Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Въпроси и отговори
 • Модели документи
 • Срокове за плащания и отчети
 • Законодателство
 • Новини
 • Обнародвания на държавен вестник
 • Инструкция 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

  PortalTRZnormativi.bg Отговор, предоставен от
  PortalTRZnormativi.bg
  Издадена от управителя на Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 94 от 17.11.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., доп., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 74 от 24.08.2001 г., в сила от 24.07.2001 г., изм., бр. 84 от 3.09.2002 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 63 от 2.08.2005 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 41 от 19.05.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 17 от 23.02.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., в сила от 11.07.2008 г., доп., бр. 77 от 4.10.2011 г., в сила от 1.07.2011 г., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 29.03.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 62 от 29.07.2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 1.08.2014 г., доп., бр. 69 от 30.08.2019 г., в сила от 28.02.2019 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.
   
  Чл. 1. Инструкцията определя обхвата на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г.) и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии.
   
  Чл. 2. Инструкцията е задължителна за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП.
   
  Чл. 3. Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата.
   
  Чл. 4. (1) Осигурителният стаж на лица, работещи по повече от един трудов договор с един или повече работодатели, се зачита от по-благоприятната категория труд, ако работят не по-малко от половината от законоустановеното дневно работно време при условията на тази категория. Размерът на осигурителните вноски в тези случаи се определя спрямо категорията труд на всяка длъжност поотделно.
  (2) Осигурителният стаж на лица, сключили трудов договор за повече от една длъжност, се зачита от по-благоприятната категория труд, ако работят не по-малко от половината от законоустановеното дневно работно време при условията на тази категория, като размерът на осигурителната вноска се определя съобразно тази категория труд.
   
  Чл. 5. При настъпване на промени в резултат на разкриване или закриване на производства, преобразуване на предприятия и др., които могат да доведат до промяна в условията, обуславящи категорията труд, работодателите са длъжни в 15-дневен срок да уведомяват териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) за настъпилите промени.
   
  Чл. 6. Ръководителите на териториалните поделения на НОИ във връзка с постъпилата информация по чл. 5 правят предложения за промени в инструкцията и в списъците, които се утвърждават от управителя на НОИ.
   
  Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2006 г.) Допълнения в списъците към тази инструкция се правят по предложения на ТП на НОИ от комисия по категоризиране на труда при пенсиониране, включваща представители на Министерството на труда и социалната политика,  НАП и  НОИ, определена със  заповед  на министъра на труда и  социалната политика.
   
  Чл. 8. (1) От първа категория е трудът, положен на длъжности, обхванати с чл. 1 от
  Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
  (2) По т. 1 - всички подземни работници и служители до началник участък от:
  1. подземните минни и руднични участъци за добив на въглища, руди и нерудни изкопаеми;
  2. подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти;
  3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2007 г.) тунелното строителство, вкл. началник на смяна, подземен бригадир и подземен механик, назначени по трудово правоотношение за работа по  изграждането  или ремонта  на  жп  тунели  към  Национална  компания  "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ");
  4. подземното минно строителство;
  5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г.) отдел "Руднична вентилация" при подземните мини за добив на въглища, осъществяващ ежедневна работа по обслужване на работните места в различните подземни участъци; обхващат се следните професии и длъжности:
  - работник по вентилационни, прахови и газови измервания (газомерач);
  - работник по доставка, изграждане и монтаж на вентилационни минни съоръжения
  (минен работник);
  - електро-механошлосер (газова защита);
  - крепач (вентилация);
  - началник смяна руднична вентилация;
  - подземен миньор "Внезапни изхвърляния на въглища и газ (ВИВГ) и Вентилация";
  - началник смяна "Внезапни изхвърляния на въглища и газ (ВИВГ) и Вентилация";
  - организатор на вентилационен и газово-прахов режим;
  - запълвач;
  - работник по измерване на газове и прахова профилактика (ИГПП).
  (3) По т. 2 - лицата, заемащи длъжности: минен спасител, медицински техник (лекар), шлосер, механик, заместник-началник, началник (ръководител), назначени на подземна работа.
  (4) По т. 4 - лицата, заемащи длъжности от всички дейности на гражданското въздухоплаване, посочени в чл. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване:
  1. превоз на пътници, багажи, товари и поща по въздуха;
  2. обслужване на селското, горското и други отрасли на стопанството;
  3. геоложки, географски и други научни изследвания;
  4. оказване на спешна медицинска помощ;
  5. културно-просветни нужди, фотографски и реклама;
  6. борба с пожари, наводнения и други бедствия;
  7. обучение, спорт и др.
  (5) По т. 4 - лицата, на които е възложено да осъществяват функциите на "борден съпроводител", когато са включени в състава на съответното специализирано звено за осъществяване на тази дейност:
  1. лекари (фелдшер или друг специалист) от звената за оказване на спешна медицинска помощ;
  2. лицата, осъществяващи разпръскването на химикали и средства при борба с пожари, обработване на горски и селскостопански масиви;
  3. метеоролози, географи и други при постоянно извършване на научни изследвания и др.
  (6) По т. 5, буква "а" - професиите и длъжностите в АЕЦ "Козлодуй", работата на които е пряко свързана с експлоатацията и ремонта на I контур, по списък, утвърден от управителя на НОИ (приложение № 1).
  (7) По т. 5, буква "б" - професиите, свързани със събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй", по списък, утвърден от управителя на НОИ (приложение № 2).
  (8) По т. 6 - работниците и инженерно-техническите специалисти в обособени групи и звена при реализирането на дейностите "дефектоскопия", "дозиметрия" и "дезактивация" в АЕЦ, по списък, утвърден от управителя на НОИ (приложение № 3).
  (9) По т. 7 - само определените професии в предприятия, чиято основна дейност е "металургия" -  производство  на метали  във  фазите:  "добиване в  металургични  пещи", "обработка на метал с течна сърцевина преди фаза валцоване" и "разливане на метали", включително в машини за непрекъснато леене. Предприятия, за които се прилага точката:
  1. "Еврометал" - ООД, Перник;
  2. "Стомана" - Перник;
  3. "Елисейна" - ЕАД, гара Елисейна;
  4. "Енергокабел" - АД, София;
  5. "КОЦМ" - АД, София;
  6. Оловно-цинков комплекс - Кърджали;
  7. "Юнион Миниер Пирдоп Мед" - АД, Пирдоп;
  8. "Алумина" - АД, Шумен;
  9. "Качествена металургия" - АД, и "Камет" - ЕАД, Перник;
  10. КЦМ - АД, Пловдив;
  11. "Кремиковци" - АД;
  12. заводите за производство на оловни акумулатори.
  (10) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 8 - всички членове на екипажи на плавателни съдове, специализирани за превоз на нефтопродукти, химически вещества (химикаловози) и въглища.
  (11) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 9 - работещите постоянно в машинното отделение на плавателните съдове от морския флот, с изключение на плавателните съдове от крайбрежния флот, свързани с обслужването на пристанищата и крайбрежието като кораби - дълбачи; противопожарни кораби; кораби за аварийно-спасителни работи; кораби за почистване на вода; инспекционни катери; навигационни катери; кораби за крайбрежен риболов; увеселителни кораби; кораби - хотели; яхти; лодки и др.
  (12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) Наименованията на професиите в предприятията по ал. 9:
  1. доменчик;
  2. конверторчик;
  3. агломератчик;
  4. шихтовчик;
  5. електропещар, обслужващ пещи за течен метал;
  6. пещар, обслужващ пещи за добив на течен метал, производство на металургичен кокс и обработка на блоков метал;
  7. разливач на черни и цветни метали и техните сплави, включително и кранист на разливочни кранове;
  8. машинист на машини за непрекъснато леене.
  (13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) В списък, утвърден от управителя на НОИ (приложение № 4), са определени наименованията на професиите в "Кремиковци" - АД, обхванати със записа на т. 7.
   
