Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 9 от 23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Кинолог

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 42 от 07 юни 2022 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба № 9 от 23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“


  Раздел I
  Общи положения

  Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 621130 „Кинолог“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

  Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 621130 „Кинолог“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 6211301 „Отглеждане на кучета“, 6211303 „Фризьор на кучета“ и определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 6211302 „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“.

  Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

  Раздел II
  Съдържание на държавния образователен стандарт

  Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
  (2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 621130 „Кинолог“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2022/2023 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
  (2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2021/2022 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
  (3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

  § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 9 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“ (ДВ, бр. 10 от 2012 г.).

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  Министър: Николай Денков

  Приложение към чл. 2

  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“
   
  Професионално направление:
  621
  Растениевъдство и животновъдство
  Наименование на професията:
  621130
  Кинолог
  Код
  Специалност
  Степен на професионална квалификация
  Ниво по Националната квалификационна рамка (НКР)
  Ниво по Европейската квалификационна рамка (ЕКР)
  6211301
  Отглеждане на кучета
  Втора
  3
  3
  6211302
  Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета
  Трета
  4
  4
  6211303
  Фризьор на кучета
  Втора
  3
  3

  1. Изисквания към кандидатите

  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Кинолог“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. и доп., Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище към кандидатите са:
  За ученици:
  • за втора степен – завършено основно образование;
  • за трета степен – завършено основно образование.
  За лица, навършили 16 години:
  • за втора степен – завършен първи гимназиален етап;
  • за трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или придобито средно образование.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Кинолог“ или част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или самостоятелно учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

  2. Описание на професията

  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  Кинологът, завършил обучение по специалност „Отглеждане на кучета“ – втора степен на професионална квалификация, се грижи за опазване, изхранване, хигиенизиране, приучаване към хигиенни навици, обезпаразитяване, обучение и извеждане на разходка на поверените му кучета. При представяне на кучето на изложба контролира поведението му и се грижи за привеждането му в изложбена кондиция. Консултира собствениците на кучета за тяхното обгрижване и използване по предназначение.
  Кинологът, завършил обучение по специалност „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – трета степен на професионална квалификация, отговаря за породното развъждане на кучетата и води племенната книга на развъдника. Познава в детайли спецификите на породните групи и породите, от които са съставени. Познава стандарта на породите. Стреми се чрез работата си да запази чистотата на породите, да ги доразвие и обогати. Познава кръвните линии на породите, които развъжда, и подбира подходящи комбинации. Знае и разпознава дисквалификационните признаци за спиране или недопускане в развъдна дейност. Не допуска развъждане на негодни животни. На произведените кучила осигурява дом или нови стопани. На киноложки изложби прави експертна оценка, описание и класиране на представените му кучета.
  Той извършва специализирано обучение по общо послушание и социализация на кучето, приучава го да изпълнява команди, работи по индивидуални проблеми, свързани с нежелано от стопаните поведение. Спомага за изграждане на връзка между кучето и човека, като учи стопаните как правилно да общуват с него. Подготвя животното за участия в киноложки изложби, състезания по аджилити, танц с кучета, канис терапия и други дейности и мероприятия, в които кучето може да участва. Провежда обучение, както на водачи на кучета, така и на кучетата (за следова, охранителна и защитно-караулна дейност; за пастирска дейност; за бедствена и лавиноспасителна дейност; за водноспасителна дейност; за водач на слепи; за лов; за кръвоследна работа на професионални хънтъри; за подземен лов; за състезатели и артисти в шоупрограми). Извършва експертизи на кучета.
  Кинологът, завършил обучение по специалност „Фризьор на кучета“ – втора степен на професионална квалификация, се грижи за добрия и здравословен вид на кучето. Извършва диагностика на състоянието на козината визуално и/или с компютър. Извършва подстригване по стандарт или по желание на стопаните, като се съобразява със спецификата на космената покривка, както и оформяне, къпане и изсушаване, разресване, изрязване на нокти, почистване и оскубване на уши. Избира най-подходящите инструменти за целта и дава съвети на стопаните как да поддържат любимците си в домашна обстановка. Прилага подхранващи кожата и косъма козметични терапии. Използва иновативни технологични и козметични решения и достижения в областта – СПА вани, кучешка сауна, сушилня и др. Полага грижи за устната хигиена на кучето. Извършва всички услуги и обслужва кучето в абсолютно будно състояние. Не използва седиращи средства.
  Кинологът трябва да разбира поведението на животните, да открива и разпознава отклоненията от нормалната кондиция и поведение и да взема решение за последващи действия.
  В своята работа кинологът се ръководи от указанията на ръководителя на институцията, в която работи.
  Справя се умело с критичните ситуации, предизвикани от кучето, като проявява отговорност както към кучетата, така и към хората.
  Кинологът трябва да взема бързи и адекватни решения, да умее да концентрира вниманието си, да бъде наблюдателен, търпелив и упорит. Понякога се налага да поема обоснован риск и да се справя с критични ситуации. При провеждане на консултации или обучения на водачи, собственици на кучета и други клиенти кинологът трябва да се изразява убедително, да обяснява коректно и тактично. В процеса на обучение на кучето кинологът трябва да проявява търпение, такт и упоритост, да притежава стабилна психика, уравновесен характер и физическа издръжливост.
  Кинологът работи както в помещения, така и на открито на полигони и площи за разходка на кучетата.
  Кинологът използва аксесоари и пособия за хранене и за поддържане на тоалета на кучето, за обучение и игра, за почистване и дезинфекция; работно облекло, правилници и инструкции.

  2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  Придобилите професионална квалификация по професия „Кинолог“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО) и в рамковите програми на Министерството на образованието и науката.
  При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се зачитат.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
  Придобилят втора степен на професионална квалификация по специалността „Кинолог“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“.

  2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-42 от 11.02.2022 г.
  Съгласно НКПД – 2011 придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Кинолог“ със специалност „Отглеждане на кучета“ и трета степен на професионална квалификация със специалност „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ могат да постъпват на работа, на длъжности 61211014 Работник, развъждащ кучета/котки, 51642010 Кинолог, 51641003 Дресьор (водач), кучета, 51641007 Съдържател, кучкарник, 51641001 Гледач, дресирани животни, 51641009 Гледач, служебни животни.
  Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Кинолог“ със специалност „Фризьор на кучета“ могат да постъпват на работа, на длъжност 51642012 Зоофризьор.
  Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Кинолог“, собственици или съсобственици на салон/студио/център, могат да работят и самостоятелно като самоосигуряващи се лица.

