представяне; документът трябва да е преведен на български език по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, с изключение на случаите, при които разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност, по който Република България е страна, предвиждат друго;
  б) документ, издаден от учебно заведение в държава – членка на Европейския съюз, на Европейската икономическа зона (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) и Швейцария, който е оригинален документ или електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на учебното заведение, или електронно генериран документ, за който учебното заведение е предоставило възможност за верификация на неговата интернет страница, снабдена с удостоверение за автентичност на уебсайт по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, като верността на данните, вписани в документа, е удостоверена по този ред.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Лицата, които са прекъснали обучението си, с изключение на тези по ал. 2, не се считат за учащи и нямат право на наследствена пенсия от началото на прекъснатия семестър, освен ако в заповедта на ректора не е посочена друга дата. Лицата, които са отписани или отстранени от учебното заведение, нямат право на наследствена пенсия от датата, посочена в заповедта на ректора, а ако такава не е посочена – от датата на заповедта.“

  § 26. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Право на наследствена пенсия за военна инвалидност независимо от възрастта им имат родителите на:
  1. лицата, починали по време на наборна военна служба;
  2. военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната;
  3. курсантите и школниците от средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпването на смъртта.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Лицата по ал. 2, които имат право и на лична пенсия, получават пенсията за военна инвалидност и личната си пенсия в пълен размер.“

  § 27. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 3 след думите „международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 28. В чл. 41, ал. 3 думите „по утвърден образец“ се заменят с „по утвърден от управителя на НОИ образец“.

  § 29. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „по утвърден образец, издаден от“ се заменят с „по утвърден от управителя на НОИ образец, издаден от длъжностно лице, определено от ръководителя на“.
  2. В ал. 3 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 30. В чл. 45а, ал. 5 думите „в държава, с която се прилага международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „по законодателството на държава, с която се прилага международен договор или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 31. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая, добавя се „съответно осигурителният доход за месеца“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 4, т. 6 и 7 думите „трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ“ се заменят с „определена чужда помощ“.
  3. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) За пенсиите с начална дата след 31 декември 2018 г., когато няма данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за всички или за част от месеците от периода по чл. 70, ал. 8 от КСО, когато доходът не е посочен по месеци в представените документи, от които се установява, и необходимите данни не могат да бъдат поправени или набавени служебно, месечният осигурителен доход за съответния период се определя по следния начин:
  1. от дохода, посочен в представения документ, се изважда сумата от месечните доходи в наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, а за времето преди 1 януари 1997 г., както и след тази дата, за месеците, за които липсват данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО – сумата от размерите на минималната работна заплата за страната, когато всички месеци осигурителен стаж от периода са пълни, както и съответната пропорционална част от нея, когато в периода има непълен месец или месецът е пълен, но липсват данни за дохода за част от него;
  2. получената по т. 1 разлика се разделя на:
  а) броя на месеците, за които липсват данни, след което полученото се прибавя към минималната работна заплата за страната за съответните месеци – когато всички месеци осигурителен стаж от периода са пълни;
  б) броя на работните дни на лицето за всички месеци, за които липсват данни, след което се умножава по броя на работните дни в отделните месеци; полученото се прибавя към минималната работна заплата за страната, съответно към пропорционалната й част – когато в периода има непълен месец или месецът е пълен, но липсват данни за дохода за част от него.
  (13) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, при изчисляване на индивидуалния коефициент се взема предвид и последният осигурителен доход на лицето за времето преди 1 януари 2000 г. за период, допълващ периода от 36 месеца, без да се пропускат периоди с осигурителен доход.“

  § 32. В чл. 47, ал. 1 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 33. В чл. 48, ал. 2 след думите „по международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 34. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „пощенските станции и банките“ се заменят с „пощенски станции и доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната“ и след тях се поставя запетая.
  2. В ал. 4 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Отношенията между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, във връзка с изплащане на пенсиите, се уреждат с договор.“

  § 35. В чл. 64, ал. 3 думите „или банката“ се заличават.

  § 36. В чл. 65, ал. 1, изречение трето след думите „по електронен път“ се добавя „по реда на ЗЕУ“, а думите „и ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се заличават.

  § 37. Наименованието на раздел VII се изменя така: „Изплащане на пенсии чрез доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.

  § 38. В чл. 67:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По заявление на пенсионера получаваните от него пенсии и добавки могат да се изплащат по посочена от него лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната. Заявлението се подава по реда на чл. 1, ал. 1 до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Заявлението може да бъде подадено и чрез съответния ДПУ или клон на ДПУ, който води платежната сметка на пенсионера, ако има договореност между него и НОИ за обмен на информация. В този случай ДПУ или клонът на ДПУ представя данните от заявлението на съответното териториално поделение на НОИ в договорения срок.“
  2. В ал. 2, изречение първо думите „банкова сметка, открита в Република България“ се заменят с „лична платежна сметка, обозначена с IBAN, водена от ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В заявлението по ал. 1 се вписват: наименование на ДПУ, лицензиран от БНБ, или клона на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, IBAN на платежната сметка, пълните имена на пенсионера по документ за самоличност, ЕГН, ЛНЧ, ЛН (Служебен номер), адресът, на който се получава пенсията и пощенският код на пощенската станция. Към заявлението се прилага копие на документ, издаден от ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, удостоверяващ IBAN на платежната сметка, освен когато заявлението е подадено чрез ДПУ или клона на ДПУ.“
  4. В ал. 4 думите „Заявленията за превеждане на пенсия по банкова сметка“ се заменят със „Заявленията по ал. 1“.

  § 39. В чл. 69, изречение първо думите „съответната банка“ се заменят със „съответния ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“ и след тях се поставя запетая.

