Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Наредба 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията Строител-монтажник

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg

  В брой 71 от 10 септември 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Наредба 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“

  Раздел I
  Общи положения

  Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 582040 „Строител-монтажник“ от област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

  Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 582040 „Строител-монтажник“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5820401 „Стоманобетонни конструкции“, 5820402 „Метални конструкции“, 5820403 „Сухо строителство“, 5820404 „Дограма и стъклопоставяне“ и 5820405 „Изолации в строителството“.

  Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

  Раздел II
  Съдържание на държавния образователен стандарт

  Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
  (2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 582040 „Строител-монтажник“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

  Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
  (2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
   (3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

  § 2. Тази наредба се издава основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 6 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“ (ДВ, бр. 9 от 2012 г.).

  § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

  Министър: Красимир Вълчев

  Приложение
  към чл. 2

  Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
   
   
  Професионално направление:
  582
  Строителство
  Наименование на професията:
  582040
  Строител-монтажник
  Код
  Специалности
  Степен на професио-нална квалификация
  Ниво по Наци-онална квалификационна рамка (НКР)
  Ниво по Европей-ска квалификационна рамка (ЕКР)
  5820401
  Стоманобетонни конструкции
  Втора
  3
  3
  5820402
  Метални конструкции
  Втора
  3
  3
  5820403
  Сухо строителство
  Втора
  3
  3
  5820404
  Дограма и стъклопоставяне
  Втора
  3
  3
  5820405
  Изолации в строителството
  Втора
  3
  3

  1. Изисквания към кандидатите

  1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
  За придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
  за ученици – завършено основно образование;
  за лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап.
  Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Архитектура и строителство“.
  Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

  1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
  Придобиването на квалификация по професията „Строител-монтажник“ или част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

  2. Описание на професията

  2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

  2.1.1. Трудови дейности
  Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира и демонтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира/демонтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по топлоизолация на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.
  При изпълнение на трудовите дейности работникът носи отговорност за: повереното му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка; работата на екипа, опазването на своя живот и на останалите членове от екипа.
  Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, опазва поверената му документация.
  Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.
  Работното време е съгласно определеното в Кодекса на труда, но с различна интензивност през отделните сезони. Възможна е работа на смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството. Работи се предимно на открито при различни атмосферни условия; често при повишена запрашеност и шум; с опасност от физически, химически, електрически въздействия; на височина и при други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят-монтажник със специалност „Сухо строителство“ работи предимно на закрито.
  Важни за упражняване на професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина; умение и желание за работа в екип; лоялност, нагласа за спазване на правилата за безопасност за противопожарна защита и за опазване на околната среда; инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм. Изискват се физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне; издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.
  Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 100 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 9 от 2009 г.).
  Строителят-монтажник има възможност да работи във фирма с дейности в областта на строителството.

  2.1.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ обучаваният може да се обучава по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като при обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
  При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

  2.1.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
  Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и сродни на тях“, от единична група 7134 „Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях“, единична група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции“ от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

  3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)

  3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална подготовка

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен на професионална квалификация
  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  1.1. РУ (Резултат от учене) Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
  ЕРУ 2. Икономика
  2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
  2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на строителна фирма
  ЕРУ 3. Предприемачество
  3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
  3.2. РУ Формира предприемаческо поведение

  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Строителство“
  ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
  4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
  4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
  ЕРУ 5. Организиране на работния процес
  5.1. РУ Организира работния процес на работното си място
  5.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в работния процес
  ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
  6.1. РУ. Общува ефективно в работния екип
  6.2. РУ Владее чужд език по професията
  ЕРУ 7. Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи), елементи на сградата и тяхното предназначение
  7.1. РУ Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации
  7.2. РУ Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и тяхната област на приложение
  7.3. РУ Познава основните елементи на сградата

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Стоманобетонни конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
  ЕРУ 8. Товаро-разтоварни и укрепващи дейности
  8.1. РУ Избира такелажни средства и начините за окачване
  8.2. РУ Извършва правилно сигнализиране
  8.3. РУ Разтоварва стоманобетонните елементи
  8.4. РУ Складира стоманобетонните елементи
  8.5. РУ Укрепва стоманобетонните елементи
  ЕРУ 9. Подготовка на монтажни работи
  9.1. РУ Извършва сигнализиране
  9.2. РУ Сглобява елементите за кофражните форми
  9.3. РУ Полага бетонова смес
  9.4. РУ Грижи се за положена бетонова смес
  9.5. РУ Подготвя основата на елементите за монтаж
  ЕРУ 10. Монтажни работи на сглобяеми стоманобетонни елементи
  10.1. РУ Стабилизира елементите
  10.2. РУ Премества елементите до мястото за монтаж
  10.3. РУ Фиксира елементите за монтаж
  10.4. РУ Укрепва временно стоманобетонните елементи
  10.5. РУ Заварява монтажните съединения
  10.6. РУ Освобождава елемента от монтажно средство
  10.7. РУ Изпълнява антикорозионна защита
  10.8. РУ Замонолитва съединения и фуги
  10.9. РУ Укрепва окончателно стоманобетонните елементи

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Метални конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
  ЕРУ 11. Товаро-разтоварни и укрепващи дейности
  11.1. РУ Избира такелажни средства и начините за окачване
  11.2. РУ Извършва сигнализиране
  11.3. РУ Разтоварва металните елементи
  11.4. РУ Складира металните елементи
  11.5. РУ Укрепва металните елементи
  ЕРУ 12. Подготовка на монтажни работи
  12.1. РУ Извършва сигнализиране
  12.2. РУ Подготвя основата под фундаменти
  ЕРУ 13. Монтаж на метални конструкции
  13.1. РУ Стабилизира елементите
  13.2. РУ Премества елементите до мястото за монтаж
  13.3. РУ Анкерира връзка колона – фундамент
  13.4. РУ Укрепва временно метални елементи
  13.5. РУ Заварява монтажните съединения
  13.6. РУ Изпълнява болтови и нитови съединения
  13.7. РУ Освобождава елемента от монтажното средство
  13.8. РУ Изпълнява противоветрови връзки
  13.9. РУ Изпълнява антикорозионна защита
  13.10. РУ Укрепва метални елементи

