Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Промени в КСО

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 12 от 08 февруари 2019 г. на Държавен вестник е обнародван:

  Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.,бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 120б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „с цел защита на“ се добавя „правата и“, а след думата „пенсионерите“ се добавя „и осигуряване стабилността на дружествата и фондовете“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Надзорната дейност се осъществява въз основа на далновиден подход, основан на рисковете.“
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Процесът на надзорен преглед включва:
  1. преглед на стратегиите, процесите и отчетните процедури, които дружеството за допълнително социално осигуряване е установило за спазване на изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му;
  2. оценка на качествените изисквания по отношение на системата на управление;
  3. оценка на рисковете за дейността на дружеството за допълнително социално осигуряване и управляваните от него фондове;
  4. оценка на способността на дружеството да оценява и управлява тези рискове.
  (5) При осъществяването на надзорен преглед и определянето на минималната честота и обхвата му комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателят на комисията“, вземат предвид обстоятелствата, при които осъществяват дейност дружеството за допълнително социално осигуряване и управляваните от него фондове, и размера, естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност. Надзорният преглед обхваща и дейността на външните изпълнители, на които дружеството е възложило осъществяване на определени дейности.
  (6) Комисията и заместник-председателят на комисията използват подходящи инструменти за наблюдение, включително извършват стрес-тестове, които им позволяват да установят финансовото състояние на дружеството за допълнително социално осигуряване и/или управляваните от него фондове и да следят какви мерки то взема за отстраняване на проблемите, в случай че са констатирани такива.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Комисията и заместник-председателят на комисията упражняват своевременно надзорните си правомощия в съответствие с изискванията на този кодекс и на Закона за Комисията за финансов надзор по начин, който е пропорционален на размера, естеството, мащаба и сложността на дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.“

  § 2. В глава девета, раздел І се създава чл. 120г:
  „Оповестяване на информация
  Чл. 120г. Комисията публикува на страницата си в интернет:
  1. нормативните актове, указанията, политиките, практиките и насоките по чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за Комисията за финансов надзор и утвърдените образци на документи във връзка с дейността по допълнителното социално осигуряване;
  2. информация относно това, че Република България не се възползва от възможностите по чл. 4 и 5 от Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37 от 23 декември 2016 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2016/2341“;
  3. информация относно основната цел на надзорната дейност, основните функции и дейности на комисията и за заместник-председателя на комисията и надзорния преглед по чл. 120б, ал. 4 и 5;
  4. обобщени статистически данни за основните аспекти от прилагането на разпоредбите от пруденциално естество.“

  § 3. В чл. 121в ал. 11, 12 и 13 се отменят.

  § 4. В чл. 121г ал. 2 се отменя.

  § 5. В чл. 121д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето общо не по-малко от 5 години е:
  1. заемало ръководна длъжност във:
  а) пенсионноосигурително дружество;
  б) управляващо дружество;
  в) застраховател;
  г) презастраховател;
  д) банка;
  е) друго предприятие от финансовия сектор, което управлява активи, съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
  2. заемало длъжност в управителен или в контролен орган на предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
  3. работило на ръководна длъжност в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление или контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол или инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с тази дейност на съответните институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
  4. работило на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и във финансите или в надзора върху тях.“
  2. В ал. 10:
  а) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) документ, удостоверяващ липсата на осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;“
  б) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
  „б) документ, удостоверяващ липсата на осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;“.
  3. Създават се нови ал. 11 и 12:
  „(11) Обстоятелството по ал. 5, т. 3 се установява служебно, когато заявителят е български гражданин. Когато заявителят не е български гражданин, липсата на осъждане се удостоверява със свидетелство за съдимост, издадено от държавата, на която лицето е гражданин. Когато тази държава не издава свидетелство за съдимост, то може да бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република България. Когато не се издава и аналогичен документ, лицето може да представи клетвена декларация, а в държави, в които такава не е предвидена – официална декларация, направена от лицето пред компетентен съдебен или административен орган или нотариус в съответната държава. Такъв орган или нотариус издава удостоверение, потвърждаващо истинността на клетвената декларация или на официалната декларация.
  (12) Приложените към заявлението документи по ал. 10, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „б“ трябва да са издадени не по-рано от три месеца преди представянето им.“
  4. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
  5. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 13“.
  6. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея в т. 3 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 13“.
  7. Досегашните ал. 14, 15 и 16 стават съответно ал. 16, 17 и 18.
  8. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.

  § 6. В чл. 121д1, ал. 3 думите „чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и ал. 16 и 17“ се заменят с „чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 16 и ал. 18 и 19“.

  § 7. В чл. 122а, ал. 1, т. 7 думите „чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“ – „и“ се заменят с „чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“ – „к“.

  § 8. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на пенсионните резерви, и сравнява допусканията, които са в основата на изчисляването на тези резерви, с практическите резултати;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „и техническите“ се заличават;
  в) досегашната т. 4 се отменя;
  г) създава се т. 6:
  „6. допринася за ефективното прилагане на системата за управление на риска.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Отговорният актюер докладва на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество за всички съществени констатации и препоръки в областта на актюерското обслужване, като управителният орган взема мерки, когато това е необходимо. Отговорният актюер уведомява комисията, когато е докладвал на управителния орган и той не е предприел подходящи и своевременни мерки за противодействие, в случай на:
  1. значителен риск дружеството или управ­ляван от него фонд да не спази съществено законово изискване, когато това би могло да застраши в значителна степен интересите на осигурените лица или пенсионерите;
  2. съществено нарушение на нормативната уредба.“