  3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

  3.1. Списък на eдиниците резултати от учене (ЕРУ) по видове професионална подготовка

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  1.1. РУ (Резултат от учене) Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  1.3. РУ Участва в овладяването на рискови аварийни ситуации

  ЕРУ 2. Икономика
  2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
  2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на фирмата

  ЕРУ 3. Предприемачество
  3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  3.2. РУ Формира предприемаческо поведение

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  4.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
  4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
  4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

  ЕРУ 5. Организация на труда
  5.1. РУ Подготвя работното място
  5.2. РУ Организира работния процес

  ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
  6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
  6.2. РУ Овладява конфликти, възникнали в процеса на работа
  6.3. РУ Владее професионална терминология на чужд език по професията

  ЕРУ 7. Професионална етика и професионално развитие
  7.1. РУ Спазва професионалната етика в своята работа
  7.2. РУ Прилага съвкупност от дейности, чрез които да поддържа и развива своите професионални компетентности
  7.3. РУ Демонстрира професионално-етично поведение при работа с клиенти

  ЕРУ 8. Хуманно отношение към кучето
  8.1. РУ Прилага знания по анатомия и физиология за кучета
  8.2. РУ Осигурява условия за отглеждане и пребиваване на кучета
  8.3. РУ Разграничава типове поведение при кучета

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Отглеждане на кучета“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 9. Ежедневни грижи
  9.1. РУ Познава нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  9.2. РУ Приема кучето
  9.3. РУ Прилага дневен режим на кучето
  9.4. РУ Полага грижи при специфични състояния на кучето

  ЕРУ 10. Консултиране на клиенти и собственици на кучета
  10.1. РУ Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  10.2. РУ Предлага основни насоки за отглеждане на кучето

  ЕРУ 11. Общо послушание
  11.1. РУ Избира подходящо обучение
  11.2. РУ Прилага техники за модулация на поведението

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Фризьор на кучета“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 12. Организация на работа във фризьорския салон за кучета
  12.1. РУ Проектира салон за предоставяне на услуга
  12.2. РУ Прилага техника на работа и поддържа инструменти
  12.3. РУ Поддържа работна документация

  ЕРУ 13. Консултиране на клиенти (стопани)
  13.1. РУ Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  13.2. РУ Предлага основни насоки за външния естетичен вид на кучето

  ЕРУ 14. Базови хигиенни процедури
  14.1. РУ Поддържа кожа и космена покривка
  14.2. РУ Поддържа нокти, уши и очи
  14.3. РУ Прилага процедури за дентална хигиена

  ЕРУ 15. Предоставяне на услугата прическа
  15.1. РУ Изработва прическа по стандарт на породата
  15.2. РУ Изработва прическа по желание на стопанина, съобразена с породните особености

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО

  ЕРУ 16. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  16.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  16.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
  16.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

  ЕРУ 17. Икономика
  17.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
  17.2. РУ Познава характеристиките на дейността във фирмата

  ЕРУ 18. Предприемачество
  18.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  18.2. РУ Формира предприемаческо поведение
  18.3. РУ Участва в изработването на бизнес план

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ с трета степен на професионална квалификация

  ЕРУ 19. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  19.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
  19.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
  19.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
  19.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
  19.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ

  ЕРУ 20. Организация на труда
  20.1. РУ Организира работния процес
  20.2. РУ Отговаря за разпределението на дейностите

  ЕРУ 21. Комуникация и чужд език
  21.1. РУ Общува ефективно в работен екип
  21.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
  21.3. РУ Владее чужд език по професията

  ЕРУ 22. Професионална етика и професионално развитие
  22.1. РУ Спазва професионалната етика
  22.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност

  ЕРУ 23. Хуманно отношение към кучето
  23.1. РУ Прилага знания по анатомия и физиология за кучета
  23.2. РУ Осигурява условия за отглеждане и пребиваване на кучета
  23.3. РУ Разграничава типове поведение при кучета

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – трета степен на професионална квалификация

  ЕРУ 24. Ежедневни грижи
  24.1. РУ Познава нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  24.2. РУ Приема кучето
  24.3. РУ Прилага дневен режим на кучето
  24.4. РУ Полага грижи при специфични състояния на кучето

  ЕРУ 25. Консултира клиенти и собственици на кучета
  25.1. РУ Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  25.2. РУ Предлага основни насоки за отглеждане на кучето
  25.3. РУ Осъществява консултация за развъждане на кучето

  ЕРУ 26. Специализирано обучение
  26.1. РУ Избира подходящо общо и специализирано обучение
  26.2. РУ Прилага техники за модулация на поведението

  ЕРУ 27. Селекционно развъждане
  27.1. РУ Познава стандартите в областта на селекционното развъждане
  27.2. РУ Извършва подбор на родителските двойки
  27.3. РУ Осъществява пълноценно отглеждане на приплодите
  3.2. Описание на единиците резултати от учене (ЕРУ)

  ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1
   
  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 1.1:
  Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
  • Посочва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
  • Изброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  • Прилага необходимите мерки за защита
  • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  • Спазва необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  Компетентности
  • Способен е да извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Резултат от учене 1.2:
  Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
  • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
  • Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
  • Посочва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
  • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
  Умения
  • Разпознава опасни отпадъци
  • Съхранява опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване на технологията за събиране и рециклиране
  • Спазва разпоредбите за опазване на околната среда
  Компетентности
  • Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
  Резултат от учене 1.3:
  Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
  Знания
  • Посочва основните рискови и аварийни ситуации
  • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
  • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
  • Описва видовете травми и методите за оказване на първа помощ
  Умения
  • Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
  • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
  • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
  • Оказва първа помощ на пострадали при авария
  Компетентности
  • Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет по теория
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични знания за:
   здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
   осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда;
   овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали.
  За средство 2:
  • Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
  • Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

  ЕРУ 2
   
  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
  • Описва общата теория на пазарната икономика
  • Изброява основните икономически проблеми
  • Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
  • Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
  • Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
  • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности
  • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания
  Резултат от учене 2.2:
  Познава характеристиките на дейността на фирмата
  Знания
   
  • Познава основите на пазарното търсене
  • Описва принципите на пазарното предлагане
  • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
  • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
  • Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
  • Способен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
  За средство 2:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

  ЕРУ 3
   
  Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
  • Описва същността на предприемачеството
  • Познава принципите на предприемаческата дейност
  • Посочва видовете предприемачески умения
  Умения
  • Наблюдава предприемаческите процеси, свързани с дейността му
  • Участва в предприемачески инициативи в дадения бизнес сектор
  Компетентности
  • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
  Резултат от учене 3.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания
   
  • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
  • Изброява видовете предприемаческо поведение
  • Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
  • Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения
  Умения
  • Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
  • Идентифицира нови пазарни възможности
  • Докладва за необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  • Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти
  Компетентности
  • Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
  За средство 2:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 4
   
  Наименование на единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 4.1:
  Обработва информация и съдържание с ИКТ
  Знания
  • Изброява интернет търсачки
  • Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
  • Описва начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  • Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
  Умения
  • Използва търсачка за намиране на информация
  • Записва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
  Компетентности
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на цифрова информация и съдържание
  Резултат от учене 4.2:
  Осъществява комуникация посредством ИКТ
  Знания
  • Изрежда доставчици на услугата електронна поща
  • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
  • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Умения
  • Използва електронна поща
  • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Споделя файлове онлайн
  • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Компетентности
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
  Резултат от учене 4.3:
  Създава цифрово съдържание с ИКТ
  Знания
  • Посочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  • Изброява основните функции на софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание
  Умения
  • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  • Редактира просто цифрово съдържание
  Компетентности
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  • Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  Условия за провеждане на оценяването:
   
  За средства 1 и 2:
  • Учебен/компютърен кабинет
  • Персонален компютър или лаптоп
  • Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  За средство 2:
  • Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

  ЕРУ 5
   
  Наименование на единицата:
  Организация на труда
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 5.1:
  Подготвя работното място
  Знания
  • Познава правилата за работа на работното място
  • Описва технологията на работа
  • Познава видовете инструктаж
  Умения
  • Работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната дейност
  • Спазва правилата за ЗБУТ
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ
  Резултат от учене 5.2:
  Организира работния процес
  Знания
  • Познава правилата за рационална организация на работното място
  • Познава нормативните актове, свързани с професията
  Умения
  • Съставя график на работните си задачи
  • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
  Компетентности
  • Способен е да изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит
  Средство 2:
  • Изпълнение на практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
  За средство 2:
  • Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача