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Сухо строителство“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 14. Предстенни обшивки и облицовки
  14.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки
  14.2. РУ Подбира инструменти за предстенни обшивки и облицовки
  14.3. РУ Изпълнява монтаж на предстенни обшивки
  14.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  14.5. РУ Обработва фуги и повърхности
  14.6. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 15. Преградни стени
  15.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени и техните характеристики
  15.2. РУ Подбира инструменти за дейности по монтаж на преградни стени
  15.3. РУ Изпълнява монтаж на преградни стени
  15.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  15.5. РУ Обработва фуги и повърхности
  15.6. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 16. Окачени тавани
  16.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани и техните характеристики
  16.2. РУ Подбира подходящи инструменти
  16.3. РУ Изпълнява монтаж на окачени тавани
  16.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  16.5. РУ Обработва фуги и повърхности
  16.6. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 17. Сухи подове
  17.1. РУ Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на сухи подове
  17.2. РУ Подбира инструменти за изпълнение на дейности за сухи подове
  17.3. РУ Изпълнява монтаж на сухи подове
  17.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  17.5. РУ Обработва фуги и повърхности
  17.6. РУ Нанася завършващи покрития

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Дограма и стъклопоставяне“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 18. Подготовка за монтажни работи
  18.1. РУ Избира инструменти и машини
  18.2. РУ Монтира работни площадки
  18.3. РУ Проверява размери на отвори и нива
  ЕРУ 19. Монтаж на дограма
  19.1. РУ Монтира дървена дограма
  19.2. РУ Монтира алуминиева и PVC дограма
  19.3. РУ Монтира окачени фасади и витрини
  ЕРУ 20. Монтаж на стъкла и стъклопакети
  20.1. РУ Познава видове стъкла и тяхното приложение
  20.2. РУ Остъклява различни видове дограма
  20.3. РУ Изпълнява проекти за горно осветление
  20.4. РУ Монтира стъклопакети на врати и прозорци

  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Изолации в строителството“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 21. Топлоизолиране на външни стени
  21.1. РУ Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  21.2. РУ Подбира подходящи инструменти
  21.3. РУ Полага изолации в зависимост от вида на стената
  21.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  21.5. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 22. Топлоизолиране на покриви
  22.1. РУ Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  22.2. РУ Подбира подходящи инструменти
  22.3. РУ Полага изолации в зависимост от вида на покрива
  22.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  22.5. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 23. Топлоизолиране на подове и подове над неотопляеми пространства
  23.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации и техните характеристики
  23.2. РУ Подбира подходящи инструменти
  23.3. РУ Полага изолации съгласно особености на пода: под-земя, под и над неотопляеми пространства, под-въздух, таванска плоча
  23.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  23.5. РУ Нанася завършващи покрития
  ЕРУ 24. Хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  24.1. РУ Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  24.2. РУ Използва подходящи инструменти
  24.3. РУ Полага изолации на стени в сутерен и покриви
  24.4. РУ Изпълнява специфични детайли
  24.5. РУ Нанася завършващи покрития
  3.2. Описание на ЕРУ

  ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен на професионална квалификация
  ЕРУ 1
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 1.1:
  Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Знания
  • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
  • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
  • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Умения
  • Прилага необходимите мерки за защита
  • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
  Компетентности
  • Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
  • Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  Резултат от учене 1.2:
  Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
  Знания
  • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
  • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
  • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
  • Познава разпоредбите за съхранение, използване, и изхвърляне на опасни отпадъци
  Умения
  • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
  Компетентности
  • Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
  Резултат от учене 1.3:
  Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
  Знания
  • Знае основните рискови и аварийни ситуации
  • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
  • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
  • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
  Умения
  • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
  • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
  • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
  • Оказва първа помощ на пострадали при авария
  Компетентности
  • Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
  • Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Владее основни теоретични знания за:
  здравословни и безопасни условия на труд на работното място
  превантивна дейност за опазване на околната среда
  овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
  За средство 2:
  Практика:
  • Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
  • Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

   


  ЕРУ 2
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Икономика
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 2.1:
  Познава основите на пазарната икономика
  Знания:
  • Познава общата теория на пазарната икономика
  • Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност на ресурси, избор и др.
  • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
  • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
  Умения:
  • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  Компетентности:
  • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
  Резултат от учене 2.2:
  Познава характеристиките на дейността на строителна фирма
  Знания:
   
  • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
  • Дефинира основни икономически понятия
  Умения:
  • Обяснява основни икономически понятия
  Компетентности:
  • Способен е да разграничи основните процеси в дейността на строителна фирма
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  • Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
  За средство 2:
  Практика:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

   


  ЕРУ 3
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Предприемачество
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 3.1:
  Познава основите на предприемачеството
  Знания:
  • Знае същността на предприемачеството
  • Познава видовете предприемачески умения
  Умения:
  • Информира се за добри практики за успешно управление на строителни фирми
  Компетентности:
  • Информира управителя на фирмата за добри практики в областта предприемачеството
  Резултат от учене 3.2:
  Формира предприемаческо поведение
  Знания:
   
  • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
  • Знае видовете предприемаческо поведение
  Умения:
  • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
  Компетентности:
  • Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Писмен изпит/тест
  Средство 2:
  Практика:
  • Казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
  За средство 2:
  Практика:
  • Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

   


  ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Строителство“
  ЕРУ 4
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 4.1:
  Участва в обработване на информация с ИКТ
  Знания:
  • Изброява интернет търсачки
  • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
  • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
  Умения:
  • Използва търсачка за намиране на информация
  • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
  • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
  Компетентности:
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
  Резултат от учене 4.2:
  Осъществява комуникация посредством ИКТ
  Знания:
  • Изброява доставчици на услугата електронна поща
  • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
  • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Умения:
  • Използва електронна поща
  • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
  • Споделя файлове онлайн
  • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
  Компетентности:
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
  Резултат от учене 4.3:
  Създава цифрово съдържание с ИКТ
  Знания:
  • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Умения:
  • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Компетентности:
  • Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  • Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
  Средство 2:
  • Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
  • Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
  Условия за провеждане на оценяването:
   
