Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В сила от 01.07.2012 г.
   
  Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.
   
  Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.
   
  Глава първа.
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   
  Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за оценяване на служителите в държавната администрация за изпълнението на заеманите от тях  длъжности,   както  и  за повишаване в държавна служба на държавните служители.
  (2) Основните цели на оценяването на изпълнението на служителите и повишаването в държавна служба на държавните служители са:
  1. създаване на условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на съответната административна структура;
  2. оценяване приноса на отделния служител за изпълнението на целите на съответните административно звено и административна структура;
  3. справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения;
  4. определяне  на нуждите от развитие  на всеки служител и подобряване  на неговите компетентности;
  5. подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени;
  6. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.
   
  Чл. 2. Оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в държавната администрация се извършва ежегодно въз основа на:
  1. постигането на предварително определени цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи;
  2. показаните компетентности. 
   
  Чл. 3. (1) Ръководителят на съответната администрация осигурява цялостната организация по провеждане на оценяването.
  (2) Оценяването на изпълнението на длъжността на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията.
    
  Чл. 4. (1) Оценяващ е ръководителят, на когото съответният служител е непосредствено подчинен.
  (2) Ръководителят на административната структура може да възложи функциите си на оценяващ ръководител по отношение на служителите, които са на негово пряко подчинение, на свой заместник.
  (3) За главните директори и директорите на дирекции в Министерството на отбраната оценяващ ръководител е постоянният секретар на отбраната.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Оценяващ ръководител на служител, който е командирован по реда на чл. 86а от Закона за държавния  служител, е съответният  оценяващ ръководител от изпращащата администрация.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Оценяващ ръководител на служител, който е дългосрочно командирован в чужбина, е ръководителят или служителят, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования.
   
  Чл. 5. (1) Контролиращ е ръководителят, на когото оценяващият ръководител е непосредствено подчинен.
  (2) Ръководителят на административната структура може да възложи функциите си на контролиращ ръководител на свой заместник.
  (3)  За  длъжностите, за които ръководителят на администрацията е оценяващ, той изпълнява функциите и на контролиращ ръководител.
   
  Глава втора.
  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

   
  Чл. 6. (1) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година.
  (2) Изпълнението на длъжността включва времето, което действително е отработено от служителя.
  (3) Всеки служител, който има действително отработени най-малко  6 месеца  за една
  календарна година, подлежи на оценяване.
   
  Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) При преназначаване на друга длъжност в същата администрация, при временно преминаване на държавна служба в друга административна структура, при командироване по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, при дългосрочно командироване в чужбина, както и при предсрочно прекратяване на командироването служителят се оценява за изпълнението на тази длъжност, която е заемал по-дълго през съответната година.
  (2) Служител, който е получил годишна оценка преди напускането, не се оценява в друга административна структура втори път в рамките на същата календарна година.
  (3) При прекратяване на служебното или на трудовото правоотношение служителят задължително се оценява преди напускането, ако има действително отработени най-малко 6 месеца за съответната година.
   
  Чл. 8. (1) Оценяването на изпълнението на длъжността за висшите държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции включва следните етапи:
  1. изготвяне и съгласуване на индивидуален работен план;
  2. провеждане на междинна среща;
  3. провеждане на заключителна среща и определяне на годишна оценка на изпълнението. (2) Оценяването на изпълнението на длъжността за служителите на експертни длъжности
  със спомагателни функции и на технически длъжности включва следните етапи:
  1. обобщаване на преките задължения и/или възлагане на конкретни задачи;
  2. провеждане на междинна среща;
  3. провеждане на заключителна среща и определяне на обща оценка на изпълнението на длъжността.
  (3) Алинея 2 може да се прилага и за служители на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции, които имат специфичен характер.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Алинея 1 се прилага и за служители, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител.
   
  Чл. 9. (1) Изготвянето и съгласуването на индивидуалния работен план се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания, като се отчитат основната цел, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите, определени в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания.
  (2) В индивидуалния работен план се определят целите, срокът и изискванията/критериите за изпълнението, които оценяваният трябва да постигне през периода.
  (3) Целите в индивидуалния работен план на оценявания трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено и измерими по обем, качество и срокове.
  (4) Броят на целите в индивидуалния работен план не трябва да надвишава 7.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, целите, срокът и изискванията/критериите за изпълнението, които оценяваният трябва да постигне през периода, се определят съвместно със служителя от приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования.
   
