Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 94 от 13 ноември 2018 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди 
  (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.; доп., бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2007 г., бр. 28 и 74 от 2009 г.; изм., бр. 107 от 2013 г.)
  § 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди“.

  § 2. В чл. 1 се създава т. 6:
  „6. начинът и редът за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти с доходността при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване съгласно чл. 180в от Кодекса за социално осигуряване.“

  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. при невъзможност да се приложат редът и начините за оценка по тази наредба последващата оценка може да се извърши при спазване на принципа на предпазливостта по надлежно и подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното дружество методи, които са общопризнати на финансовите пазари.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато финансов актив на пенсионноосигурителното дружество или на фонд за допълнително пенсионно осигуряване е приет за търговия на повече от един регулиран пазар, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, в деня на придобиването на съответния актив дружеството определя един от тези пазари за основен пазар в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти и го преразглежда ежегодно, както и при необходимост от неговото изменение. При извършването на последващата оценка по чл. 5б, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1, 2 и 5, чл. 7, ал. 3 и 6, чл. 10а, ал. 1 и 2 пенсионноосигурителното дружество използва данни само от този пазар.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателя“ се заменят с „Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“.

  § 4. В чл. 4 думите „чл. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 2“.

  § 5. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Последваща оценка на държавните ценни книжа, издадени и приети за търговия на регулиран пазар в страната, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден (ден „Т“), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в бюлетина от ден „Т-2“.
  (2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по последна цена „купува“ за предходния работен ден (ден „Т“), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в бюлетина от ден „Т-2“.
  (3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 последващата оценка се извършва по средна цена на всяка емисия за предходния работен ден на вторичния междубанков пазар. Средната цена на емисия се формира като средноаритметична от цените „купува“ и „продава“, обявени от не по-малко от трима първични дилъри на държавни ценни книжа, определена по начин, посочен в правилата по чл. 17.
  (4) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж и рейтинг или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.“

  § 6. Създават се чл. 5а – 5г:
  „Чл. 5а. Последващата оценка на държавни ценни книжа, издадени в страната, които не са приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по реда на чл. 5, ал. 3 и 4.
  Чл. 5б. (1) Последваща оценка на дългови ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена, последващата оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.
  (2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по последна цена „купува“ за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена, последващата оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.
  (3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж и рейтинг или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.
  Чл. 5в. С изключение на ценните книжа по чл. 5а последващата оценка на дългови ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по метода на дисконтираните парични потоци или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.
  Чл. 5г. (1) В случаите на оценяване на дългови ценни книжа по метод по чл. 5б, ал. 3 или чл. 5в пенсионноосигурителното дружество представя в комисията заедно с информацията за ежедневната оценка на активите:
  1. обосновка относно избора на съответния метод, която включва относимите данни, характеристики на ценната книга и други съществени обстоятелства за преценката на дружеството;
  2. информация за прилагането на избрания от пенсионноосигурителното дружество метод, както следва:
  а) справка по образец съгласно приложение № 1 при оценяване по метода на дисконтираните парични потоци;
  б) направените изчисления и допускания при оценяване по метод, различен от посочения по буква „а“.
  (2) Информацията по ал. 1, т. 1 не се представя, когато не е налице промяна в обосновката.
  (3) Информацията по ал. 1, т. 2 не се представя, когато не е налице промяна в стойността на компонентите на рисковата премия в справката по ал. 1, т. 2, буква „а“, съответно в допусканията по ал. 1, т. 2, буква „б“.“

  § 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, които са включени в основен индекс на съответния пазар съгласно приложение № 2, се извършва по:
  а) цена на затваряне на този пазар за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация на финансови инструменти;
  б) последна цена „купува“ за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация на финансови инструменти, ако не може да се определи цена по буква „а“.
  (2) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, извън посочените в ал. 1, се извършва по по-ниската цена от:
  а) обявената на този пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец;
  б) последна цена „купува“ за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите „да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „да се приложи начинът за оценка по ал. 1, съответно по ал. 2“.
  4. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
  „(5) Последваща оценка на права или варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, се извършва по по-ниската цена от цената на затваряне и последната цена „купува“ за предходния работен ден, обявени в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация.
  (6) При невъзможност да се приложи ал. 5 последващата оценка на правата и варантите се извършва по справедлива стойност, определена посредством подходящ модел, посочен в правилата по чл. 17.
  (7) Последваща оценка на акции, придобити при условията на първично публично предлагане, от датата на регистрацията им в депозитарната институция до датата на допускането им за търговия на съответното място за търговия се определя по цена на придобиване от първичното публично предлагане.“
  5. Алинея 8 се отменя.