  ЕРУ 6
   
  Наименование на единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 6.1:
  Общува ефективно в работния екип
  Знания
  • Посочва отделните длъжности в екипа
  • Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
  • Посочва различните методи за комуникация
   
  Умения
  • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
  • Поема отговорности при работа в екип
  Компетентности
  • Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол и йерархията в екипа
  Резултат от учене 6.2:
  Овладява конфликти, възникнали в процеса на работа
  Знания
  • Дефинира видовете конфликти между колеги
  • Дефинира видовете конфликти с клиенти
  • Посочва различните методи за комуникация
  • Описва етапите за овладяване на конфликтите на работното място
  Умения
  • Прилага техники за овладяване на конфликти между клиенти и колеги
  • Организира действията за овладяване на конфликтите на екипа
  • Овладява малки конфликти, възникнали в процеса на работа, както с клиенти, така и между колеги
  • Спазва принципите на професионална етика и поверителност в работата с клиенти
  Компетентности
  • Способен е да реагира адекватно и отговорно при възникнали конфликтни ситуации, съобразно задълженията си в длъжностната характеристика, спазвайки работните протоколи и вътрешни стандарти
  Резултат от учене 6.3:
  Владее професионална терминология на чужд език по професията
  Знания
  • Познава основната професионална терминология на чужд език
  • Изброява източници на информация в професионалната област на чужд език
  • Изрежда основните области на приложение на чужд език по професията
  Умения
  • Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)
  • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  • Ползва чужд език (писмено и говоримо – на базисно ниво) при комуникация с колеги и клиенти
  Компетентности
  • Способен е ефективно да осъществява комуникация на чужд език по професионални теми на базисно ниво
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Провеждане на разговори на професионални теми
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет по теория
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Демонстрира знания относно ефективното общуване в работна среда. Владее чужд език по професията
  За средство 2:
  • Провежда разговори по професионални теми на чужд език

  ЕРУ 7
   
  Наименование на единицата:
  Професионална етика и професионално развитие
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 7.1:
  Спазва професионалната етика в своята работа
  Знания
  • Описва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика в областта на кинологията
  • Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура за кучета
  Умения
  • Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика в областта на кинологията
  • Прилага международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура за кучета
  • Спазва конфиденциалност, проявява дискретност
  Компетентности
  • Способен е да следва професионалната етика в своята работа, спазвайки конфиденциалност, отнасяйки се с уважение към екипа и клиентите
  Резултат от учене 7.2:
  Прилага съвкупност от дейности, чрез които да поддържа и развива своите професионални компетентности
  Знания
  • Описва възможностите за професионално развитие
  • Изрежда източниците на иновации в бранша
  Умения
  • Следи за новостите в бранша
  • Прилага на практика наученото от участието си в семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения
  • Проучва специализирани изложения
  • Използва различни източници за повишаване на квалификацията, на комуникативността и развитие на личностните качества
  Компетентности
  • Способен е да се развива професионално, като прилага новостите в бранша
  Резултат от учене 7.3:
  Демонстрира професионално етично поведение при работа с клиенти
  Знания
  • Познава етичните принципи в общуването с клиенти
  • Изрежда начините за комуникация при обслужване на клиенти
  Умения
  • Спазва етичните принципи в общуването с клиенти
  • Спазва етичните принципи и професионалната тайна в общуването с клиенти
  Компетентности
  • Способен е да демонстрира професионално етично поведение, проявявайки търпение и емпатия към клиентите
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
  За средство 2:
  • Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

  ЕРУ 8
   
  Наименование на единицата:
  Хуманно отношение към кучето
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 8.1:
  Прилага знания по анатомия и физиология за кучета
  Знания
  • Изброява системи в организма на кучето
  • Назовава основни функции на системите в животинския организъм
  • Дефинира физиологични показатели
  Умения
  • Определя местоположението на органите в организма на кучето
  • Обяснява основни функции на системите в животинския организъм
  • Ползва дезинфекционни средства
  Компетентности
  • Самостоятелно и правилно определя местоположението и функцията на органите и системите в организма на кучето
  • Спазва стриктно хигиенните норми
  Резултат от учене 8.2:
  Осигурява условия за отглеждане и пребиваване на кучета
  Знания
  • Описва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на съоръженията, в които пребивават кучетата
  • Описва зоохигиенните изисквания към помещенията за различни по вид и категория кучета
  • Познава профилактичните мерки за поддържане на хигиена на тялото на кучетата
  Умения
  • Спазва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на съоръженията, в които пребивават кучетата
  • Спазва зоохигиенните изисквания по време на експлоатацията на помещенията
  • Осигурява хигиенна среда в помещенията
  • Извършва хигиена на тялото на кучета
  Компетентности
  • Способен е да обезпечи необходимите условия за отглеждане и пребиваване на кучета в съответните съоръжения
  Резултат от учене 8.3:
  Разграничава типове поведение при кучета
  Знания
  • Назовава основни типове поведение
  • Посочва подходи към кучета
  • Познава нормативните изисквания, свързани със защитата и хуманното отношение към кучетата
  Умения
  • Използва различни видове подходи в конкретна ситуация
  • Прилага изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждане на животни
  Компетентности
  • Способен е ефективно да прилага различни видове подходи, съобразени с изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждане на животните
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични знания за различните аспекти на хуманното отношение към кучето
  За средство 2:
  • Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Отглеждане на кучета“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 9
   
  Наименование на единицата:
  Ежедневни грижи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 9.1:
  Познава нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  Знания
  • Описва нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  • Изрежда изискванията, регламентиращи работата на приют, хотел, развъдник и други места за настаняване на кучета
  • Назовава реквизитите на дневника за режима на кучето
  Умения
  • Прилага нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  • Прилага изискванията, регламентиращи работата на приют, хотел, развъдник и други места за настаняване на кучета
  • Попълва дневника за режим на кучето
  Компетентности
  • Способен е стриктно да прилага нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  Резултат от учене 9.2:
  Приема кучето
  Знания
  • Изброява необходимите елементи от общата информация за кучето, необходими за приемането му
  • Обяснява начините за получаване на информация за възрастта, здравословното състояние и характерните особености на кучето
  Умения
  • Проучва общата информация за кучето
  • Набавя информация за възрастта, здравословното състояние и характерните особености на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да приеме кучето, получавайки прецизно цялата необходима информация
  Резултат от учене 9.3:
  Прилага дневен режим на кучето
  Знания
  • Изрежда изискванията за изготвяне на дневния режим на кучето съобразно възраст, порода, здравословно и моментно състояние
  • Описва елементите на дневния режим на кучето
  • Описва диетата на кучето съобразно неговите характеристики
  Умения
  • Изготвя дневен режим на кучето
  • Прилага диетата от дневния режим на кучето
  • Прилага хигиената, посочена в дневния режим
  • Води дневник за режима на кучето
  • Съставя, подготвя и разпределя ежедневните хранителни дажби
  • Осигурява разходката на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да изготвя и прилага дневен режим на кучето съобразно неговите възраст, порода, здравословно и моментно състояние
  Резултат от учене 9.4:
  Полага грижи при специфични състояния на кучето
  Знания
  • Изрежда видовете специфични състояния на кучето (бременност, гериатрични състояния, подрастваща възраст, хронични състояния)
  • Познава характерните особености на специфичното състояние
  • Описва елементите от профилактиката, даването на медикаменти и рехабилитационна дейност по предварително назначено лечение от ветеринарен лекар за специфичното състояние
  • Изрежда видове отклонения при специфични състояния
  • Описва процедурата за оказване на първа помощ при кучета
  Умения
  • Осигурява профилактиката, даването на медикаменти и рехабилитационната дейност по предварително назначено лечение от ветеринарен лекар за специфичното състояние
  • Следи за отклонения от нормалната кондиция и поведения на кучето
  • Реагира при възникнал спешен случай
  • Оказва първа помощ на кучета
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да полага грижи при специфични състояния на кучето, като следи за отклонения от нормалната кондиция и поведения на кучето и реагира при спешни случаи
  • Насочва към ветеринарен лекар при нужда
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с нормативната база и естеството на ежедневните грижи на кучето
  • Може да подбере подходящия режим на кучето според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан със състоянието на кучето и ежедневните грижи, които трябва да се полагат за него