  Чл. 9. (1) От втора категория е трудът, положен на длъжности, обхванати с чл. 2 от
  Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
  (2) По т. 1, буква "а" - инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на рудник за подземен добив на въглища, рудни и нерудни изкопаеми, включително специалистите и ръководните служители от рудниците, работещи на безучастъкова структура. Задължително условие е този персонал да бъде назначен по трудово правоотношение като "подземен" и да има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни условия. Рудничното ръководство включва следните ръководни длъжностни наименования: ръководител на рудник, зам.-ръководител (гл. инженер), началници на отдели и инженерно-технически специалисти от отделите: "Производствен",  "Механичен",  "Енергиен",  "Безопасност  на труда (охрана на труда)", "Вентилация", "Маркшайдерски", "Геоложки", "Организация и нормиране на труда", "Технически и качествен контрол".
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2007 г.) По т. 1, буква "б" - персоналът, който е назначен по трудово правоотношение като "подземен" и има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни  условия; инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от службите за подземно тунелно строителство към НК "ЖИ" до началник,  включително  и  зам.-началник  на  подземен  строителен  обект  и  подземните специалисти и ръководният персонал до ръководител на подземен строителен обект. Не се обхващат инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от обектовото ръководство на строителен обект, при който подземното строителство е част от общия обем строителство на обекта, но ръководството не е дефинирано за подземната и надземната част. (3а) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) По т. 1а - персоналът от подземните хидротехнически обекти, който е назначен по трудово правоотношение като "подземен" и има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни условия. Включват се работниците и инженерно-техническите специалисти, заети на работа под земята при експлоатацията на подземните ВЕЦ и ПАВЕЦ от структурата на
  НЕК, по утвърден списък на професиите и длъжностите:
  1. ВЕЦ "Пещера":
  а) оператор, водна турбина;
  б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
  в) оператор, главно електротабло;
  г) (нова - ДВ, бр. 31 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) електромонтьор;
  2. ВЕЦ "Батак":
  а) оператор, водна турбина;
  б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
  в) електромонтьор;
  3. ПАВЕЦ "Чаира":
  а) звено "Експлоатация":
  - оператор, главно електротабло;
  - оператор, водна турбина ХТС;
  - оператор, главно електротабло/ОПАВЕЦ (оператор);
  - оператор, главно електротабло/СОПАВЕЦ (старши оператор);
  б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) звено "Поддръжка СКАДА, ТА, КИП и РЗА":
  - техник, електронна техника;
  - техник, електрически машини и апарати;
  - електромонтьор;
  в) звено "Машинен ремонт":
  - монтьор, ремонт на машини и оборудване;
  - електромонтьор.
  (4) По т. 2 - работниците, които имат задължение за ежедневна работа в различните подземни участъци - хронометражисти, пробовземачи, контрольори по качеството и други от състава на рудничното ръководство или от управленията на минните предприятия, които ръководят рудниците (бившите комбинати). Задължително условие е персоналът да бъде назначен като "подземен" и да има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни условия. Включват се и подземните работници по обслужване на гумено-лентовия транспорт от подземния тунел, свързващ ЦОФ "Бобов дол" с подземните минни изработки на рудник "Бобов дол" и на рудник "Иван Русев".
  (5) По т. 3 - работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до началник на участък (включени в списъчния състав на съответния участък или звено) от мини, рудници и кариери за добив по открит способ на руди, въглища и нерудни изкопаеми. Дейности и наименования на участъците:
  1. минно-подготвителни работи - наименование на участъци: "Откривка", "Разкривно-
  насипищен комплекс", "Разкривка", "Разкривно-транспортно насипищен комплекс";
  2. добивни работи - наименование на участъци: "Добив", "Добивен", "Минно-добивен";
  3. насипищни работи - наименование на участъци: "Табани" и "Насипища";
  4. пробивно-взривни работи - наименование на участъка или звеното: "Взривен" и
  "Пробивно-взривни работи";
  5. рудничен технологичен транспорт и изграждане на пътищата - наименования на участъците:
  а) "ЖП транспорт", "ЖП транспорт и поддръжка", "Поддържане на железния път", "Контактна мрежа", "Автоматизация", "Сигнализация, централизация и блокировка"; работилниците и депата за ремонт на локомотиви и вагони не се обхващат с точката; тази ремонтна дейност не се реализира в откритите участъци;
  б) "Автотранспорт", "Механизация и автотранспорт" - обхванати са само водачите на товарни автомобили, осъществяващи технологичния транспорт в участъка; водачите на всички останали товарни автомобили не се включват;
  в) "Гуменотранспортни ленти (ГТЛ)", "Поддържане на ГТЛ", "Ремонт на ГТЛ" - работниците, осъществяващи управлението, поддържането и ремонта на ГТЛ, могат да бъдат включени в състава на единен (общ) транспортен участък или в отделен самостоятелен участък или звено;
  6. работи, извършвани със строителна, пътна и друг вид тежка механизация (булдозер, трактор, фадрома, багер, челен товарач, автогрейдер и др. при изграждане и поддържане на рудничните пътища, насипообразуване, откривни и добивни работи) - наименование на участъците или звената: "Булдозерен", "Верижни машини", "Механизация", "Пътища".
  7. водоотлив - участъците или звената са с идентично наименование;
  8. рекултивация - дейността може да бъде обособена в самостоятелен участък с такова наименование или да бъде включена като вид дейност в работата на основните производствени участъци;
  9. сондажни работи - дейността може да бъде обособена в самостоятелен участък или да бъде включена в работата на основните производствени участъци;
  10. поддръжка и профилактика на електрически преносни линии и мрежи (кабелни и въздушни) - дейността може да бъде обособена като самостоятелен участък или да бъде включена в работата на основните производствени участъци.
  (6) В зависимост от структурата на предприятието изброените в ал. 5 дейности се осъществяват в самостоятелно обособени участъци (звена), или са комбинирани по няколко в един участък (звено).
  (7) По т. 3 се категоризира и трудът на работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от мини, рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми, работещи на безучастъкова структура, до ръководител на мина, рудник, кариера включително.
  (8) По т. 4 - работниците (без обхванатите с т. 7 на чл. 1 от наредбата), инженерно- техническите специалисти и ръководните специалисти до ръководител на цех включително в обособените цехове и звена, свързани с производството, леенето и пластичната обработка на металите в металургичните заводи, в машиностроителните предприятия, ремонтните заводи и всички други предприятия, реализиращи такава дейност. Предприятията в страната, в които се осъществява производството, леенето и пластичната обработка на металите, се обявяват в списък в ТП на НОИ.
  (9) По т. 4 - работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на цех включително от самостоятелно обособени цехове (звена), осъществяващи горещо ковашко-пресово производство и изтегляне на метали по горещ
  способ. Не се обхващат работници, осъществяващи работи по коване или пресоване на горещ метал извън състава на специализирани цехове и звена.
  (10) По т. 5 - работниците от вътрешнозаводския транспорт (от състава на предприятието или от външна за предприятието организация), обслужващ цеховете при производството, леенето и пластичната обработка на металите. Видове транспорт:
  1. железопътен транспорт - професии: локомотивен машинист, помощник- машинист, маневрист, стрелочник, работник по поддържане на релсов път и стрелки, работници по поддържане на инсталации;
  2. автомобилен транспорт - професии: шофьор (водач) на товарни автомобили с различна товароносимост;  шофьори  (водачи) на специализирани  автомобили,  шофьори (водачи) на автокранове с различна товароподемност, шофьори (машинисти, водачи) на: товарачни  машини,  багери,  трактори,  булдозери  и  друга  специализирана  транспортна
