Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Промени в Наредба 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 77 от 01 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
(ДВ, бр. 57 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „документите“ се поставя запетая и се добавя „които се издават на бланка-оригинал,“.

§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 6 след думите „държавен изпит“ се добавя „и до изпит“.

§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Документите, които се попълват в електронен вид, се разпечатват с номерирани страници. Достоверността на отразената в документа информация се потвърждава на последната страница с подписите на длъжностното лице по чл. 6, т. 1 и на директора и се полага печатът на институцията.“

§ 4. Член 20 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление съгласно приложение № 6.“

§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Министърът“ се заменя с „Началникът на регионалното управление на образованието“, а думите „и провеждането“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „провеждането на“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За полагане на печат с държавен герб върху документите по ал. 1 директорът на професионалния колеж или упълномощено от него лице представя за проверка на определения служител по ал. 2:
1. документите от приложение № 2 – за проведеното професионално обучение;
2. документите от приложение № 3 – за призната професионална квалификация чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) За полагане на печат с държавен герб върху дубликатите на Свидетелството за степен на професионална квалификация, на Свидетелството за валидиране на професионална квалификация и на техните приложения директорът на професионалния колеж или упълномощено от него лице заедно със служителя по ал. 2 представя в МОН оригиналните документи, върху които служителят по ал. 2 полага подпис при регистрирането им.“

§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 след думата „колеж“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и на министъра на образованието и науката“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „институцията по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „центъра за професионално обучение“.

§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „по чл. 18, т. 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Със заповед на директора на центъра за професионално обучение се определя:
1. служител, който подготвя и подава чрез ИС на НАПОО отчета на документите с фабрична номерация заедно със сканираното цветно копие на приемно-предавателния протокол за документите с фабрична номерация;
2. мястото на съхранение на отчета по ал. 1, като срокът на съхранение е 50 години.“

§ 8. В чл. 27, ал. 4 думата „ръководителя“ се заменя с „директора“.

§ 9. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 13:
а) в колона 2 думите „Протокол за допускане до държавен изпит за придобиване на квалификация“ се заменят с „Протокол за допускане до държавен изпит или до изпит за придобиване на професионална квалификация“;
б) в колона 6 след думите „държавен изпит“ се добавя „или изпит“.
2. На ред 15:
а) в колона 2 думите „Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на квалификация по професия“ се заменят с „Протокол за оценките от държавен изпит или изпит за придобиване на професионална квалификация“;
б) в колона 6 след думите „държавния изпит“ се добавя „или изпита“.

§ 10. В приложение № 3 към чл. 23, ал. 4 след таблицата се добавя:
Забележка. Центровете за професионално обучение в срок до 10 работни дни задължително въвеждат в Информационната система на НАПОО информация, свързана със започването на процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“

§ 11. Създава се приложение № 6 към чл. 20, ал. 2:

„Приложение № 6
към чл. 20, ал. 2

 
ДО ДИРЕКТОРА НА
……………………………….
гр./с. ……………………….
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на оригинал/дубликат на
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
(вид документ – удостоверение, свидетелство, диплома)
от ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................,
(име, презиме, фамилия)
завършил ………………………………………………………………………………………………………………………............................................……,
(клас, етап, степен на образование)
………………………………………………………………………………………………………………………….............................................………………
(профил, професия, специалност)
през учебната ……………………/………………….. година в ……………………………………………..............................................………………….
(вид, наименование и местонахождение на институцията)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................…….
Издаването на документа се налага поради следните причини: ………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................………………
Приложени документи:
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………………................................................……………………….
За контакти: телефон………………………………………………… е-mail ……………………….................................................…………………………
Пълномощно № …………………………………………………………………………………….................................................…………………………….
Пълномощник …………………………………………………………………………………………................................................…………………………..
(име, презиме, фамилия)
Дата: ……………………………                                                                   Подпис:………………………………..
                                                                                                                                    (име, фамилия)
Министър: Красимир Вълчев
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

16 решения на ТРЗ казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "16 решения на ТРЗ казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x