Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 3 от 3 февруари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Озеленител

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
   

  В брой 13 от 15-ти февруари 2022 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба № 3 от 3 февруари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Озеленител“

  Раздел I
  Общи положения

  Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 622020 „Озеленител“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 622 „Градинарство (паркове и градини)“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

  Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 622020 „Озеленител“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 6220201 „Цветарство“ и 6220202 „Парково строителство и озеленяване“.

  Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

  Раздел II
  Съдържание на държавния образователен стандарт

  Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
  (2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 622020 „Озеленител“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2022/2023 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
  (2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2021/2022 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
   (3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

  § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 22 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Озеленител“ (ДВ, бр. 60 от 2010 г.).

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

  Министър: Николай Денков
  Приложение към чл. 2

  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Озеленител“
   
  Професионално направление:
  622
  Градинарство (паркове и градини)
  Наименование на професията:
     
  622020
  Озеленител
  Специалности:
  Степен
  на про-
  фесио-
  нална
  квалифи-
  кация
  Ниво по Нацио-
  нална квалифи-
  кационна рамка (НКР)
  Ниво по Европейска квалифи-
  кационна рамка (ЕКР)
  6220201
  Цветарство
  Втора
  3
  3
  6220202
  Парково строителство и озеленяване
  Втора
  3
  3

  1. Изисквания към кандидатите

  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
  - за ученици – завършено основно образование
  - за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Озеленител“ или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

  2. Описание на професията

  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  Озеленителят засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, подготвя посадъчен материал и извършва размножаване на растенията, аранжира композиции от цветя, изгражда и поддържа паркова архитектура.
  В своята дейност озеленителят подготвя почвата за засаждане, извършва растителнозащитни мероприятия, полага грижи за цветя в цветарски магазин или за растителност в паркове и градини.
  Озеленителят работи в държавни или частни организации с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Може да работи също така към бизнес организации, упражняващи дейности по строителство и поддържане в областта на ландшафтната архитектура.
  В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др. При изпълнение на някои дейности озеленителят работи с вредни химически препарати – торове, препарати за растителна защита и др.
  За част от дейностите озеленителят разчита проекти и работни чертежи. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
  За работа с машини и съоръжения лицата с втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“ трябва да притежават свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника съгласно Наредба № 1 от 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (ДВ, бр. 19 от 2019 г.).
  Наемането и определянето на работното време на озеленителя се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда.

  2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Градинарство (паркове и градини)“.
  При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

  2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-342 от 10.12.2021 г.
  Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“ може да заема длъжности от НКПД от единични групи 6113 – Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

  3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

  3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка

  ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  1.1. РУ (Резултат от учене) Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

  ЕРУ 2. Икономика
  2.1.РУ Познава основите на пазарната икономика
  2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на дадена фирма

  ЕРУ 3. Предприемачество
  3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  3.2. РУ Формира предприемаческо поведение

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Градинарство (паркове и градини)“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
  4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
  4.2. РУ Владее чужд език по професията

  ЕРУ 5. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  5.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
  5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
  5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ

  ЕРУ 6. Организиране на работния процес
  6.1. РУ Организира работния процес на работното си място
  6.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в работния процес

  ЕРУ 7. Подготовка на почвата за засаждане
  7.1. РУ Разпознава основните типове почви в България
  7.2. РУ Познава различните видове обработка на почвата
  7.3. РУ Познава видовете торове, норми и време на внасяне

  ЕРУ 8. Засаждане и поддържане на дървесна, храстова и цветна растителност
  8.1. РУ Разпознава основните дървесни, храстови, цветни и тревисти видовe
  8.2. РУ Засажда дървета, храсти и цветя в паркове и градини
  8.3. РУ Описва мероприятията, необходими за поддържане на парковата растителност

  ЕРУ 9. Растителнозащитни мероприятия
  9.1. РУ Описва повредите, болестите и вредителите по парковата растителност
  9.2. РУ Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие
  9.3. РУ Работи с машини и апарати за растителна защита