  За средства 1 и 2:
  • Учебен/компютърен кабинет
  • Персонален компютър или лаптоп
  • Достъп до интернет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
  За средство 2:
  • Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

   


  ЕРУ 5
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Организиране на работния процес
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 5.1:
  Организира работния процес на работното си място
  Знания:
  • Познава правилата за рационална организация на работното място
  • Познава методи за нормиране на работния процес
  • Познава нормативните документи, свързани с професията
  • Описва основните работни процеси и дейности на работното място
  • Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
  • Изброява нормативни документи, свързани с работния процес
  Умения:
  • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
  • Спазва организацията на работа на работното място и обекта
  • Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
  • Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
  Компетентности:
  • Обосновава необходимостта от промени в работния процес
  • Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното си място
  • Способен е да организира правилно работното си място
  Резултат от учене 5.2:
  Изпълнява трудовите дейности в работния процес
  Знания:
  • Познава видовете трудови дейности
  • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
  • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
  Умения:
  • Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
  • Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Спазва етичните норми на поведение
  Компетентности:
  • Участва в създаването на етична и ефективна работна среда
  • Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест
  Средство 2:
  Практика:
  • Решаване на казус по зададен сценарий
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа и етапите на технологичния процес на работното място
  За средство 2:
  Практика:
  • Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий

   


  ЕРУ 6
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Комуникация и чужд език
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 6.1:
  Общува ефективно в работния екип
  Знания:
  • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
  Умения:
  • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
  Компетентности:
  • Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно йерархични връзки
  • Поема отговорности при работа в екип
  Резултат от учене 6.2:
  Владее чужд език по професията
  Знания:
  • Познава професионалната терминология на чужд език
  • Знае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на участниците в трудовия процес
  • Знае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа
  Умения:
  • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
  • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
  • Разбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място
  • Разчита бележки, свързани с извършваните дейности и получените резултати
  • Разбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
  Компетентности:
  • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
  • Извършва предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език
  Средства за оценяване:
   
  Средство 1:
  • Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или въпроси
  Средство 2:
  • Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
  За средство 2:
  Практика:
  • Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна среда

   


  ЕРУ 7
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи), елементи на сградата и тяхното предназначение
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 7.1:
  Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации
  Знания:
  • Описва знаци и обозначения на чертежи, монтажни планове и спецификации
  • Идентифицира методи за изготвяне на чертежи, монтажни планове и спецификации
  Умения:
  • Разчита различните видове чертежи, монтажни планове и спецификации
  • Намира каталожни данни
  • Изработва чертеж, монтажни планове и спецификации
  • Опазва поверената му документация
  Компетентности:
  • Способен е под ръководството на техническо лице да разчита правилно чертежи, монтажни планове и спецификации с ниска степен на сложност
  • Способен е под ръководството на техническо лице да начертава чертежи, монтажни планове и спецификации и др. с ниска степен на сложност, съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи
  Резултат от учене: 7.2:
  Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и тяхната област на приложение
  Знания:
  • Идентифицира основните строителни продукти (материали, изделия, комплек-ти или системи)
  • Познава предназначението на основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Умения:
  • Използва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Съобразява се с характеристиките на основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Компетентности:
  • Правилно прилага основните видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Резултат от учене: 7.3:
  Познава основните елементи на сградата
  Знания:
  • Описва основните елементи на сградата
  • Изброява видове конструкции
  • Описва начините на изпълнение на елементите на сградата
  Умения:
  • Разграничава основните елементи на една сграда
  • Прилага различни начини на изпълнение на елементите на сградата
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно да класифицира елементите на сградата по различни признаци
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на писмен теоретичен тест/устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Разчита и/или начертава чертежи, монтажни планове и спецификации
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  • Теория: Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Практика: Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Описва точно значението на знаци, използвани в представената техническа документация
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява точно, вярно и пълно практическата задача

   


  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Стоманобетонни конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
  ЕРУ 8
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Товаро-разтоварни и укрепващи дейности
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 8.1:
  Избира такелажни средства и начините за окачване
  Знания:
  • Идентифицира такелажни средства
  • Описва начините за окачване
  • Познава ЗБУТ за специфичната дейност
  Умения:
  • Прилага такелажни средства
  • Прилага начини на окачване
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно избира такелажни средства и начините на окачване при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 8.2:
  Извършва правилно сигнализиране
  Знания:
  • Познава видовете сигнали
  • Дефинира правилата на ЗБУТ
  Умения:
  • Разчита сигнализиране
  • Извършва сигнализиране
  Компетентности:
  • Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 8.3:
  Разтоварва стоманобетонните елементи
  Знания
  • Описва начините за разтоварване
  • Идентифицира стоманобетонните елементи за разтоварване
  Умения
  • Прилага начини на разтоварване
  • Разтоварва стоманобетонни елементи
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно използва начините за разтоварване при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 8.4:
  Складира стоманобетонните елементи
  Знания
  • Описва начините за подреждане
  • Назовава проблеми, които могат да възникнат при подреждане на стоманобетонни елементи
  Умения
   
