Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г.
   
  Раздел І
  Общи положения
   
  Чл. 1. С наредбата се определят:
  1. минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността, причинени от експозиция на изкуствени оптични лъчения върху очите и кожата;
  2. граничните стойности на експозиция на изкуствени оптични некохерентни лъчения, посочени в Приложение № 1;
  3. граничните стойности на експозиция на лазерни (кохерентни) оптични лъчения, посочени в Приложение № 2.

  Чл. 2. Наредбата се прилага заедно с нормативните актове, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като се спазват по-строгите специфични и/или допълнителни изисквания, когато тя определя такива.
   
  Раздел ІІ
  Задължения на работодателя
   
  Чл. 3. (1) Като спазва задълженията, които произтичат от чл. 4, чл. 16, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в случай на експозиция на работещите на изкуствени оптични лъчения, работодателят, е длъжен да оцени и при необходимост да измери и/или изчисли вероятните нива на експозиция, с цел да се определят и приложат мерките, необходими за ограничаване на експозицията до съответните гранични стойности.
  (2) Оценката, измерването и/или изчислението на нивата на експозиция се осъществяват:
  1. за лазерните лъчения – в съответствие с националните стандарти, въвеждащи стандартите на Международната електротехническа комисия (IEC);
  2. за некохерентните лъчения – в съответствие с националните стандарти и препоръки, въвеждащи стандартите и препоръките на Международната комисия по осветление (CIE) и на Европейския комитет по стандартизация (CEN).
  (3) В случаи на експозиция, необхванати от стандартите и препоръките по ал. 2 и до приемането на такива, оценката, измерването и/или изчисленията се извършват по утвърдени методики, ръководства и други национални стандарти.
  (4) Оценката на нивата на експозиция на изкуствени оптични лъчения може да се извърши въз основа на данните, предоставени от производителите на работното оборудване, когато то отговаря на разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите нормативни актове за оценяване и удостоверяване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях.

  Чл. 4. (1) Оценката, измерването и/или изчислението на нивата на екпозиция по чл. 3 се планират и извършват от компетентните служби и/или лица при спазване изискванията на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.), както и на чл. 26, 27 и 28 от ЗЗБУТ.
  (2) Данните от оценката, включително и тези от измерването и/или изчислението на нивата на експозиция по чл. 3 се записват и съхраняват в протокол.

  Чл. 5. (1) Рискът за здравето и безопасността на работещите се оценява съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г.).
  (2) При оценяването на риска работодателят задължително отчита:
  1. нивото, спектралния обхват (обхват дължини на вълната) и продължителността на експозиция с изкуствени оптични лъчения;
  2. граничните стойности на експозиция, по чл. 1, т. 2 и т. 3;
  3. всеки ефект върху здравето и безопасността за рискови групи работещи, които са с особена чувствителност към експозиция на оптични лъчения;
  4. всеки възможен ефект върху здравето и безопасността на работещите, който е резултат от взаимодействието между оптични лъчения и фотосенсибилизиращи вещества на работното място; 
  5. всеки косвен ефект като временно ослепяване, експлозия или пожар;
  6. наличието на заместващо работно оборудване, предназначено за намаляване на нивата на експозиция на изкуствени оптични лъчения;
  7. наличието на подходяща информация, получена от здравното наблюдение, включително и публикувана информация;
  8. наличието на няколко източника на изкуствени оптични лъчения на работното място;
  9. класификацията, прилагана към лазерите, съгласно БДС EN 60825-1, и по отношение на всеки изкуствен източник, който е възможно да причини увреждане, подобно на това от лазери клас 3B или 4, както и всяка друга подобна класификация;
  10. информацията, предоставена от производителите на работно оборудване с източници на оптични лъчения, когато то отговаря на разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите нормативни актове за оценяване и удостоверяване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях.
  (3) Работодателят документира оценката на риска съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
  (4) Работодателят е длъжен да определи мерките, които се предприемат по чл. 6 и 7.
  (5) Оценката на риска за здравето и безопасността се преразглежда по реда на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, както и въз основа на резултатите от здравното наблюдение.