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Цветарство“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 10. Отглеждане на цветя на открито и в оранжерии
  10.1. РУ Извършва размножаване на цветята
  10.2. РУ Участва в отглеждането на цветя на открито или в оранжерии
  10.3. РУ Създава, оформя и поддържа цветни лехи
  10.4. РУ Оформя и поддържа цветя за украса и интериорно озеленяване

  ЕРУ 11. Работа в цветарски магазин
  11.1. РУ Полага грижи за цветята в цветарски магазин
  11.2. РУ Аранжира букети, венци, гирлянди, цветя във ваза
  11.3. РУ Консултира клиентите относно грижите за цветята
  11.4. РУ Подготвя рязан цвят за клиенти

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Парково строителство и озеленяване“ – втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 12. Засаждане, отглеждане и поддържане на растения в паркове и градини
  12.1. РУ Засажда и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове
  12.2. РУ Изгражда и поддържа тревни площи
  12.3. РУ Засажда и поддържа дървесно-храстови групи
  12.4. РУ Изгражда и поддържа вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси

  ЕРУ 13. Изграждане и поддържане на паркова архитектура
  13.1. РУ Подготвя терен за засаждане на растения или изграждане на паркова архитектура
  13.2. РУ Изгражда и поддържа декоративни настилки
  13.3. РУ Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове за отдих
  13.4. РУ Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи

  3.2. Описание на ЕРУ

  ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация

  ЕРУ 1
   
  Наименование на единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Озеленител
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 1.1:
  Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
  Изброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Способен е да извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Резултат от учене 1.2:
  Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
  Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
  Умения
  Прилага методи за съхранение на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др.
  Спазва разпоредбите за опазване на околната среда
  Компетентности
  Посочва основните рискови и аварийни ситуации
  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
  Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
  Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
  Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Владее основни теоретични знания за:
  – здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  – превантивна дейност за опазване на околната среда
  – овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
  За средство 2:
  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

  ЕРУ 2
   
  Наименование на единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Озеленител
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания
  Изброява основните икономически проблеми
  Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения
  Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности
  Посочва основите на пазарното търсене
  Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  Умения
  Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
  Компетентности
  Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казу

  ЕРУ 3
   
  Наименование на единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на професията:
  Озеленител
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания
  Познава принципите на предприемаческата дейност
  Подпомага прилагането на предприемачески идеи в дейността на фирмата
  Идентифицира практически примери за успешно управление на дейността на компанията
  Компетентности
  Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
  Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
  Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  Демонстрира предприемаческо поведение, социални и личностни умения с цел оптимизиране на организационни дейности
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
  За средство 2:
  Познава организационната структура
  Описва взаимоотношенията, йерархичните връзки и подчиненост в екипа
  Спазва йерархията в екипа
  Спазва етичните норми на поведение
  Компетентности:
  Познава основната професионална терминология на чужд език
  Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
  Умения:
  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
  Средства за оценяване:
   
  Средство 1:
  Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език; разчита специализирана документация на чужд език
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
  За средство 2:
  Изброява интернет търсачки
  Описва начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  Използва търсачка за намиране на информация
  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
  Компетентности
  Изрежда доставчици на услугата електронна поща
  Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
  Използва електронна поща
  Споделя файлове онлайн
  Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
  Резултат от учене 5.3:
  Създава цифрово съдържание с ИКТ
  Знания
  Изброява основните функции на софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание
  Умения
  Редактира просто цифрово съдържание
  Компетентности
  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  Учебен/компютърен кабинет
  Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