  • Прилага начини на подреждане
  • Разпознава рисковете при подреждане на стоманобетонни елементи
  • Подрежда стоманобетонни елементи
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно подрежда стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 8.5:
  Укрепва стоманобетонните елементи
  Знания
  • Описва начините за укрепване
  • Идентифицира правилата за укрепване на стоманобетонни елементи
  Умения
  • Прилага начини за укрепване
  • Укрепва стоманобетонни елементи
  • Отстранява грешки при неправилно укрепване
  Компетентности
  • Под ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ
  • Проявява отговорност към останалите участници при укрепване на стоманобетонни елементи
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет и обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на товаро-разтоварни и укрепващи дейности
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 9
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Подготовка на монтажни работи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 9.1:
  Извършва сигнализиране
  Знания
  • Познава видовете сигнали
  • Дефинира правилата на ЗБУТ
  Умения
  • Разчита сигнализиране
  • Извършва сигнализиране
  Компетентности
  • Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 9.2:
  Сглобява елементите за кофражните форми
  Знания
  • Описва начините за сглобяване
  • Назовава елементите за кофражните форми
  Умения
  • Прилага начини за сглобяване
  • Сглобява елементи за кофражни форми
  Компетентности
  • Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за сглобяване при спазване на ЗБУT
  Резултат от учене 9.3:
  Полага бетонова смес
  Знания
  • Описва начините за полагане на бетонова смес
  • Назовава видове бетон
  • Назовава технологията на изпълнение
  Умения
  • Прилага начини за полагане на бетонова смес
  • Спазва технологията на изпълнение
  • Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементи, с които работи
  Компетентности
  • Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за полагане на бетонова смес при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 9.4:
  Грижи се за положена бетонова смес
  Знания
  • Описва начините на уплътняване на бетоновата смес
  • Описва грижите за положена бетонова смес
  • Описва последователността на действията за грижа за положената бетонова смес
  Умения
  • Уплътнява бетоновата смес
  • Полага грижи за положена бетонова смес
  • Спазва последователността на действията
  Компетентности
  • Под ръководството на технически ръководител правилно полага грижи за бетонова смес при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 9.5:
  Подготвя основата на елементите за монтаж
  Знания
  • Описва подготовка на основата
  • Назовава елементите за монтаж
  • Идентифицира методи за проверка на основата на елементите за монтаж
  Умения
  • Подготвя основата на елементите за монтаж
  • Подпомага прилагането на методи за проверка на основата на елементите за монтаж
  Компетентности
  • Под ръководството на технически ръководител правилно подготвя основата на елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет и обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажни работи
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача        

   