  § 40. Член 70 се изменя така:
  „Чл. 70. (1) При получаване на данни за смърт на пенсионера НОИ изпраща на съответния ДПУ, лицензиран от БНБ, или на клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, удостоверение с данни за последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и за месеца, до който включително е преведена пенсията по личната му платежна сметка. В случай че преведената пенсия се отнася за време след месеца, през който е починал пенсионерът, размерът на неоснователно преведената сума се вписва в удостоверението.
  (2) В случаите по ал. 1, изречение второ, при които ДПУ, лицензиран от БНБ, или клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, е уведомен от НОИ за смъртта на пенсионера и са преведени суми за пенсия след месеца, през който е починал, доставчикът на платежни услуги или клонът в срок три работни дни от датата на уведомлението възстановява по сметката на НОИ пълния размер на преведените суми.
  (3) При получено уведомление по ал. 1 и 2, както и по чл. 69 за недължимо или неоснователно преведени суми за пенсии по лична платежна сметка на пенсионер, които подлежат на възстановяване, ДПУ, лицензиран от БНБ, или клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, не може да удържа от тях суми за такси или да удовлетворява други свои вземания, произтичащи от договорните му отношения с пенсионера.“

  § 41. В чл. 71 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „банките“ се заменя с „доставчиците на платежни услуги, с които НОИ е сключил договори за изплащане на пенсии“ и се поставя запетая, а думите „номер на личната банкова сметка“ се заменят с „IBAN на личната платежна сметка“.
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 42. В чл. 72 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „на съответната банка по определена от нея обща сметка“ се заменят с „по отделна, разкрита за целта сметка на съответния доставчик на платежни услуги“ и след тях се поставя запетая.
  2. В изречение второ думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна“ и след тях се поставя запетая.

  § 43. В чл. 74, ал. 1 в основния текст думата „Банката“ се заменя с „Доставчикът на платежни услуги“.

  § 44. В чл. 75 думата „банката“ се заменя със „съответния доставчик на платежни услуги“.

  § 45. В чл. 76 навсякъде думата „банката“ се заменя с „ДПУ, лицензиран от БНБ, или клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“ и след тях се поставя запетая.

  § 46. В заглавието на глава втора, раздел VIII думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 47. В чл. 78, ал. 1 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 48. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „международния договор“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, който осъществява дейност на територията на Република България, по реда на чл. 67 – 77.“
  3. В ал. 3, изречение първо думите „по банкови сметки, открити в банки на територията на Република България“ се заменят с „чрез доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.
  4. В ал. 4 думите „международния договор“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  5. В ал. 6 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  § 49. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение второ думите „в банка на територията на Република България“ се заменят с „чрез ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната“;
  б) в изречение трето думите „в български банки“ се заменят с „чрез ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България се подава чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път по реда на ЗЕУ, подписана с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.“
  3. В ал. 4 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  4. В ал. 5 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 50. В заглавието на глава втора, раздел IX след думите „отпуснати по международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 51. В чл. 83 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Пенсии, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти при прилагане разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на български граждани и на чужди граждани, постоянно или продължително пребиваващи в Република България, се изплащат чрез НОИ или се превеждат от чуждестранния осигурителен институт директно на лицата чрез превод по личните им платежни сметки, обозначени с IBAN, водени от ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната.“

  § 52. В чл. 85 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато пенсията е прекратена, ако в срока за доброволно изпълнение сумата не е възстановена, се пристъпва към принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  2. В ал. 6, изречение първо думите „длъжностното лице, на което е възложено ръководството на изплащането на пенсии по международни договори“ се заменят с „длъжностното лице, на което е възложено ръководството на дейността по отпускането и изплащането на пенсии по международни договори, и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 53. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение второ:
  а) след думите „по електронен път“ се добавя „по реда на ЗЕУ“;
  б) думите „и ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се заличават.
  2. В изречение четвърто думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна“.

  § 54. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „на основание чл. 95, т. 1 и 3“ се заменят с „на основание чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3“.
  2. В ал. 2 след думите „международен договор“ се поставя запетая и се добавя „по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

  § 55. В чл. 94, ал. 2 думите „съответните банки“ се заменят със „съответните доставчици на платежни услуги“.

  § 56. В чл. 95 думите „чрез пощенска станция или банка“ се заменят с „чрез пощенска станция или чрез ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“.

  § 57. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 70, ал. 7“ се заменят с „чл. 69в, ал. 5, чл. 70, ал. 8 и ал. 10, т. 1, чл. 82, ал. 1, чл. 92 и 102“.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 58. Висящите производства за отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69а от КСО се довършват съобразно предвиденото с това постановление. Отпуснатите по чл. 69а от КСО пенсии, както и отказите за отпускане на такива пенсии до влизането в сила на това постановление не се преразглеждат.

  § 59. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление, между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, запазват своето действие.
  (2) Доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, извън тези по ал. 1, които водят платежни сметки, обозначени с IBAN на физически лица, започват изплащането на пенсии след сключването на договор по чл. 50, ал. 5 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове изплащането на пенсиите се извършва по досегашния ред.

  § 60. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
  1. Параграф 1, т. 1, буква „б“ и т. 3, буква „а“, § 9, т. 2, § 36, § 49, т. 2 и § 53, т. 1, буква „а“ – относно израза „по реда на ЗЕУ“, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.
  2. Параграф 25, § 34, т. 1 и 3, § 35, § 37 – 41, § 42, т. 1, § 43 – 45, § 48, т. 2 и 3, § 49, т. 1, § 51, т. 2, § 55 и 56, които влизат в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

  Министър-председател:  Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x