  § 9. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. следи при сделки с активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване всички плащания да се превеждат на фонда в обичайните срокове;“
  б) създава се т. 8:
  „8. следи доходите от активите да се отчитат при определяне на стойността на един дял във фонда в съответствие с приложимата уредба;“
  в) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея думите „на първия работен ден“ се заменят с „до края на втория работен ден“.
  2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Банката-попечител проверява дали фондът за допълнително пенсионно осигуряване е собственик на активите, различни от финансовите инструменти, които се съхраняват по сметка в банката-попечител или в наличност при нея. Проверката се извършва въз основа на представените от пенсионноосигурителното дружество документи и въз основа на външни доказателства, когато такива са налице.
  (6) При изпълнение на своите задължения банката-попечител действа честно, коректно, професионално, независимо и в интерес на осигурените лица и пенсионерите.
  (7) Банката-попечител не извършва дейности по отношение на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които може да доведат до конфликт на интереси между нея и пенсионноосигурителното дружество, фонда, осигурените лица или пенсионерите.“
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 8 и 9.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „на първия работен ден“ се заменят с „до края на втория работен ден“, а думите „ал. 4, т. 7“ се заменят с „ал. 4, т. 9“.
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея се създава изречение второ: „Възлагането на дейности на подизпълнители не освобождава банката-попечител от отговорност.“

  § 10. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Договорът трябва да обезпечава предоставянето на банката-попечител на цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията й.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
  3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея навсякъде думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
  5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
  7. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно ал. 12 и 13.
  8. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 11. В чл. 123е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, т. 5:
  а) в буква „а“ накрая се добавя „и управ­ляваните от него фондове“;
  б) в буква „з“ думите „другите лица“ се заменят с „външните изпълнители“;
  в) създава се нова буква „к“:
  „к) актюерската дейност;“
  г) досегашната буква „к“ става буква „л“.
  2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Освен когато в този кодекс е предвидено друго, управителният орган преразглежда най-малко веднъж годишно документите по ал. 4, внася изменения или допълнения в тях при настъпили промени в системата на управление или в съответната област на дейност или когато това е необходимо по други причини и представя пред общото събрание на акционерите годишен отчет за дейността по прилагането им.“
  3. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Едно и също лице или звено не може да осъществява повече от една функция по ал. 7. Лицата, участващи в осъществяването на функциите по ал. 7, не може да осъществяват същата или сходна функция в различно от пенсионноосигурителното дружество предприятие осигурител, което е сключило договор за управление на професионална схема с дружеството.“
  4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
  5. Създава се ал. 11:
  „(11) Пенсионноосигурителното дружество дава възможност на лицата, службите и звената, осъществяващи функциите по ал. 7, да изпълняват ефективно своите задължения по обективен, справедлив и независим начин.“

  § 12. В чл. 123е1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Системата за управление на риска обхваща по начин, пропорционален на размера и вътрешната организация на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, и в съответствие с размера, естеството, мащаба и сложността на техните дейности рисковете, които може да възникнат в тях или във външните изпълнители по чл. 123и2, най-малко в следните области:
  1. формиране на резерви;
  2. управление на активите и пасивите;
  3. инвестиционна дейност;
  4. управление на ликвидния риск;
  5. управление на риска от концентрация;
  6. управление на оперативния риск;
  7. прилагане на техники за намаляване на риска;
  8. екологичните, социалните и управленските рискове, свързани с инвестиционния портфейл на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и неговото управление, в случай че те са предвидени в инвестиционната политика на фонда.
  (3) Системата за управление на риска разглежда биометричните и инвестиционните рискове и от гледна точка на осигурените лица и пенсионерите в управляваните от дружеството фондове.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в текста преди т. 1 думите „включително когато осъществяването на част от нея е възложено по договор на трето лице“ се заличават.
  4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея се създава изречение второ: „Разпоредбите на чл. 121д, ал. 11 и 12 се прилагат съответно.“
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „ал. 3, 6 и 7“ се заменят с „ал. 5, 8 и 9“.

  § 13. Създава се чл. 123е2:
  „Собствена оценка на риска
  Чл. 123е2. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да извършва в съответствие с размера, естеството, мащаба и сложността на дейността си и да документира собствена оценка на риска на дружеството и управляваните от него фондове най-малко веднъж годишно, както и незабавно след всяка съществена промяна в рисковия профил на дружеството или на фондовете. Когато е налице съществена промяна само в рисковия профил на отделен фонд или на отделна професионална схема, извършваната във връзка с това оценка на риска може да се ограничи до тях.
  (2) Собствената оценка на риска се извършва от звеното за управление на риска на пенсионноосигурителното дружество и обхваща най-малко следното:
  1. описание на начина, по който собствената оценка на риска се интегрира в процеса на управление и в процесите на вземане на решения на дружеството;
  2. описание на методите за установяване и оценка на риска;
  3. оценка на ефективността на системата за управление на риска;
  4. оценка на цялостните нужди от финансиране на дружеството и на управляваните от него фондове, включително описание на оздравителната програма, когато е приложимо;
  5. оценка на рисковете за осигурените лица и пенсионерите във връзка с дължимите им осигурителни плащания и действието на механизмите за индексиране на плащанията и за намаляване на техния размер, включително степента, до която придобитите осигурителни плащания може да бъдат намалени, при какви условия и от кого, когато е приложимо;
  6. качествена оценка на приложимите гаранции за средствата на осигурените лица и дължимите осигурителни плащания;
  7. качествена оценка на оперативния риск;
  8. когато при вземането на инвестиционните решения се вземат предвид екологични, социални и управленски фактори – оценка на новите и нововъзникващите рискове, в т. ч. рискове, свързани с изменението на климата, използването на ресурсите и околната среда, социалните рискове и рисковете, свързани с обезценка на активите поради промяна в нормативната уредба.
  (3) Отговорният актюер и звеното, съответно лицето, осъществяващо функцията по вътрешен одит, подпомагат звеното за управление на риска при извършване на оценката по ал. 1. Оценката по ал. 2, т. 3 се извършва самостоятелно от звеното, съответно от лицето, осъществяващо функцията по вътрешен одит.
  (4) Собствената оценка на риска се представя пред общото събрание на акционерите като част от годишния отчет по чл. 123е, ал. 5. При извършване на собствена оценка на риска вследствие на съществена промяна в рисковия профил на дружеството или на фондовете пенсионноосигурителното дружество представя в комисията заверено копие на оценката в 7-дневен срок от нейното изготвяне.
  (5) Собствената оценка на риска се взема предвид от пенсионноосигурителното дружество при вземане на стратегически решения.“