  техника;
  3. мотокари и електрокари.
  (11) Транспортното обслужване на цеховете и производствата в "Кремиковци" - АД, е обявено в списък в ТП на НОИ.
  (12) По т. 6, буква "а" - всички работници, осъществяващи ремонт на металургични пещи от самостоятелно обособени звена на предприятието и от външни за предприятието организации.  Доказателства за осъществяване на такава дейност  са документацията  за проведените ремонти и договорите за тяхното провеждане.
  (13) По т. 6, буква "б" - зидарите по горещ ремонт, осъществяващи работа по "горещ ремонт" на промишлени пещи. Провеждането на горещи ремонти и заетите с тази дейност работници  се доказват с документация  от  работодателя.  Не се обхващат  работниците, осъществяващи ремонт на паропрегреватели, економайзери, въздухоплаватели, барабани и арматура на котли.
  (14) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 6, буква "в" - работниците от самостоятелно обособени цехове (звена) в предприятието или от външни за предприятието организации, осъществяващи обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в чл. 2, т. 3, 4, 10, 15, 19 и 27 НКТП, за времето, през което работят в тях. Цеховете (звената) от съответното предприятие, както и външните за предприятието организации се обявяват в списък в ТП на НОИ.
  (15) По т. 7 - работещите в цехове, звена, участъци и отделения, в които се осъществяват различните видове дейности по преработката на олово, свързани с производството на оловни  акумулаторни  батерии.  Работниците,  инженерно-техническите  специалисти  и ръководните служители до началник на цех включително в цеховете за леене на олово са обхванати с чл. 1, т. 7 и чл. 2, т. 4 НКТП. Обхващат се и работещите до ръководител на смяна при "събиране, товарене, превозване, разтоварване и сортиране на оловните отпадъци за производство на акумулатори", когато тази дейност се осъществява от обособено звено (цех, участък) и фигурират в списъчния му състав. Не се обхващат работниците от предприятия и фирми за ремонт на акумулатори и зареждане на акумулатори.
  (16) По т. 8 - работниците, извършващи дейности при наличие на съдържание на олово в заливната смес над 40 %. Тази операция може да бъде реализирана от лице, назначено на длъжност "заливач" или от работници с други длъжности съгласно структурата на цеха и организацията на работа. Доказателства за състава на използваната заливна оловносъдържаща смес са технологичните изисквания за нейния състав.
  (17) По т. 9 - работниците, назначени на работа на посочените типове вани с длъжности: "галванотехник" или "термист" на оловна, цианова или хромова вана. Прилага се за всички предприятия, в които се използват посочените типове вани. Не се обхваща поддържащият тези съоръжения персонал от специализираните отделения и цехове.
  (18) По т.  10  - работниците, инженерно-техническите  специалисти  и ръководните служители до ръководител на цех включително в химическите и всички други предприятия, осъществяващи посочените в точката производства и дейности, по списък, обявен в ТП на НОИ. В обхвата на буква "г" се включват само цеховете за антикорозионна защита и диафрагмена електролиза в предприятията от химическата промишленост.
  (19) По т. 11 - работниците, заети непосредствено в производството и изпитанията на пиротехнически средства, взривни вещества, барути и в производството, изпитанията, ремонта и унищожаването на боеприпаси. Изпитателните полигони и звена могат да бъдат собствени или външни за завода производител. Не се включват представителите на заявителя на продукцията (работници, специалисти, инженери, контрольори и др.).
  (20) По т. 12 - работниците, специалистите и ръководните служители, работещи в среда на йонизиращи лъчения с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи излъчвания, включително и работещите по ликвидиране на последиците от дейността на ликвидираната фирма "Редки метали", както и част от персонала на АЕЦ "Козлодуй" (без обхванатите с т. 5 и 6 на чл. 1 от наредбата):
  1. работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от ядреноенергетичните производства до началник производство (директор) включително в АЕЦ "Козлодуй";
  2. инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от управлението на клона (централното управление) на АЕЦ "Козлодуй" с ръководни и контролни функции по експлоатацията и ремонта на основното и спомагателно оборудване в електропроизводството;
  3. работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители от спомагателните поделения на АЕЦ "Козлодуй": "Атоменергоремонт", "Атоменергостройпрогрес", "Атоменергоавтоматика", Брегова помпена станция и др., изпълняващи дейности, свързани с експлоатацията и ремонта на основното и спомагателно оборудване;
  4. дозиметристите от група "мониторинг" и работниците от хидротехническите съоръжения (ХТС) и строителните конструкции (СК) на площадките на АЕЦ "Козлодуй";
  5. работниците от централните работилници към електропроизводствата от АЕЦ "Козлодуй", пряко участващи при ремонта на основното и спомагателното оборудване; останалите работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители не се обхващат с точката;
  6. специалистите, осъществяващи оперативен контрол в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения;
  7. работниците, инженерно-техническите специалисти и контролиращият персонал, работещи по възстановяването на последствията от дейността на уранодобивната и уранопреработващата промишленост (закритата фирма "Редки метали");
  8. работещите по пречистването на отпадни води от урановите рудници и хвостохранилищата на хидрометалургичните заводи (закритата фирма "Редки метали");
  9. работещите в хидрометалургичните заводи за пречистване на уранова руда;
  10. работещите по изпитване, ремонт и поддържане на нуклеарно- медицински уредби;
  11. работещите с електронни скениращи микроскопи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта;
  12. работещите с електронни микроскопи с ускоряващо напрежение над 60 киловолта;
  13. работещите с рентгенови апарати за пролъчване на багаж на митници, аерогари, гранични пропускателни пунктове;
  14. работещите по монтаж, ремонт и изпитване на радиоактивни датчици за пожароизвестителни системи;
  15. работещите по товаренето, разтоварването и превозването на радиоактивни алфа-, бета- и гама-системи;
  16. персоналът, зает с изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо на работещи в радиоизотопни лаборатории от първи, втори и трети клас и на работещи с материали с повишена радиоактивност;
  17. работещите със стационарни апарати за рентгенофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение над 15 киловолта или радиоизотопни източници;
  18. работещите с йонни имплантатори с ускоряващо напрежение над 25 киловолта;
  19. работещите по изпитването, ремонта и поддържането на ускорители на елементарни частици;
  20. непосредствено работещите в лаборатории за радиохимия, радиометрия и спектрометрия във ведомствени и надведомствени служби и лаборатории за радиоактивен контрол на външната среда;
  21. работещите със закрити алфа-, бета- и гама-източници;
  22. работещите с насипни материали с повишена радиоактивност от естествен характер и със средна специфична активност над 2000 бекерела на килограм;
  23. работещите по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, която има монтирани закрити алфа-, бета- и гама-източници;
  24. работниците по поддръжка на нерадиационни блокове на прибори за технологичен контрол и автоматизация на производството, използващи гама- лъчи;
  25. работещите по монтаж, ремонт и демонтаж на радиационните блокове на прибори за технологичен контрол, използващи закрити бета-източници;
  26. работещите с терапевтични рентгенови уредби;
  27. работещите по изпитване, ремонт и поддържане на уредби за рентгенови лъчи;
  28. работещите с Мьосбауерови анализатори;
  29. работещите с открити източници в лаборатории първи, втори и трети клас;
  30. работещите с подвижни полеви апарати за рентгенофлуоресцентен анализ в стационарни условия и лаборатории;
  31. работещите с медицински ускорители на електрони с енергия до 10 мегаелектронволта;
  32. работещите с апарати за рентгеноспектрален анализ, автоматизирани апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноструктурен анализ със закрит сноп;
