Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 4 от 3 февруари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Хлебар-сладкар

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
   

  В брой 13 от 15-ти февруари 2022 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба № 4 от 3 февруари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“

  Раздел I
  Общи положения

  Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 541030 „Хлебар-сладкар“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Хранителни технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

  Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 541030 „Хлебар-сладкар“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия“, 5410302 „Производство на сладкарски изделия“ и 5410303 „Декорация на сладкарски изделия“.

  Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

  Раздел II
  Съдържание на държавния образователен стандарт

  Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
  (2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 541030 „Хлебар-сладкар“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2022/2023 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
  (2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2021/2022 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
  (3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

  § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 44 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ (ДВ, бр. 17 от 2012 г.).

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
  Министър: Николай Денков

  Приложение към чл. 2

  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“

  Професионално направление:
   
  541
  Хранителни технологии
  Наименование на професията:
  541030
  Хлебар-сладкар
  Специалности:
  Степен на профе-
  сионална квалифи-
  кация:
  Ниво по Нацио-
  нална квалифи-
  кационна
   рамка (НКР):
  Ниво по Европейска квалифи-
  Кационна
  рамка (ЕКР):
  5410301
  Производство на хляб и хлебни изделия
  Втора
  3
  3
  5410302
  Производство на сладкарски изделия
  Втора
  3
  3
  5410303
  Декорация на сладкарски изделия
  Втора
  3
  3

  1. Изисквания към кандидатите

  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм., Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
  - за ученици – завършено основно образование;
  - за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Производство и преработка“.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

  2. Описание на професията

  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  Хлебар-сладкарят изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия, като спазва технологичния процес и технологичната инструкция за всяко изделие. Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати. Следи условията на съхранение и срока на годност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно технологичната документация и рецептура на изделието. Замесва хлебни и сладкарски теста и изработва полуфабрикати. Извършва механична обработка на хлебни теста и оформя сладкарски полуфабрикати. Задава и контролира технологичните параметри на съоръженията за ферментация и термична обработка, следи процесите и определя готовността на полуфабрикатите и продуктите. Подготвя и комбинира различни сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие, като спазва изискванията за съчетаването им, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми, последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Опакова, етикетира, съхранява и експедира готовите изделия. Отговаря за качеството на готовата продукция.
  Хлебар-сладкарят подготвя и организира сам работното си място, проверява техническата готовност на машините и съоръженията и извършва технологични настройки, използва ефективно материално-техническата база и ресурсите, прилага правилата за безопасни условия на труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания и опазва околната среда. В процеса на работа той съблюдава добрите производствени практики (ДПП), добрите хигиенни практики (ДХП) и системата за безопасност на храните, основана на методите и принципите на системата НАССР.
  Хлебар-сладкарят използва технологична документация (рецептурници, справочници, технологични инструкции, стандарти, системи за безопасност на храните и др.). Попълва документи за входящ, текущ и изходящ контрол, работни контролни карти, чек-листове и други от въведената система за управление на качеството (СУК) и системата за самоконтрол НАССР. Носи отговорност за качествено и в срок извършване на възложените дейности. Изпълнява задачи както индивидуално, така и като член на работен екип.
  Хлебар-сладкарят обслужва безопасно машини, съоръжения и апарати, ползва инструменти и пособия за различните технологични операции. Технологичното оборудване включва пресевно-силозни инсталации, дозатори, тестомесачна техника, миксери, машини за делене, окръгляване и формиране на тесто и полуфабрикати, пруфери и ферментационни камери, съоръжения за термична обработка, опаковъчна и етикетираща техника, складово оборудване, лабораторна техника, апаратура и прибори, специализиран инструментариум и пособия.
  Необходими личностни качества за упражняване на тази професия са дисциплинираност, отговорност, организираност, издръжливост на високи натоварвания, умения за работа в екип, сръчност, прецизност, наблюдателност, естетически подход, усет за пропорции и съчетание на цветове, вкусове и форми, въображение, креативност, творчество, умения за справяне в критични ситуации.
  Хлебар-сладкарят задължително носи работно облекло, лични предпазни средства и стриктно спазва лична хигиена по време на работа.
  Работата на хлебар-сладкаря съчетава разнообразни дейности, които се осъществяват в производствени работилници и цехове. Поради характера на технологичния процес работата може да се извършва през различни периоди на денонощието, което налага сменен режим на труд, както и работа в почивни и празнични дни при спазване на трудовото законодателство на Република България.
  Хлебар-сладкарят може да работи във фирми с дейност в областта на хлебопроизводството и сладкарството; заведения за хранене – ресторанти, кафе-сладкарници, ресторант-пицария, фирми за производство на полуфабрикати, фирми за кетъринг и др.

