Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба РД-07-6 за реда за контрол върху изразходване средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели

PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
PortalTRZnormativi.bg

В брой 51 от 28 ни 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба № РД-07-6  от 20 юни 2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) Контролът по използването на средствата от възстановените осигурителни вноски се извършва от Агенцията за хората с увреждания.

Раздел II
Ред на разходване и отчитане на възстановени осигурителни вноски

Чл. 2. (1) Възстановените осигурителни вноски на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания и подкрепящия ги персонал съгласно чл. 50, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
(2) Средствата, използвани за подпомагане на подкрепящия персонал, не могат да бъдат повече от 50 % от средствата, използвани за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция за хората с трайни увреждания.

Чл. 3. Възстановените осигурителни вноски на работодателите, съответно органите по назначаване, в случаите по чл. 42 и 44 от Закона за хората с увреждания, ползващи преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания.

Чл. 4. Средствата от възстановени осигурителни вноски на работодателите по чл. 42, чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се изразходват до 31 януари на следващата година.

Чл. 5. (1) Всеки работодател, ползващ преференция по чл. 42, чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, представя справка за изразходените средства по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, в едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 4.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази, ползващи преференцията по чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, представят и списък на лицата, които са подкрепящ персонал, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

Чл. 6. Средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели по чл. 42, чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания не могат да се изразходват авансово и да се отчитат като разход, преди да бъдат възстановени.

Чл. 7. (1) Изразходването на възстановени осигурителни средства за инвестиции включва:
1. покупка на активи за разширяване на производството;
2. създаване на ново производство и технологично обновление на работните места, заети от хората с увреждания в специализирана или обичайна работна среда;
3. осигуряване на достъп до работното място.
(2) Работодателите по чл. 42, чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, изразходвали възстановените средства за инвестиции, подписват декларация, че дейностите по ал. 1 не са обект на финансиране по друга програма/проект при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите.

Чл. 8. Изразходването на възстановени осигурителни вноски за рехабилитация включва:
1. поддържаща медикаментозна терапия;
2. физикална, говорна и зрителна терапия;
3. кинезитерапия, ерготерапия и психотерапия;
4. трудова терапия, провеждане на профилактични прегледи и др.;
5. балнеолечение и рехабилитация, профилактика, диагностични и терапевтични процедури;
6. медицински изделия и лекарствени продукти на хора с трайни увреждания, получили медицинска услуга в лечебни заведения за болнична помощ, когато същите не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и пациентите са ги заплатили по цените, на които ги е закупило лечебното заведение;
7. лекарствени продукти и диетични храни за домашно лечение и други медицински дейности над стойностите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Чл. 9. Изразходването на възстановени осигурителни вноски за социална интеграция включва:
1. обучение на новопостъпили работници и служители с трайни увреждания;
2. закупуване на технически средства за обучение на работници и служители с трайни увреждания;
3. специализирана литература и/или софтуер;
4. други пособия, които подпомагат хората с трайни увреждания в работния процес;
5. семинари, спортни мероприятия и туризъм;
6. специализиран транспорт за хората с трайни увреждания до месторабота и обратно, ако същите не получават друга подкрепа за задоволяване на същата потребност, и/или други организирани от работодателя дейности, свързани с интеграцията на хората с трайни увреждания в работната среда;
7. допълнително възнаграждение по чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване.

Раздел III
Ред за контрол на възстановени осигурителни вноски

Чл. 10. (1) Агенцията за хората с увреждания осъществява контрол за изразходените средства от възстановени осигурителни вноски за предходната календарна година на работодателите по чл. 42, чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Проверките се извършват от длъжностни лица на Агенцията за хората с увреждания.
(3) За извършените проверки длъжностните лица по ал. 2 съставят констативни протоколи. Констативният протокол се изготвя в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните и се връчва срещу подпис на проверяваното лице.

Чл. 11. (1) При установено неправомерно изразходване на средствата по тази наредба и/или неизразходване на възстановени осигурителни вноски в регламентирания срок по чл. 4 се дава предписание и се определя подходящ срок за изпълнение съобразно тежестта и степента на допуснатата нередност.
(2) При неизпълнение на предписанията по ал. 1 работодателите, съответно органите по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази възстановяват в едномесечен срок неправомерно изразходваната и/или неизразходваната възстановена сума заедно със законната лихва по сметката на Агенцията за хората с увреждания.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.

§ 2. Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.) се отменя.

Министър:  Бисер Петков
 
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

16 решения на ТРЗ казуси

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "16 решения на ТРЗ казуси"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x