Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба Н-13 от 2019 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от СОЛ

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

   
  В брой 10 от 05 февруари 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието,сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  (обн., ДВ, бр. 1 от 2020 г.; доп., бр. 30 от 2020 г.)

  § 1. В чл. 2, ал. 6 думата „компетентната“ се заличава.

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, т. 2 думите „до 30 април“ се заменят с „до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация“.
  2. В ал. 4 думата „компетентната“ се заличава.
  3. Алинея 13 се изменя така:
  „(13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават по електронен път в седемдневен срок от влизане в сила на задължителното предписание, съответно от приключване на проверката от контролните органи на Националния осигурителен институт.“

  § 3. В чл. 8, ал. 4 след думата „декларации“ се поставя запетая и се добавя „документи или данни“.

  § 4. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
  Виж приложението в PDF-a на броя.
  Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
  1. Код корекция
  Попълва се буква „К“, когато:
   – се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
   – са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
   – се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.
  2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
  3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
  4. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
  5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
  5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер, издаден от НАП – попълва се:
  0 – ако лицето е с единен граждански номер;
  2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
  6. Фамилия – попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
  7. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
  12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
   – 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
   – 02 – за работещи при условията на първа категория труд;
   – 03 – за работещи при условията на втора категория труд;
   – 04 – за работещи по допълнителен трудов договор;
   – 05 – за държавни служители по Закона за държавния служител;
   – 06 – за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
   – 08 – за лицата с учителски осигурителен стаж;
   – 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
   – 10 – за управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
   – 12 – за самоосигуряващи се, без обхванатите от кодове 13 и 22;
   – 13 – за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
   – 14 – за работещи без трудови правоотношения;
   – 15 – за лицата, които получават парично обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване;
   – 16 – за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;
   – 17 – за служители на Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военно разузнаване“ на Министерството на отбраната;
   – 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
   – 19 – за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от КСО;
   – 20 – за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
   – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
   – 24 – за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
   – 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
   – 26 – за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за хората с увреждания;
   – 27 – за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа, по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
   – 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (включително за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) – служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
   – 29 – за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
   – 71 – за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
   – 72 – за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
   – 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО – лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО;
   – 83 – за военнослужещи от Служба „Военно разузнаване“ на Министерството на отбраната и държавни служители на Държавна агенция „Разузнаване“;
   – 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
   – 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
   – 88 – за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
   – 89 – за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
   – 90 – за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.; за тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31 и 31а;
   – 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
   – 92 – за морските лица;
   – 93 – за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.), и които продължават обучението си при условията, при които са приети;
   – 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, за които извън материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, и за лица, подчинени на законодателството на Република България съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, за които се дължат задължителни осигурителни вноски само съгласно материалния обхват на съответното споразумение;
   – 95 – за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
   – 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;
   – 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО;
   – 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност.
  12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения – попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва „0000“.
  12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите. Код „99“ се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
  Забележки:
  1) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82, 95, 97 и 99.
  2) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от КСО.
  13. Код за сумирано изчисляване на работното време – когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
  Позиция 1: от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време.
  Позиция 2: от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.
  14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
  15. Последен ден в осигуряване – попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
  16. Дни в осигуряване – общо.
  Позиции 1 и 2:
   – попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
  Позиция 3:
   – попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
  Позиция 4:
   – попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или поголям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
  Забележки:
  1) В позиции 1 и 2 на т. 16 се вписва сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.5 и т. 16.А.
  2) При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.А, за които са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък, равен или поголям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към поголямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към помалкото число.
  3) Когато в т. 12 Вид осигурен е попълнен код 90, т. 16 не се попълва.
  16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски – попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от КСО.
  Не се попълват дните положен извънреден труд.
  16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в от КСО – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест (ТЗПБ), санаторнокурортно лечение, карантина, осиновяване на дете до 5годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето с право на обезщетение. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.
  16.3. Дни за отглеждане на дете – в две позиции се попълват дните за отглеждане на дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по КСО: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете до 5годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, които ползват аналогични права.
  16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски. Не се попълват дните, посочени в т. 16.5.
  16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват дните в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО.
  16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО – попълва се броят на работните дни, за които работодателят изплаща възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от КСО.
  Забележка. Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.
  16.7. Отработени часове – общо – попълва се броят на отработените часове през месеца, включително броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или поголям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
  16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или поголям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
  Забележка. Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
  17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО – попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
  Попълва се и за самоосигуряващи се лица от КСО, които ползват аналогични права.
  В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от КСО.
  18. Върху сумата в т. 17 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.
  21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 и 12 от КСО, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО.
  22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за фондовете на ДОО съгласно КСО за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
  22.1. Върху сумата в т. 21 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия и/или за сметка на осигуреното лице съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, когато е попълнена т. 21.
  22.2. За фонд „ТЗПБ“ върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд „Трудова злополука и професионална болест“, определен съгласно КСО и закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  23. За Учителския пенсионен фонд върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
  25. За ППФ или за фонд „Пенсии“ в размера за ППФ върху сумите в т. 21 – попълва се размерът на вноската за сметка на осигурителя/морското лице съгласно КСО за професионален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4в от КСО за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за професионален пенсионен фонд.
  26. За УПФ или за фондове „Пенсии“ в размера за УПФ върху сумата в т. 21 – попълва се размерът на вноската съгласно КСО за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.
  27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване – попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 167а от Кодекса на труда и др.
  28. Върху сумата в т. 27 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия или самоосигуряващия се.
  29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г. и бр. 66 от 2020 г.), колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
  30. Размер на вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, определена със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
  Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за лицата, работещи по трудови правоотношения.
  31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 95, 97 и 99.
  Забележки:
  1) Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31 и 31а за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  2) Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, букви „и“ и „л“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  3) Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
  31а. Начислен месечен данък – попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
  34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 40 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.).
  Забележки:
  Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97.
  Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.
  Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от27 април 2016 г.
  Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.“