  ЕРУ 10
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Монтажни работи на сглобяеми стоманобетонни елементи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 10.1:
  Стабилизира елементите
  Знания:
  • Идентифицира стабилизиращи средства
  • Описва начините за стабилизиране
  Умения:
  • Използва стабилизиращи средства
  • Прилага начини за стабилизиране
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно използва стабилизиращи средства и начините на стабилизиране при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.2:
  Премества елементите до мястото за монтаж
  Знания:
  • Описва начините за преместване
  • Изброява начини за обезопасяване
  • Изброява машини за преместване на елементи
  Умения:
  • Прилага начини за преместване
  • Премества елементите до мястото на монтаж
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно премества елементи до мястото за монтаж при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.3:
  Фиксира елементите за монтаж
  Знания:
  • Описва начините за фиксиране
  • Назовава елементите за монтаж
  Умения:
  • Прилага начини за фиксиране
  • Фиксира елементите
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно фиксира елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.4:
  Укрепва временно стоманобетонните елементи
  Знания:
  • Описва начините за временно укрепване
  • Назовава стоманобетонните елементи
  • Маркира проблемите, които могат да възникнат по време на укрепването
  • Назовава начините и инструментите за отвесиране и хоризонтиране на стоманобетонни елементи
  Умения:
  • Прилага начини за укрепване
  • Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на укрепването
  • Ползва отвес и нивелир
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител качествено и отговорно укрепва временно стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.5:
  Заварява монтажните съединения
  Знания:
  • Описва начините за заваряване
  • Изброява видове заварени съединения
  Умения:
  • Прилага начини за заваряване
  • Заварява монтажни съединения
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно и отговорно заварява монтажните съединения при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.6:
  Освобождава елемента от монтажно средство
  Знания:
  • Описва начините за освобождаване от монтажно средство
  • Описва проблемите, които могат да възникнат по време на освобождаване
  • Описва начини за обезопасяване
  Умения:
  • Прилага начини за освобождаване от монтажно средство
  • Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на освобождаване на елемента
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно освобождава елемента от монтажното средство при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.7:
  Изпълнява антикорозионна защита
  Знания:
  • Изброява видовете антикорозионна защита
  • Идентифицира средствата за антикорозионна защита
  Умения:
  • Прилага начини за извършване на антикорозионна защита
  • Използва средства за антикорозионна защита
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител ефективно извършва антикорозионна защита при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.8:
  Замонолитва съединения и фуги
  Знания:
  • Описва видовете замонолитване на съединения и фуги
  • Описва действието на атмосферните фактори върху съединенията и фугите
  Умения:
  • Прилага начини за замонолитване на съединения и фуги
  • Спазва ЗБУТ
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител прецизно замонолитва съединения и фуги при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 10.9:
  Укрепва окончателно стоманобетонните елементи
  Знания:
  • Описва начините и средствата за укрепване на стоманобетонните елементи
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Прилага начини и средства за укрепване на стоманобетонните елементи
  • Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементи, с които работи
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет и обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на монтажни работи на сглобяеми стоманобетонни елементи
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Метални конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
  ЕРУ 11
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Товаро-разтоварни и укрепващи дейности
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 11.1:
  Избира такелажни средства и начините за окачване
  Знания:
  • Идентифицира такелажни средства
  • Описва начините за окачване
  Умения:
  • Прилага такелажни средства
  • Прилага начини на окачване
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно използва такелажни средства и начините на окачване при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 11.2:
  Извършва сигнализиране
  Знания:
  • Познава видовете сигнали
  • Назовава начини на сигнализиране
  • Дефинира правилата на ЗБУТ
  Умения:
  • Разчита сигнализиране
  • Извършва сигнализиране
  Компетентности:
  • Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 11.3:
  Разтоварва металните елементи
  Знания:
  • Описва начините за разтоварване
  • Назовава метални елементи
  • Маркира проблеми, които могат да възникнат при неправилно разтоварване
  Умения:
  • Извършва разтоварване
  • Разпознава рисковете, които могат да възникнат при неправилно разтоварване
  Компетентности:
  • Самостоятелно и в екип разтоварва правилно метални елементи, опазвайки строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи), като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 11.4:
  Складира металните елементи
  Знания:
  • Описва начините за подреждане
  • Познава средства за обезопасяване
  Умения:
  • Подрежда метални елементи
  • Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементите при работа с тях
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно и в екип да подрежда правилно метални елементи, опазвайки строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементите
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 11.5:
  Укрепва металните елементи
  Знания:
  • Описва начините за укрепване
  • Назовава рисковете при укрепване на метални елементи
  • Описва начини за оказване на първа помощ на пострадал
  Умения:
  • Прилага начини за укрепване
  • Укрепва метални елементи
  • Оказва първа помощ на пострадал
  Компетентности:
  • Способен е в екип да извърши укрепване на метални елементи съобразно изискванията на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет и обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на средства и начините за окачване
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 12
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Подготовка на монтажни работи
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 12.1:
  Извършва сигнализиране
  Знания:
  • Познава видовете сигнали
  • Дефинира правилата на ЗБУТ
  Умения:
  • Разчита сигнализиране
  • Извършва сигнализиране
  Компетентности:
  • Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 12.2:
  Подготвя основата под фундаменти
  Знания:
  • Описва начини за подготовка на основата под фундаменти
  • Назовава инструменти и такелажни средства
  Умения:
  • Подготвя основата под фундамента
  • Съхранява инструменти и такелажни средства
  Компетентности:
  • Правилно подготвя основата под фундамента, работейки самостоятелно и в екип, като опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементите при работа с тях
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет/ строителен обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажните работи
   За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 13
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Монтаж на метални конструкции
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 13.1:
  Стабилизира елементите
  Знания:
  • Идентифицира стабилизиращи средства
  • Описва начините за стабилизиране
  Умения:
  • Използва стабилизиращи средства
  • Прилага начини за стабилизиране
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно използва стабилизиращи средства и начините на стабилизиране, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 13.2:
  Премества елементите до мястото за монтаж
  Знания:
  • Идентифицира елементи за преместване
  • Описва начините на преместване
  • Назовава начини на обезопасяване
  Умения:
  • Премества елементи
  • Прилага начини за преместване
  • Обезопасява елементите
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител премества елементи до мястото на монтаж
  Резултат от учене 13.3:
  Анкерира връзка колона – фундамент
  Знания:
  • Описва начина на анкериране
  • Идентифицира анкериране на връзка колона – фундамент
  Умения:
  • Прилага начини на анкериране
  • Извършва анкериране на колона – фундамент
  Компетентности:
  • Под ръководството на техническия ръководител правилно анкерира връзка колона – фундамент
  Резултат от учене 13.4:
  Укрепва временно метални елементи
  Знания:
  • Назовава метални елементи
  • Познава начини за временно укрепване на метални елементи
  Умения:
  • Укрепва метални елементи
  • Прилага начини за временно укрепване на метални елементи
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител отговорно и правилно укрепва временно метални елементи
  Резултат от учене 13.5:
  Заварява монтажните съединения
  Знания:
  • Идентифицира монтажни съединения
  • Описва начини за заваряване
  Умения:
  • Заварява монтажни съединения
  • Прилага начини на заваряване
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител отговорно и правилно заварява монтажни съединения
  Резултат от учене 13.6:
  Изпълнява болтови и нитови съединения
  Знания:
  • Индентифицира видовете болтови и нитови съединения
  • Описва начините на приложение на болтови и нитови съединения
  Умения:
  • Прилага начини на болтови съединения
  • Прилага начини на нитови съединения
  Компетентности:
  • Под ръководството на техническия ръководител правилно изпълнява болтови и нитови съединения
  Резултат от учене 13.7:
  Освобождава елемента от монтажното средство
  Знания:
  • Идентифицира елементи за освобождаване
  • Назовава начини на освобождаване
  • Описва начини за оказване на първа помощ
  Умения:
  • Освобождава елементи от монтажното средство
  • Разпознава рисковете при неправилно освобождаване на елементите
  • Оказва първа помощ при необходимост
  Компетентности:
  • Под ръководство на технически ръководител правилно освобождава елементи от монтажното средство, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 13.8:
  Изпълнява противоветрови връзки
  Знания:
  • Познава видовете противоветрови връзки
  • Описва начините на изпълнение
  Умения:
  • Прилага начини на изпълнение противоветрови връзки
  • Изпълнява противоветрови връзки
  Компетентности:
  • Под ръководството на техническия ръководител правилно изпълнява противоветрови връзки при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 13.9:
  Изпълнява антикорозионна защита
  Знания:
  • Изброява видове антикорозионна защита
  • Описва етапите на подготовка на елементите за антикорозионна защита
  • Идентифицира средствата за антикорозионна защита
  Умения:
  • Следва етапите на подготовка за елементите за антикорозионна защита
  • Използва средства за антикорозионна защита
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител извършва качествена антикорозионна защита
  Резултат от учене 13.10:
  Укрепва метални елементи
  Знания:
  • Описва начини на укрепване
  • Описва рисковете при извършване на дейности по укрепване на метални елементи
  Умения:
  • Прилага начини за укрепване на метални елементи
  • Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и елементи при работа с тях