  33. работещите по изпитване, ремонт и поддържане на апарати, използващи рентгеново лъчение;
  34. работещите с подвижни (полеви) апарати за рентгенофлуоресцентен анализ в полеви условия;
  35. работещите по дозиметрия, лъчезащита и радиационна безопасност в специализираните служби и лаборатории;
  36. работещите с ускорители на заредени частици;
  37. работещите с неутронни източници;
  38. работещите в рентген-диагностични екипи на рентгенови отделения (кабинети);
  39. работещите в лаборатории за клинична дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения;
  40. работещите в нуклеарномедицински, включително радиоимунологични диагностични лаборатории;
  41. работещите с апарати за рентгеноструктурен и открит достъп до рентгенови снимки;
  42. работещите в стационарни рентгенови и гама-дефектоскопни лаборатории или използващи преносими дефектоскопи в стационарни условия;
  43. работещите със стационарни гамаоблъчватели;
  44. работещите по зареждане и разреждане на гамаоблъчвателни установки;
  45. работещите с открити течни радиоиндикатори;
  46. работещите с уреди за технологичен контрол, използващи неутронни източници;
  47. работещите по монтажа, демонтажа и поддържането на неутрализатори за статично електричество;
  48. работещите с уреди за телегаматерапия и брахитерапия;
  49. работещите в лаборатории по елюиране на генератори за краткоживущи радионуклеиди в институти;
  50. работещите в рентгенови ангиографски кабинети;
  51. работещите с преносими рентгенови дефектоскопи;
  52. персоналът, работещ с гамалинии с активност над 37 гигабекерела;
  53. работещите по монтажа, ремонта, поддържането и презареждането на медицински гамаоблъчватели;
  54. работещите непосредствено в процедурните помещения и помпени помещения на радонови минерални бани;
  55. персоналът, пряко зает с преработка, съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци в Централната служба за радиоактивни отпадъци;
  56. работещите пряко по провеждането на експерименти на каналите на изследователски реактори;
  57. работещите по производството на радиоизотопи с ядрени реактори и ускорители на частици.
  (21) Участието в осъществяването на видовете работи и дейности по ал. 20 се доказва със: трудови договори; длъжностни характеристики, заповеди и други, регламентиращи задължения за работа; първична документация, доказваща плащания, свързани с реализирането на такава дейност. Към доказателствата за плащанията се включват и допълнителните възнаграждения за работа в среда с йонизиращи лъчения на основата на комплексното оценяване на условията на труд, ако балната оценка по елемент "йонизиращи лъчения" е 70 и повече точки съгласно Наредбата за комплексно оценяване на условията на труд.
  (22) Осигурителите ежегодно в срок до 31 януари на съответната календарна година изготвят списък на работните места, длъжностите и професиите на работниците и служителите, чиито задължения налагат постоянна работа в среда, на работни места и с апаратура, посочени в тази алинея, и го представят в териториалните поделения на НОИ. Длъжностите в "Кремиковци" - АД, за 2000 г., при които има наличие на йонизиращи лъчения, са обявени в списък в ТП на НОИ.
  (23) По т. 13 - работниците, назначени в звено или цех за изработване на посочените влакна и изолационните материали. Не се обхващат работниците, постоянното работното място на които е извън основните производствени помещения. Включено е производството на:
  1. азбест;
  2. азбестосъдържащи материали, независимо от процентното съотношение на азбеста към другите материали; доказателство за наличието на азбест в използваните материали са данните на производителя на материала и технологичната документация на производството; цеховете за азбестоциментовото производство са обхванати с т. 15 от наредбата;
  3. шлакова, стъклена, мергелна и базалтова вата; обхванати са работниците от цехове и
  звена за производството на изолационни материали, отделенията и цеховете за производство на влакна от посочените материали и цеховете и звената, в които тези материали се оформят като изделия за изолация - вата, воал, въжета (шнурове).
  (24) По т. 14 - работниците, изпълняващи изолации с материали, съдържащи азбест и изолационни материали: шлакови, мергелни, стъклени и базалтови вати, воали и въжета (шнурове). Работниците трябва да бъдат назначени като изпълнители на изолации от определения вид в т. 13 на чл. 2 НКТП. Видът и съдържанието на прилаганите изолационни материали са технологично определени в съответното предприятие.
  (25) По т. 15 - работещите до ръководител на смяна, включително от списъчния състав на цехове и звена, пряко свързани с производството на:
  1. цимент - обхванат е персоналът, обслужващ "Суровинни мелници", "Циментови мелници", "Пещи", "Опаковка", "Обезпрашаване" в различните циментови заводи, независимо от конкретните наименования на тези цехове или други структурни звена;
  2. хидратна вар - обхванат е персоналът от производствените звена или цехове: "Подготвителен", "Пещи", "Хидратна инсталация", "Опаковъчен";
  3. доломит - тук се включват и производствените звена за производство на вародоломит и смолодоломит.
  (26) По т. 16 - работниците от цехове, отделения, инсталации и звена, разположени в сгради и други затворени помещения, в които се извършва трошене, мелене и пресяване на силикозоопасни рудни и нерудни изкопаеми и инертни материали:
  1. "Трошачни отделения", "Мелнични отделения" - "топкови" или други мелници от обогатителните и флотационни фабрики за руди и нерудни изкопаеми;
  2. цеховете за "едро", "средно" и "ситно" трошене на руди от обогатителни и флотационни фабрики;
  3. трошачно-мелачните отделения и цеховете към производството на цимент;
  4. трошачните и мелачните отделения и цеховете за производство на различни фракции инертен строителен материал, мозайка, мозаечни прахове и др.;
  5. пробочукалните, преработвателните и шихтовите работилници и помещенията към миннодобивни и проучвателни предприятия;
  6. отделението за първично преработване на кварцова (силикозоопасна) суровина при производството на кварцово стъкло и изделия от кварцово стъкло;
  7. цеховете и отделенията за подготовка на суровината за производство на: стъкло, порцелани и фаянс (цехове "Масозаготовка" и "Материален"), каменинови, подови и облицовъчни изделия;
  8. обслужването на отделно самостоятелно обособено работно оборудване: мелници, трошачки, трошачно-сортировъчни машини и инсталации;
  9. отделенията за пълнене и пакетиране на мляна продукция, включително и товарачи, разтоварачи, сеячи;
  10. помещението за обработка на суровини за производството на огнеупори и огнеупорни изолационни материали;
  11. цеховете и звената за обработка и дозиране на силикозоопасни материали за абразивни смеси при производството на абразивни материали и при металокерамиката.
  (27) Задължителни условия при прилагането на т. 16:
  1. работното оборудване и съоръженията, с които се осъществява трошене и мелене на силикозоопасни материали, да са монтирани в затворено помещение; трошачно-мелачните инсталации и отделните съоръжения, работещи на открито, не се обхващат от точката;
  2. обработваният материал да бъде силикозоопасен - без значение дали е руда, нерудно изкопаемо и друг вид инертен материал.
  (28) По т. 17 - работниците, назначени и работещи като вадачи, редачи и пещари (пекари, вратари) на рингови пещи в промишленото производство на керамични, порцеланово-фаянсови и огнеупорни изделия. Не се обхващат работещите по обслужване на тунелен тип пещи.
  (29) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 19 - работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на цех включително във фабриките за обогатяване на въглища, руди и в брикетните фабрики, включени в списъчния състав на съответния цех и работещи в него.
  (30) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2007 г.) По т. 20 - локомотивни машинисти и помощник- локомотивни машинисти от експлоатацията на лицензираните железопътни превозвачи и тези, заети в ремонта и изграждането на железния път. Включени са локомотивните машинисти на всички видове локомотиви - електрически, дизелови, парни. Огнярите, работещи на парни локомотиви, и локомотивните машинисти - инструктори се считат за "помощник-локомотивни машинисти". Не се обхващат локомотивните машинисти от индустриалните жп клонове (с изключение на обхванатите в чл. 2, т. 3 и 5 НКТП).
