Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  В брой 29 от 07 април 2017 г. на Държавен вестник е обнародвана:

  Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
  (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г. и бр. 17 и 54 от 2016 г.)

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ след думите „по електронен път“ се добавя „с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ)“.
  2. В ал. 5, изречение първо след думата „служебно“ се добавя „въз основа на документи, които са налични в НОИ“ и думите „чл. 98, ал. 1 КСО“ се заменят с „чл. 98, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“.

  § 2. В чл. 6, ал. 1 думите „и имотно състояние и годишният“ се заменят с „положение и за годишния“.

  § 3. В чл. 7, ал. 4, т. 4 думите „и имотно състояние“ се заменят с „положение“.

  § 4. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 10“ се заменят с „по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3“.

  § 5. В чл. 9, ал. 1, изречение четвърто думите „пенсионната преписка“ се заменят с „пенсионното досие“.

  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите „чл. 99, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 99, ал. 1, т. 2, буква „д“ от“.
  2. В ал. 3 думите „чл. 70, ал. 7“ се заменят с „чл. 70, ал. 9 от“.

  § 7. В чл. 12, ал. 4 думите „чл. 114 и 115 КСО“ се заменят с „чл. 114, чл. 114а, ал. 3 и 4 и чл. 115 КСО“.

  § 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“.
  2. В ал. 2 думата „тримесечен“ се заменя с „едномесечен“.

  § 9. В чл. 15, ал. 4 след думите „на правото“ се добавя „по ал. 1“.

  § 10. Член 15а се отменя.

  § 11. В чл. 19, ал. 3 думите „Закона за народната просвета“ се заменят с „отменения Закон за народната просвета (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) или по Закона за предучилищното и училищното образование“.

  § 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 КСО се закръглява до 31 декември 2016 г. до втората цифра, а от 1 януари 2017 г. – до третата цифра след десетичния знак. Когато третата, съответно четвъртата цифра, е под 5, тя не се взема предвид, а когато е 5 и над 5 – цифрата пред нея се увеличава с една единица.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение второ и трето от КСО е, както следва:
   1 месец      = 0,094
   2 месеца = 0,188
   3 месеца = 0,282
   4 месеца = 0,375
   5 месеца = 0,469
   6 месеца = 0,563
   7 месеца = 0,657
   8 месеца = 0,751
   9 месеца = 0,845
  10 месеца = 0,938
  11 месеца = 1,032
  12 месеца = 1,126.“
  3. В ал. 4 и 5 думите „изречение второ“ се заменят с „изречение четвърто“.

  § 13. В чл. 23, ал. 2 думите „чл. 20, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 20, ал. 1 – 3“.

  § 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „6-месечния“ се заменят с „двумесечния“.

  § 15. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест от 1 януари 2017 г. коефициентите по чл. 79, ал. 1 във връзка с ал. 2 КСО са, както следва:
  1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,4096;
  2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,3584;
  3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,3072.“

  § 16. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „Закона за народната просвета“ се заменят с „отменения Закон за народната просвета (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) или по Закона за предучилищното и училищното образование“;
  б) в т. 3, изречение първо думите „документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)“ се заменят с „документите, издадени от висши училища извън държавите – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)“.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) За установяване статута на учащ на лицата по ал. 1, т. 1 и 2, когато не са представени съответните документи, се ползват данните от регистрите на Министерството на образованието и науката, присъединени към системата за автоматизиран достъп до регистрите на централната администрация.“
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  § 17. В чл. 38 ал. 8 се изменя така:
  „(8) За осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 КСО, а за лицата по чл. 4, ал. 7 и 9 и чл. 4а КСО – времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски.“

  § 18. В чл. 41, ал. 1, изречение първо думите „чл. 7 и 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 и 80 от 2012 г.)“ се заменят с „чл. 19 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г.– бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г. и бр. 17 от 2016)“.

  § 19. В чл. 46 се създава ал. 11:
  „(11) Когато в периода, от който се определя или е определен индивидуалният коефициент, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.“

  § 20. В чл. 53, т. 5 думите „единният граждански номер (ЕГН)/ личният номер на чужденец (ЛНЧ)“ се заменят с „единният граждански номер/личният номер/личният номер на чужденец“.

  § 21. В чл. 54, ал. 5, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „данните, от които се вписват в електронния изплащателен картон“.

  § 22. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в изречение второ думите „пенсионната му преписка“ се заменят с „пенсионното му досие“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Заявленията по ал. 1, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.“

  § 23. В чл. 67 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Заявленията за превеждане на пенсия по банкова сметка, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.“

  § 24. В чл. 68 думите „и 86“ се заличават.

  § 25. В чл. 71, ал. 1, изречение второ думите „единния граждански номер (личен номер на чужденец)“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ“.

  § 26. В чл. 85 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) От пенсиите се правят удръжки за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания.“
  2. В ал. 2 думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) По писмено заявление от лицето цялото вземане за неоснователно получени суми за осигурителни плащания или част от него може да се погаси от набрана сума от пенсия за минали месеци. При липса на заявление в месеца, през който следва да се преведе набраната сума, се правят удръжки в дължимия месечен размер според броя на месеците, за които се отнася набраната сума, преведена по записа.“
  4. В ал. 4 думите „след покана“ се заменят с „в срока“.

  § 27. В чл. 94, ал. 2 думите „остатъците по заеми и“ се заличават.

  § 28. В § 2а, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „единният граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), или служебен номер (СЛН)“ се заменят с „единният граждански номер или личният номер, или личният номер на чужденец, или служебният номер.“

  § 29. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се § 8в:
  „§ 8в. Лицата, на които до 31 декември 2016 г. са отпуснати пенсии за трудова дейност, могат да поискат индивидуалният им коефициент да се определи съгласно чл. 46, ал. 11, когато това е по-благоприятно за тях. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението.“
  2. В § 9 след думите „чл. 9, ал. 11“ се поставя запетая и се добавя „чл. 70, ал. 7“.

  Допълнителна разпоредба

  § 30. Навсякъде в наредбата думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ“.

  Заключителна разпоредба

  § 31. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
  1. Параграфи 9, 10 и 14, които влизат в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
  2. Параграф 16, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.

  Министър-председател:  Огнян Герджиков
  За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров

  източник: dv.parliament.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x