  ЕРУ 6
   
  Наименование на единицата:
  Организиране на работния процес
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Озеленител
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 6.1:
  Организира работния процес на работното си място
  Знания:
  Изброява методи за нормиране на работния процес
  Посочва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
  Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
  Спазва инструкциите и указанията, свързани с професията и работното място
  Способен е самостоятелно да организира правилно работното си място, като подготви необходимите инструменти и материали
  Резултат от учене 6.2:
  Изпълнява трудовите дейности в работния процес
  Знания:
  Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
  Спазва етапите и последователността им в технологичния процес
  Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – схеми, правилници, инструкции и др.
  Способен е самостоятелно или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес, както и да отстранява технологични грешки в работата
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа и етапите на работния процес
  За средство 2:
  Описва главните почвени типове в Северна България
  Познава механичния и химичния състав на почвата
  Умения
  Определя механичния състав на почвата и я класифицира
  Ефективно подбира типа почва, подходящ за използване
  Изброява видовете обработка на почвата
  Познава техниката, необходима за обработка на почвата
  Спазва последователността на мероприятията за подобряване на структурата на почвата
  Избира правилната техника за подобряване качествата на почвата
  Компетентности
  Посочва видовете торове и тяхното въздействие
  Дефинира количеството тор, необходим за внасяне
  Подбира правилните торове
  Използва правилната механизирана техника
  Способен е да подбере правилните торове за подобряване на химичните качества на почвата и нейното плодородие, като ги съгласува с ръководител
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Реално работно място (база за обучение по практика)
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Дефинира теоретични понятия за етапите и процесите на обработка на почвата
  Вярно, точно и мотивирано изпълнява възложената практическа задача, свързана с повишаване на плодородието на почвата, като правилно подбира мероприятията
  Описва основни белези, изисквания и декоративни качества на дървета и храсти
  Познава основни белези, изисквания и декоративни качества на тревистите видове
  Умения
  Разпознава различните цветни видове по външни белези
  Способен е да сравни дървесните декоративни видове, тревисти и цветни видове по външните белези
  Резултат от учене 8.2:
  Засажда дървета, храсти и цветя в паркове и градини
  Знания
  Описва посадъчни схеми
  Дефинира особеностите и сезоните за засаждане
  Прилага различните посадъчни схеми
  Използва необходимите материали и техника
  Ефективно подбира правилните методи и технологии за засаждането на различни декоративни видове в паркове и градини
  Резултат от учене 8.3:
  Описва мероприятията, необходими за поддържане на парковата растителност
  Знания
  Познава механизираната и ръчната техника за поддържане на растителността
  Обяснява периодичността на поливките и сезоните за поливане в различните случаи, оросяване с вода
  Прилага сезонните мероприятия и грижи за растенията
  Способен е под наблюдение на ръководител да подбере правилните методи и технологии за грижи и поддържане на различни декоративни видове в паркове и градини
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1
  Реално работно място (база за обучение по практика)
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Дефинира теоретични понятия за етапите и процесите за засаждане на растителност
  Вярно, точно и мотивирано изпълнява възложената практическа задача, свързана със засаждане и поддържане на дървесна, храстова и цветна растителност
  Описва видовете механични повреди по парковата растителност
  Изброява видовете вредители по парковата растителност
  Умения
  Прилага методи за борба с болестите и гъбите по парковата растителност по външни белези
  Способен е да избере правилните методи за грижи и поддържане на различни декоративни видове, като ефективно прецени заболяването, повредата или вредителя
  Резултат от учене 9.2:
  Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие
  Знания
  Описва въздействието на препаратите върху растителността
  Използва подходящите препарати за борба с вредителите
  Способен е да избере правилните препарати според тяхното въздействие и след преценка на заболяването, повредата или вредителя, като ги съгласува с ръководител
  Резултат от учене 9.3:
  Работи с машини и апарати за растителна защита
  Знания
  Описва начините за правилно съхранение на техниката
  Избира подходящата техника за растителна защита
  Спазва изискванията за правилно съхранение на техника за растителна защита
  Компетентности
  Решаване на тест/писмено изпитване
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  За средство 2:
  Дефинира теоретични понятия за повредите, болестите и вредителите по парковата растителност
  Дефинира теоретични понятия за мероприятията, необходими за защита на растителността
  За средство 2:
  Вярно, точно и мотивирано разпознава болестта на растението и избира подходящ препарат за борба
  Изброява начините на размножаване и съхранение на посевен материал
  Познава необходимите грижи за цветята при размножаването им
  Умения
  Съхранява посадъчен материал
  Извършва необходимите грижи за цветята по време на размножаване
  Компетентности
  Описва специфичните грижи за цветята на открито
  Познава основните изисквания на цветните култури към екологичните фактори
  Умения
  Полага грижи за цветята, включително посеви, поници и разсади
  Участва в отглеждането на цветя в открити и закрити производствени площи при спазване на инструкциите и изискванията на технологията
  Резултат от учене 10.3:
  Създава, оформя и поддържа цветни лехи
  Знания
  Познава различните посадъчни схеми и анализира възможностите за тяхното използване
  Изброява необходимите материали и техника при поддържане на цветни лехи
  Умения
  Извършва прашене (разрохкване) на цветни лехи
  Способен е след инструкция да подбере подходящите мероприятия за поддържане на цветни лехи при спазване на определените технологични изисквания
  Познава цветята за вътрешна украса по качества, време на цъфтеж, изисквания към светлина и други фактори
  Описва особеностите за поддържане на саксийна растителност
  Умения
  Правилно аранжира саксийна растителност в обществени обекти по зададен проект
  Почиства, полива и наторява саксийната растителност
  Компетентности
  Способен е да полага правилните грижи за саксийна растителност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълняване на практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1
  Реално работно място (база за обучение по практика) с включена производствена площ
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Ефективно подготвя и организира работното място
  Практическата задача е изпълнена вярно, самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време