  2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  Придобилите професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Хранителни технологии“.
  При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

  2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-342 от 10.12.2021 г.
  Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ могат да заемат длъжности от НКПД от единична група 3434 „Главни готвачи“, единична група 7512 „Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия“, единична група 8160 „Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост“, единична група 5120 „Готвачи“, както и други подходящи длъжности при актуализиране на НКПД.

  3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

  3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ) по видове професионална подготовка

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

  ЕРУ 2. Икономика
  2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
  2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на фирмата

  ЕРУ 3. Предприемачество
  3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  3.2. РУ Формира предприемаческо поведение

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Хранителни технологии“

  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  4.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
  4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
  4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

  ЕРУ 5. Организация и контрол на производствения процес
  5.1. РУ Организира процеса на работа
  5.2. РУ Изпълнява качествено трудовите дейности

  ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
  6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
  6.2. РУ Владее чужд език по професията

  ЕРУ 7. Хигиена и безопасност на храни и напитки
  7.1. РУ Спазва хранителното законодателство
  7.2. РУ Спазва личната хигиена, хигиената на работното място, на технологичното оборудване и на помещенията

  ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 8. Основни дейности при производство на хляб и хлебни изделия
  8.1. РУ Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати
  8.2. РУ Настройва и обслужва технологично оборудване
  8.3. РУ Използва технологична документация
  8.4. РУ Попълва отчетна документация
  8.5. РУ Окачествява, опакова, етикетира и съхранява готова продукция

  ЕРУ 9. Производство на хляб и хлебни изделия
  9.1. РУ Замесва теста за различните видове хляб и хлебни изделия
  9.2. РУ Извършва механична обработка на тесто
  9.3. РУ Провежда окончателна ферментация и термична обработка на хляб и хлебни изделия
  9.4. РУ Управлява процеса на замразяване на полуфабрикати от сурови или полуизпечени изделия
  9.5. РУ Участва в производството на различни видове хляб и хлебни изделия
  9.6. РУ Създава идеен проект за художествено оформяне на хлебни и сладкарски изделия

  ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на сладкарски изделия“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 10. Основни дейности при производство на сладкарски изделия
  10.1. РУ Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати
  10.2. РУ Настройва и обслужва технологично оборудване
  10.3. РУ Използва технологична документация
  10.4. РУ Попълва отчетна документация
  10.5. РУ Окачествява, опакова, етикетира и съхранява готова продукция

  ЕРУ 11. Изработване на полуфабрикати за сладкарски изделия
  11.1. РУ Изработва сладкарски теста
  11.2. РУ Изработва сладкарски кремове и полуфабрикати от инстантни смеси
  11.3. РУ Приготвя различни видове сиропи
  11.4. РУ Изработва полуфабрикати за художествена украса
  11.5. РУ Създава идеен проект за художествено оформяне на хлебни и сладкарски изделия

  ЕРУ 12. Производство на сладкарски изделия
  12.1. РУ Участва в производството на сочни сладкарски изделия
  12.2. РУ Участва в производството на сухи сладкарски изделия

  ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Декорация на сладкарски изделия“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 13. Основни дейности при декорация на сладкарски изделия
  13.1. РУ Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати
  13.2. РУ Настройва и обслужва технологично оборудване
  13.3. РУ Използва технологична документация
  13.4. РУ Попълва отчетна документация
  13.5. РУ Окачествява, опакова, етикетира и съхранява готова продукция

  ЕРУ 14. Изработване на полуфабрикати и основи за сладкарски изделия
  14.1. РУ Изработва сладкарски теста
  14.2. РУ Изработва сладкарски кремове и полуфабрикати от инстантни смеси
  14.3. РУ Приготвя различни видове сиропи
  14.4. РУ Изработва сладкарски основи

