Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Приложение № 2 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г.
   
  Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.35  от 28 Април 2006г.,  изм. ДВ. бр.68  от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67  от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.14  от 18 Февруари 2020г.
   
  Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като  допълнителна мярка  за превенция на  здравните рискове за работниците и служителите.
   
  Чл. 2. Право  на  допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи:
  1. под земята във: подземни рудници,  минни обекти, подземни геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;
  2. като членове на екипажите на кораби от морския  и речния  флот;
  3. под водата като  водолази и работещи в кесони;
  4. като  членове на екипажите от летателните състави на въздухоплаването;
  5. в среда на йонизиращи лъчения;
  6. при които са изложени на експозиция на канцерогени и мутагени или на химични вещества над  установените норми;
  7. при които са изложени на експозиция на шум и вибрации над установените норми;
  8. при които  са изложени на електромагнитни полета над  установените норми;
  9. с лазери клас  III Б и IV;
  10. в контакт с биологични материали, течности и секрети, създаващи риск от възникване на инфекции, в селищни пречиствателни станции за отпадни води, както и като шофьори на каналочистачни машини и каналджии,  обслужващи  селищни канализационни системи;
  11. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2006  г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2020  г.) в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология;  в   центрове  и   структури за  трансфузионна хематология; в диализни центрове и структури за диализно лечение; в структури на лечебни и здравни заведения, в които   се  обслужват болни  от  заразни и  паразитни болести, включително туберкулоза, както  и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;
  12. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания  на централната нервна система и вродени малформации;
  13. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;
  14. в откритите мини и кариери и в надземния комплекс към подземните мини - само за пряко  заетите;
  15. в геоложки проучвания, добива на нефт и газ  и като  сондьори;
  16. в производството и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави и цветни  метали и техните сплави, по пластична обработка на черни  и цветни  метали - само за пряко  заетите;
  17. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко  заетите;
  18. в добива на морска сол;
  19. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;
  20. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда  и шлаки - само за пряко  заетите;
  21. в  производството и експлоатационното обслужване на оловни акумулатори - само за пряко  заетите;
  22. в производството и изпитването на  взривни материали и боеприпаси - само за пряко  заетите;
  23. под въздействие на шлакови, стъклени, мергелни и базалтови влакна;
  24. под въздействие на силикозоопасни прахове;
  25. в морги, екарисажи и лица,  извършващи аутопсия;
  26. като локомотивни машинисти, помощник локомотивни машинисти, влаков състав, по поддържане и експлоатация на железния път и съоръженията от жп транспорта и метрополитена, както и в жп транспорта на открити мини и индустриални жп клонове;
  27. като машинисти на  подбивни, пресевни машини и влекачи, специализирани машини за ремонт и поддръжка на контактната мрежа и съоръженията от жп транспорта, трамвайния транспорт и метрополитена;
  28. като ватмани на трамваи, шофьори на тролейбуси и автобуси от градски, междуградски и международен транспорт, работещи по график;
  29. като шофьори на товарни автомобили над  12 т;
  30. постоянно на открито при среднодневни температури под 10°С  или над 30 °С;
  31. в производството по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;
  32. в производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтното обслужване и технологичния транспорт;
  33. в експлоатационно и ремонтно обслужване на електроразпределителната и преносната мрежа - само за пряко  заетите;
  34. в "горещи" цехове за стъкло и стъклени изделия;
  35. в цехове за производство на цимент - само за пряко  заетите;
  36. като обслужващ и ремонтен персонал на  рингови пещи  за  производство на тухли, огнеупорни и други керамични изделия;
  37. като авиодиспечери и диспечери в железопътния транспорт и националната електроенергийна система и на електроразпределителните мрежи;
  38. в товарно-разтоварните дейности на пристанищата - само за пряко  заетите;
  39. в производства на горива, нефтохимически продукти и полимери - само за пряко заетите;
  40. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С;
  41. като колачи  и дерачи.
   
  Чл. 3. Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители с пълна загуба на зрение или с пълна загуба на слух независимо от вида работа.
   
  Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на  труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които  извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.
  (2) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да  бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на ал. 1 в рамките на една календарна година.
  (3) Когато работникът или служителят работи по-малко от срока  по ал. 2, размерът на  допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006  г., в сила  от 01.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009  г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд  и в съответствие с оценката на риска.
  (5) По-големи  размери на допълнителния платен годишен отпуск могат да бъдат договаряни в колективен трудов  договор, както  и между страните по трудовото правоотношение.
   
  Заключителни разпоредби
   
  § 1. Наредбата се приема на основание чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда. 
   
  § 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.
   
  Заключителни разпоредби
   
  КЪМ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 19 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
  (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2006 Г.)
    
  § 6. Постановлението влиза в сила  от 1 април  2006 г.
   
  източник: gli.government.bg
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x