  § 14. Член 123з се изменя така:
  „Изисквания към предоставяната информация
  Чл. 123з. (1) Информацията, която пенсионноосигурителното дружество предоставя съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му на лицата, които ще се осигуряват във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, на осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1, трябва да:
  1. е точна;
  2. се актуализира редовно;
  3. е написана ясно на недвусмислен, прецизен и разбираем език, като се избягва използването на професионален жаргон и професионална терминология, ако те може да бъдат заместени с общоразбираеми понятия;
  4. не е подвеждаща и да се отличава със съгласуваност в изказа и съдържанието;
  5. се представя по начин, който е лесен за четене;
  6. се предоставя на български език, а в случаите на осигуряване по професионална схема, към която е приложимо трудовото и социалното законодателство на друга държава членка – на официалния език на тази държава членка, освен ако със съответното лице е договорено друго;
  7. се предоставя безплатно.
  (2) Информацията се предоставя на лицата по ал. 1 по техен избор по електронен път, включително по електронна поща, на траен носител или чрез интернет страницата на пенсионноосигурителното дружество, или на хартиен носител. Когато съответното лице не е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на хартиен носител.
  (3) В случаите, когато е предоставена информация по електронен път, по искане на съответното лице информацията се предоставя и на хартиен носител.
  (4) Информацията се подписва от упълномощен служител на дружеството, съответно с квалифициран електронен подпис на дружеството, с изключение на информацията по чл. 123з2, ал. 1, т. 2, ал. 7, т. 2, ал. 8, 9 и 11, която се предоставя на осигуреното лице подписана при поискване.“

  § 15. Създават се чл. 123з1 – 123з3:
  „Информация във връзка със сключване на осигурителен договор
  Чл. 123з1. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно преди сключването на осигурителен договор да предоставя на насрещната страна по договора актуална информация относно основните характеристики на фонда и относно участието в него.
  (2) При осигуряване по професионална схема пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави на лицата, които ще бъдат осигурявани по схемата, преди присъединяването към нея, а в случаите на автоматично присъединяване – веднага след него, информация относно:
  1. наименованията, единните идентификационни кодове и седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество и на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
  2. характеристиките на професионалната схема, както и правата и задълженията на дружеството, фонда, предприятието осигурител, осигурените лица, пенсионерите и техните наследници;
  3. инвестиционния профил на фонда;
  4. естеството на финансовите рискове, които се поемат от осигурените лица и пенсионерите;
  5. отсъствието на гаранции за постигане на положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства;
  6. постигнатата доходност при инвестирането на средствата на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за период 5 години или за целия период на съществуването му, когато фондът е осъществявал дейност за по-кратък период;
  7. дали и как при инвестирането на средствата се вземат предвид факторите в областта на околната среда, климата и социалното и корпоративно управление;
  8. структурата на разходите, които се поемат от осигурените лица и пенсионерите, включително събираните от пенсионноосигурителното дружество такси и удръжки;
  9. видовете плащания, на които дава право осигуряването във фонда, и начините за тяхното получаване;
  10. начина за преизчисляване на осигурителните плащания;
  11. условията, при които осигуреното лице може да прехвърли средствата по индивидуалната си партида или част от тях;
  12. наименованието на органа, упражняващ надзор над дейността на пенсионноосигурителното дружество и фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
  13. къде може да бъде получена допълнителна информация.
  Информация, предоставяна на осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4, т. 1
  Чл. 123з2. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно:
  1. да запознава осигурените лица и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4, т. 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с всички негови изменения и допълнения, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него;
  2. да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година;
  3. извън случая по т. 2 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида;
  4. да предоставя на осигурените лица при поискване информация относно постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди.
  (2) В извлечението по ал. 1, т. 2 ясно се посочва всяко съществено изменение в информацията спрямо предходната година.
  (3) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.
  (4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера, съответно на наследник на осигуреното лице или на пенсионера, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.
  (5) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателството на Република България, в 7-дневен срок писмена информация относно:
  1. придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или с предприятието осигурител;
  2. условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението по т. 1, като, когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на тези средства за пенсионно осигуряване.
  (6) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства.
  (7) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предоставя на осигурените лица и пенсионерите по професионална схема освен информацията по ал. 1 – 6, и:
  1. информация за всяка промяна в схемата, произтичаща от изменения и допълнения в нормативната уредба, в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или в колективния трудов договор, съответно в колективното споразумение, в 7-дневен срок от промяната;
  2. при поискване:
  а) информацията по чл. 123з1, ал. 2;
  б) годишния финансов отчет и годишния доклад по чл. 252, ал. 2 за схемата, по която са осигурени;
  в) информация по чл. 251в относно инвестиционната политика на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и относно структурата на инвестиционния портфейл; информацията относно структурата на инвестиционния портфейл се предоставя във формата и съдържанието, определени по чл. 180.
  (8) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на всяко осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми своевременно преди навършване на възрастта по чл. 243, ал. 4 и 6 или по искане на съответното лице информация относно видовете плащания, на които ще придобие право.
  (9) Пенсионноосигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите по професионалната схема относно поемането на инвестиционен риск от тяхна страна и начина за преизчисляване на пенсиите им.
  (10) Когато при преизчисляване на пенсията бъде взето решение за намаляване на нейния размер, пенсионноосигурителното дружество уведомява съответния пенсионер по професионална схема за новия размер на пенсионното плащане поне три месеца, преди решението да бъде изпълнено.
  (11) В случай че правилникът на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и професионалната схема допускат извършване на промяна на вида на отпуснато плащане, пенсионноосигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите относно тази възможност, размера на техните средства и видовете плащания, които може да им бъдат отпуснати въз основа на тях.
  (12) Образците на документите и информацията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и приложимият метод за изчисляване на доходността по ал. 1, т. 4 се определят с наредба на комисията.
  Предоставяне на информация за осигурените лица и пенсионерите
  Чл. 123з3. (1) Пенсионноосигурителното дружество, осигурителните посредници и упълномощените от тях лица не може да предоставят на трети лица информацията, с която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите, с изключение на случаите, предвидени в закон.
  (2) Пенсионноосигурителните дружества предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за изплатените/начислените на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, доходи по чл. 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в срок до 30 април на годината, следваща годината на изплащане/начисляване на дохода, по реда на чл. 73а, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  (3) Националната агенция за приходите предоставя до 10-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, на съответните пенсионноосигурителни дружества и на комисията информация за починалите осигурени лица и пенсионери в управляваните от дружествата фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“