  (31) По т. 21 - машинистите и помощник-машинистите на подбивни и пресевни машини, свързани с изграждането и поддържането на железния път. Тип подбивни машини са и баластроуплътнителните и планировъчните машини.
  (31а) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) По т. 22 - работници и инженерно-технически специалисти от "Метрополитен" - ЕАД: машинист и помощник-машинист на електровоз, електромонтьор тягово-понизителна станция (ТПС), електромонтьор авариен, електромонтьор кабелни линии и осветление (КЛиО) и работник по поддръжка и ремонт на железния път и съоръжения.
  (32) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2002 г.) По т. 23 - шофьорите на автобуси и тролейбуси, на които техническият паспорт на производителя допуска общо седящи и стоящи (правостоящи) места за пътници над 40. Когато в техническия паспорт от производителя не е  указан  броят  на  стоящите  (правостоящите)  места,  следва  да  се  счита,  че  стоящите
  (правостоящите) места са до 10 на сто от определените седящи места. Седящите и стоящите места в трамваите надвишават 40 места. Прилага се за градовете София, Пловдив и Варна. Всички останали градове в България към 1.I.2000 г. са с население под 200 хил. души. Не се обхващат шофьорите от ведомствения транспорт, включително и когато работят по график. (33) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2002 г.) По т. 24 - шофьорите на автобуси и тролейбуси, на които   техническият   паспорт   на   производителя   допуска   общо   седящи   и   стоящи (правостоящи) места за пътници над 60. Когато в техническия паспорт от производителя не е  указан  броят  на  стоящите  (правостоящите)  места,  следва  да  се  счита,  че  стоящите (правостоящите) места са до 10 на сто от определените седящи места. Не се обхващат
  шофьорите от ведомствения транспорт, включително и когато работят по график.
  (34) По т. 25 - шофьорите на товарни автомобили с техническа възможност за превоз на товари (товароносимост) с маса 12 и повече тона, независимо от конструкцията на автомобила, пригодена съобразно начина за използване и вида на пренасяния товар: цистерни; автокранове; бетонови разтвори; превоз на цимент, брашно, прахообразни материали; сондажна апаратура; автостълби; автолаборатории; автоработилници и др. Шофьорите на влекачи на ремаркета и полуремаркета с обща сборна товароподемност 12 и повече тона. Техническата характеристика на автомобилите е определена в техническата документация от производителя.
  (35) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 26 - всички членове на екипажите от корабите на морския флот (без включените в чл. 1, т. 8 и 9 НКТП) и от речния флот, превозващи пътници и товари в международно и вътрешно съобщение по р. Дунав, с изключение на плавателните съдове от крайбрежния флот, свързани с обслужването на пристанищата и крайбрежието: кораби - дълбачи; противопожарни кораби; кораби за аварийно-спасителни работи; кораби за почистване на вода; инспекционни катери; навигационни катери; кораби за крайбрежен риболов; увеселителни кораби; кораби - хотели; яхти; лодки и др.
  (36) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 27 - работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на цех включително в ТЕЦ, работещи само с твърдо гориво, включени в списъчния състав на съответния цех и работещи в него.
  (37) По т. 28 - работници, реализиращи дейностите: заваряване, почистване от ръжда, боядисване, грундиране (включително с миниум), нанасяне на изолации и други в затворени съдове - цистерни, двойни дъна на кораби, транспортни помещения на кораби, танкери и др. Работодателят подготвя списък на лицата, които работят по условията на тази точка, и го представя в съответното ТП на НОИ.
  (38) По т. 29 - хелингисти и корпусници по изграждането и ремонта на кораби. Към "корпусници" се включват и газо- и електрозаварчици от корабостроителните и кораборемонтните цехове, работещи по корпусите на корабите.
  (39) По т. 30 - само лицензираните, съгласно записа ръководители на полети в международни летища в страната.
  (40) По т. 31 - работниците от аварийно-ремонтните групи, обслужващи електропреносни линии и мрежи от състава на предприятие "Мрежи високо напрежение" и Електроразпределителни дружества (район, подрайон, технически участък, бригада, звено, група) от системата на НЕК - ЕАД, извършващи работите по авариен ремонт (в т.ч. поддържане, експлоатация и ремонт) на кабелни и въздушни електропроводни линии и мрежи: "електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, възлови станции, трафопостове и улично осветление"; "електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводи ВН"; "електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения"; машинисти на: автокран, автовишка, автостълба, автобургия; шофьор на специализиран автомобил за откриване на повреди.
  (41) По т. 32 - работещите в радиорелейните, телевизионните, УКВ- честотни модулации  - работници, специалисти и ръководни служители, които реално работят в станциите на връх "Ботев" и връх "Ореляк". Данни за състава на станциите и времето за работа се вземат от трудовите договори, списъчния състав на съответната станция и графиците за работа на персонала.
  (42) По т. 33 - работниците, осъществяващи монтаж и поддръжка по телекомуникационните съоръжения с височина над 30 м. Представят се доказателствата за техническите данни на съоръжението.
  (43) По т. 34 - работниците по изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения с височина над 50 м:
  1. изграждане на инженерни съоръжения - включват се работници, назначени на работа и пряко участващи в изграждане на съответното съоръжение - комин, виадукт, естакада, мост, пилон, антенно-мачтово съоръжение; точката се прилага за времето на строителството; данните за височината на инженерното съоръжение се вземат от проекта на съоръжението; в понятието "инженерно съоръжение" не се включват жилищни и обществени сгради независимо от тяхната височина;
  2. поддържане на инженерни съоръжения - работниците с определени конкретни задължения за поддържането (експлоатацията) на изградени инженерни съоръжения; не се обхващат работници по поддържане на пътищата в района, на които има мостове от посочения в записа тип.
  (44) По т. 35 - духачите с уста при производството на изделия от стъкло в стъкларските заводи. Не се обхващат дейности, свързани с обработка на готови изделия от стъкло с цел придаване на нова форма.
  (45) По т. 36 и 37 - работниците, назначени и работещи на посочените работни места и професии при производството на стъкло и стъклени изделия. Назначените и работещи като "топитьори" при производството на изделия от стъкло се считат за "оператори".
  (46) По т. 38 - работниците, постоянно заети в цехове и звена за обработка на сурови кожи. Обхващат се звената за приемане, обработка и определени манипулации (стригане, цепене, обработка с химикали, боядисване и други). Основни цехове (отделения): "Воднодъбилен" и "Бояджийски". Прилага се само за работниците, назначени и работещи в посочените цехове и звена.
  (47) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 39 - работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на цех включително, назначени и работещи непосредствено в тъкачните цехове за производство на тъкани от естествени (памук, вълна, коприна, лен и др.), химични и копринени влакна и техните смеси, с изключение на цеховете и звената за предене и за производство на трикотаж; работниците, назначени и работещи в багрилна кухня в текстилното производство, приготвящи и дозиращи багрила и багрилни пасти за боядисване и печатане на тъкани (памучни, вълнени, ленени, копринени и други), трикотаж, нетъкан текстил и производство на конци; работещите в багрилна кухня, които осъществяват задължения и на текстилен бояджия; работниците, назначени и работещи в състава на апретурни цехове или звена за печатане, багрене и облагородяване на тъкани.
  (48) По т. 41 - каналджиите, обслужващи подземни селищни канализационни съоръжения, подземни съоръжения за отпадни води, включително и подземната селищна канализационна система за битовите отпадни води от комплекса на "Кремиковци" - АД.
  (49) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2001 г.) По т. 44 - оркестранти на духови инструменти, включени в състава на оркестри и ансамбли.
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
   