  § 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 раздел „Указания за попълване на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ се изменя така:
  „Указания за попълване на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“
  1. Код на задълженото лице – работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) попълват ЕГН (ЛН, ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
  2. Наименование на задълженото лице – попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват имена по документ за самоличност.
  3. Член на осигурителна каса – попълва се в една позиция:
   – 0 – ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
   – 1 – ако осигурителят е член на осигурителна каса.
  4. Email – попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
  5. Телефони за връзка – попълват се телефони за връзка със задълженото лице.
  7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К“ – когато се намалява размерът на декларираните задължения.
  Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
  8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
  а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
  1 – изплатен аванс за месеца – когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;
  2 – начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;
  3 – изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.;
  4 – за възнаграждения, изплатени по договори за работа без трудово правоотношение;
  Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
  5 – изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност;
  Забележка. Код 5 се попълва и за:
   – дължимите здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност;
   – дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО;
   – дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО.
  6 – допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5);
  Забележка. Код 6 се попълва и за:
   – дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
  б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:
  8 – за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  9 – за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за съответната година.
  9. Месец и година – попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец – число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през които са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 31 декември 2013 г., се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълват месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
  10. Дължими вноски за ДОО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за предходната календарна година.
  11. Дължими вноски за Учителския пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
  12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО.
  13. Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 4в, ал. 1 от КСО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, и/или сумата за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване от увеличената осигурителна вноска в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО.
  14. Дължими вноски за здравно осигуряване – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
  15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се сумата на дължимите вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не се включва данъкът по т. 17 (не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО).
  17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец (не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО).
  Забележки:
  1) В поле 16 – данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
  2) В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
  3) В полетата на т. 16 и 17 се попълва и данъкът по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходите на съдружници, членкооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, членкооператори или акционери.
  4) Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 – 15 и т. 17 не се попълват.
  18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната дата:
   – 25о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, когато възнагражденията са неначислени;
   – датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;
   – датата, на която са изплатени, съответно начислени, възнагражденията за допълнителни доходи от трудова дейност, декларирани с код за вид плащане 6;
   – последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 – за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
   – датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 – за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.
  (Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.)
  Забележки:
  За дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за дата се попълва 25о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9).
  Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО, се попълва 25о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
  Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от КСО, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.
  Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.
  Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
  Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
  Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.

  Заключителна разпоредба

  § 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.

  Министър: Кирил Ананиев
   
  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Осигурителни вноски  x