  § 16. В глава девета, раздел ІІ се създава чл. 123и2:
  „Възлагане на дейности на външни изпълнители
  Чл. 123и2. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да възложи на външни изпълнители с писмен договор осъществяването на дейности, които би следвало да се извършват от дружеството.
  (2) Не може да бъдат възлагани на външни изпълнители дейностите по инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, по отпускане на осигурителните плащания и по осъществяването на функциите по чл. 123е, ал. 7.
  (3) В писмения договор по ал. 1 ясно са определени правата и задълженията на страните по договора.
  (4) Възлагането на дейности на външни изпълнители не може да води до:
  1. нарушаване на качеството на системата на управление на пенсионноосигурителното дружество;
  2. неоснователно нарастване на оперативния риск;
  3. нарушаване на възможността на компетентните органи да следят за това дали пенсионноосигурителното дружество спазва задълженията си;
  4. нарушаване на непрекъснатото и удовлетворително обслужване на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.
  (5) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи за надлежното осъществяване на възложените на външните изпълнители дейности чрез процедурите по подбор на външни изпълнители и текущото наблюдение на тяхната дейност. Външните изпълнители и възложените им дейности се обхващат от системите за управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит на пенсионноосигурителното дружество.
  (6) Комисията, заместник-председателят на комисията и одиторите на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове може да изискват от външните изпълнители представянето на информация и документи във връзка с възложените дейности.
  (7) Пенсионноосигурителното дружество не дължи неустойки и други обезщетения за вреди при предсрочно прекратяване на договор с външен изпълнител в изпълнение на мярката по чл. 344, ал. 2, т. 9.
  (8) Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност за изпълнението на всички свои задължения във връзка с дейностите, възложени на външни изпълнители. Дружеството отговаря за действията на външния изпълнител като за свои действия.
  (9) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията заверено копие от договора с външния изпълнител в 7-дневен срок от неговото сключване, съответно изменяне или допълване, и уведомява комисията в 7-дневен срок от прекратяването на договора.
  (10) Разпоредбите на ал. 3 – 6 се прилагат съответно и по отношение на подизпълнителите на външните изпълнители.“

  § 17. В чл. 123н след думите „по чл. 123в“ се добавя „и чл. 123и2“.

  § 18. В чл. 123о ал. 1 се изменя така:
  „(1) Дружеството за допълнително социално осигуряване приема и прилага в съответствие със своята вътрешна организация, размера, естеството, мащаба и сложността на своята дейност и дейността на управляваните от него фондове политика за възнагражденията на лицата, които работят за него.“

  § 19. В чл. 126 след думите „принципите на“ се добавя „качество“ и се поставя запетая.

  § 20. В чл. 145, ал. 1, т. 5 думите „чл. 123б, ал. 2“ се заменят с „чл. 123б, ал. 3“.

  § 21. В чл. 175, ал. 1 думите „в интерес на осигурените лица и пенсионерите“ се заменят с „в съответствие с дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите“.

  § 22. В чл. 185, ал. 1 след думата „приложимите“ се добавя „Международни“.

  § 23. В чл. 209, ал. 3 след думите „принципите на“ се добавя „качество“ и се поставя запетая.

  § 24. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) За гарантиране на точно изпълнение на задълженията по сключени пенсионни договори пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, поддържа във всеки момент активи, съответстващи по размер на финансовите задължения.
  (5) При управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество не може да покрива биометрични рискове, да гарантира минимално ниво на доходност или размер на пенсиите.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

  § 25. Членове 213а и 213б се отменят.

  § 26. В чл. 218, ал. 2, т. 5 думите „чл. 123б, ал. 2“ се заменят с „чл. 123б, ал. 3“.

  § 27. В чл. 229б, ал. 2 се създава т. 3:
  „3. данни за държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към схемата, когато то е различно от българското.“

  § 28. В чл. 229в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо думите „с чуждестранно предприятие осигурител“ се заменят със „за управление на професионална схема на предприятие осигурител, към която е приложимо трудовото и социалното законодателство на друга държава членка“, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В срок до три месеца от получаване на уведомлението по ал. 2 с цялата необходима информация комисията:
  1. изпраща съдържащата се в него информация на компетентния надзорен орган в приемащата държава членка и уведомява незабавно за изпращането й пенсионноосигурителното дружество, подало уведомлението, или
  2. се произнася с решение, с което забранява на пенсионноосигурителното дружество да сключи осигурителен договор по ал. 1.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Комисията постановява решение по ал. 3, т. 2, когато спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17 или по друг начин административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, или добрата репутация, или професионалната квалификация или опит на членовете на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и/или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с предлаганата дейност в чужбина.“
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В случай че информацията от уведомлението по ал. 2 не бъде изпратена от комисията на компетентния надзорен орган на приемащата държава членка в срока по ал. 3, без да е постановено решение по ал. 3, т. 2, пенсионноосигурителното дружество не може да сключи осигурителен договор с чуждестранното предприятие осигурител. Неизпращането на информацията от уведомлението подлежи на обжалване в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 3 по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Пенсионноосигурителното дружество може да започне да управлява професионалната схема веднага след получаване на информацията по ал. 6, а в случай на неполучаването й – след изтичането на срок от 6 седмици от получаване от компетентния надзорен орган на приемащата държава членка на информацията по ал. 3, т. 1. Дружеството уведомява комисията, в случай че започне да управлява професионалната схема, и периодично й предоставя данни за управлението й, включително когато е приложимо, доказателства, че вноските са внесени, както е планирано, и изследвания за съотношението между активите и пасивите.“
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „осигурените лица, пенсионерите и другите лица, които имат права по професионалната схема“ се заменят с „лицата, които ще бъдат осигурявани по професионалната схема, осигурените лица, пенсионерите и другите лица, които имат права по схемата“.
  9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
  12. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
  13. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15.
  14. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