  Чл. 10. (1) Изготвянето и съгласуването на индивидуален работен план, попълването и подписването  на съответния раздел от формуляра за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания се извършват в периода от 1 до 31 януари на съответната година.
  (2) При невъзможност да се постигне съгласие по индивидуалния работен план между оценяващия ръководител и оценявания той се определя от оценяващия ръководител.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Индивидуалните работни планове на служителите се изготвят и съгласуват в срок до 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск за служителите, които нямат изготвен и съгласуван работен план за съответния период на оценяване.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, попълването и подписването на съответния раздел от формуляра за оценка се извършва от оценяващия ръководител в изпращащата администрация.
   
  Чл. 11. (1) Обобщаването на преките задължения и/или възлагането на конкретни задачи се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания, като се отчитат основната цел, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите, определени в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания.
  (2) При невъзможност да се постигне съгласие по обобщаването на преките задължения и/или възлагането на конкретни задачи то се определя от оценяващия ръководител.
  (3)  Обобщаването  на  преките  задължения  и/или  възлагането  на  конкретни  задачи,
  попълването и подписването на съответния раздел от формуляра за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания се извършват в периода от 1 до 31 януари на съответната година.
  (4) Обобщаването на преките задължения и/или възлагането на конкретни задачи на служителите се изготвят и съгласуват в срок до 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск с продължителност повече от 6 месеца.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Обобщаването на преките задължения и/или възлагането на конкретни задачи на служителите се изготвят и съгласуват в срок до 30 дни след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск за служителите, които нямат обобщени преки задължения  и/или възложени конкретни задачи за съответния период на оценяване.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, попълването и подписването на съответния раздел от формуляра за оценка се извършва от оценяващия ръководител в изпращащата администрация. 
   
  Чл. 12. (1) Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 15 юни до 31 юли на съответната календарна година. При отсъствие на оценявания служител или на оценяващия ръководител междинната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
  (2) На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на изпълнението на длъжността относно постигането на целите, определени в индивидуалния работен план, или на изпълнението на задълженията  от  длъжностната характеристика/възложените  конкретни  задачи,  на  показаните  компетентности  от  служителя, както и на други въпроси, които са свързани и могат да подобрят изпълнението на длъжността.
  (3) При необходимост някои от целите в индивидуалния работен план или възложените конкретни задачи може да се изменят или допълнят, както и да се набележат конкретни действия за подобряване на изпълнението. Оценяващият ръководител мотивира необходимостта от изменение и допълнение на целите в индивидуалния работен план.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) След приключване на междинната среща се попълва
  съответният раздел от формуляра за оценка.За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, съответният раздел от формуляра за оценка се попълва въз основа на информацията, предоставена от приемащата администрация.
  (5) Когато ръководителят или служителят, който възлага задачите и отговаря за дейността на дългосрочно командирован служител, има месторабота, различна от тази на командирования, междинната среща може да не се провежда. Ако междинната среща не се провежда, оценяващият е длъжен да попълни съответния раздел от формуляра за оценка, който се изпраща на оценявания.
    
  Чл. 13. (1) Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 до 31 януари на следващата година. При отсъствие на оценявания служител или на оценяващия ръководител заключителната среща се провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.
  (2) На заключителната среща оценяваният представя накратко основните си постижения, възникналите трудности, възможности за подобряване и самооценка за своето изпълнение.
  (3) На заключителната среща оценяващият ръководител и оценяваният обсъждат:
  1. степента, в която са постигнати целите в индивидуалния работен план - за висшите държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
  2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения и/или изпълнението на възложените конкретни задачи - за служителите на експертни длъжности със спомагателни функции и на технически длъжности;
  3. степента, в която оценяваният е показал компетентностите, необходими за ефективно изпълнение на заеманата длъжност;
  4. подходящи действия за развитие на служителя.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) След приключване на заключителната среща се попълват съответните раздели от формуляра за оценка. За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, се попълват съответните раздели от формуляра за оценка само въз основа на информацията, предоставена от приемащата администрация и необходима за оценяване изпълнението на длъжността.
   