  Чл. 6. (1) Работодателят е длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на изкуствени оптични лъчения, като вземе предвид техническия прогрес и наличието на мерки за контролиране на риска при източника.
  (2) Намаляването на рисковете от експозиция на изкуствени оптични лъчения се извършва при спазване на общите принципи на превенция, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  (3) Когато при оценката на риска по чл. 3, се установи превишаване на граничните стойности на експозиция, работодателят разработва и прилага програма от технически и/или организационни мерки, насочени към предотвратяване на експозиция над граничните стойности на изкуствени оптични лъчения, като се вземат предвид:
  1. други методи на работа, при които рискът от експозиция на оптични лъчения е по-нисък;
  2. изборът на подходящо работно оборудване, излъчващо по-малко оптични лъчения, като се отчита работата, която следва да се извърши;
  3. технически мерки за намаляване на емисията на оптични лъчения, включително, където е необходимо, използване на устройства за блокиране, екраниране или подобни механизми за защита на здравето;
  4. подходящи програми за поддръжка на работното оборудване, работните места и на системите на индивидуалните работни места;
  5. проектирането и разположението на работните места и на индивидуалните работни места;
  6. ограничаване на продължителността и нивото на експозиция;
  7. наличието на подходящи лични предпазни средства; 
  8. инструкциите, предоставени от производителя на работното оборудване, когато то отговаря на разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите нормативни актове за оценяване и удостоверяване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях.
  (4) Работните места, за които оценката на риска съгласно чл. 3, 4 и 5 показва, че работещите са или могат да бъдат експонирани на изкуствени оптични лъчения, превишаващи граничните стойности на експозиция, се означават с подходящи знаци, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.). 
  (5) Границите на местата по ал. 4 се определят и достъпът до тях се ограничава, когато това е технически възможно, и когато съществува риск от надвишаване на граничните стойности на експозиция.
  (6) Работещите не трябва да бъдат експонирани на нива, превишаващи граниничните стойности на експозиция на изкуствени оптични лъчения по чл.1, т. 2 и 3.
  (7) Когато се установи експозиция на изкуствени оптични лъчения, по-голяма от граничните стойности, въпреки предприетите от работодателя мерки за спазването на изискванията на наредбата, той е длъжен:
  1. да предприеме незабавни действия за намаляване на експозицията под граничните стойности;
  2. да определи причините, поради които граничните стойности са превишени; 
  3. да адаптира предприетите мерки за защита и превенция, за да се избегне последващо превишаване на граничните стойности.
  (8) Работодателят е длъжен да адаптира мерките по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към работещите, които са особено чувствителни към експозиция на изкуствени оптични лъчения.

  Чл. 7. Като спазва задълженията, които произтичат от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.), работодателят е длъжен да осигури на работещите, изложени на рискове от изкуствени оптични лъчения при работа и/или на техните представители, необходимите информация и обучение, свързани с резултатите от оценката на риска по чл. 3, 4 и 5, по -специално по отношение на:
  1. мерките, предприети за прилагане изискванията на наредбата;
  2. граничните стойности на експозиция и свързаните с тях потенциални рискове;
  3. резултатите от оценката, измерването и/или изчислението на нивата на експозиция на изкуствени оптични лъчения, съгласно чл. 3, 4 и 5, съпроводени с информация (пояснения) за тяхната значимост и потенциални рискове;
  4. необходимостта и начина за откриване и съобщаване на неблагоприятните последствия за здравето, в резултат на експозиция;
  5.  случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение;
  6. безопасни работни практики за свеждане до минимум на рисковете от експозицията на изкуствени оптични лъчения;
  7. правилното използване на подходящи лични предпазни средства.

  Чл. 8. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
   
  Раздел ІІІ
  Здравно наблюдение
   
  Чл. 9. Работодателят е длъжен да осигури здравно наблюдение на работещите, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г.), с цел превенция и навременно откриване на всички неблагоприятни последици за здравето и превенция на всички дългосрочни рискове за здравето и рискове от хронични заболявания в резултат на експозиция на оптични лъчения.

  Чл. 10. (1) За всеки работещ се поддържа актуално здравно досие в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.), в което се вписват резултатите от прегледите и изследванията по този раздел.
  (2) Копие от досието по ал.1 се предоставя при поискване на компетентни органи,  които имат право на достъп до медицинска информация и в съответствие със Закона за защита на личните данни.
  (3) Работодателят осигурява на службата по трудова медицина достъп до резултатите от оценката на риска по чл. 3, 4 и 5.
  (4) По искане на работещия му се осигурява достъп до здравното досие.