  ЕРУ 15. Декориране и дизайн на сладкарски изделия
  15.1. РУ Създава идеен проект за художествено оформяне на сладкарско изделие
  15.2. РУ Изработва елементи за художествена украса чрез моделиране
  15.3. РУ Изработва елементи за художествена украса чрез шаблон
  15.4. РУ Изработва елементи за художествена украса чрез матрица
  15.5. РУ Оформя външния вид на изделието

  3.2. Описание на единиците резултати от учене (ЕРУ)

  ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО

  ЕРУ 1

  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 1.1:
  Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
  Посочва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
  Изброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  Прилага необходимите мерки за защита
  Спазва необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  Компетентности
  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
  Посочва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
  Разпознава опасни отпадъци
  Спазва разпоредбите за опазване на околната среда
  Компетентности
  Посочва основните рискови и аварийни ситуации
  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
  Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
  Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
  Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Владее основни теоретични знания за:
   – здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
   – превантивна дейност за опазване на околната среда;
   – овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
  За средство 2:
  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

  ЕРУ 2

  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
  Изброява основните икономически проблеми
  Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
  Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности
  Познава основите на пазарното търсене
  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
  Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус

  ЕРУ 3

  Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
  Познава принципите на предприемаческата дейност
  Наблюдава предприемаческите процеси, свързани с дейността му
  Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
  Резултат от учене 3.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания
  Изброява видовете предприемаческо поведение
  Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения
  Умения
  Идентифицира нови пазарни възможности
  Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти
  Компетентности
  Решаване на тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Хранителни технологии“

  ЕРУ 4

  Наименование на единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 4.1:
  Обработва информация и съдържание с ИКТ
  Знания
  Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
  Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
  Умения
  Записва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация и съдържание с ИКТ
  Резултат от учене 4.2:
  Осъществява комуникация посредством ИКТ
  Знания
  Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
  Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Умения
  Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Компетентности
  Посочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  Условия за провеждане на оценяването:
   
  За средства 1 и 2:
  Персонален компютър или лаптоп
  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  За средство 2:
  Познава правилата за рационална организация на работното място
  Познава действащите нормативни актове, свързани с професията
  Описва организацията и контрола на работния процес в съответствие с поставените задачи
  Умения
  Съставя график на работните си задачи
  Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
  Компетентности
  Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място
  Резултат от учене 5.2:
  Изпълнява качествено трудовите дейности
  Знания
  Познава видовете трудови дейности, характерни за професионалната сфера
  Описва начините за оптимална организация на трудовите дейности
  Умения
  Участва в изграждането на етична работна среда
  Прилага изискванията за качествено изпълнение на трудовите дейности
  Компетентности
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

  ЕРУ 6

  Наименование на единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 6.1:
  Общува ефективно в работния екип
  Знания:
  Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
  Спазва йерархията в екипа
  Спазва етичните норми на поведение
  Компетентности:
  Познава основната професионална терминология на чужд език
  Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
  Умения:
  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
  Средства за оценяване:
   
  Средство 1:
  - Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или въпроси
  Средство 2:
  - Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език; разчита специализирана документация на чужд език
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  - Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  - Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
  За средство 2:
  - Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна среда, разчита специализирана документация на чужд език