  § 29. В чл. 229г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Чуждестранната институция определя един или повече депозитари за съхраняване на активите на професионалната схема и упражняване на контрол в съответствие с чл. 34 и 35 от Директива (ЕС) 2016/2341.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „два месеца“ се заменят с „6 седмици“, а навсякъде думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 30. Създават се чл. 229г1 – 229г3:
  „Прехвърляне на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
  Чл. 229г1. (1) Професионална схема или част от нея може да бъде прехвърлена от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми по споразумение между страните по професионалната схема, въз основа на което се сключва писмен договор между пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, от който се прехвърля схемата, и пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата или съответната част от нея.
  (2) При прехвърляне на цялата професионална схема се прехвърлят всички права и задължения, свързани със схемата, еквивалентът на тези права в парични средства и/или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите по схемата. При прехвърляне на част от професионална схема се прехвърлят всички права и задължения, свързани с осигуряването на съответните осигурени лица и пенсионери, еквивалентът на тези права в парични средства и/или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на съответните осигурени лица и пенсионери по схемата.
  (3) Прехвърлянето се урежда в споразумението и в договора по ал. 1 и се извършва по начин, който осигурява запазването на правата на осигурените лица и пенсионерите по схемата и съответства на техните дългосрочни интереси.
  (4) В споразумението за прехвърляне на професионална схема или част от нея се посочват наименованието на фонда, в който се прехвърля схемата, и наименованието на дружеството, което го представлява. При прехвърляне на част от професионална схема в споразумението се определят и конкретните осигурени лица и пенсионери, чиито индивидуални партиди се прехвърлят.
  (5) Споразумението за прехвърляне на професионалната схема се одобрява с обикновено мнозинство от осигурените лица и обикновено мнозинство от пенсионерите по схемата. Споразумението за прехвърляне на част от професионалната схема се одобрява с мнозинство две трети от осигурените лица, чиито индивидуални партиди се прехвърлят, две трети от осигурените лица, чието осигуряване не се променя, две трети от пенсионерите, чиито индивидуални партиди се прехвърлят, и две трети от пенсионерите, чиито партиди се запазват във фонда, в който се управлява схемата.
  (6) В договора между пенсионноосигурителните дружества, управляващи фондовете, участващи в прехвърлянето, задължително се посочват данни за професионалната схема, която се прехвърля, прехвърляните активи, права и задължения, както и начинът и срокът за тяхното прехвърляне и за предоставянето на данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите. При прехвърляне на част от професионална схема в договора се посочват конкретните осигурени лица и пенсионери, чиито индивидуални партиди се прехвърлят, както и описание на активите, които ще бъдат прехвърлени, в случай че се прехвърлят активи, различни от парични средства.
  (7) За прехвърляне на професионална схема или на част от нея е необходимо предварително разрешение от комисията.
  (8) За получаване на разрешение по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата, подава заявление, в което се посочват:
  1. наименованията на пенсионноосигурителните дружества и фондовете, участващи в прехвърлянето;
  2. наименованието, единният идентификационен код и адресът на предприятието осигурител;
  3. информация дали се прехвърля цялата професионална схема, или част от нея;
  4. основните характеристики на професионалната схема;
  5. конкретно описание на прехвърляните права и задължения и съответните активи, които се прехвърлят във връзка с поемане на управлението на схемата или на част от нея.
  (9) Към заявлението се прилагат заверени преписи от:
  1. споразумението между страните по професионалната схема;
  2. одобренията по ал. 5;
  3. договора между заявителя и пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се управлява схемата.
  (10) Комисията се произнася с решение в тримесечен срок от получаването на заявлението въз основа на предложение на заместник-председателя на комисията. Срокът по изречение първо спира да тече, когато са изискани допълнителни документи или информация или са дадени указания за отстраняване на нередовности или на несъответствия, до представянето на необходимите документи, съответно до изтичане на срока за тяхното внасяне.
  (11) Комисията отказва да издаде разрешение, когато:
  1. не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията, предвидени в този кодекс, или съдържат неверни данни;
  2. не са представени изисканите допълнителни документи или информация;
  3. при прехвърлянето не се запазват в пълен обем правата на осигурените лица или пенсионерите, чиито индивидуални партиди се прехвърлят;
  4. активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани със схемата или съответната част от нея;
  5. спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17;
  6. административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, или добрата репутация или професионалната квалификация, или опит на членовете на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и/или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с планираното прехвърляне;
  7. прехвърлянето застрашава дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, от който се прехвърля схемата, във фонда, в който се прехвърля схемата, в прехвърлената схема или в прехвърлената част от схемата.
  (12) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново заявление за издаване на разрешение за пре­хвърляне на същата професионална схема или съответната част от нея не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на отказа на комисията.
  (13) Ако в срока по ал. 10 комисията не постанови решение, с което отказва да издаде разрешение по ал. 7, прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея се счита за разрешено.
  (14) Когато се прехвърля професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител или част от нея, в 7-дневен срок от издаване на разрешението по ал. 7 комисията изпраща на пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата, приложимите към нейното управление разпоредби на трудовото и социалното законодателство на другата държава членка, както и всички приложими разпоредби, свързани с разкриването на информация. Разпоредбите на чл. 229в, ал. 7, изречение първо, ал. 8 – 14 и ал. 16 се прилагат съответно.
  (15) Пенсионноосигурителните дружества може да пристъпят към прехвърляне на схемата или на съответната част от нея след получаване на решението от комисията, а в случаите по ал. 13 – след получаване на приложимите разпоредби от законодателството на другата държава членка. Когато не е получено решение, съответно не са изпратени приложимите разпоредби в сроковете по ал. 10 и 13, прехвърлянето се извършва след тяхното изтичане.
  (16) Разходите за прехвърляне на професионална схема или на част от нея са за сметка на пенсионноосигурителните дружества и/или предприятието осигурител в зависимост от уговореното между тях и не може да се поемат от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и осигурените лица и пенсионерите.
  (17) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който е прехвърлена схемата или съответната част от нея, уведомява комисията за прехвърлянето в срок три работни дни от неговото осъществяване. Към уведомлението се прилага заверено копие от осигурителния договор, сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на чл. 229а, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  (18) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 16 комисията по предложение на заместник-председателя на комисията:
  1. издава разпореждане за вписване в регистъра на професионалните схеми на промяната в управлението на схемата, съответно за регистриране на нововъзникналата схема;
  2. в случаите по ал. 13 уведомява за пре­хвърлянето компетентния надзорен орган на приемащата държава членка.
  Прехвърляне във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на схема или част от нея, управлявана от чуждестранна институция
  Чл. 229г2. (1) Професионална схема или част от нея, управлявана от чуждестранна институция, може да бъде прехвърлена във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Разпоредбите на чл. 229г1, ал. 2 и 6 се прилагат съответно.
  (2) Прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея подлежи на предварително одобрение от осигурените лица, пенсионерите и предприятието осигурител съгласно изискванията на трудовото и социалното законодателство на държавата членка, приложимо към управлението на схемата.