  Чл. 14. (1) Изпълнението на длъжностите от висшите държавни служители, от служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции се оценява с годишна оценка въз основа на:
  1. степента на постигане на целите от индивидуалния работен план;
  2. показаните компетентности.
  (2) Изпълнението на длъжностите от служителите на експертни длъжности със спомагателни функции и на технически длъжности се оценява с годишна оценка въз основа на:
  1. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, включително въз основа на конкретно възложените задачи, ако има такива;
  2. показаните компетентности.
   
  Чл. 15. Компетентностите, които трябва да покажат служителите в държавната администрация, техните определения, както и поведението, отговарящо на изискванията, и неприемливото поведение са посочени в рамки на компетентностите съгласно приложение № 1.
   
  Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Въз основа степента на постигане на целите от индивидуалния работен план и на показаните компетентности оценяващият ръководител определя годишната оценка на изпълнението на длъжността за висшите държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни  длъжности с аналитични  и/или контролни  функции, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, както следва:
  1. оценка "Изключително изпълнение", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план над изискванията/критериите, определени в него, като част от изпълнените цели са допринесли съществено за подобряване на резултатите от дейността на административната структура и/или административното звено;
  б) е показал по всички компетентности знания, умения и поведение, значително надвишаващи изискванията в приложение № 1;
  2. оценка "Изпълнението надвишава изискванията", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план, като част от целите са изпълнени над изискванията/критериите, определени в него, и/или са допринесли за подобряване на резултатите от дейността на административното звено, а ако има неизпълнени цели, неизпълнението им е предизвикано от независещи от служителя обстоятелства;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, надвишаващи изискванията в приложение № 1, а останалата част отговарят на изискванията;
  3. оценка "Изпълнението напълно отговаря на изискванията", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, а ако има неизпълнени цели, неизпълнението им е предизвикано от независещи от служителя обстоятелства;
  б)  е  показал  по  всички  компетентности  знания,  умения  и поведение,  отговарящи  на изискванията в приложение № 1;
  4. оценка "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния си работен план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, а неизпълнението на останалите цели е несъществено;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение,
  отговарящи на изискванията в приложение № 1, а за останалата част отклонението от изискванията е несъществено;
  5. оценка "Неприемливо изпълнение", когато оценяваният едновременно:
  а) не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния си работен план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, като неизпълнението е предизвикано от обстоятелства, зависещи от служителя;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, неотговарящи на изискванията в приложение № 1.
   
  Чл. 17. Въз основа на степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, включително на възложените задачи, ако има такива, и на показаните компетентности, оценяващият ръководител определя годишната оценка на изпълнението на длъжността от служителите на експертни длъжности със спомагателни функции и на технически длъжности, както следва:
  1. оценка "Изключително изпълнение", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнявал всички задължения значително  над изискванията  за обем, качество и срокове;
  б) е показал по всички компетентности знания, умения и поведение, значително надвишаващи изискванията в приложение № 1;
  2. оценка "Изпълнението надвишава изискванията", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил преобладаващата част от задължения си над изискванията за обем, качество и срокове, а останалата част - на нивото на изискванията;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, надвишаващи   изискванията   в  приложение   №  1,  а  останалата   част  от  тях   отговарят   на изискванията;
  3. оценка "Изпълнението напълно отговаря на изискванията", когато оценяваният едновременно:
  а) е изпълнил всички задължения на нивото на изискванията за обем, качество и срокове;
  б)  е  показал  по  всички  компетентности  знания,  умения  и поведение,  отговарящи  на изискванията в приложение № 1;
  4. оценка "Изпълнението  отговаря  не напълно  на изискванията",  която се поставя  на служител, който едновременно:
  а) е изпълнил преобладаващата част от задълженията си на нивото на изискванията за
  обем, качество и срокове, а за останалата част отклонението от изискванията е несъществено;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, отговарящи на изискванията, посочени в приложение № 1, а за останалата част отклонението от изискванията е несъществено;
  5. оценка "Неприемливо изпълнение", която се поставя на служител, който едновременно:
  а) не е изпълнил преобладаващата част от задълженията си на нивото на изискванията за обем, качество и срокове;
  б) е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, които не отговарят на изискванията в приложение № 1.
   
  Чл. 18. (1) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства, както и да мотивира писмено своята оценка.
  (2) Преди определянето на годишната оценка на изпълнението оценяващият ръководител
  може да поиска мнение за работата на оценявания от други служители, които често работят с оценявания.
  (3) При определянето на годишната оценка оценяващият ръководител отчита и наличната информация за мнението на външни потребители относно работата на оценявания.
   