  ЕРУ 7

  Наименование на единицата:
  Хигиена и безопасност на храни и напитки
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 7.1:
  Спазва хранителното законодателство
  Знания
  Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР (система за анализ на риска и критичните контролни точки), дневници за контрол, чек-листове и др.
  Умения
  Прилага изискванията за здравна и хигиенна безопасност при производство на храни и напитки
  Компетентности
  Описва изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място според установения стандарт
  Познава стандарта за почистване на работното място, технологичното оборудване и помещенията
  Познава добрите производствени стандарти и хигиенни практики
  Умения
  Спазва изискванията за хигиена на работното място
  Спазва инструкциите за работа с миещи разтвори и препарати
  Компетентности
  Описва изискванията за приемане на суровини и материали спрямо утвърдените добри производствени практики (ДПП) и системи за управление на качеството (СУК)
  Назовава отделните видове складови пространства
  Проверява получените количества суровини, материали и полуфабрикати
  Окачествява според органолептични качествени показатели
  Маркира новоприетите суровини, материали и полуфабрикати по реда на тяхното приемане
  Компетентности
  Познава устройството на технологичното оборудване
  Описва правилата за безопасна работа с оборудването
  Умения
  Контролира технологичните параметри, отчитани от измервателните уреди на оборудването
  Способен е самостоятелно да обслужва и контролира технологичното оборудване, като проявява отговорност и прецизност
  Резултат от учене 8.3:
  Използва технологична документация
  Знания
  Познава технологични схеми за производство на всяко изделие
  Назовава показателите за контрол при производството на хляб и хлебни изделия и границите на техните стойности
  Умения
  Попълва документи за добри производствени практики и система за управление на качеството и система за самоконтрол (НАССР)
  Способен е прецизно, точно и в срок да регистрира информация в документите, за които отговаря
  Резултат от учене 8.4:
  Попълва отчетна документация
  Знания
  Познава изискванията за попълване на приходно-разходни документи, отчети, заявки и др.
  Спазва вътрешните правила на отчетност в организацията
  Изготвя отчети за регистриране на движението на стоково-материални запаси
  Работи с документи при издаване на полуфабрикати и готова продукция
  Компетентности
  Назовава органолептични качествени показатели на готовата продукция
  Описва особеностите при етикетиране
  Окачествява готовата продукция по органолептични показатели
  Етикетира готова продукция
  Способен е правилно да окачестви, опакова, етикетира и съхранява готовата продукция при спазване на изискванията
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Изпълнява поставената задача, свързана с окачествяване на суровини и готова продукция по органолептични показатели
  Съхранява готова продукция, спазвайки добрите производствени и добрите хигиенни практики
  Работи безопасно с технологично оборудване, ръчни инструменти и пособия
  Характеризира състава на различните видове хляб и хлебни изделия
  Познава специфичните изисквания за подготовка на суровините
  Познава технологичните параметри за замесване на различни видове теста за хляб и хлебни изделия
  Познава принципа на действие на технологичното оборудване за замесване на теста
  Умения
  Дозира суровини по рецептура, спазвайки правилото „FIFO“
  Определя органолептично готовността на замесеното тесто
  Установява готовността на тестото
  Способен е самостоятелно да замесва хлебно тесто с оптимални параметри, спазвайки технологичните инструкции
  Резултат от учене 9.2:
  Извършва механична обработка на тесто
  Знания
  Описва начините за окръгляне
  Изброява различните форми на хляб и хлебни изделия
  Познава различните видове пълнежи за хлебни изделия и описва тяхното приготвяне
  Умения
  Окръгля тесто
  Формира теста
  Използва технологично оборудване и инструменти за механична обработка на тесто
  Компетентности
  Посочва параметрите, при които протича окончателната ферментация
  Изброява видовете термична обработка
  Дефинира степен на изпичане на готовото изделие
  Умения
  Зарежда с тесто съоръженията за ферментация
  Определя органолептично оптималната степен на ферментация на тесто
  Поддържа технологичните параметри за протичане на термична обработка
  Способен е самостоятелно да провежда окончателна ферментация и термична обработка на хляб и хлебни изделия съобразно технологичните инструкции
  Резултат от учене 9.4:
  Управлява процеса на замразяване на полуфабрикати от сурови или полуизпечени изделия
  Знания
  Дефинира степента на замразяване на полуфабрикатите
  Обяснява процеса на дефростация на замразените изделия
  Регулира параметрите на съоръженията за замразяване
  Зарежда съоръженията за замразяване
  Подготвя изделията за термична обработка след дефростацията
  Компетентности
  Назовава основните видове хляб и описва технологичния процес
  Посочва особеностите в технологичния процес на изработване на специални и диетични видове хляб
  Описва основните технологични операции на производствения процес на изделия без мая
  Oписва основните технологични операции на производствения процес на изделия с мая
  Познава изискванията на добрите производствни практики, добрите хигиенни практики и ситемата за анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
  Умения
  Изработва специални и диетични видове хляб
  Изработва хлебни изделия с мая
  Прилага процедурите на добрите производствени практики
  Способен е самостоятелно и/или в екип да изработи различни видове хляб и хлебни изделия съгласно инструкциите от технологичната документация
  Резултат от учене 9.6:
  Създава идеен проект за художествено оформяне на хлебни и сладкарски изделия
  Знания
  Описва основните техники и методи на работа при декориране на хлебни и сладкарски изделия
  Описва основните правила при композиране на декоративните елементи
  Познава принципите за хармонично съчетаване на цветовете
  Съобразява идеята за украса с повода, за който ще се изработва изделието и желанието на клиента
  Предлага композиционни и тематични решения според зададената тема
  Спазва принципите на перспективата и пространствения баланс при изграждане на проекта
  Изработва скица на композицията или триизмерен макет в определен мащаб
  Способен е самостоятелно да изработи идеен проект на хлебно или сладкарско изделие според желанията на клиентите и/или насоките на прекия ръководител и като съобрази повода, за който ще се изработва изделието
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване и пособия за изпълнение на практическото задание. Произвежда качествен хляб или хлебно изделие, като спазва технологичната последователност и разходните норми. Демонстрира умения за безопасна работа с технологичното оборудване, инструменти и пособия. Спазени са добрите производствени и добрите хигиенни практики. Спазено е времето за изпълнение на задачата

  ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на сладкарски изделия“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 10

  Наименование на единицата:
  Основни дейности при производство на сладкарски изделия
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 10.1:
  Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати
  Знания
  Назовава органолептични качествени показатели и специфични изисквания към суровините, материалите и полуфабрикатите
  Идентифицира оптимални условия за съхранение
  Дефинира правилото „FIFO“ (пръв влязъл, пръв излязъл)
  Умения
  Сравнява информацията на придружаващата документация
  Осигурява съхранение на суровините, материалите и полуфабрикатите
  Способен е да приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати, като проявява отговорност и прецизност
  Резултат от учене 10.2:
   Настройва и обслужва технологичното оборудване
  Знания
   
  Дефинира принципа на действие на технологичното оборудване
  Спазва инструкциите за работа с технологичното оборудване
  Използва технологичното оборудване
  Способен е самостоятелно да обслужва и следи технологичното оборудване, като проявява отговорност и прецизност и при спазване на изискванията за ЗБУТ
  Резултат от учене 10.3:
  Използва технологична документация
  Знания
  Познава технологичните схеми за производство на всяко изделие
  Назовава показателите за контрол при производството на сладкарски изделия и границите на техните стойности
  Умения
  Попълва документи за добри производствени практики и система за управление на качеството и система за самоконтрол (НАССР)
  Способен е прецизно и в срок да регистрира информация в документите, за които отговаря
  Резултат от учене 10.4:
  Попълва отчетна документация
  Знания
  Познава изискванията за попълване на приходно-разходни документи, отчети, заявки и др.
  Спазва вътрешните правила на отчетност в организацията
  Попълва заявки за допълване на липсващи запаси от суровини и материали
  Способен е точно и отговорно да съставя необходимата отчетна документация
  Резултат от учене 10.5:
  Окачествява, опакова, етикетира и съхранява готова продукция
  Знания
  Посочва изискванията за опаковане
  Описва оптимални условия за съхранение
  Умения
  Опакова готова продукция
  Съхранява готова продукция
  Компетентности
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  За средство 2
  Вярно и точно изпълнява поставената задача, като демонстрира усвоените компетентности
  За средство 2:
  Демонстрира умения за опаковане и етикетиране
  Използва правилно технологична и отчетна документация
  Спазено е времето за изпълнение на задачата