  ЕРУ 11
   
  Наименование на единицата:
  Работа в цветарски магазин
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Озеленител
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 11.1:
  Полага грижи за цветята в цветарски магазин
  Знания
  Описва изискванията при съхраняването на цветя в цветарски магазин (температура, влажност, вода и др.)
  Разграничава влиянието на факторите на средата върху цветята
  Спазва изискуемите условия за запазване на цветята
  Компетентности
  Описва основните правила при композиране на букети, венци и аранжировки от зеленина и цветя
  Описва различни техники за аранжиране
  Правилно комбинира цветя
  Оформя цветни композиции по зададен проект
  Способен е да подбере правилно и да комбинира цветя според принципите на аранжиране, очакваната издръжливост на всяко цвете, дължина и други особености
  Резултат от учене 11.3:
  Консултира клиентите относно грижите за цветята
  Знания
  Познава предназначението на препаратите за торене и борба с вредителите
  Консултира клиентите при закупуване на цветя/букети – съобразно повода, цената и др.
  Обяснява необходимите грижи за отглеждане на цветя
  Компетентности
  Познава видовия състав на цветята
  Описва начините на съхраняване на рязан цвят при спазване на изискванията в зависимост от вида на растението
  Умения
  Съхранява рязания цвят в зависимост от вида на растението
  Компетентности
  Писмен изпит
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  За средство 2:
  Демонстрира знания, свързани с грижите за цветята
  Демонстрира знания за подготовка и съхранение на рязан цвят за клиенти
  За средство 2:
  Изпълнява практическа задача, свързана с оформяне, аранжиране, подготовка на рязан цвят
  Описва различните начини на засаждане на дървесни и храстови видове
  Посочва мероприятията, свързани с засаждане на дървесни и храстови видове
  Обяснява методи за отглеждане на дървесни и храстови видове
  Спазва етапите на засаждане, сезонните изисквания (условия) и технологията
  Засажда и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове
  Компетентности
  Описва различните видове треви, подходящи за затревяване
  Посочва мероприятията, свързани със засяването на семената и реденето на чима
  Подготвя терена според технологичните изисквания на затревяване или зачимяване
  Извършва зачимяване, като спазва последователността
  Способен е да подбере правилната технология за изграждане на тревни площи и да извършва подходящите мероприятия за правилното им отглеждане
  Резултат от учене 12.3:
  Засажда и поддържа дървесно-храстови групи
  Знания
  Посочва различните видове групи, етапите и разликите при изграждането им
  Сравнява различните декоративни видове
  Използва най-подходящите методи за отглеждане на дървесно-храстови групи
  Компетентности
  Описва основните технологични принципи при вертикалното озеленяване
  Дефинира отличителните белези, колорит, продължителност на цъфтеж и други на цветя и тревисти видове, подходящи за вертикално озеленяване
  Описва архитектурни конструкции за вертикално озеленяване в зелените площи и зацветяване на фасади, балкони и тераси
  Умения
  Разпознава декоративните видове, подходящи за вертикално озеленяване
  Монтира архитектурни конструкции за вертикално озеленяване
  Компетентности
  Извършва подходящите мероприятия за правилното отглеждане и поддържане на растителност за вертикално озеленяване
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Изпълнение на практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  База за обучение по практика или реално работно място
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Дефинира етапите и процесите на изграждане на дървесно-храстова група, цветни фигури и цветни групи
  Изпълнява на терен част от проект под ръководството на технически ръководител или проектант
  Описва основните технологични принципи при заравняване и моделиране на терена
  Познава мероприятията при засаждане на растителност с промяна на нивото на терена
  Прилага различните технологични принципи при изграждане на геопластики, оформяне и моделиране на терена
  Прилага различни мероприятия при засаждане на растителност с промяна на нивото на терена
  Способен е да изпълнява технологични дейности по моделиране и подготовка на терена за засаждане на растения и монтиране на архитектурни елементи, конструкции и съоръжения в зелените площи
  Резултат от учене 13.2:
  Изгражда и поддържа декоративни настилки
   