  § 8. В чл. 6а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 2 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 обосновка, която съдържа данните, доказващи изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3, т. 7. Обосновката не се представя, когато не е налице промяна в информацията.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „се обосновава“ се заменят със „се обосновават“, а думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Обосновката по ал. 2 не се представя, когато не е налице промяна в информацията.
  (5) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 6 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 направените изчисления за оценка на правата и варантите. Информацията не се представя, когато не е налице промяна в представените данни.“

  § 9. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Последваща оценка на акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране, учредени в страната, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 часа в деня на оценката.
  (2) В случаите, когато не е достигнат законово определеният минимален размер на нетната стойност на активите на предприятието за колективно инвестиране, последващата оценка на издадените от него дялове се извършва по последната определена и обявена до 12 часа в деня на оценката емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на фонда разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял.
  (3) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1 и 2, последващата оценка се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
  (4) В случаите, когато не могат да се приложат ал. 1 – 3, последващата оценка на акциите, съответно на дяловете по ал. 1, се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една акция, съответно на един дял, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния вписан в публичния регистър на комисията счетоводен баланс на съответното предприятие за колективно инвестиране – която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на предприятието.
  (5) Последваща оценка на акции, съответно на дялове на предприятия за колективно инвестиране, учредени извън страната, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 ч. българско време в деня на оценката.
  (6) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 5, последващата оценка се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
  (7) В случаите, когато не могат да се приложат ал. 5 и 6, последващата оценка на акциите, съответно на дяловете по ал. 5, се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния оповестен счетоводен баланс на съответното предприятие за колективно инвестиране – която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на предприятието. Извън тези случаи, когато правилата на предприятието за колективно инвестиране предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.
  (8) Извън случаите по ал. 7, когато правилата на предприятието за колективно инвестиране предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена до 12 ч. българско време в деня на оценката нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.“

  § 10. Член 7а се изменя така:
  „Чл. 7а. При последваща оценка по реда на чл. 7, ал. 3 и 6 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 обосновка, която съдържа данните, доказващи изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3, т. 7. Обосновката не се представя, когато не е налице промяна в информацията.“

  § 11. В чл. 7б, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 1 – 3, чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 7а, ал. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 5б, ал. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1 и 2“.

  § 12. В чл. 8 думите „Банковите депозити, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки и краткосрочните вземания“ се заменят с „Банковите влогове, парите на каса и краткосрочните вземания“.