  ЕРУ 11

  Наименование на единицата:
  Изработване на полуфабрикати за сладкарски изделия
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 11.1:
  Изработва сладкарски теста
  Знания
  Изброява различните видове сладкарски теста
  Назовава начините на замесване на сладкарски теста
  Познава процеса на изпичане на тестата
  Дефинира степента на изпичане на тестата
  Умения
  Замесва сладкарски теста
  Прилага различни техники за формиране на сладкарско тесто
  Извършва допълнителни манипулации на тестото преди изпичане, ако са посочени в технологичните инструкции
  Определя готовността на изпеченото тестото
  Способен е самостоятелно да изработи качествени сладкарски теста, спазвайки технологичните инструкции
  Резултат от учене 11.2:
  Изработва сладкарски кремове и полуфабрикати от инстантни смеси
  Знания
  Характеризира състава и свойствата на различните видове кремове
  Описва инстантните смеси
  Познава готовността на полуфабрикатите
  Умения
  Машинно или ръчно смесва суровините за приготвяне на кремове
  Осигурява оптимален режим на зададените параметри в хода на процеса
  Определя готовността на полуфабриката преди отстраняване от съоръжението
  Способен е самостоятелно да изработва кремове и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции
  Резултат от учене 11.3:
  Приготвя различни видове сиропи
  Знания
  Характеризира състава и свойствата на различните видове сиропи
  Посочва реда за влагане на продуктите и технологичните показатели за всеки от тях
  Умения
  Спазва рецептурата, реда за влагане на продуктите и технологичните показатели за всеки от тях
  Способен е самостоятелно да приготвя сиропи, спазвайки технологичните инструкции
  Резултат от учене 11.4:
  Изработва полуфабрикати за художествена украса
  Знания
  Описва състава и начина на приготвяне на различни видове глазури
  Познава технологията за изработване на полуфабрикати за художествена украса
  Изработва глазури
  Прилага различни техники за изработване на полуфабрикати за художествена украса
  Проявява прецизност и точност при изработване на полуфабрикати за художествена украса
  Резултат от учене 11.5:
  Създава идеен проект за художествено оформяне на хлебни и сладкарски изделия
  Знания
  Описва основните техники и методи на работа при декориране на сладкарски изделия
  Описва основните правила при композиране на декоративните елементи
  Познава принципите за хармонично съчетаване на цветовете
  Съобразява идеята за украса с повода, за който ще се изработва изделието и желанието на клиента
  Предлага композиционни и тематични решения според зададената тема
  Спазва принципите на перспективата и пространствения баланс при изграждане на проекта
  Изработва скица на композицията или триизмерен макет в определен мащаб
  Способен е самостоятелно да изработи идеен проект на хлебно или сладкарско изделие според желанията на клиентите и/или насоките на прекия ръководител и като съобрази повода, за който ще се изработва изделието
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване, инструменти и пособия за изпълнение на практическото задание. Изработва качествено сладкарски полуфабрикати, като спазва технологичните изисквания и разходните норми. Демонстрира умения за безопасна работа с машини, съоръжения, инструменти и пособия. Спазва добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Спазено е времето за изпълнение на задачата