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител правилно укрепва метални елементи при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Сухо строителство“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 14
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Предстенни обшивки и облицовки
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 14.1:
  Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки
  Знания:
  • Дефинира предстенни обшивки и облицовки
  • Идентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки
  • Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки
  Умения:
  • Извършва предстенна обшивка
  • Извършва предстенна облицовка
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки
  Компетентности:
  • Правилно подбира подходящите строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на предстенни обшивки при спазване на ЗБУТ
  • Правилно подбира подходящите строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на предстенни облицовки при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 14.2:
  Подбира инструменти за предстенни обшивки и облицовки
  Знания:
  • Идентифицира инструменти за дадена вид дейност
  • Описва приложението на различните инструменти
  Умения:
  • Работи с различни видове инструменти
  • Подбира инструменти за съответната дейност
  Компетентности:
  • Способен е да подбере подходящите инструменти, съобразявайки се със спецификата на съответната дейност
  Резултат от учене 14.3:
  Изпълнява монтаж на предстенни обшивки
  Знания:
  • Дефинира предстенна обшивка
  • Описва начините на монтаж на предстенни обшивки
  Умения:
  • Изпълнява предстенна обшивка
  • Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти
  Компетентности:
  • Участва в екип при монтажа на предстенна обшивка при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 14.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  Умения:
  • Изпълнява специфични детайли за предстенни обшивки
  • Избира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за специфични детайли
  Компетентности:
  • Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 14.5:
  Обработва фуги и повърхности
  Знания:
  • Описва начини за обработване на фуги и повърхности
  • Описва видовете фуги
  • Назовава инструменти за обработване на фуги и повърхности
  Умения:
  • Изпълнява обработка на фуги и повърхности
  • Работи с инструменти за обработване на фуги и повърхности
  Компетентности:
  • Способен е качествено да обработва самостоятелно фуги и повърхности, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 14.6:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
  • Познава специфични покрития
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Заявява специфични материали
  Компетентности:
  • Участва в организиране на правилно изпълнение на завършващи покрития
  • Създава правилно изпълнени завършващи покрития
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 15
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Преградни стени
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 15.1:
  Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени и техните характеристики
  Знания:
  • Идентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени
  • Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени
  Умения:
  • Извършва монтаж на преградни стени
  • Подбира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени
  Компетентности:
  • Правилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на преградни стени, съобразявайки се с техните характеристики
  Резултат от учене 15.2:
  Подбира инструменти за дейности по монтаж на преградни стени
  Знания:
  • Идентифицира основни инструменти за дейности по монтаж на преградни стени
  • Описва приложението на видовете инструменти
  Умения:
  • Подбира инструменти за съответната дейност
  • Работи с инструменти
  Компетентности:
  • Способен е правилно да използва инструменти за монтаж на преградни стени при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 15.3:
  Изпълнява монтаж на преградни стени
  Знания:
  • Описва изпълнението дейности по монтаж на преградни стени
  • Дефинира преградни стени
  • Идентифицира крепежни елементи
  Умения:
  • Работи с крепежни елементи
  • Изпълнява монтаж на преградни стени
  Компетентности:
  • Способен е качествено и в срок да изпълнява монтаж на преградни стени при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 15.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  • Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на специфични детайли
  Умения:
  • Изпълнява специфични детайли
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип качествено да изпълнява специфичните детайли, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 15.5:
  Обработва фуги и повърхности
  Знания:
  • Описва начините за обработване на фуги и повърхности
  • Описва видовете фуги
  Умения:
  • Обработва фуги
  • Обработва повърхности
  Компетентности:
  • Способен е качествено да обработва самостоятелно фуги и повърхности, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 15.6:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
  • Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за нанасяне на завършващи покрития
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Компетентности:
  • Способен е качествено и в срок да изпълнява завършващи покрития, като спазва правилата на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 16
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Окачени тавани
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 16.1:
  Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани и техните характеристики
  Знания:
  • Дефинира видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани
  • Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани
  • Съобразява се с характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани
  Компетентности:
  • Правилно използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 16.2:
  Подбира подходящи инструменти
  Знания:
  • Идентифицира инструментите за съответната дейност
  • Описва тяхното приложение
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Прилага необходимите инструменти
  • Подбира инструменти
  Компетентности:
  • Способен е да използва подходящите инструменти при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 16.3:
  Изпълнява монтаж на окачени тавани
  Знания:
  • Описва начините на монтаж на окачени тавани
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Изпълнява монтаж на окачени тавани
  • Прилага изискванията на ЗБУТ
  Компетентности:
  • Самостоятелно създава правилен монтаж на окачени тавани при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 16.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение на специфични детайли
  Умения:
  • Изпълнява специфични детайли
  • Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти за изпълнение
  Компетентности:
  • Способен е правилно да изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 16.5:
  Обработва фуги и повърхности
  Знания:
  • Описва начини за обработване на фуги и повърхности
  • Описва видовете фуги
  Умения:
  • Обработва фуги
  • Прилага начини на обработване повърхности
  Компетентности:
  • Способен е качествено да обработва фуги и повърхности, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 16.6:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
  • Маркира специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Използва специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Компетентности:
  • Притежава нужното ниво за организиране и създаване на правилно изпълнени завършващи покрития
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 17
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Сухи подове
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 17.1:
  Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на сухи подове
  Знания:
  • Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
  • Изрежда необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
  Умения:
  • Прилага начини за изпълнение на сухи подове
  • Използва специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
  Компетентности:
  • Способен е правилно да подбира подходящи строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
  Резултат от учене 17.2:
  Подбира инструменти за изпълнение на дейности за сухи подове
  Знания:
  • Идентифицира инструменти
  • Описва приложението на инструментите
  Умения:
  • Подбира инструменти за съответната дейност
  • Използва инструменти за работа
  Компетентности:
  • Способен е да отговорно да използва подходящите инструменти при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 17.3:
  Изпълнява монтаж на сухи подове
  Знания:
  • Описва системи за полагане на сухи подове
  • Познава етапите за монтаж на сухи подове
  Умения:
  • Прилага монтаж на сухи подове
  • Следва етапите за монтаж на сухи подове
  Компетентности:
  • Способен е правилно и отговорно да изпълнява монтаж на сухи подове при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 17.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  • Идентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти
  Умения:
  • Изпълнява специфични детайли
  • Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да изпълнява правилно специфичните детайли, като прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 17.5:
  Обработва фуги и повърхности
  Знания:
  • Описва начините за обработване на фуги и повърхности
  • Описва видовете фуги
  Умения:
  • Обработва фуги и повърхности
  • Прилага начини за обработване на фуги и повърхности
  Компетентности:
  • Способен е да обработва самостоятелно или в екип фуги и повърхности, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 17.6:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
  • Маркира специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Прилага начини за нанасяне на завършващи покрития
  Компетентности:
  • Притежава нужното ниво за организиране и създаване на правилно изпълнени завършващи покрития
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Дограма и стъклопоставяне“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 18
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Подготовка за монтажни работи
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 18.1:
  Избира инструменти и машини
  Знания:
  • Идентифицира основни инструменти за дейности с дограма
  • Описва приложението на видовете инструменти
  • Изрежда необходимите инструменти и машини
  Умения:
  • Използва подходящите инструменти за дадена вид дейност
  • Работи с машини
  Компетентности:
  • Способен е правилно да използва инструменти и машини за дадена вид дейност при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 18.2:
  Монтира работни площадки
  Знания:
  • Идентифицира основни начини за монтаж на работни площадки
  • Описва приложението на видовете работни площадки
  Умения:
  • Използва работни площадки за дадена вид дейност
  • Монтира работни площадки
  Компетентности:
  • Способен е правилно да монтира работни площадки при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 18.3:
  Проверява размери на отвори и нива
  Знания:
  • Изброява начините за проверка на размери на отвори и нива
  • Изброява допустимите отклонения
  Умения:
  • Използва основните начини и средства за проверка на размери на отвори и нива
  • Отстранява допуснати грешки при отклонения от нива и размери
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно и правилно да проверява размери на отвори и нива
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажните работи
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 19