  § 1. Списъците, утвърдени от управителя на НОИ и приложени към тази инструкция, са задължителни.
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   
  § 2. (1) Ръководителят на ТП на НОИ е длъжен в 7-дневен срок от обнародването на инструкцията да обяви списъците по чл. 2, т. 4, 5, т. 6, буква "в", т. 10 и 12 НКТП.
  (2) Ръководителите на необхванатите със списъците по чл. 2, т. 4, 5, т. 6, буква "в", т.
  10 и 12 НКТП предприятия в срок до 30 дни след обявяването им са длъжни да информират ТП на НОИ за длъжностите и цеховете, които осъществяват предвидените в тези точки дейности.
  (3) Върху дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за лицата от предприятията по ал. 2 не се дължат лихви, ако вноските са внесени в срок до 30 дни след включването им в списъци.
  (4) Върху дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, не се дължат лихви, ако вноските са внесени в срок до 30 дни след обнародването на инструкцията.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г.) При изплащане на трудови възнаграждения за положен труд на длъжностите, допълнително включени в инструкцията, осигурителите дължат осигурителни вноски в размерите за съответната категория труд.
  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2006 г., в сила от 1.01.2006 г.) Неправилно внесените осигурителни вноски се възстановяват по реда на чл. 128 - 132 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
   