  (3) За прехвърляне на професионалната схема или на съответната част от нея е необходимо предварително разрешение от комисията, което се издава след получаване на предварително съгласие от компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция.
  (4) За получаване на разрешение пенсионноосигурителното дружество подава заявление, в което се посочват:
  1. наименованието, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество и съответните данни за чуждестранната институция, както и наименованието и единният идентификационен код на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
  2. наименованието, идентификационният код и адресът на предприятието осигурител;
  3. информация дали се прехвърля цялата професионална схема, или част от нея;
  4. основните характеристики на професионалната схема;
  5. конкретно описание на прехвърляните права и задължения и съответните активи, които се прехвърлят във връзка с поемане на управлението на схемата или на част от нея;
  6. наименованието на държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към управлението на професионалната схема.
  (5) Към заявлението се прилагат заверени копия от:
  1. одобренията по ал. 2;
  2. договора между пенсионноосигурителното дружество и чуждестранната институция, уреждащ условията за прехвърлянето.
  (6) Комисията изпраща уведомлението и приложените към него документи на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция незабавно след получаването му.
  (7) Комисията се произнася с решение в тримесечен срок от получаване на заявлението въз основа на предложение на заместник-председателя на комисията.
  (8) Комисията отказва издаването на предварително разрешение, когато:
  1. не са представени необходимите документи, те не отговарят на изискванията, предвидени в този кодекс, или съдържат неверни данни;
  2. спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17;
  3. административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, или добрата репутация или професионалната квалификация или опит на членовете на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и/или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с планираното прехвърляне;
  4. прехвърлянето застрашава дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, в който се управлява схемата, във фонда, в който ще се управлява схемата, в прехвърлената схема или в прехвърлената част от схемата;
  5. активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани със схемата или съответната част от нея;
  6. компетентният надзорен орган по седалището на чуждестранната институция не съгласува прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея.
  (9) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на същата професионална схема или съответната част от нея не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на отказа на комисията.
  (10) Ако в срока по ал. 7 комисията не постанови решение, с което отказва да издаде разрешение по ал. 3, прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея се счита за одобрено.
  (11) Комисията уведомява за решението по ал. 7 компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция в 14-дневен срок от постановяването му. Когато към схемата е приложимо законодателство, различно от българското, компетентният надзорен орган по седалището на чуждестранната институция в срок 4 седмици от уведомяването изпраща на комисията разпоредбите на трудовото и социалното законодателство и разпоредбите относно разкриването на информация, приложими към управлението на схемата.
  (12) В случаите по ал. 10 комисията изпраща на пенсионноосигурителното дружество приложимите към управлението на схемата разпоредби на трудовото и социалното законодателство на другата държава членка, както и всички приложими разпоредби, свързани с разкриването на информация, в 7-дневен срок от получаването им от компетентния надзорен орган на чуждестранната институция. Разпоредбите на чл. 229в, ал. 7, изречение първо, ал. 8 – 14 и ал. 16 се прилагат съответно.
  (13) Пенсионноосигурителното дружество може да започне да управлява професионалната схема след получаване на разрешението от комисията. Когато пенсионноосигурителното дружество не е получило решението в срок три месеца и 7 седмици след подаване на заявлението по ал. 4, прехвърлянето може да бъде извършено след изтичането на този срок.
  (14) Разходите за прехвърляне са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, чуждестранната институция и/или предприятието осигурител в зависимост от уговореното между тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и осигурените лица и пенсионерите в него.
  (15) Пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията за прехвърлянето на професионалната схема или съответната част от нея в срок три работни дни от неговото осъществяване. Към уведомлението се прилага заверено копие от осигурителния договор, сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на чл. 229а, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  (16) В 7-дневен срок от уведомлението комисията по предложение на заместник-председателя на комисията:
  1. издава разпореждане за вписване на професионалната схема в регистъра на професионалните схеми;
  2. уведомява за прехвърлянето компетентния надзорен орган на държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към управлението на схемата, когато този орган е различен от компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция.
  (17) При несъгласие с действие или бездействие на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция комисията може да поиска от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване да проведе необвързваща медиация. Комисията участва в производство по медиация и по искане на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция или по инициатива на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
  Прехвърляне на управлението на професионална схема или на част от нея на чуждестранна институция
  Чл. 229г3. (1) Професионална схема или част от нея, управлявана от пенсионноосигурително дружество, може да бъде прехвърлена на чуждестранна институция. Разпоредбите на чл. 229г1, ал. 2 и 6 се прилагат съответно.
  (2) Когато към професионалната схема е приложимо българското трудово и социално законодателство, се прилагат разпоредбите на чл. 229г, ал. 2 и чл. 229г1, ал. 3, 4 и 5. Когато към схемата е приложимо трудовото и социалното законодателство на друга държава членка, се прилагат неговите разпоредби относно реда за одобряване на прехвърлянето от осигурените лица, пенсионерите и предприятието осигурител и относно изискванията за назначаването на депозитар.
  (3) В срок 8 седмици от получаването на заявлението, подадено от чуждестранната институция пред компетентния надзорен орган по нейното седалище, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася с решение, с което дава или отказва да даде предварително съгласие за прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея.
  (4) Комисията отказва да даде съгласие за прехвърлянето на професионалната схема или на съответната част от нея, когато:
  1. не са представени необходимите документи, те не съдържат цялата необходима информация или съдържат неверни данни;
  2. при прехвърляне на част от професионална схема са застрашени дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите в частта от схемата, която ще продължи да се управлява във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
  3. прехвърлянето не осигурява запазването в пълен обем на правата на осигурените лица и пенсионерите по професионалната схема;
  4. активите, които ще бъдат прехвърлени, не са достатъчни или подходящи за цялостно покритие на правата и задълженията, свързани със схемата или със съответната част от нея.
  (5) В срока по ал. 3 комисията изпраща решението на компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция.
  (6) Когато към професионалната схема се прилага трудовото и социалното законодателство на държава членка, различна от държавата членка, в която е седалището на чуждестранната институция, комисията в срок 4 седмици от получаването на решението на компетентния надзорен орган на държавата членка, в която е седалището на чуждестранната институция, му изпраща приложимите към схемата разпоредби на трудовото и социалното законодателство и приложимите разпоредби, свързани с разкриването на информация.
  (7) Разходите за прехвърляне са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, чуждестранната институция и/или предприятието осигурител в зависимост от уговореното между тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и осигурените лица и пенсионерите в него.
  (8) Когато към управлението на схемата се прилагат разпоредбите на българското трудово и социално законодателство, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 229г, ал. 3, изречение второ и ал. 4 и 5.
  (9) Разпоредбата на чл. 229г2, ал. 17 се прилага съответно.“

