Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 49 от 12 юни 2018 г. на Държавен вестник е обнародвано:

  Постановление № 97 от 7 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 2, т. 2 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „до датата на пенсионирането“ се заменят с „до 31 декември 1999 г. включително“.
  2. Изречение второ се отменя.

  § 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „до датата на пенсионирането“ се заличават.

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 3 думата „инвалиди“ се заменя с „лица с трайни увреждания“.
  2. В ал. 4, т. 7 думата „инвалид“ се заличава.

  § 4. В чл. 10, ал. 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.

  § 5. В чл. 11 т. 2 се отменя.

  § 6. В чл. 18б се създава ал. 4:
  „(4) Лицата по чл. 69б, ал. 4 от КСО придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст за мъже и жени, както следва:
  1. от 1 януари 2017 г. – 45 години и 4 месеца;
  2. от 1 януари 2018 г. – 45 години и 6 месеца;
  3. от 1 януари 2019 г. – 45 години и 8 месеца;
  4. от 1 януари 2020 г. – 45 години и 10 месеца;
  5. от 1 януари 2021 г. – 46 години;
  6. от 1 януари 2022 г. – 46 години и 2 месеца;
  7. от 1 януари 2023 г. – 46 години и 4 месеца;
  8. от 1 януари 2024 г. – 46 години и 6 месеца;
  9. от 1 януари 2025 г. – 46 години и 8 месеца;
  10. от 1 януари 2026 г. – 46 години и 10 месеца;
  11. от 1 януари 2027 г. – 47 години;
  12. от 1 януари 2028 г. – 47 години и 2 месеца;
  13. от 1 януари 2029 г. – 47 години и 4 месеца;
  14. от 1 януари 2030 г. – 47 години и 6 месеца;
  15. от 1 януари 2031 г. – 47 години и 8 месеца;
  16. от 1 януари 2032 г. – 47 години и 10 месеца;
  17. от 1 януари 2033 г. – 48 години;
  18. от 1 януари 2034 г. – 48 години и 2 месеца;
  19. от 1 януари 2035 г. – 48 години и 4 месеца;
  20. от 1 януари 2036 т. – 48 години и 6 месеца;
  21. от 1 януари 2037 г. – 48 години и 8 месеца;
  22. от 1 януари 2038 г. – 48 години и 10 месеца;
  23. от 1 януари 2039 г. – 49 години;
  24. от 1 януари 2040 г. – 49 години и 2 месеца;
  25. от 1 януари 2041 г. – 49 години и 4 месеца;
  26. от 1 януари 2042 г. – 49 години и 6 месеца;
  27. от 1 януари 2043 г. – 49 години и 8 месеца;
  28. от 1 януари 2044 г. – 49 години и 10 месеца;
  29. от 1 януари 2045 г. – 50 години.“

  § 7. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 70, ал. 1“ се заменят с „чл. 70, ал. 1 и 2 от“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Съответната пропорционална част от процента по чл. 70, ал. 1 от КСО за месеците осигурителен стаж се определя, както следва:

  1. от 1 януари 2017 г. зa:

  1 месец = 0,094;
  2 месеца = 0,188;
  3 месеца = 0,282;
  4 месеца = 0,375;
  5 месеца = 0,469;
  6 месеца = 0,563;
  7 месеца = 0,657;
  8 месеца = 0,751;
  9 месеца = 0,845;
  10 месеца = 0,938;
  11 месеца = 1,032;
  12 месеца = 1,126;

  2. от 1 януари 2018 г. за:

  1 месец = 0,097;
  2 месеца = 0,195;
  3 месеца = 0,292;
  4 месеца = 0,390;
  5 месеца = 0,487;
  6 месеца = 0,585;
  7 месеца = 0,682;
  8 месеца = 0,779;
  9 месеца = 0,877;
  10 месеца = 0,974;
  11 месеца = 1,072;
  12 месеца = 1,169.“

  3. В ал. 4 думите „чл. 70, ал. 1, изречение четвърто“ се заменят с „чл. 70, ал. 2, изречение първо“.
  4. В ал. 5 думите „чл. 70, ал. 1, изречение четвърто“ се заменят с „чл. 70, ал. 2, изречение първо“.