  § 13. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от пенсионноосигурителното дружество съгласно оценката на имота към последния работен ден на всяко тримесечие, изготвена от независим оценител, който:
  1. притежава съответната правоспособност съгласно Закона за независимите оценители;
  2. не е с отнемана правоспособност на независим оценител през последните 5 години преди датата, за която се отнася оценката;
  3. не е извършвал нарушения на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и т. 7 и чл. 21 от Закона за независимите оценители през последните три години преди датата, за която се отнася оценката;
  4. има най-малко пет години професионален опит при оценяване на съответния вид инвестиционни имоти.“
  2. В ал. 4:
  а) в основния текст думите „не трябва да“ се заменят с „трябва да не“;
  б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавят думите „и да не е близък член на семейството на член на управителния или контролния орган или на лице, притежаващо пряко или непряко повече от 5 на сто от акциите на дружеството“;
  в) в т. 4 накрая се добавят думите „или близък член на семейството на продавача, на член на управителния или контролния орган на продавача или на съдружник или акционер на продавача“;
  г) създава се нова т. 5:
  „5. е предоставял консултантски, брокерски или други услуги на пенсионноосигурителното дружество или на управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на извършване на оценка по реда на тази наредба, през последните две години преди датата, за която се отнася оценката;“
  д) създават се т. 6 и 7:
  „6. е предоставял консултантски, брокерски или други услуги на член на управителния или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, на лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от  5 на сто от акциите на дружеството, или на продавача на инвестиционния имот през последните две години преди датата, за която се отнася оценката;
  7. е в договорно отношение с трето лице, което зависи от оценката на оценявания инвестиционен имот;“
  е) досегашната т. 5 става т. 8 и в нея думата „повлияно“ се заменя с „повлиян“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Независимият оценител не може да извършва оценка на един и същ инвестиционен имот през повече от две последователни години от датата, за която се отнася първата оценка на имота. След този срок оценителят може отново да извършва оценка на имота след изтичане на една година от датата, за която се отнася последната оценка.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Съответствието с изискванията по ал. 1, т. 2 – 4, ал. 4 и ал. 5 се удостоверява от оценителя с декларация.“
  5. Създават се ал. 7 – 10:
  „(7) Независимият оценител определя справедливата стойност на инвестиционния имот въз основа на неговата пазарна стойност. Пазарната стойност се определя въз основа на цените на сделките с имоти, които са съпоставими с оценявания имот по отношение на тяхното местоположение, конструкция, предназначение и текущо състояние.
  (8) Когато няма достатъчно данни за надеждно установяване на пазарната стойност на инвестиционен имот по реда на ал. 7, независимият оценител може да използва друг признат и подходящ подход или комбинация от такива подходи за оценка на справедливата стойност на инвестиционен имот. В рамките на използвания подход независимият оценител следва да приложи методи, които използват в максимална степен входящи данни, основаващи се на пазарни данни и други наблюдаеми показатели, и свеждат до минимум използването на данни за ненаблюдаеми показатели.
  (9) Независимият оценител при извършването на последващата оценка на инвестиционен имот представя обосновка за избора на съответен подход и метод, както и за неизползването на други подходи и методи за оценка. Обосновката съдържа характеристика на оценявания инвестиционен имот, целесъобразността и надеждността на всеки приложим подход и метод за оценка.
  (10) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията оценката и обосновката по ал. 9, включително изчисленията по оценката, до края на втория работен ден след тримесечието по ал. 1.“

  § 14. В чл. 10а се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавят думите „като се държи сметка за базовия актив“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Форуърдните валутни договори с остатъчен срок на договора до 45 календарни дни, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по централния курс на Българската народна банка за съответната валута, валиден за деня, за който се отнася оценката.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп“ се заменят с „Форуърдните валутни договори с остатъчен срок на договора повече от 45 календарни дни, договорите за лихвен cyaп и извънборсово търгуваните опции“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 5 последващата оценка на форуърдни валутни договори с остатъчен срок на договора повече от 45 календарни дни, договори за лихвен cyaп и извънборсово търгувани опции се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17, като се държи сметка за базовия актив.“

  § 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и представят за одобрение от заместник-председателя,“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „, и се представят за одобрение по реда на ал. 1“ се заличават.
  3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 2 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят с „чл. 5, ал. 3“;
  б) създава се нова т. 7:
  „7. прилаганите критерии за наличие на достатъчна честота и обем по чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 3 и 6 за всеки пазар;“
  в) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. В ал. 5 думата „одобрените“ се заменя с „утвърдените“.

  § 16. В чл. 17а думите „Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“,“ се заменят с „комисията“.

  § 17. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 123е, ал. 2“ се заменят с „чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква „б“.

  § 18. Член 19 се отменя.

  § 19. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в края се добавя „от дружеството, съответно от получаване на решението по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване“.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Допусната грешка по ал. 1, открита от пенсионноосигурителното дружество, се установява от него с констативен протокол и съответните документи в зависимост от естеството на грешката в деня на откриването й. Констативният протокол се подписва от ръководителя на службата за вътрешен контрол и лицата, управляващи и представляващи дружеството. В деня на установяване на грешка по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията, като прилага копия от протокола и документите по изречение първо.
  (3) Допусната грешка по ал. 1, констатирана в резултат на прилагане на мярка по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, задължаваща пенсионноосигурителното дружество да извърши корекция в оценката на актив или пасив на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, се установява от пенсионноосигурителното дружество с констативен протокол до края на работния ден, следващ деня на получаването на решението на надзорния орган. Констативният протокол се подписва от ръководителя на службата за вътрешен контрол и лицата, управляващи и представляващи дружеството, и се представя в комисията в деня на съставянето му.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „В десетдневен срок от датата на установяване на“ се заменят с „В случай на“, а в края на текста се добавя „в десетдневен срок от установяването й по реда на ал. 2, съответно от получаване на решението по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Коригирането на допуснати грешки по ал. 1 се извършва съобразно приложение № 3.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в края на текста се добавят думите „за всички дни, за които е изчислена нова стойност на дела“.
  6. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) В случаите, когато при допусната грешка по ал. 1 трябва да бъдат възстановени суми на осигурени лица, пенсионери или техни наследници, пенсионноосигурителното дружество уведомява, след извършване на корекцията, заинтересованите лица за реда и начина, по който могат да получат дължимите средства.
  (8) В деня на отстраняване на грешката дружеството представя в комисията:
  1. в случаите по т. I от приложение № 3 – данните по ал. 6, както и всички коригирани справки за стойността на нетните активи и за стойността на един дял за всеки работен ден от датата на извършване на грешката до датата на отстраняването й;
  2. в случаите по т. ІІ от приложение № 3 – данните по ал. 6 за всеки работен ден от датата на извършване на грешката до датата на отстраняването й и справки за стойността на нетните активи и за стойността на един дял за деня на отстраняване на грешката, придружени с допълнителна информация за размера на отразените корекции по съответните позиции в справките.“