  ЕРУ 10
   
  Наименование на единицата:
  Консултиране на клиенти и собственици на кучета
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 10.1:
  Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  Знания
  • Изброява показателите, свързани с физическото и психическото състояние на кучето
  • Описва оптималните показатели за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  Умения
  • Снема показателите за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  • Обяснява на клиента показателите, свързани с физическото и психическото състояние на кучето
  • Прави обща оценка на състоянието на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да направи пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента според показателите за физическото и психическото състояние на кучето
  Резултат от учене 10.2:
  Предлага основни насоки за отглеждане на кучето
  Знания
  • Описва елементите от отглеждане на кучето
  • Обяснява елементите на оптималната диета
  • Описва оптималната двигателна активност
  • Описва грижите за външния здравословен и естетичен вид на кучето
  Умения
  • Предлага основни насоки за промяна на диета
  • Предлага основни насоки за двигателна активност на кучето
  • Предлага основни насоки за полагане на грижите за външния здравословен и естетичен вид на кучето
  Компетентности
  • Способен е обосновано да предложи основни насоки за отглеждане на кучето според състоянието му и желанията на клиента
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с оценката и състоянието на кучето
  • Може да предложи основни насоки за отглеждане на кучето според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с промяна на диета, двигателната активност на кучето, необходимите грижи за външния здравословен и естетичен вид на кучето

  ЕРУ 11
   
  Наименование на единицата:
  Общо послушание
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 11.1:
  Избира подходящо обучение
  Знания
  • Познава изграждането на условните рефлекси и техния механизъм
  • Познава различни (словесни и жестови) команди в обучението на кучето
  • Познава правилата за безопасно поведение на кучето в различна среда (в транспортно средство, обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
  • Описва специалното оборудване за превоз на кучето в транспортни средства
  Умения
  • Подбира подходящ механизъм за изграждане на условни рефлекси
  • Подбира подходящи команди (словесни и жестови) за обучение на кучето
  • Прилага правилата за безопасно поведение на кучето в различна среда (в транспортно средство, обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
  • Използва специално оборудване на превоз на кучета в транспортни средства
  Компетентности
  • Способен е да предложи подходящо обучение на кучето съобразно първоначалното състояние на кучето и желанията на собственика
  Резултат от учене 11.2:
  Прилага техники за модулация на поведението
  Знания
  • Описва техниката на обучение на послушание и водимост на кучето
  • Описва средата при обучението на кучето
  • Обяснява времетраенето на обучението на кучето
  • Описва механизма на контролиране на поведението на кучето при различни представителни мероприятия – изложби, изпитания, шоупрограми и др.
  Умения
  • Обучава кучето на послушание и водимост при различни условия в различна среда
  • Подбира средата и времетраенето на обучението на кучето
  • Контролира поведението на кучето при представянето му на различни представителни мероприятия – изложби, изпитания, шоупрограми и др.
  Компетентности
  • Способен е ефективно да приложи подходящи за обучението на кучето техники за модулация на поведението
  • Проявява търпение и упоритост при обучение на кучето
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с условните рефлекси, словесните и жестовите команди в обучението на кучето
  • Може да подбере подходящи техники за модулация на поведението според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с прилагането на конкретни техники за модулация на поведението на кучето

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Фризьор на кучета“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 12
   
  Наименование на единицата:
  Организация на работа във фризьорския салон за кучета
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 12.1:
  Проектира салон за предоставяне на услуга
  Знания
  • Изброява стъпките при проектиране на фризьорски салон за кучета
  • Описва подходящите параметри на помещение за фризьорски салон за кучета – местоположение, осветеност, проветрение, отопление
  • Описва необходимото едро и дребно оборудване и използвани инструменти на фризьорския салон за кучета
  Умения
  • Проектира салон за предоставяне на услугата според параметрите за местоположение, осветеност, проветрение, отопление
  • Планира необходимото оборудване и инструментариум и тяхното местоположение
  Компетентности
  • Способен е ефективно и прецизно да проектира салон за предоставяне на услугата фризиране на кучета, съобразявайки се оптимално с всички условия
  Резултат от учене 12.2:
  Прилага техника на работа и поддържа инструменти
  Знания
  • Обяснява различни техники за предоставяне на услуга във фризьорския салон за кучета
  • Описва елементите на различните техники на работа
  • Описва стъпките при предоставянето на услуга
  • Познава необходимите инструменти и тяхното приложение
  • Познава инструкциите за експлоатация на оборудването
  Умения
  • Избира подходяща техника на работа
  • Прилага последователно техника на работа
  • Поддържа оборудването
  • Поддържа инструментите
  • Спазва инструкциите за безопасност
  Компетентности
  • Способен е ефективно да прилага различни техники на предоставяне на услуга във фризьорския салон според нуждите на клиента
  • Поддържа в изправност оборудването и инструментите, спазвайки инструкциите за експлоатация и хигиенните изисквания
  Резултат от учене 12.3:
  Поддържа работна документация
  Знания
  • Описва нормативната база за хигиенни изисквания
  • Изброява елементите на работния график
  • Изброява елементите от личните картони на кучета
  • Описва данните от стопаните и базите данни, които поддържа фризьорският салон за кучета
  • Описва вътрешни правила за безопасност на работа и поддържане на хигиената в салона
  Умения
  • Прилага нормативната база за хигиенните изисквания
  • Създава и следи работния график
  • Поддържа лични картони на кучета
  • Поддържа данните от стопаните и други бази данни в салона
  • Спазва вътрешни правила за безопасност на работа и поддържане на хигиената в салона
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и прецизно да поддържа необходимата документация за правилното функциониране на фризьорския салон за кучета
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с организацията на работа във фризьорския салон за кучета
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с проектирането на салона, прилагането на техники на работа и поддръжката на инструментите и поддържането на работната документация във фризьорския салон за кучета

  ЕРУ 13
   
  Наименование на единицата:
  Консултиране на клиенти (стопани)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 13.1:
  Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  Знания
  • Изброява елементите от състоянието на кучето
  • Описва оптималните показатели за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  Умения
  • Снема показателите за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  • Обяснява на стопанина физическото, психическото, поведенческото състояние и темперамента на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да направи пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред стопанина според показателите за физическо, психическо, поведенческо състояние и темперамент на кучето
  Резултат от учене 13.2:
  Предлага основни насоки за външния естетичен вид на кучето
  Знания
  • Изброява типовете козина
  • Описва видовете техники според типовете козина и различните космени покривки
  • Изброява видовете техники и методи
  • Описва начини за онагледяване на очакваните резултати
  Умения
  • Определя типа на козината
  • Подбира правилната техника според типа козина и вида космена покривка
  • Информира за използваните техники и методи
  • Информира за очакваните резултати, като при възможност онагледява
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да предложи и аргументира подходяща услуга за външния естетичен вид на кучето според състоянието му, която осигурява по-добро съжителство със стопанина, отчитайки желанията на клиента
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с оценката на състоянието на кучето
  • Може да предложи насоки за естетичния вид на кучето според нуждите на стопанина и състоянието на кучето
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно придобитите теоретични знания при решаване на конкретен казус, свързан с естетичния вид, състоянието на кучето и желанието на стопанина

