Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в Наредба 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 77 от 01 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
  (ДВ, бр. 57 от 2018 г.)
  § 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „документите“ се поставя запетая и се добавя „които се издават на бланка-оригинал,“.

  § 2. В чл. 5, ал. 1, т. 6 след думите „държавен изпит“ се добавя „и до изпит“.

  § 3. Член 8 се изменя така:
  „Чл. 8. Документите, които се попълват в електронен вид, се разпечатват с номерирани страници. Достоверността на отразената в документа информация се потвърждава на последната страница с подписите на длъжностното лице по чл. 6, т. 1 и на директора и се полага печатът на институцията.“

  § 4. Член 20 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление съгласно приложение № 6.“

  § 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „Министърът“ се заменя с „Началникът на регионалното управление на образованието“, а думите „и провеждането“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „провеждането на“ се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За полагане на печат с държавен герб върху документите по ал. 1 директорът на професионалния колеж или упълномощено от него лице представя за проверка на определения служител по ал. 2:
  1. документите от приложение № 2 – за проведеното професионално обучение;
  2. документите от приложение № 3 – за призната професионална квалификация чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
  4. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) За полагане на печат с държавен герб върху дубликатите на Свидетелството за степен на професионална квалификация, на Свидетелството за валидиране на професионална квалификация и на техните приложения директорът на професионалния колеж или упълномощено от него лице заедно със служителя по ал. 2 представя в МОН оригиналните документи, върху които служителят по ал. 2 полага подпис при регистрирането им.“

  § 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 след думата „колеж“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и на министъра на образованието и науката“ се заличават.
  2. В ал. 7 думите „институцията по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „центъра за професионално обучение“.

  § 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „по чл. 18, т. 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Със заповед на директора на центъра за професионално обучение се определя:
  1. служител, който подготвя и подава чрез ИС на НАПОО отчета на документите с фабрична номерация заедно със сканираното цветно копие на приемно-предавателния протокол за документите с фабрична номерация;
  2. мястото на съхранение на отчета по ал. 1, като срокът на съхранение е 50 години.“

  § 8. В чл. 27, ал. 4 думата „ръководителя“ се заменя с „директора“.

  § 9. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. На ред 13:
  а) в колона 2 думите „Протокол за допускане до държавен изпит за придобиване на квалификация“ се заменят с „Протокол за допускане до държавен изпит или до изпит за придобиване на професионална квалификация“;
  б) в колона 6 след думите „държавен изпит“ се добавя „или изпит“.
  2. На ред 15:
  а) в колона 2 думите „Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на квалификация по професия“ се заменят с „Протокол за оценките от държавен изпит или изпит за придобиване на професионална квалификация“;
  б) в колона 6 след думите „държавния изпит“ се добавя „или изпита“.

  § 10. В приложение № 3 към чл. 23, ал. 4 след таблицата се добавя:
  Забележка. Центровете за професионално обучение в срок до 10 работни дни задължително въвеждат в Информационната система на НАПОО информация, свързана със започването на процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“

  § 11. Създава се приложение № 6 към чл. 20, ал. 2:

  „Приложение № 6
  към чл. 20, ал. 2

   
  ДО ДИРЕКТОРА НА
  ……………………………….
  гр./с. ……………………….
  З А Я В Л Е Н И Е
  за издаване на оригинал/дубликат на
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
  (вид документ – удостоверение, свидетелство, диплома)
  от ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................,
  (име, презиме, фамилия)
  завършил ………………………………………………………………………………………………………………………............................................……,
  (клас, етап, степен на образование)
  ………………………………………………………………………………………………………………………….............................................………………
  (профил, професия, специалност)
  през учебната ……………………/………………….. година в ……………………………………………..............................................………………….
  (вид, наименование и местонахождение на институцията)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................…….
  Издаването на документа се налага поради следните причини: ………………………………………………………..................................................
  ……………………………………………………………………………………………………………………….................................................………………
  Приложени документи:
  …………………………………………………………………………………………………………………..................................................……………………
  ………………………………………………………………………………………………………………................................................……………………….
  За контакти: телефон………………………………………………… е-mail ……………………….................................................…………………………
  Пълномощно № …………………………………………………………………………………….................................................…………………………….
  Пълномощник …………………………………………………………………………………………................................................…………………………..
  (име, презиме, фамилия)
  Дата: ……………………………                                                                   Подпис:………………………………..
                                                                                                                                      (име, фамилия)
  Министър: Красимир Вълчев
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x