  § 31. В чл. 229д се правят следните изменения и допълнения:
  1.Заглавието се изменя така: „Предоставяне на информация и сътрудничество“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване при наличието на съществени трудности при прилагането на Директива (ЕС) 2016/2341 и си сътрудничи с тях и с компетентните органи на държавите членки за намирането на подходящо решение.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на държавите членки с оглед на улесняване на надзора над институциите за професионално пенсионно осигуряване, както и с оглед на еднаквото прилагане на Директива (ЕС) 2016/2341, чрез редовен обмен на информация и практически опит с цел развитие на най-добрите практики в областта на осигуряването по професионални схеми, недопускане на нарушения на конкуренцията и създаване на условия за безпроблемно трансгранично членство.“

  § 32. В чл. 234 ал. 13 се отменя.

  § 33. В чл. 247 ал. 5 се отменя.

  § 34. В чл. 249 се създава ал. 3:
  „(3) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми във:
  1. активи по чл. 176;
  2. корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ) в държава членка;
  3. акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варанти по тях, търгувани на МСТ или ОСТ в държава членка.“

  § 35. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При инвестиране на средствата на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество взема предвид екологичните, социалните и управленските фактори при вземането на инвестиционни решения, в случай че тези фактори са заложени в инвестиционната политика на фонда.“

  § 36. В чл. 251 се правят следните изменения:
  1. В ал. 11 думите „свързаните с него лица“ се заменят с „от дружества от същата група“.
  2. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) Не повече от 5 на сто от средствата на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми може да бъдат инвестирани в инструменти по чл. 249, ал. 3, т. 2 и 3, които не са приети за търговия на регулиран пазар.“

  § 37. Член 251б се отменя.

  § 38. В чл. 251в, изречение първо думите „техники на управление на риска и стратегическо разпределение на активите с оглед на характера и продължителността на пенсионните задължения“ се заменят с „техники на управление на риска, стратегическо разпределение на активите с оглед на характера и продължителността на пенсионните задължения, дали и как при инвестиране на средствата се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори“.

  § 39. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заблуждаващи данни или са застрашени интересите на осигурените лица или на пенсионерите“ се заменят със „заблуждаващи данни, застрашени са интересите на осигурените лица или на пенсионерите, или в резултат на надзорния преглед са установени слабости или недостатъци“.
  2. В ал. 2:
  а) точка 9 се изменя така:
  „9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник, с осигурителен посредник или с лице по чл. 123и2, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания или не изпълняват задълженията, възложени им с кодекса или с актовете по прилагането му;“
  б) в т. 19 думите „чл. 121в, ал. 4, 11 и 12“ се заменят с „чл. 121в, ал. 4“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Комисията може по искане на надзорен орган на държава членка по седалището на чуждестранна институция да забрани на установени на територията на Република България банка-попечител и инвестиционен посредник да изпълняват разпореждане на институцията относно депозирани от институцията активи на професионалната схема. Когато мярката се прилага спрямо банка-попечител, комисията уведомява незабавно Българската народна банка.“

  § 40. В чл. 346а, ал. 3 думите „чл. 229г, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 229г, ал. 4 и 5“.