  ЕРУ 14
   
  Наименование на единицата:
  Базови хигиенни процедури
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 14.1:
  Поддържа кожа и космена покривка
  Знания
  • Различава типовете козина при животното
  • Идентифицира наличието на ектопаразити и кожни проблеми при животното
  • Изброява необходимото оборудване и инструментариум за поддържане на естетичния му вид
  • Описва техники за къпане, сушене, разресване
  • Изрежда подходящи козметични средства
  Умения
  • Подготвя козината на кучето за хигиенна процедура
  • Подбира правилните инструменти и оборудване
  • Прилага техники за къпане, сушене, разресване
  • Използва подходящи козметични средства
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и ефективно да приложи подходяща хигиенна процедура за поддържане на кожа и космена покривка
  • При необходимост препоръчва консултация с ветеринарен лекар
  Резултат от учене 14.2:
  Поддържа нокти, уши и очи
  Знания
  • Познава общото устройство на нокът, ухо и око
  • Разпознава различни състояния на нокти, уши и очи
  • Изброява необходимите инструменти за поддържане на нокти, уши и очи
  • Описва техники за пилене и рязане на нокти
  • Описва техники за хигиена на очи и уши
  • Описва техники за оскубване и почистване на уши
  Умения
  • Прави оценка на нокътя
  • Прави оценка на ушния канал и очите
  • Подбира правилните инструменти
  • Прилага техники за пилене и рязане на нокти
  • Прилага техники за хигиена на уши и очи
  • Прилага техники за оскубване и почистване на уши
  • Проверява за кожни изменения
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и ефективно да приложи подходяща хигиенна процедура за поддържане на нокти, уши и очи
  • При необходимост препоръчва консултация с ветеринарен лекар
  Резултат от учене 14.3:
  Прилага процедури за дентална хигиена
  Знания
  • Познава общото устройство на зъбите и зъбната формула при животното
  • Описва степента на натрупване на зъбна плака и зъбен камък
  • Изброява необходимото оборудване и инструментариум за козметична дентална хигиена на зъбите
  • Описва техники за козметично почистване на зъби без упойващи вещества
  Умения
  • Преценява състоянието на зъбите и натрупването на зъбна плака и зъбен камък
  • Проверява за патологични състояния на устната кухина
  • Избира подходящото оборудване и инструментариум
  • Козметично почиства зъбната плака без упойка
  Компетентности
  • Способен е ефективно да приложи подходяща козметична процедура за дентална хигиена
  • При необходимост препоръчва консултация с ветеринарен лекар
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с поддържане хигиената на космената покривка, нокти, уши, очи и зъби на животното
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с техники и използване на инструменти за поддържане на космена покривка, нокти, уши, очи и зъби на кучето

  ЕРУ 15
   
  Наименование на единицата:
  Предоставяне на услугата прическа
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 15.1:
  Изработва прическа по стандарт на породата
  Знания
  • Притежава основни познания по кинология
  • Познава приложимите международни стандарти за породата
  • Изброява подходящите инструменти
  • Изброява подходящата козметика
  • Описва начини за прикриване на недостатъци и за извеждане на преден план силните страни на кучето
  • Разчита схемата за породната прическа
  Умения
  • Извършва диагностика на количеството и качеството на козината
  • Подбира подходящи инструменти
  • Подбира подходяща козметика
  • Прикрива недостатъците
  • Извежда на преден план силните страни на кучето
  • Изработва прическа по схема
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и прецизно да изработи прическа по международен стандарт на породата
  Резултат от учене 15.2:
  Изработва прическа по желание на стопанина, съобразена с породните особености на кучето
  Знания
  • Описва различни прически, подходящи за породата
  • Изброява подходящите инструменти
  • Изброява подходящата козметика
  • Описва начини за прикриване на недостатъци и за извеждане на преден план силните страни на кучето
  Умения
  • Извършва диагностика на количеството и качеството на козината
  • Предлага различни варианти за прическа
  • Подбира подходящи инструменти
  • Подбира подходяща козметика
  • Избира оптимален вариант за комфорта на кучето
  • Извежда на преден план силните страни на кучето
  • Изработва прическа по желание на стопанина, съобразена с породните особености на кучето. Поставя аксесоари
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и прецизно да изработи прическа за домашен любимец, оптимална за комфорта на кучето и за лесна поддръжка от стопанина
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с прически по международен стандарт на породата и прически по желание на стопанина, съобразени с породните особености на кучето
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързани с прически по международен стандарт на породата и прически по желание на стопанина, съобразени с породните особености на кучето

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО

  ЕРУ 16
   
  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 16.1:
  Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  • Познава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място
  • Описва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на ЗБУТ за конкретната трудова дейност
  • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
  • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  • Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  • Прилага мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
  • Изпълнява инструкциите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • Следи за прилагането на необходимите мерки за защита
  • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Компетентности
  • Изпълнява трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ
  Резултат от учене 16.2:
  Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
  • Посочва разпоредбите за опазване на околната среда
  • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
  • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
  Умения
  • Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване на технологията за събиране и рециклиране
  • Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване на технологията за събиране и рециклиране
  Компетентности
  • Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване
  Резултат от учене 16.3:
  Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
  Знания
  • Описва основните рискови и аварийни ситуации
  • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
  • Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
  • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
  • Познава реда за разследване на трудови злополуки
  Умения
  • Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
  • Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
  • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
  • Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария
  Компетентности
  • Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
  • Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
   
  За средство 1:
  • Владее теоретични знания за:
   хигиенните норми;
   здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
   превантивната дейност за опазване на околната среда;
   овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
  За средство 2:
  • Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
  • Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

  ЕРУ 17
   
  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 17.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
  • Описва общата теория на пазарната икономика
  • Изброява основните икономически проблеми
  • Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
  • Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
  • Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
  • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности
  • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания
  Резултат от учене 17.2:
  Познава характеристиките на дейността във фирмата
  Знания
   
  • Посочва основите на пазарното търсене
  • Описва принципите на пазарното предлагане
  • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
  • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
  • Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
  • Способен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
  За средство 2:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

  ЕРУ 18
   
  Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 18.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
  • Описва същността на предприемачеството
  • Познава принципите на предприемаческата дейност
  • Посочва видовете предприемачески умения
  Умения
  • Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
  • Открива възможности за предприемачески инициативи в дадения сектор
  • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
  Компетентности
  • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
  Резултат от учене 18.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания
  • Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
  • Изрежда видовете предприемаческо поведение
  • Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
  • Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения
  Умения
  • Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
  • Идентифицира нови пазарни възможности
  • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  • Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да предложи възможно решение за подобряване ефективността на бизнеса
  Резултат от учене 18.3:
  Участва в разработването на бизнес план
  Знания
  • Изброява основните елементи на бизнес плана
  • Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
  • Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
  Умения
  • Анализира възможностите за развитие на дейността в организацията
  • Обяснява предназначението на всеки елемент от бизнес плана
  • Прилага изискванията за разработване на бизнес план
  Компетентности
  • В екип разработва проект на бизнес план
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
  За средство 2:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, с трета степен на професионална квалификация