   

  Наименование на
  единицата:
  Монтаж на дограма
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 19.1:
  Монтира дървена дограма
  Знания:
  • Описва изискванията за монтаж на дървена дограма
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  Умения:
  • Спазва изискванията за монтаж/демонтаж на дървена дограма
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Спазва правилници, паспорти, инструкции и др.
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип качествено да фиксира и монтира дървена дограма при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 19.2:
  Монтира алуминиева и PVC дограма
  Знания:
  • Описва изискванията за монтаж на алуминиева и PVC дограма
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Маркира инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплек-ти или системи) за монтаж на алуминиева и PVC дограма
  Умения:
  • Прилага изискванията за монтаж на алуминиева и PVC дограма
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Спазва правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Използва инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплек-ти или системи)
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да фиксира и монтира алуминиева и PVC дограма
  Резултат от учене 19.3:
  Монтира окачени фасади и витрини
  Знания:
  • Описва изискванията за монтаж на окачени фасади и витрини
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Назовава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти за монтаж на окачени фасади и витрини
  Умения:
  • Прилага изискванията за изпълнение на монтаж на окачени фасади и витрини
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Спазва правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Работи със строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти за монтаж на окачени фасади и витрини
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в монтажа на окачени фасади и витрини
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на монтаж на дограма
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 20
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Монтаж на стъкла и стъклопакети
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 20.1:
  Познава видове стъкла и тяхното приложение
  Знания:
   
  • Идентифицира видове стъкла
  • Описва начините за приложение
  Умения:
  • Прилага подходящите видове стъкла
  • Намира каталожни данни
  Компетентности:
  • Под ръководството на технически ръководител, правилно използва видове стъкла и начините на приложение при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 20.2:
  Остъклява различни видове дограма
  Знания:
   
  • Познава изискванията за остъкляване на различни видове дограма
  • Описва етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Назовава инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплек-ти или системи)
  Умения:
  • Използва различните видове стъкла
  • Намира каталожни данни
  • Спазва изискванията за остъкляване на различни видове дограма
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Работи с инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплек-ти или системи)
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип ефективно да остъклява с различни видове дограма, като спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 20.3:
  Изпълнява проекти за горно осветление
  Знания:
   
  • Описва изискванията за изпълнение на горно осветление
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  Умения:
  • Намира каталожни данни
  • Спазва изискванията за изпълнение на горно осветление
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип ефективно да изпълнява проекти за горно осветление
  Резултат от учене 20.4:
  Монтира стъклопакети на врати и прозорци
  Знания:
   
  • Идентифицира изискванията за монтаж на стъклопакети за врати и прозорци
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Идентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Намира каталожни данни
  • Спазва изискванията за изпълнение за монтаж на стъклопакети за врати и прозорци
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.
  • Спазва ЗБУТ
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да монтира качествено стъклопакети на врати и прозорци
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на монтажа на стъкла и стъклопакети
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Изолации в строителството“ – втора степен на професионална подготовка
  ЕРУ 21
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Топлоизолиране на външни стени
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 21.1:
  Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  Знания:
  • Идентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  • Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  • Описва начините за приложение
  Умения:
  • Прилага различните видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Намира каталожни данни
  Компетентности:
  • Правилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за качествено изпълнение на изолации, като се съобразява с характеристиките им
  Резултат от учене 21.2:
  Подбира подходящи инструменти
  Знания:
  • Идентифицира инструменти за дадена вид дейност
  • Описва приложението на различните инструменти
  Умения:
  • Работи с различни видове инструменти
  • Прилага правилата на ЗБУТ
  Компетентности:
  • Способен е да използва подходящите инструменти, като спазва на ЗБУТ
  Резултат от учене 21.3:
  Полага изолации в зависимост от вида на стената
  Знания:
   
  • Описва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на стената
  • Описва етапите на технологичния процес
  Умения:
  • Спазва изискванията за изпълнение на изолации
  • Изпълнява етапите на технологичния процес
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в правилно полагане на изолации, в зависимост от вида на стената, спазвайки ЗБУТ
  Резултат от учене 21.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
   
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  • Маркира инструменти за изпълнение на специфични детайли
  Умения:
  • Изпълнява специфични детайли
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Работи с различни видове инструменти
  Компетентности:
  • Умее правилно да изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 21.5:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
   
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в качественото нанасяне на завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на външни стени
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 22
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Топлоизолиране на покриви
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 22.1:
  Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  Знания:
  • Идентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  • Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  • Описва начините за приложение
  Умения:
  • Прилага различни видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Намира каталожни данни
  Компетентности:
  • Способен е правилно да подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за качествено изпълнение на изолации, като се съобразява с характеристиките им
  Резултат от учене 22.2:
  Подбира подходящи инструменти
  Знания:
  • Идентифицира инструменти за дадена вид дейност
  • Описва приложението на различните инструменти
  Умения:
  • Работи с различни видове инструменти
  • Подбира инструменти за съответната дейност
  Компетентности:
  • Способен е да използва подходящите инструменти в работата си, като спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 22.3:
  Полага изолации в зависимост от вида на покрива
  Знания:
   