  § 3. Инструкцията се издава на основание § 4 НКТП.
   
  § 4. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2000 г.
  ————————————————————————————————
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкцията за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 1.01.2000 г.)
  § 3. (1) Дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за лицата, чиито професии и длъжности са включени в списъците по § 1 и 2 за периода от 1 януари 2000 г. до обнародването на инструкцията, следва да бъдат внесени в срок до 30 дни след обнародването й.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 върху дължимите вноски се начислява и внася лихва по реда на чл. 113 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  § 4. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване във връзка с § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 74 от 2001 г., в сила от 24.07.2001 г.)
  § 3. (1) Дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за лицата, чиито професии и длъжности са включени с промените по § 1 и 2, за периода от 24 юли 2001 г. до обнародване на инструкцията следва да бъдат внесени в срок до 30 дни след обнародването й.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 върху дължимите вноски се начислява и внася лихва по реда на чл. 113 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  ...........
  § 5. Инструкцията влиза в сила от 24 юли 2001 г.
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 41 от 2006 г.)
  § 3. Навсякъде в инструкцията думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкцията за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 1.09.2005 г.)
  § 3. (1) Дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за лицата,  чиито професии и  длъжности  са включени  в списъка по §  2  за периода от 1 септември 2005 г. до обнародването на инструкцията, следва да бъдат внесени в срок до 30 дни след обнародването й.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 върху дължимите вноски се начислява и внася лихва по реда на чл. 113 от Кодекса за социално осигуряване.
  ..............
  § 5. Инструкцията влиза в сила от 1 септември 2005 г.
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.)
  § 2. (1) Дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване  за
   