  § 8. В чл. 21а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  „При изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 4 от КСО за пенсии, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., осигурителният доход на лицата по чл. 127, ал. 1 от КСО за месеците, през които са осигурявани в универсален пенсионен фонд за времето след 31 декември 2001 г., а за лицата по чл. 127, ал. 4 от КСО – за времето след 31 декември 2003 г., се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди
  1 януари 1960 г.“
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите „се отнасят“ се заменят с „лицето е било осигурявано в универсален пенсионен фонд“;
  б) в изречение второ думите „общия брой на месеците, включени в периода“ се заменят с „броя на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд“.

  § 9. В чл. 22, изречение първо думите „инвалидите по рождение или с придобита инвалидност“ се заменят с „лицата с вродени или придобити трайни увреждания“, а след думите „чл. 94“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 или ал. 3 от“.

  § 10. Член 29а се изменя така:
  „Чл. 29а. При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест коефициентите по чл. 79, ал. 1 във връзка с ал. 2 от КСО са, както следва:
  1. от 1 януари 2017 г.:
  а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,4096;
  б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,3584;
  в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,3072;
  2. от 1 януари 2018 г.:
  а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,4252;
  б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,3720;
  в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,3189.“
  § 11. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, изречение трето думата „възобновява“ се заменя с „възстановява“.
  2. В ал. 4 думата „възобновява“ се заменя с „възстановява“.
  § 12. В чл. 34, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. лица, които учат в чужбина – те установяват това обстоятелство и срока на обучението в началото на всеки семестър или учебна година с издаден от учебното заведение оригинален документ, а учащите в държава – членка на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария – с оригинален или с електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис; документите трябва да отговарят на следните изисквания:
  а) оригиналните документи, издадени от висши училища извън държавите – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, да са оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.); документи, издадени от едно и също учебно заведение, се изискват оформени по този ред само при първоначалното им представяне;
  б) да са преведени на български език от лице, което извършва преводи по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.“

  § 13. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 15 след думата „пенсия“ се добавя „по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО“.
  2. В ал. 16, изречение второ запетаята след думата „труд“ и думите „след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни“ се заличават.

  § 14. В чл. 43, ал. 1 и 2 думата „инвалид“ се заменя със „с трайно увреждане“.

  § 15. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите „не са били осигурени или не са получавали пенсия, тъй като“ се заличават, а думата „инвалиди“ се заменя с „лица“;
  б) създава се изречение второ: „Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицата, полагали грижите, не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – не са били осигурени и не са получавали лична пенсия.“
  2. В ал. 2 думата „инвалидите“ се заменя с „лицата“.

  § 16. В чл. 45, ал. 1, изречение второ думите „документ за внесените осигурителни вноски“ се заменят с „данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ“.

  § 17. В чл. 45а се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се установява въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.“
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато в 14-дневен срок от получаването на уведомителното писмо лицето не е внесло осигурителните вноски по чл. 9а, ал. 2 от КСО, се постановява разпореждане за отказ за отпускане на пенсия.“

  § 18. В чл. 46, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „дете-инвалид“ се заменят с „дете с трайно увреждане“.
  2. В т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а след 1 януари 2018 г. – не са били осигурени и не са получавали лична пенсия.“
  3. В т. 7 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а след 1 януари 2018 г. – не са били осигурени и не са получавали лична пенсия.“

  § 19. В чл. 62, ал. 4, изречение трето думите „чл. 92, ал. 5“ се заменят с „чл. 92, ал. 13“.

  § 20. В наименованието на раздел VII думите „или други платежни институции“ се заличават.

  § 21. В чл. 68 думите „чл. 85“ се заменят с „чл. 114а от КСО“.

  § 22. В чл. 70 се създава ал. 3:
  „(3) При получено уведомяване по ал. 1 или 2, както и по чл. 69 за недължимо или неправилно преведени суми за пенсии по сметка на пенсионер, които подлежат на възстановяване, банката не може да удържа от тях суми за такси или да удовлетворява други свои вземания, произтичащи от договорните ù отношения с пенсионера.“

  § 23. В чл. 85, ал. 7 изречение второ се изменя така: „За събиране на сумите се издава разпореждане от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, а за лицата, които нямат постоянен адрес в страната – от съответните длъжностни лица в териториално поделение на НОИ – София-град.“

  § 24. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. Алинея 11 се отменя.
  2. В ал. 12 думите „с повече от 10 на сто“ се заличават.

  Заключителни разпоредби

  § 25. В § 9 от заключителната разпоредба на Постановление № 32 на Министерския съвет от 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 21 от 2018 г.) накрая се добавя „с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.“.

  § 26. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 12 и 24, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, и § 25, който влиза в сила от 9 март 2018 г.

  Министър-председател: Бойко Борисов
  Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x