  ЕРУ 19
   
  Наименование на единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 19.1:
  Обработва информация и съдържание с ИКТ
  Знания
  • Изброява интернет търсачки
  • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене на информация в дигитална среда
  • Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
  • Посочва същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на информация
  • Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
  • Посочва начините за създаване на поддиректории (папки)
  • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
  • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
  • Посочва различни доставчици на облачни услуги
  • Назовава източници за извличане на цифрови данни
  Умения
  • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
  • Използва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация
  • Сравнява информацията в различни източници
  • Оценява надеждността на информацията с помощта на набор от допълващи се критерии
  • Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
  • Използва облачни услуги за съхранение на информация
  • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
  Резултат от учене 19.2:
  Осъществява комуникация посредством ИКТ
  Знания
  • Изброява доставчици на услугата електронна поща
  • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
  • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
  • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в професионалната област, като посочва публични и частни цифрови услуги
  • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
  • Запознат е с методите за общуване чрез мобилни устройства при взаимодействие с колеги и партньори
  • Познава дигиталния етикет при интернет общуване
  Умения
  • Използва електронна поща
  • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
  • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
  • Обменя знания и опит в онлайн общности
  • Прилага електронен подпис за авторизация
  • Ползва мобилни устройства при взаимодействие с колеги и партньори
  • Служи си с дигиталния етикет при интернет общуване
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
  Резултат от учене 19.3:
  Създава цифрово съдържание с ИКТ
  Знания
  • Посочва функционалностите на софтуерите за създаване на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
  • Посочва функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
  • Описва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
  Умения
  • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
  • Редактира създадено цифрово съдържание
  • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
  Компетентности
  • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
  Резултат от учене 19.4:
  Осигурява защита на електронната среда
  Знания
  • Посочва рисковете за сигурността при работа в електронна среда
  • Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
  • Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
  • Посочва мерки за защита на дигиталните устройства и цифровото съдържание
  • Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
  • Познава нормативите за защита на личните данни
  Умения
  • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
  • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
  • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
  • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
  • Защитава файлове с криптиране или с пароли
  • Прилага методи за защита на дигиталните устройства и цифровото съдържание
  • Прилага мерки за пестене на енергия
  • Използва техники за защита на личните данни в дигитална среда
  Компетентности
  • Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи, както и поверителността на личните данни
  Резултат от учене 19.5:
  Решава проблеми при работата с ИКТ
  Знания
  • Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
  • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти, използвани в компютърната графика
  • Изброява възможностите за актуализиране и подобряване на дигиталните си компетентности
  • Познава основни технологични подобрения в професионалната област
  Умения
  • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
  • Променя настройките и опциите на операционната система или софтуер за компютърна графика при решаване на проблеми
  • Предлага творчески идеи при използването на дигитални технологии
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  • Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  Средство 3:
  • Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
  Средство 4:
  • Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
  Средство 5:
  • Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройките на устройство и съпътстващия го софтуер
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
  • Учебен/компютърен кабинет
  • Персонален компютър или лаптоп
  • Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
  • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  • Демонстрирани са знания, умения и компетентности, свързани с използването на ИКТ

  ЕРУ 20
   
  Наименование на единицата:
  Организация на труда
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 20.1:
  Организира работния процес
  Знания
  • Познава структурата на организацията, в която работи
  • Познава методите за нормиране на работния процес
  • Познава основните нормативни актове, свързани с професията
  • Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
  • Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
  • Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата в извънредни положения и епидемична обстановка
  • Идентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната етика
  • Описва методите за организиране на работата на екипа
  Умения
  • Планира работния процес
  • Следи за изпълнението на работата на екипа
  • Съставя график на работните задачи, съставя работен график и почивки (като спазва КТ)
  • Следи за изпълнение на поставените цели
  • Участва при разработването на длъжностна характеристика на служителите
  • Прилага изискванията на основните нормативни актове, свързани с професията
  Компетентности
  • Способен е да постигне ефективно изпълнение на задачите и целите
  • Способен е да предлага и обосновава необходимостта от промени в работата за успешно изпълнение на трудовите дейности
  • Способен е самостоятелно да предложи възможно решение за постигане на поставените цели и задачи
  Резултат от учене 20.2:
  Отговаря за разпределението на дейностите
  Знания
  • Познава видовете трудови дейности
  • Описва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
  • Познава начините за организация на трудовите дейности
  Умения
  • Спазва графика за изпълнение на дейностите
  • Следи за изпълнение на поставените задачи
  • Участва в изграждането на професионална работна среда
  Компетентности
  • Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
  • Разпределя задачите съобразно компетентностите на членовете на екипа
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
  За средство 2:
  • Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес
  • Изброява и познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности

  ЕРУ 21
   
  Наименование на единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 21.1:
  Общува ефективно в работен екип
  Знания
  • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
  • Изброява принципите за ефективна работа в екип
  • Описва правилата за предаване на информация между членовете на работния екип
  • Познава професионалните ценности и етичните норми в екипната работа
  • Разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността в сферата на предлагането на козметични услуги
  Умения
  • Спазва йерархията в екипа
  • Спазва принципите за ефективна работа в екип
  • Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа
  • Прилага правилата за предаване на информация между членовете на работния екип
  • Формулира проблеми и решения, като представя случаи от практиката си
  • Спазва конфиденциалност и проявява дискретност
  Компетентности
  • Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
  • Поема отговорност при работа в екип
  Резултат от учене 21.2:
  Води ефективна бизнес комуникация
  Знания
  • Познава етичните норми на комуникацията
  • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
  • Описва начините за обработване на постъпила рекламация на услугата
  • Познава тактиките на поведение и техники за справяне с конфликти
  • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
  Умения
  • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
  • Съдейства за решаване на казус, свързан с рекламация от клиент
  • Води делова комуникация – писмена и устна
  Компетентности
  • Осъществява ефективна бизнес комуникация
  Резултат от учене 21.3:
  Владее чужд език по професията
  Знания
  • Познава основната професионална терминология на чужд език
  • Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
  • Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
  Умения
  • Общува ефективно в работния екип на чужд език
  • Чете и разбира професионални текстове на чужд език
  • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
  • Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
  Компетентности
  • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  • Провеждане на разговори на професионални теми
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
   
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
  За средство 2:
  • Провеждане на разговори на професионални теми на чужд език

  ЕРУ 22
   
  Наименование на единицата:
  Професионална етика и професионално развитие
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 22.1:
  Спазва професионалната етика
  Знания
  • Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
  • Изброява стандартите за професионална етика при работа с хора с клиенти
  • Познава правилата за конфиденциалност
  • Изброява нужните личностни качества за изпълнение на професионалните задължения на кинолога
  • Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура за кучета
  Умения
  • Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
  • Осигурява благоприятна психологическа среда за провеждането на услуги за кучета
  • Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
  • Проявява уважение към клиентите и членовете на екипа
  Компетентности
  • Способен е да спазва стриктно принципите на професионалната етика при изпълнение на професионалните дейности, като проявява дискретност и се отнася с уважение към клиентите и към членовете на екипа
  Резултат от учене 22.2:
  Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност
  Знания
  • Познава възможностите за професионално развитие
  • Следи за новостите в бранша
  Умения
  • Прилага наученото от участието си във:
   семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения;
   технически обучения, организирани от търговски организации;
   специализирани изложения;
   обучения за повишаване на квалификацията;
   обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация.
  • Прилага новости в бранша
  Компетентности
  • Проявява готовност за надграждане на професионалните си знания, умения и компетентности и развитие на личностните качества
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
  За средство 2:
  • Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

