Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Обнародваха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В бр. 57 от 05.07.2024 г. на Държавен вестник беше обнародвана:
   
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
   
  Министерство на здравеопазването
  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
  (ДВ, бр. 103 от 2022 г.)
   
  § 1. В чл. 22, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „пряко или чрез мобилно приложение“.

  § 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Достъпът на лицето се предоставя въз основа на идентификация чрез едно от следните средства:
  1. по реда на Закона за електронната идентификация;
  2. със средство за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, издавано в рамките на уведомени схеми за електронна идентификация по реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“;
  3. със средство на електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, издавано в рамките на удостоверителна услуга за електронна идентификация с национално покритие, вписана в Доверителния списък, воден от Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
  4. с други средства за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, определени с нормативен акт;
  5. през специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното здравно досие на гражданина, активирано от него лично или чрез оправомощено служебно лице, на мобилно устройство, предоставено от гражданина (мобилен достъп).“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Средствата за електронна идентификация по ал. 2, т. 1 – 4 трябва да бъдат интегрирани със системата за електронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) В случаите по ал. 2, т. 5 активирането се извършва чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той достъпва своето електронно здравно досие.“
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Приложението по ал. 2, т. 5 дава възможност единствено за преглед на данните от лицето, за което се отнасят, с изключение на случаите по ал. 6 и 7.“
  5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

  § 3. Създава се чл. 23а:
  „Чл. 23а. (1) Активирането по чл. 23, ал. 2, т. 5 чрез оправомощено служебно лице се извършва безвъзмездно:
  1. на място от оправомощени служители в регионалната здравна инспекция или районната здравноосигурителна каса (за задължително здравноосигурените лица) по постоянния или настоящ адрес на лицето и във всички офиси на „Информационно обслужване“ АД;
  2. на други специално обозначени за това места от лицата по т. 1.“
  (2) Активирането по чл. 23, ал. 2, т. 5 чрез оправомощено служебно лице се извършва въз основа на заявление от гражданина по образец, утвърден със заповед на министъра на здравеопазването, което съдържа:
  1. данни за заявителя – имена, ЕГН/ЛНЧ;
  2. данни за вида на мобилното устройство, на което ще бъде активирано приложението по чл. 23, ал. 2, т. 5 (смартфон, таблет, друго преносимо устройство – посочва се видът на устройството);
  3. описание на искането;
  4. дата и подпис на заявителя;
  5. данни за оправомощения служител по ал. 1, т. 1, приел заявлението;
  6. дата и подпис на заявителя.
  (3) Заявлението съдържа и декларация от заявителя за истинността на заявените от него обстоятелства.
  (4) Заявлението се подава на хартиен носител лично на място срещу представяне на документ за самоличност, от който е виден ЕГН/ЛНЧ на лицето. При приемане на заявлението лицето по ал. 2, т. 5 проверява самоличността на заявителя при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
  (5) Заповедта по ал. 2 се публикува в здравноинформационния уеб портал на системата www.his.bg и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“

  § 4. В чл. 29, ал. 4 думите „чл. 23, ал. 4“ се заменят с „чл. 23, ал. 6“.

  § 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 2а:
  „2а. „Мобилно устройство“ е смартфон, таблет или друго преносимо устройство, позволяващо активиране на специално потребителско приложение за достъп до електронното здравно досие, на което се поддържа операционна система съобразно минималните изисквания за поддържаните операционни системи на мобилните устройства, публикувани на www.my.his.bg.“
  Заключителни разпоредби

  § 6. Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването уреждат в споразумение дейностите, извършвани от районните здравноосигурителни каси във връзка с активирането на специалното потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронните здравни досиета на задължително здравноосигурените лица.

  § 7. Министерството на здравеопазването осигурява техническа възможност за активиране чрез оправомощено служебно лице на потребителското мобилно приложение „еЗдраве“ на мобилно устройство, предоставено от гражданина, не по-късно от 1 септември 2024 г.

  Министър: Галя Кондева

  източник: dv.parliament.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x