  Чл. 11. (1) В случаите, когато се установи експозиция над граничните стойности, на засегнатия/те работещ/и се осигурява медицински преглед от офталмолог и дерматолог.
  (2) Медицински преглед по ал.1 се осигурява и при установяване на заболяване или неблагоприятни последици за здравето на работещите, които могат да се дължат на експозиция на изкуствени оптични лъчения при работа.
  (3) В случаите по ал.1 и 2, когато се установи превишаване на граничните стойности на експозиция или неблагоприятни последици за здравето, лекарят или друго медицинско лице от службата по трудова медицина:
  1. уведомява работещия за резултатите от здравното наблюдение, които лично го засягат;
  2. дава информация и съвети за здравното наблюдение, което се провежда след края на експозицията;
  3. уведомява работодателя при спазване на лекарската тайна.

  Чл. 12. (1) В случаите по ал.1 и 2 на чл. 11 работодателят е длъжен да:
  1. преразгледа оценката на риска по чл. 3, 4 и 5;
  2. преразгледа мерките, предприети за отстраняване или намаляване на рисковете, съгласно чл. 6;
  3. проведе консултации и вземе предвид препоръките на специалистите по трудова медицина или други лица с подходяща квалификация или контролните органи за провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на рисковете съгласно чл. 6;
  4. организира постоянно здравно наблюдение и взема мерки за преразглеждане на здравното състояние на работещите с подобна експозиция.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 4 лекарят или друго медицинско лице от службата по трудова медицина може да предложи на работодателя да организира провеждане на специализирано медицинско изследване.

  Чл. 13. Министърът на здравеопазването и Министърът на труда и социалната политика с участието на национално представителните организации на работещите и работодателите организират разработването на практическо ръководство с цел подпомагане прилагането на изискванията на наредбата, в съответствие с препоръчителното ръководство на Европейската комисия за прилагане на Директива 2006/25/ЕО. 
   
  Допълнителни разпоредби
   
  § 1. По смисъла на тази наредба:
  1. „Оптични лъчения” са всички електромагнитни лъчения с дължина на вълната от 100 nm до 1 mm. Спектърът на оптичните лъчения се разделя на ултравиолетови лъчения, видими лъчения и инфрачервени лъчения:
  а) „ултравиолетови лъчения” са оптични лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 400 nm. Ултравиолетовият диапазон се разделя на: UVA (315 – 400 nm), UVB (280 - 315 nm), UVC (100 - 280 nm);
  б) „видими лъчения” са оптични лъчения с дължина на вълната между 380 nm и 780 nm;
  в) „инфрачервени лъчения” са оптични лъчения с дължина на вълната 
  между 780 nm и 1 mm. Инфрачервеният диапазон се разделя на IRA (780 - 1400 nm), IRB (1400 - 3000 nm) и IRC (3000 nm – 1 mm);
  2. „Лазер” (усилване на светлина чрез стимулирана емисия) е всяко устройство, което може да генерира или усилва електромагнитни лъчения в оптичния обхват с дължината на вълната предимно чрез процес на контролирано стимулирано излъчване;
  3. „Лазерни лъчения” са оптични лъчения, излъчвани от лазер;
  4. „Некохерентни лъчения” са всички оптични лъчения, с изключение на лазерните;
  5. „Гранични стойности на експозиция” са граници на експозиция, които се базират на установени здравни ефекти и биологични основания. Съответствието с тези граници на експозиция гарантира, че работещите изложени на изкуствени източници на оптични лъчения са защитени от всички известни вредни ефекти за здравето;
  6. „Облъченост” (Е) или плътност на мощност е мощност на лъчението, падаща на единица площ от повърхност, изразена във ват на квадратен метър, ( );
  7. „Енергетична доза” (Н) (количество облъченост) е интеграл по времето от плътността на мощност, изразена в джаул на квадратен метър ( );
  8. „Плътност на мощност в единица пространствен ъгъл” (L) или лъчиста яркост е лъчист поток или мощност на лъчението в единица пространствен ъгъл на единица площ, изразена във ват на квадратен метър на стерадиан ( );
  9. „Ниво” е комбинацията от плътност на мощност, енергетична доза и облъчване, на които е изложен работещия.

  § 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работещите на рискове на физични агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).
   
  Заключителни разпоредби
   
  § 3. Наредбата се издава на основание чл. 36, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  § 4. Ръководството по чл. 13 се разработва в срок до 30 декември 2010 г. 

  § 5. Наредба № 8 от 1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения (обн., ДВ. бр.92 от 1986г.) и Наредба № 9 от 1986 г. за санитарните правила при работа с лазери (обн., ДВ. бр.95 от 1986г.) се отменят.
   

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Условия на работа  x