  ЕРУ 12

  Наименование на единицата:
  Производство на сладкарски изделия
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 12.1:
  Участва в производството на сочни сладкарски изделия
  Знания
  Характеризира състава и свойствата на сочни сладкарски изделия
  Описва подходящи техники за художествено оформяне и декориране на изделието
  Дефинира правилата за безопасна работа
  Подготвя полуфабрикати за изработване на сладкарска основа
  Съставя сочни сладкарски основи
  Прилага техники за изработване на художествена украса
  Декорира сочни сладкарски изделия
  Прилага процедурите на добрите производствени практики и система за анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
  Компетентности
  Изброява видовете сухи сладкарски изделия
  Дефинира специфичните изисквания при приготвяне на сухи сладкарски изделия
  Изброява правилата за безопосна работа
  Изработва сухи сладкарски изделия
  Украсява сухи сладкарски изделия
  Прилага процедурите на добрите производствени практики и система за анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
  Компетентности
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  За средство 2:
  Демонстрира знания за основните етапи от технологичния процес при производството на сочни и сухи сладкарски изделия, познава технологичното оборудване и изискванията за безопасна работа с него
  За средство 2:
  Познава суровините, материалите и полуфабрикатите за производство на сладкарски изделия
  Описва процедурата за приемане на суровини и материали спрямо изискванията на утвърдените добри производствени практики (ДПП) и системи за управление на качеството (СУК)
  Назовава отделните видове складови пространства
  Проверява получените количества суровини, материали и полуфабрикати
  Окачествява според органолептични качествени показатели
  Маркира новоприетите суровини, материали и полуфабрикати по реда на тяхното приемане с цел спазване на правилото „FIFO“
  Компетентности
  Познава устройството на технологичното оборудване
  Описва правилата за безопасна работа с оборудването
  Умения
  Следи работата на оборудването
  Използва технологичното оборудване
  Способен е самостоятелно да обслужва и контролира технологичното оборудване, като проявява отговорност и спазва изискванията за ЗБУТ
  Резултат от учене 13.3:
  Използва технологична документация
  Знания
  Разчита технологични схеми за производство на всяко изделие
  Назовава показателите за контрол при производството на сладкарски изделия и границите на техните стойности
  Умения
  Следва указанията от технологичната документация
  Изготвя писмени документи, свързани с работното място
  Компетентности
  Познава вътрешните правила на отчетност в организацията
  Познава графика за отчитане на документи
  Умения
  Попълва приходно-разходни документи и изготвя отчети за регистриране движението на стоково-материални запаси
  Попълва документи при издаване на полуфабрикати и готова продукция
  Компетентности
  Назовава органолептични качествени показатели на готовата продукция
  Дефинира изискванията за етикетиране
  Окачествява готовата продукция по органолептични показатели
  Етикетира готова продукция
  Способен е да окачествява, опакова, етикетира и съхранява правилно готовата продукция
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Изпълнява поставената задача, свързана с окачествяване на суровини и готова продукция по органолептични показатели
  Съхранява готова продукция, спазвайки добрите производствени и добрите хигиенни практики
  Работи безопасно с технологично оборудване, ръчни инструменти и пособия
  Познава суровините и основните им характеристики
  Характеризира състава и свойствата на различните видове сладкарски теста
  Описва различни техники на формиране на теста
  Посочва необходимите технологични параметри за изпичане на тестата
  Подготвя и дозира суровини по рецептура
  Спазва рецептурата, реда за влагане на продуктите и показателите за всеки вид тесто
  Настройва технологични параметри на съоръженията за изпичане
  Следи за поддържането на оптимален режим на параметрите при термичната обработка на тестото
  Осигурява подходящи условия за охлаждане на готовите полуфабрикати
  Компетентности
  Познава основните групи сладкарски кремове
  Идентифицира суровините и основните им характеристики
  Посочва технологичните параметри на съоръженията за термична обработка при приготвяне на кремове
  Подготвя и дозира суровини по рецептура
  Задава подходящи параметри на съоръженията за термична обработка
  Изработва полуфабрикати от инстантни смеси
  Осигурява подходящи условия за охлаждане на кремове и полуфабрикати
  Компетентности
  Познава различни видове сиропи
  Описва начините за приготвяне на различни видове сиропи и условията за тяхното охлаждане
  Приготвя различни видове сиропи
  Осигурява подходящи условия за охлаждане на сиропи
  Компетентности
  Познава видовете сухи и сочни сладкарски изделия и основите за тях
  Познава технологичното оборудване, необходимите инструменти и пособия и правилата за безопосна работа
  Изработва основи за сухи сладкарски изделия
  Използва технологично оборудване, инструменти и пособия
  Способен е самостоятелно да изработи сладкарски основи, спазвайки технологичните инструкции
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване, инструменти и пособия за изпълнение на практическото задание. Изработва качествено сладкарски полуфабрикати и сладкарски основи, като спазва технологичните изисквания и разходните норми. Демонстрира умения за безопасна работа с машини, съоръжения, инструменти и пособия и др. Спазва добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Спазено е времето за изпълнение на задачата