  Чл. 19. (1) За оценяването на изпълнението на служителите в държавната администрация се попълват формуляри за оценка, както следва:
  1. за висшите държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции - по образец съгласно приложение № 2;
  2. за служителите на експертни длъжности със спомагателни функции и на технически длъжности - по образец съгласно приложение № 3.
  (2) Формулярите за оценка се изготвят по съответните образци и се осигуряват от звената, изпълняващи функции по управление на човешките ресурси.
   
  Чл. 20. Оценяващият ръководител попълва съответния формуляр, подписва го и запознава оценявания със съдържанието му, като оценяваният също е длъжен да подпише формуляра. Оценяващият ръководител предава формуляра на контролиращия ръководител след изтичане на
  7-дневния срок за възражение.
   
  Чл. 21. (1) Контролиращият ръководител преглежда формулярите за оценка, като има право  да изиска  от оценяващите  ръководители  допълнителна  информация  и аргументация  за оценките, да поиска допълнително мнение на други служители за работата на оценявания, както и да направи коментар, който да запише в съответния раздел на формуляра за оценка.
  (2) Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси. Контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка или да я промени с една оценка. Оценяващият ръководител и оценяваният се запознават с попълнения от контролиращия ръководител формуляр, като са длъжни да го подпишат. 
  (3) Упълномощено лице от синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията има право да преглежда формуляра за оценка на служител, ако той е негов член и е подал писмено искане за становище от синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията.
   
  Чл. 22. Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението на длъжността се съхраняват в личните досиета на служителите. Формулярите може да се попълват, подписват и съхраняват и като електронен документ при спазване изискванията  на Закона за електронния документ и електронния подпис.
   
  Глава трета.
  ВЪЗРАЖЕНИЕ

   
  Чл. 23. (1) Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката съгласно формуляра по приложение № 4.
  (2) Възражението по ал. 1 се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за оценка на изпълнението на длъжността. Служителят може да изпрати копие от възражението до синдикалната организация на работниците и служителите в административната структура, в която членува.
   
  Чл. 24. (1) Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в
  7-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно. Ако копие от възражението е изпратено и до синдикалната организация на работниците и служителите в административната структура, тя може да даде становище в 3-дневен срок.
  (2) Контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка на служителя или да я промени с една оценка, като попълни и подпише формуляра съгласно формуляра по приложение № 5.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) В 3-дневен срок от подписването на формуляра по ал. 2 контролиращият ръководител го представя в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси. В 7-дневен срок от  получаването му звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.
   
  Глава четвърта.
  ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
   

  Чл. 25. (1) Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или на по-висока длъжност.
  (2) Повишаването е обвързано с оценката от изпълнението на длъжността, с обучението и развитието на държавните служители.
  (3)  При първото повишаване в ранг в случаите по § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се вземат предвид и получените от съответния служител годишни оценки за изпълнението на същата длъжност по трудово правоотношение.
   
  Чл. 26. Повишаването в ранг на държавния служител се извършва:
  1. в следващия старши ранг и от I младши в V старши ранг:
  а) при три последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията";
  б) при четири последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията";
  2. в следващия младши ранг на периоди:
  а) при две последователни годишни оценки, не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията";
  б)  при  три последователни  годишни  оценки,  не  по-ниски  от "Изпълнението  напълно отговаря на изискванията".
   
  Чл. 27. (1) Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато  е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността "Изключително изпълнение".
  (2) Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в ранг по реда на ал. 1, може да се извърши само при условията по чл. 26.
   
  Чл. 28. Когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по реда на чл.
  26 или 27, органът по назначаването издава заповед за повишаване в ранг в двумесечен срок.
   
  Чл. 29. (1) Повишаването в длъжност може да се извърши чрез заемане на по-висока длъжност в друга или в същата администрация.
  (2) Заемането на по-висока длъжност в друга администрация се извършва по реда на чл.
  81а и 81б от Закона за държавния служител, както и на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр.
  6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5,
  16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47 и 95 от 2011 г. и бр. 7 и 21 от 2012 г.).
  (3) Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор.
   