  Знания
  Изброява видовете алеи
  Описва технологията за изграждане на настилка от бетонови плочи
  Изброява видовете бордюри и материали за изработването им
  Дефинира технология за изпълнение на паважната настилка от гранитни и мраморни павета
  Разпознава различните видове алеи, предназначението на алейната мрежа, мястото й в парковата среда
  Използва най-подходящите видове бордюри и материали за изработването им
  Поддържа декоративни настилки
  Компетентности
  Прилага точно материалите и начина на изграждане и поддържане на декоративни настилки в паркова среда според технологичните изисквания
  Резултат от учене 13.3:
  Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове за отдих
  Знания
   
   
  Изброява основните паркови архитектурни елементи и съоръжения за обзавеждането на площадка за отдих
  Описва традиционни материали при изпълнението на парковите архитектурни елементи и съоръжения
  Обяснява технологичната последователност при изпълнение на строителни работи – изкопи, насипи, кофраж, армировка, полагане и грижи за бетона, замазки и др.
  Умения
   
  Влага традиционни материали при изпълнението на парковите архитектурни елементи и съоръжения
  Способен е да монтира паркова архитектура за обзавеждане на площадки за отдих по предварителен проект, спазвайки технологичната последователност при изпълнение на строителни работи
  Резултат от учене 13.4:
  Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи
  Знания
   
  Познава видовете цветя, подходящи за скални цветни кътове, алпинеуми и водни площи
  Описва материали (строителни и растителност) за изграждане на декоративни водни площи с пейзажна и геометрична форма
  Изгражда скални кътове, алпиниеуми и водни площи по предварителен проект
  Използва подходящи материали за изграждане на декоративни водни площи
  Способен е да изгради и оформи скални кътове и алпинеуми в паркова среда, съобразявайки се с одобреното по проект композиционно решение
  Решаване на тест/писмено изпитване
  Средство 2:
  Учебен кабинет
  За средство 2:
  Дефинира начините на оформяне на терена и предстоящо засаждане на растения или изграждане на паркова архитектура
  Дефинира начините за създаване и поддържане на скални кътове, алпинеуми и водни площи
  За средство 2:
  Спазва определеното време за изпълнение на практическата задача

  4. Изисквания към материалната база

  4.1. Учебен кабинет по теория
  Обучението по теория се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място с компютър за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екрани и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства, учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, справочници, закони, наредби и инструкции. Трябва да бъдат осигурени необходимите количества образци от технически документи.

  4.2. Учебна база за обучение по практика
  Практическото обучение се провежда в организация при сключен договор – оранжерия, градински център, цветарски магазин, ботаническа градина, декоративен разсадник, горско стопанство или на зелените площи на училището или общината, в частни или държавни (общински) паркове и градини.
  За обезпечаване на обучението по практика обучаващата институция трябва да разполага със:
   – сбирки от различни материали – дървесно-храстови, цветни и тревни видове, почви, семена;
   – специализирани кабинети за обучение по геодезия, оборудвани с нивелир, лата и др.;
   – технологично оборудване, малогабаритна техника, инструменти.

  5. Изисквания към обучаващите
  Право да преподават по учебните предмети или модули от общата професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

  Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
   
  източник: dv.parliament.bg

  Целия брой 13 на ДВ вижте тук >>>

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x