  ЕРУ 15
   
  Наименование на единицата:
  Декориране и дизайн на сладкарски изделия
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Хлебар-сладкар
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 15.1:
  Създава идеен проект за художествено оформяне на сладкарско изделие
  Знания
  Описва основните техники и методи на работа при декориране на сладкарски изделия
  Описва основните правила при композиране на декоративните елементи
  Познава принципите за хармонично съчетаване на цветовете
  Съобразява идеята за украса с повода, за който ще се изработва изделието, и с желанието на клиента
  Предлага композиционни и тематични решения според зададената тема
  Спазва принципите на перспективата и пространствения баланс при изграждане на проекта
  Изработва скица на композицията или триизмерен макет в определен мащаб
  Способен е самостоятелно да изработи идеен проект на сладкарско изделие според желанията на клиентите и/или насоките на прекия ръководител и като съобрази повода, за който ще се изработва изделието
  Резултат от учене 15.2:
  Изработва елементи за художествена украса чрез моделиране
  Знания
  Описва възможностите на пластичните маси за изработката на украси
  Описва различни техники за изработка на декоративни елементи и орнаменти
  Комбинира полуфабрикати за изработка на декоративни елементи
  Прилага различни техники за моделиране на декоративни елементи и орнаменти
  Избира различни елементи
  Спазва добрите производствени практики и добрите хигиенни практики
  Компетентности
  Дефинира начини за изработване на шаблон за елемент на украса
  Описва начина за оформяне скица на модела за украса
  Обяснява основните техники за работа с шаблон
  Подбира материал за изработка на шаблон
  Изрязва необходимите елементи
  Очертава контурите и оцветява вътрешните пространства на елементите за украса
  Прилага различни техники при декориране на изделието чрез шаблон
  Компетентности
  Познава принципа на работа с матрица
  Описва начините за подбор на продуктите
  Подготвя матрицата за работа
  Формова изделието
  Изважда формованото изделие
  Способен е самостоятелно да изработва елементи за художествена украса чрез матрица
  Резултат от учене 15.5:
  Оформя външния вид на изделието
  Знания
  Дефинира изисквания за естетически подбор на отделни художествени елементи за украса
  Обяснява устройството и принципа на работа на съоръжението за фотодекорация на сладкарски изделия
  Създава декоративни композиции от геометрични форми и фигури на растения, животни и човека
  Работи със софтуерна програма за изработване на снимки чрез фотодекорация
  Лакира и глазира повърхности
  Аранжира крайния вид на изделието
  Способен е самостоятелно да оформи външния вид на изделието според изискванията на клиента и съгласно инструкциите на прекия ръководител, като проявява прецизност, точност и креативност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическо задание
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Оборудвано работно място, суровини
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване, инструменти и пособия за изпълнение на практическото задание. Изработва прецизно сладкарски полуфабрикати за художествена украса, като демонстрира различни техники. Декорира сладкарското изделие според поставената тема Демонстрира умения за безопасна работа със съоръжения, инструменти и пособия. Спазва добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Спазено е времето за изпълнение на задачата

  4. Изисквания към материалната база
  Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници или в реална работна среда (базови обекти и предприятия) при предварително сключени договори.

  4.1. Учебен кабинет по теория
  Основно оборудване на учебния кабинет по теория включва: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, мебели, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър с мултимедийни проектори, достъп до интернет и други средства за обучение.

  4.2. База за обучение по практика
  Базата за обучение по практика трябва да бъде обзаведена с маси и столове за обучаваните, работно място за преподавателя, учебна дъска, както и да има нужното оборудване съобразно видовете технологични процеси от усвояваната професия и специалности:
  - Машини и съоръжения: тестомесачни машини, миксери, машини за обработка на тесто, ферментационни камери, съоръжения за топлинна обработка – пещи, конвектомати, котлони, съоръжения за пържене, хладилни камери, камери за шоково замразяване, фризери, темперир-машина за шоколад, водна баня, тригнездна мивка, везна, кошове за отпадъци и др.
  - Работни плотове с подходящо покритие, инструменти, инвентар, пособия.
  За правилното и безопасно протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят площи за гардероб и складови помещения.
  При разполагане на работните места се спазват изискванията за осветеност, необходимо работно пространство за всеки обучаван, функционална близост със склада за суровини и материали и др.
  В работилницата трябва да има осигурени противопожарни средства, лични предпазни средства за обучаваните и обучаващите, както и учебни пособия – технологични схеми, онагледяващи табла, демонстрационни модели и макети, реални образци, учебни видеофилми, специализирана литература (рецептурници, справочници, каталози и др.).

  5. Изисквания към обучаващите
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

  Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.

  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 13 на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x