  ЕРУ 23
   
  Наименование на единицата:
  Хуманно отношение към кучето
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 23.1:
  Прилага знания по анатомия и физиология за кучета
  Знания
  • Изброява системи в организма на кучето
  • Назовава основни функции на системите в животинския
  • организъм
  • Дефинира физиологични показатели
  Умения
  • Определя местоположението на органите в организма на кучето
  • Обяснява основни функции на системите в животинския организъм
  • Ползва дезинфекциозни средства
  Компетентности
  • Самостоятелно и правилно определя местоположението и функцията на органите и системите в организма на кучето
  • Спазва стриктно хигиенните норми
  Резултат от учене 23.2:
  Осигурява условия за отглеждане и пребиваване на кучета
  Знания
  • Описва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на съоръженията, в които пребивават кучетата
  • Описва зоохигиенните изисквания към помещения за различни по вид и категория кучета
  • Познава профилактичните мерки за поддържане на хигиена на тялото на кучетата
  Умения
  • Спазва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на съоръженията, в които пребивават кучетата
  • Спазва зоохигиенните изисквания по време на експлоатацията на помещенията
  • Осигурява хигиенна среда в помещенията
  • Извършва хигиена на тялото на кучета
  Компетентности
  • Способен е да обезпечи необходимите условия за отглеждане и пребиваване на кучета в съответните съоръжения
  Резултат от учене 23.3:
  Разграничава типове поведение при кучета
  Знания
  • Назовава основни типове поведение
  • Посочва подходи към кучета
  • Познава нормативните изисквания, свързани със защитата и хуманното отношение към кучета
  Умения
  • Използва различни видове подходи в конкретна ситуация
  • Прилага изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждане на животни
  Компетентности
  • Способен е ефективно да прилага различни видове подходи, съобразени с изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждане на животните
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични знания за различните аспекти на хуманното отношение към кучето
  За средство 2:
  • Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – трета степен на професионална квалификация

  ЕРУ 24
   
  Наименование на единицата:
  Ежедневни грижи
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 24.1:
  Познава нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  Знания
  • Описва нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  • Изрежда изискванията, регламентиращи работата на приют, хотел, развъдник и други места за настаняване на кучета
  • Назовава реквизитите на дневника за режима на кучето
  Умения
  • Прилага нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  • Прилага изискванията, регламентиращи работата на приют, хотел, развъдник и други места за настаняване на кучета
  • Попълва дневника за режим на кучето
  Компетентности
  • Способен е стриктно да прилага нормативната база, свързана с отглеждане на кучета
  Резултат от учене 24.2:
  Приема кучето
  Знания
  • Изброява необходимите елементи от общата информация за кучето, необходими за приемането му
  • Изброява начините за получаване на информация за възрастта, здравословното състояние и характерните особености на кучето
  Умения
  • Проучва общата информация за кучето
  • Набавя информация за възрастта, здравословното състояние и характерните особености на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да приеме кучето, получавайки прецизно цялата необходима информация
  Резултат от учене 24.3:
  Прилага дневен режим на кучето
  Знания
  • Познава изискванията за изготвяне на дневния режим на кучето съобразно възраст, порода, здравословно и моментно състояние
  • Описва елементите на дневния режим на кучето
  • Описва диетата на кучето съобразно неговите характеристики
  Умения
  • Изготвя дневен режим на кучето
  • Прилага диетата от дневния режим на кучето
  • Прилага хигиената, посочена в дневния режим
  • Води дневник за режима на кучето
  • Съставя, подготвя и разпределя ежедневните хранителни дажби
  • Осигурява разходката на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да изготвя и прилага дневен режим на кучето съобразно неговите възраст, порода, здравословно и моментно състояние
  Резултат от учене 24.4:
  Полага грижи при специфични състояния на кучето
  Знания
  • Изрежда видовете специфични състояния на кучето (бременност, гериатрични състояния, подрастваща възраст, хронични състояния)
  • Познава характерните особености на специфичното състояние
  • Описва елементите от профилактиката, даването на медикаменти и рехабилитационна дейност по предварително назначено лечение от ветеринарен лекар за специфичното състояние
  • Изрежда видове отклонения при специфични състояния
  • Описва процедурата за оказване на първа помощ при кучета
  Умения
  • Осигурява профилактиката, даването на медикаменти и рехабилитационната дейност по предварително назначено лечение от ветеринарен лекар за специфичното състояние
  • Следи за отклонения от нормалната кондиция и поведения на кучето
  • Реагира при възникнал спешен случай
  • Оказва първа помощ на кучета
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да полага грижи при специфични състояния на кучето, като следи за отклонения от нормалната кондиция и поведения на кучето и реагира при спешни случаи
  • Насочва към ветеринарен лекар при нужда
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее задълбочени теоретични понятия, свързани с нормативната база и естеството на ежедневните грижи на кучето
  • Може да подбере подходящия режим на кучето според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан със състоянието на кучето и ежедневните грижи, които трябва да се полагат за него

  ЕРУ 25
   
  Наименование на единицата:
  Консултира клиенти и собственици на кучета
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 25.1:
  Прави пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента
  Знания
  • Изброява показателите, свързани с физическото и психическото състояние на кучето
  • Описва оптималните показатели за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  Умения
  • Снема показателите за ръст, тегло, тип космена покривка, общо здравословно състояние и външен вид
  • Обяснява на клиента показателите, свързани с физическото и психическото състояние на кучето
  • Прави обща оценка на състоянието на кучето
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно да направи пълна и ясна оценка на състоянието на кучето пред клиента според показателите за физическото и психическото състояние на кучето
  Резултат от учене 25.2:
  Предлага основни насоки за отглеждане на кучето
  Знания
  • Описва елементите от отглеждане на кучето
  • Обяснява елементите на оптималната диета
  • Описва оптималната двигателна активност
  • Описва грижите за външния здравословен и естетичен вид на кучето
  Умения
  • Предлага основни насоки за промяна на диета
  • Предлага основни насоки за двигателна активност на кучето
  • Предлага основни насоки за полагане на грижите за външния здравословен и естетичен вид на кучето
  Компетентности
  • Способен е обосновано да предложи основни насоки за отглеждане на кучето според състоянието му и желанията на клиента
  Резултат от учене 25.3:
  Осъществява консултация за развъждане на кучето
  Знания
  • Изброява здравословни изисквания за допускания до развъждане
  • Изброява здравословни и екстериорни качества
  • Информира за различните методи за развъждане и за очакваните резултати
  Умения
  • Определя дали кучето отговаря на здравословните изисквания за допускания до развъждане
  • Определя дали кучето притежава екстериорните качества за селекционно развъждане
  • Предлага подходящ метод за развъждане и обяснява очакваните резултати
  Компетентности
  • Способен е изчерпателно и професионално да консултира клиента по въпросите за развъждане на кучето
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее задълбочени теоретични понятия, свързани с оценката и състоянието на кучето
  • Може да предложи основни насоки за отглеждане и развъждане на кучето според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с промяна на диета, двигателната активност на кучето, необходимите грижи за външния здравословен и естетичен вид на кучето и за неговото развъждане