  Чл. 30. (1) За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор може да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и:
  1.  имат  годишна  оценка  от  последното  оценяване  на  изпълнението  на  длъжността
  "Изключително изпълнение" или "Изпълнението надвишава изискванията", или
  2. имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.
  (2) По предложение на непосредствения ръководител и след преценка на органа по назначаването за участие в конкурентен подбор за по-висока длъжност до началник на отдел включително може да бъдат предлагани държавни служители и без да са налице условията за минимален ранг и професионален опит, но получили годишна оценка на изпълнението  на длъжността от последното оценяване "Изключително изпълнение" и с изтекъл срок на изпитване. (3) Конкурентният подбор може да се ограничава в рамките на административното звено,
  в което е вакантната длъжност, или в рамките на няколко административни звена по мотивирано предложение на непосредствения ръководител.
   
  Чл. 31. (1) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, подготвя справка за служителите, които отговарят на условията по чл. 30 и са изразили писмено съгласие да заемат длъжността.
  (2) В случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което се съгласува с контролиращия ръководител.
  (3) В случай че служителите по ал. 1 са повече от един, непосредственият ръководител на административното  звено, в което е свободната  длъжност,  извършва  конкурентен  подбор  въз основа на:
  1. годишната оценка на изпълнение на длъжността;
  2. притежавания ранг;
  3. бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;
  4. писмен изпит, ако прецени за необходимо;
  5. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.
  (4) Въз основа на преценката по ал. 3 непосредственият ръководител съгласувано с контролиращия ръководител подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването съгласно приложение № 6.
   
  Чл. 32. (1) Органът по назначаването може да проведе събеседване с предложения служител.
  (2) В случай че органът по назначаването не преназначи служителя по ал. 1, той издава заповед за обявяване на конкурс.
   
  Чл. 33. Процедурата по конкурентен подбор се прилага и за държавни служители, назначени по чл. 15 от Закона за държавния служител.
   
  Допълнителни разпоредби
   
  § 1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) По смисъла на наредбата:
  1. "Служител" е лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение в държавната администрация, с изключение на:
  а) лицата, заемащи длъжностите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията;
  б) членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях;
  в) лицата извън основната численост на персонала;
  г) лицата, за които в закон е предвидено друго.
  2. "Компетентност" е съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на служителите за постигане на резултати от изпълнението на дадена длъжност.
   
  Преходни и Заключителни разпоредби
   
  § 2. Общите оценки на изпълнението на длъжността на служителите в държавната администрация, определени по реда на отменената Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, се запазват и се отчитат в бъдеще при повишаването в ранг, при конкурентния подбор и за нуждите на други процедури, като се приравняват, както следва:
  1.  оценка 1 "Изключително изпълнение" - на годишна оценка "Изключително изпълнение";
  2. оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" - на годишна оценка "Изпълнението надвишава изискванията";
  3. оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" - на годишна оценка "Изпълнението напълно отговаря на изискванията";
  4. оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - на годишна оценка "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията";
  5. оценка 5 "Неприемливо изпълнение" - на годишна оценка "Неприемливо изпълнение".
   
  § 3. (1) Индивидуалните работни планове за 2012 г., изготвени по реда на отменената Наредба  за  условията  и реда  за  атестиране  на служителите  в държавната  администрация,  се привеждат в съответствие с приложение № 2 към чл. 19, ал. 1, т. 1 по време на междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания.
  (2) Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания за 2012 г. се провежда в периода от 1 юли до 15 август 2012 г.
  (3) Оценката на изпълнението на длъжността за 2012 г. обхваща периода от 1 декември
  2011 г. до 31 декември 2012 г.
   
  § 4. За служителите от администрациите на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Съвета за електронни медии, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд "Земеделие":
  1. Индивидуалните работни планове се изготвят в периода от 1 юли до 15 август 2012 г.
  2. Индивидуалните работни планове за 2012 г. обхващат периода от 1 юли до 31 декември на 2012 г.
  3. Междинни срещи между оценяващия ръководител и оценявания за 2012 г. не се провеждат.
  4. Оценката на изпълнението на длъжността за 2012 г. обхваща периода от 1 юли до 31 декември на 2012 г.
   
  § 5. Ръководителите на съответните администрации осигуряват провеждане на обучение по прилагането на наредбата, което се организира от звената по човешки ресурси.
   
  § 6. Наредбата се приема на основание чл. 76, ал. 11 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 18 от Кодекса на труда.

  § 7. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x