  § 20. В чл. 23, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя със „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателя“.

  § 21. След чл. 23 се създава раздел Va с чл. 23а:
  „Раздел Va
  Изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти съгласно чл. 180в от Кодекса за социално осигуряване
  Чл. 23а. (1) След изтичане на 5 години от придобиването на всеки отделен инвестиционен имот пенсионноосигурителното дружество съпоставя на първия работен ден след края на всяко тримесечие постигнатата доходност от този имот към края на тримесечието за предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за същия период.
  (2) Постигнатата доходност от инвестиционния имот се определя съгласно т. 1 от приложение № 4.
  (3) Постигнатата доходност от фонда за допълнително пенсионно осигуряване се определя съгласно т. 2 от приложение № 4.
  (4) За съпоставянето на доходността по ал. 2 с доходността по ал. 3 пенсионноосигурителното дружество съставя протокол, който се подписва от лицата,управляващи и представляващи дружеството.
  (5) Пенсионноосигурителното дружество представя протокола в комисията в срок 3 работни дни от изготвянето му.“

  § 22. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 181“ се заменят с „чл. 181, ал. 2, чл. 180в, ал. 3“.

  § 23. Създава се приложение № 1 към чл. 5г, ал. 1, т. 2, буква „а“:
   „Приложение № 1  към чл. 5г, ал. 1, т. 2, буква „а“

  Виж приложението тук >>>
   
  § 24. Създава се приложение № 2 към чл. 6, ал. 1:
  „Приложение № 2  към чл. 6, ал. 1
   