  ЕРУ 26
   
  Наименование на единицата:
  Специализирано обучение
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 26.1:
  Избира подходящо общо и специализирано обучение
  Знания
  • Познава изграждането на условни рефлекси и техния механизъм
  • Познава различни (словесни и жестови) команди в обучението на кучето
  • Познава правилата за безопасно поведение на кучето в различна среда (в транспортно средство, обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
  • Описва специалното оборудване за превоз на кучето в транспортни средства
  Умения
  • Подбира подходящ механизъм за изграждане на условни рефлекси
  • Подбира подходящи команди (словесни и жестови) за обучение на кучето
  • Прилага правилата за безопасно поведение на кучето в различна среда (в транспортно средство, обществена сграда, на изложба, в домашна среда)
  • Използва специално оборудване на превоз на кучета в транспортни средства
  Компетентности
  • Способен е да предложи подходящо специализирано обучение на кучето съобразно първоначалното състояние на кучето и желанията на собственика
  Резултат от учене 26.2:
  Прилага техники за модулация на поведението
  Знания
  • Описва техниката на обучение на послушание и водимост на кучето
  • Описва техниката на обучение при различни спортно-развлекателни дисциплини
  • Описва техниката на обучение за терапевтична дейност
  • Описва техниката на обучение за куче водач и куче асистент
  • Описва техниката на обучение в защитна и/или следова дейност
  • Описва средата при обучението на кучето
  • Обяснява времетраенето на обучението на кучето
  • Описва механизма на контролиране на поведението на кучето при различни представителни мероприятия – изложби, изпитания, шоупрограми и др.
  Умения
  • Обучава кучето на послушание и водимост при различни условия в различна среда
  • Обучава кучето в различни спортно-развлекателни дисциплини
  • Обучава кучето за терапевтична дейност
  • Обучава кучето за куче-водач и куче-асистент
  • Обучава кучето в защитна и/или следова дейност
  • Подбира средата и времетраенето на обучението на кучето
  • Контролира поведението на кучето при представянето му на различни представителни мероприятия-изложби, изпитания, шоупрограми и др.
  Компетентности
  • Способен е ефективно да приложи подходящи за обучението на кучето техники за модулация на поведението
  • Проявява търпение и упоритост при обучение на кучето
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани с условните рефлекси, словесните и жестовите команди в обучението на кучето
  • Може да подбере подходящи техники за модулация на поведението според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с прилагането на конкретни техники за модулация на поведението на кучето

  ЕРУ 27
   
  Наименование на единицата:
  Селекционно развъждане
  Ниво по НКР:
  4
  Ниво по ЕКР:
  4
  Наименование на професията:
  Кинолог
  Ниво по НКР:
  3 – 4
  Ниво по ЕКР:
  3 – 4
  Резултат от учене 27.1:
  Познава стандартите в областта на селекционното развъждане
  Знания
  • Познава стандартите според Международната федерация по кинология (FCI) за породите кучета, с които работи
  • Познава отклоненията от стандартите на различните породи кучета – пороци и недостатъци
  • Пoзнава основите на генетиката
  • Познава правилата за удостоверяване на селекционно-развъдната годност на различните породи кучета
  Умения
  • Прилага основни правила при размножаване на кучета
  • Проверява за отклонения от стандартите на различните породи кучета – пороци и недостатъци
  • Прилага правилата за удостоверяване на селекционно-развъдната годност на различните породи кучета
  Компетентности
  • Способен е самостоятелно и прецизно да прилага стандартите в областта на селекционното развъждане
  Резултат от учене 27.2:
  Извършва подбор на родителските двойки
  Знания
  • Описва оптималните условия за покриване на двойките кучета
  • Изрежда документите, удостоверяващи покриването
  • Описва стандарта за породата
  • Обяснява различните методи за развъждане – по различна кръвна линия (ауткросд) и допустимо близкородствено развъждане (инбрийдинг)
  Умения
  • Определя подходящ период и осигурява условия за покриване на двойките кучета
  • Попълва документи, удостоверяващи покриването
  • Оценява кучето според стандарта
  • Сравнява различни екземпляри
  • Прилага подходящ метод за развъждане – по различна кръвна линия (ауткросд) и допустимо близкородствено развъждане (инбрийдинг)
  Компетентности
  • Способен е прецизно да извърши подбор на родителските двойки съгласно изискванията за селекционно развъждане
  Резултат от учене 27.3:
  Осъществява пълноценно отглеждане на приплодите
  Знания
  • Познава стандартите на отделни породи
  • Изброява спецификите при отглеждане на бременни кучета
  • Описва елементите от отглеждането на приплодите
  • Изрежда елементите на изискваната документация за обследване на приплодите
  • Описва документите, свързани с родословието на приплодите
  • Описва процеса по изготвяне на оценка и експертиза на приплодите
  Умения
  • Следи за отклонения от стандарта за породата
  • Отглежда бременни кучета
  • Осъществява постоянен надзор над приплодите за оцеляването и правилното им изхранване
  • Осигурява при необходимост дохранване на приплодите
  • Осъществява обследване и селектира приплодите
  • Попълва картоните за обследването на приплодите
  • Изготвя и изпраща документи, удостоверяващи покриването, както и сведения за новородените за вписване в племенната книга на приплодите
  • Проверява съдържанието на издадените родословия
  • Регулярно води кучетата за обезпаразитяване, профилактика и ваксиниране при ветеринарен лекар
  • Участва в оценки и експертизи
  • Участва в управлението и организацията на специализирана институция за отглеждане и обучение на кучета
  Компетентности
  • Способен е да осигури пълноценно отглеждане на приплодите съгласно необходимите изисквания и документация
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет/кабинет по практика/реална работна среда
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Владее основни теоретични понятия, свързани със стандартите за селекционно развъждане и подбора на родителските двойки
  • Може да подбере подходящ метод за развъждане според нуждите на клиента
  За средство 2:
  • Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус, свързан с подбора на родителските двойки в селекционното развъждане и пълноценното отглеждане на приплодите

  4. Изисквания към материалната база
  Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебно-тренировъчни кабинети и в реална работна среда. Необходимо е обучаващата институция да има сключени договори за провеждане на учебната практика.
  Обучението по практика може да се провежда в материална база на други подобни организации и фирми при предварително сключени договори.
  Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

  4.1. Учебен кабинет по теория
  Специализирано оборудване на учебна зала и кабинет – работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място за всеки обучаем (работна маса и стол), мултимедия и екран, компютър с интернет, аксесоари за кучета, нагледни материали и филми за анатомията на кучето, за породи, за обучението и използването на кучета, за различните видове обучения на кучета, техники за поддръжката на естетичния и здравословен външен вид на кучетата.

  4.2. Учебен кабинет по практика

  4.2.1. Основно оборудване на учебен кабинет по практика за специалностите „Отглеждане на кучета“ и „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“
  Комплект принадлежности за водене, обучение и експертиза на кучета, рингова площадка, тренировъчни съоръжения, обзаведени боксове или волиери за временно пребиваване на животните, аптека и др.

  4.2.2. Основно оборудване на учебен кабинет по практика за специалност „Фризьор на кучета“
  Основен набор с фризьорски принадлежности, тренировъчни модели (кукли), вана за къпане, работна маса и др. За всеки обучаем е необходимо да бъде осигурено работно облекло.
  Част от практическото обучение по специалностите „Отглеждане на кучета“ и „Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ трябва да се проведе на официални киноложки мероприятия – изложби, експертизи, изпитания, състезания и други, като асистиращи на организаторите, на съдиите, на секретарите и на другите отговорни служители.
  Част от практическото обучение по специалност „Фризьор на кучета“ трябва да се проведе в реална работна среда върху живи кучета с предварително информирано съгласие на собствениците им.

  5. Изисквания към обучаващите
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили степен на професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  За практическото обучение обучаващите трябва да притежават минимум 5 години доказан професионален опит.
  Препоръчително е на всеки две години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия 42-ри брой на ДВ вижте тук >>>
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x