  • Описва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на покрива
  • Назовава етапите на технологичния процес
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Следва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на покрива
  • Спазва етапите на технологичния процес
  • Спазва ЗБУТ
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в ефективното полагане на изолации в зависимост от вида на покрива при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 22.4:
   Изпълнява специфични детайли
  Знания:
   
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  • Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение
  • Назовава инструменти за изпълнение
  Умения:
  • Извършва изпълнение на специфични детайли
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Работи с инструменти
  • Спазва ЗБУТ
  Компетентности:
  • Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 22.5:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
   
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
  • Изброява строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за завършващи покрития
  • Маркира инструменти за нанасяне на завършващи покрития
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за нанасяне на завършващи покрития
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в правилно нанасяне на завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на покриви
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕРУ 23
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Топлоизолиране на подове и подове над неотопляеми пространства
   
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 23.1:
  Познава строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации и техните характеристики
  Знания:
  • Идентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  • Описва характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолация
  • Описва начините за приложение
  Умения:
  • Използва различни видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Намира каталожни данни
  Компетентности:
  • Правилно подбира качествени строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
  Резултат от учене 23.2:
  Подбира подходящи инструменти
  Знания:
  • Идентифицира инструменти за дадена вид дейност
  • Описва приложението на различните инструменти
  Умения:
  • Избира инструменти за съответната дейност
  • Работи с различни видове инструменти
  Компетентности:
  • Способен е да използва подходящите инструменти в работата си
  Резултат от учене 23.3:
  Полага изолации съгласно особености на пода: под-земя, под и над неотопляеми пространства, под-въздух, таванска плоча
  Знания:
   
  • Описва изискванията за изпълнение на изолации за различни видове под
  • Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Назовава инструменти за работа
  • Назовава етапите на технологичния процес
  Умения:
  • Следва изискванията за изпълнение на изолации за различни видове под
  • Изпълнява етапите на технологичния процес
  • Работи с инструменти за полагане на изолации
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип да участва в правилно полагане на изолации съгласно особености на пода
  Резултат от учене 23.4:
  Изпълнява специфични детайли
   
  Знания:
   
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение
  Умения:
  • Извършва изпълнение на специфични детайли
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Работи с инструменти
  Компетентности:
  • Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип, като спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 23.5:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
   
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Изпълнява правилно завършващи покрития
  • Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за завършващи покрития
  • Спазва ЗБУТ
  Компетентности:
  • Способен е правилно да нанася завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средства 1 и 2:
  Теория:
  • Учебен кабинет
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на открити подове и подове над неотопляеми пространства
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  ЕУ 24
   

   

  Наименование на
  единицата:
  Хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Наименование на
  професията:
  Строител-монтажник
  Ниво по НКР:
  3
  Ниво по ЕКР:
  3
  Резултат от учене 24.1:
  Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  Знания:
  • Идентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  • Описва характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  • Описва начините за приложение на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  Умения:
  • Прилага видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Намира каталожни данни
  Компетентности:
  • Правилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за извършване на качествена хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  Резултат от учене 24.2:
  Използва подходящи инструменти
  Знания:
  • Идентифицира инструменти за дадена вид дейност
  • Описва приложението на различните инструменти
  • Познава ЗБУТ
  Умения:
  • Работи с различни видове инструменти
  • Прилага правилата на ЗБУТ
  Компетентности:
  • Способен е да използва подходящите инструменти, като спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 24.3:
  Полага изолации на стени в сутерен и покриви
  Знания:
   
  • Познава изискванията за изпълнение на изолации на стени в сутерен и покриви
  • Познава етапите на технологичния процес
  • Описва особеностите в изолации на стени в сутерен и покриви
  Умения:
  • Спазва изискванията за изпълнение на изолации
  • Следва етапите на технологичния процес
  • Полага изолации на стени в сутерен и покриви
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип, правилно да полага изолации на стени в сутерен и покриви при спазване на ЗБУТ
  Резултат от учене 24.4:
  Изпълнява специфични детайли
  Знания:
   
  • Идентифицира специфични детайли
  • Назовава начините на изпълнение на специфични детайли
  Умения:
  • Извършва изпълнение на специфични детайли
  • Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  • Работи с инструменти
  Компетентности:
  • Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
  • Прецизно спазва ЗБУТ
  Резултат от учене 24.5:
  Нанася завършващи покрития
  Знания:
   
  • Идентифицира завършващи покрития
  • Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
  • Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
  Умения:
  • Изпълнява завършващи покрития
  • Прилага начини за нанасяне на завършващи покрития
  Компетентности:
  • Способен е самостоятелно или в екип качествено да нанася завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
  Средства за оценяване:
  Средство 1:
  Теория:
  • Решаване на тест и устен изпит
  Средство 2:
  Практика:
  • Приложна практическа задача
  Условия за провеждане на оценяването:
  За средство 1:
  • Учебен кабинет
  За средство 2:
  • Реална работна среда/строителен обект
  Критерии за оценяване:
  За средство 1:
  Теория:
  • Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
  За средство 2:
  Практика:
  • Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

   


  4. Изисквания към материалната база

  4.1. Учебен кабинет
  Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска – по възможност бяла, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледниматериали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър, дидактически средства за обучение.
  Обучението по теория на професията се осъществява в институциите от системата на ПОО – професионални гимназии и центрове за професионално обучение.

  4.2. Обучение по практика
  Обучението по практика се осъществява на територията на строителен обект. Необходимо е обучаващата институция да има сключени договори за провеждане на учебната практика по специалността „Строител-монтажник“ – втора степен на професионална квалификация.

  5. Изисквания към обучаващите по теория и практика
  Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
  По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална квалификация по професия „Строител-монтажник“ при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
   
  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x