  § 41. В чл. 347, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Квесторът декларира писмено пред комисията обстоятелствата по ал. 2, като обстоятелството по чл. 121д, ал. 5, т. 3 за българските граждани се установява служебно.“

  § 42. В чл. 351, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „чл. 121д, ал. 15“ се заменят с „чл. 121д, ал. 17“, а думите „чл. 123з, 135, 142а“ се заменят с „чл. 123з, чл.123з1, чл. 123з2, чл. 123з3, ал. 1 и 2, чл. 135, чл. 142а“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122а, ал. 4, чл. 122и, ал. 1, чл. 122к, чл. 123, ал. 1 и 4, чл. 123в, 123е, чл. 123е1, ал. 1 – 11, чл. 123е2, чл. 123ж, чл. 123и, ал. 1 – 5, чл. 123и1, чл. 123и2, чл. 129, ал. 1 – 8 и ал. 10 и 11, чл. 131, 139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177, 177а, 178, 179, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в, чл. 180, ал. 1, чл. 180а, 180в, чл. 181, ал. 1, чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1, чл. 190, 192, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 201, 202, 212, чл. 213, ал. 1 – 6, чл. 229г, ал. 1 и 2, чл. 229г1, ал. 1 – 8 и ал. 15 – 17, чл. 229г2, ал. 1 – 3 и ал. 13 – 15, чл. 229г3, ал. 7, чл. 234, ал. 1 – 8 и 10 – 12, чл. 241, 241а, 245, чл. 246, ал. 1 – 6, чл. 249, 251, 251а, 251в, 252, чл. 256, ал. 1, чл. 257, 258, 319, чл. 325, ал. 2, чл. 332, 336, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 342, чл. 347, ал. 3 и чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.;“.
  3. В т. 3 думите „чл. 121в, ал. 1 – 6, 8 и 10 – 14“ се заменят с „чл. 121в, ал. 1 – 6, 8, 10 и 14“.

  § 43. След чл. 355 се създава глава четиридесет и втора с чл. 356:
  „Глава четиридесет и втора
  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И НА ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
  Оповестяване на принудителните административни мерки и на наказателните постановления във връзка с допълнителното социално осигуряване
  Чл. 356. (1) Комисията оповестява на своята страница в интернет всяка влязла в сила принудителна административна мярка и всяко влязло в сила наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите на част втора и част втора „а“ на този кодекс и на актовете по прилагането му, включително вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото лице или данни за юридическото лице, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието или санкцията.
  (2) Комисията, след като извърши преценка във всеки конкретен случай дали оповестяването на лични данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, може да му причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, може:
  1. да отложи оповестяването на информацията по ал. 1;
  2. да оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието или санкцията;
  3. да не публикува информацията по ал. 1.“

  § 44. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 2:
  а) в т. 7 думите „и техническите“ се заличават;
  б) в т. 28 думите „а за професионални схеми в чужбина – и с риска инвалидност“ се заличават;
  в) създават се т. 35, 36 и 37:
  „35. „Траен носител“ е инструмент, който дава възможност на съответното лице да съхранява информацията, адресирана лично до него, по начин, който е достъпен за бъдеща справка и за период от време, отговарящ на целите на информацията, и който позволява точното възпроизвеждане на съхранената информация.
  36. „Многостранна система за търговия“ или „МСТ“ е място за търговия по смисъла на § 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
  37. „Организирана система за търговия“ или „ОСТ“ е място за търговия по смисъла на § 1, т. 18, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“
  2. В § 1а, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37 от 23 декември 2016 г.).“

  § 45. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм., бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 155, ал. 3 думите „към датата на влизането му в сила“ се заменят с „към 18 ноември 2018 г.“.
  2. В § 156:
  а) в ал. 1 думите „чл. 121д, ал. 11 и 12“ се заменят с „чл. 121д, ал. 13 и 14“, а думите „чл. 121е, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 121е, ал. 1 и 2“;
  б) в ал. 2 думите „чл. 121д, ал. 13“ се заменят с „чл. 121д, ал. 15“.
  3. Параграф 157 се изменя така:
  „§ 157. Пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително пенсионно осигуряване, който към 18 ноември 2018 г. притежава инвестиционни имоти, извършва първото съпоставяне на постигнатата доходност от тези имоти съгласно чл. 180в, ал. 1 и 2 към 31 декември 2023 г.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 46. В срок до 17 май 2019 г. пенсионно­осигурителните дружества и банките-попечители привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и с актовете по прилагането му.

  § 47. Пенсионноосигурителните дружества, които се представляват от прокуристи или в чиито управителни органи участват лица, които са получили разрешение по чл. 121д, ал. 10 преди влизането в сила на този закон и които не отговарят на изискванията на чл. 121д, ал. 6, привеждат своето управление и представителство в съответствие с изискванията на този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.

  § 48. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г.) в чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. пред Европейския парламент, когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз;“
  б) досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11.
  2. В ал. 7 думите „предоставя по реда на ал. 1, т. 1 – в случаите на ликвидация или несъстоятелност, т. 2 и 6 и ал. 6“ се заменят с „разкрива“.

  § 49. (1) Параграф 22 влиза в сила от 1 януари 2019 г.
  (2) Параграф 45, с изключение на т. 2, влиза в сила от 21 ноември 2017 г.

  Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

  източник: dv.parliament.bg 
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Кодекс за социално осигуряване  23Февр2024

  Промени в КСО

  от PortalTRZnormativi.bg 23 Февр 2024
  06Окт2023

  Промени в КСО

  от PortalTRZnormativi.bg 06 Окт 2023
  25Ян2023

  Допълнение на КСО

  от PortalTRZnormativi.bg 25 Ян 2023
  05Март2021

  Промени в КСО

  от PortalTRZnormativi.bg 05 Март 2021
  x