  Виж приложението тук >>>
   
  § 25. Създава се приложение № 3 към чл. 21а, ал.5:
  „Приложение № 3 към чл. 21а, ал. 5
  Коригиране на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване
  I. При грешка, установена в срок три работни дни от допускането й, пенсионноосигурителното дружество я коригира, като извършва следните действия:
  1. за деня „к“ (ден на допускане на грешката):
  а) преизчислява стойността на нетните активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за ден „к-1“ и стойността на един дял, валидна за работния ден „к“;
  б) определя размера на инвестиционната такса по чл. 201, ал. 1, т. 2 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за деня „к“ и установява разликата между начислената и дължимата такса;
  в) начислява като вземане на фонда от дружеството разликата по буква „б“ в случай на надвзета такса или записва като задължение на фонда разликата в случай на начислена по-ниска такса от дължимата;
  г) проверява за наличието на записи за постъпили средства за деня „к“ по индивидуалните партиди, партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и партидата по чл. 27, ал. 1;
  д) в случай на липса на записи за постъпили средства в партидите по буква „г“ определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к“ и преизчислява стойността на един дял за работния ден „к+1“ по реда и начина, определени в чл. 20, ал. 2 и 3;
  е) в случай на наличие на записи за постъпили средства в партидите по буква „г“:
  аа) преизчислява всички операции за заверяване на дялове и записва съответните операции с коригиран брой дялове и стойност на един дял по тези партиди;
  бб) преизчислява броя на дяловете, съответстващи на дължимите такси по чл. 27, ал. 2, т. 2, и общия брой дялове на фонда за деня „к“;
  вв) определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к“ и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден „к+1“;
  2. за деня „к+1“:
  а) извършва съответните действия по т. 1, букви „б“ и „в“;
  б) проверява за наличието на записи за направени вноски и начислени плащания за деня „к+1“ по индивидуалните партиди, партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и партидата по чл. 27, ал. 1;
  в) в случай на липса на записи в партидите по буква „б“ определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к+1“ и преизчислява стойността на един дял за работния ден „к+2“ по реда и начина, определен в чл. 20, ал. 2 и 3;
  г) в случай на наличие на записи за постъпили средства и липса на записи за начислени плащания в партидите по буква „б“ извършва за деня „к+1“ съответните действия, посочени в т. 1, буква „е“;
  д) в случай на начислени плащания в партидите по буква „б“:
  аа) преизчислява всички операции за отчисляване на средства и брой дялове и записва съответните операции с коригирани средства и брой дялове, определен по стойността на един дял за деня „к“;
  бб) определя разликата между начислените и дължимите суми за съответния договор от всяка партида по буква „б“;
  е) в случай на завишена поради грешка стойност на един дял за деня „к“:
  аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по индивидуалната партида за съответния договор, записва дължимата сума по буква „д“, „бб“ като вземане на фонда от дружеството и приход на фонда за деня „к+1“ и я възстановява за своя сметка;
  бб) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени само част от натрупаните средства по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
  ж) в случай на занижена поради грешка стойност на един дял за деня „к“:
  аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по индивидуалната партида за съответния договор, записва дължимата сума по буква „д“, „бб“ като задължение и разход на фонда за деня „к+1“ и я възстановява на съответните лица в срока, определен в наредбата;
  бб) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени само част от натрупаните средства по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
  з) в случай на липса на записи за постъпили средства и наличието на записи за начислени плащания в партидите по буква „б“ извършва действията по букви „д“ до „ж“, определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к+1“ и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден „к+2“;
  и) в случай на записи за постъпили средства и на записи за начислени плащания в партидите по буква „б“ извършва съответните действия по т. 1, буква „е“, „аа“ и „бб“ и действията по букви „д“ до „ж“, определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к+1“ и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден „к+2“;
  3. за работния ден „к+2“ и следващите дни до деня на отстраняване на грешката извършва съответните действия по т. 2.
  II. При грешка, установена в срок, по-дълъг от три работни дни от допускането й, дружеството я коригира или по реда и начина, определени в т. I, или като извърши следните действия:
  1. изчислява вярната стойност на един дял по реда на т. I за всеки ден, в който съществува грешка при определяне нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на фонда със стойност над определената в чл. 21а, ал. 1;
  2. установява всички разлики в броя дялове по партидите за всеки ден от периода, за който е изчислена нова стойност на дела по т. 1;
  3. сумира разликите по т. 2 за всяка партида;
  4. в деня на отстраняване на грешката записва сумата на дяловете по т. 3 в съответната партида;
  5. определя таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за всеки работен ден, за който е изчислена нова стойност на дела по т. 1, събира разликите и начислява получената сума като вземане на фонда от дружеството, съответно задължение на фонда към дружеството за деня на отстраняване на грешката.“

  § 26. Създава се приложение № 4 към чл. 23а, ал. 2 и 3:
  „Приложение № 4  към чл. 23а, ал. 2 и 3
  1. Постигнатата доходност от инвестиционен имот по чл. 180в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява по формулата:  където:
  Ri е доходността от съответния инвестиционен имот за предходния 60-месечен период в процент;
  р – поредният месец през 60-месечния период на изчисление на доходността от съответния инвестиционен имот;
  Rp – съотношението между нетните приходи (разходи) на фонда за допълнително пенсионно осигуряване от съответния инвестиционен имот за месец „р“ и балансовата стойност на инвестиционния имот към края на деня, предхождащ месец ,,р“, в процент, като при изчисляването на нетните приходи (разходи) се вземат предвид само разходите за сметка на фонда.
  2. Доходността на съответния фонд за предходния 60-месечен период се изчислява по формулата: 


  където:
  Ub е стойността на един дял на фонда за последния работен ден на 60-месечния период за изчисляване;
  Uа – стойността на един дял на фонда за последния работен ден, предхождащ периода на изчисляване.“

  Заключителни разпоредби

  § 27. Наредбата влиза в сила от 19 ноември 2018 г.

  § 28. Наредбата е приета с Решение № 1050-Н от 8 ноември 2018 г. на Комисията за финансов надзор.

  Председател: Карина Караиванова

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Пенсии  x