  лицата, чиито професии и длъжности са включени по § 1, т. 3 за периода от 11 юли 2008 г. до обнародването на инструкцията в "Държавен вестник", следва да бъдат внесени в срок до
  30 дни след обнародването й.
  (2) След изтичане на срока по ал. 1 върху дължимите вноски се начислява и внася лихва по реда на чл. 113 от Кодекса за социално осигуряване.
  ................
  § 4. Инструкцията влиза в сила от 11 юли 2008 г.
   
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.)
  § 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
   
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
  § 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с ПМС № 235 от 1998 г.
  § 4. Инструкцията влиза в сила, както следва:
  1. Параграф 1, т. 1 – от 14.04.2020 г.
  2. Параграф 1, т. 2 – от 15.07.2020 г.
  3. Параграф 1, т. 3 – от 31.07.2020 г.
  4. Параграф 1, т. 4 – от 4.08.2020 г.
  5. Параграф 2, т. 1 – от 15.07.2020 г.
  6. Параграф 2, т. 2 – от 7.08.2020 г.
   
  Приложение № 1 към чл. 8, ал. 6 (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г., бр. 110 от 2020 г.)
   
  Списък на професиите и длъжностите в АЕЦ "Козлодуй" по чл. 1, т. 5, буква "а" от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
  1. Ръководител сектор "Реакторно отделение" (РО)
  2. Ръководител група РО
  3. Технолог РО
  4. Енергетик РО
  5. Началник смяна РО
  6. Манипулант РО (старши оператор, оператор)
  7. Ръководител сектор "Експлоатация на вентилационни климатични отоплителни системи" (ВКОС)
  8. Ръководител група "Вентилационни системи и климатизация" (ВС и К)
  9. Технолог "Вентилация и климатизация" (ВС)
  10. (Отм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 14.04.2020 г.)
  11. Началник смяна ВКОС
  12. Старши оператор ВС
  13. (Отм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 14.04.2020 г.)
  14. Оператор ВС
  15. (Отм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 14.04.2020 г.)
  16. Оператор настройка и регулиране
  17. Началник цех по ремонта I контур (ръководител сектор "Реактор на реакторно отделение")
  18. Ръководител сектор (ръководител на група)
  19. Ръководител сектор "Р" на ВКОС
  20. Механик
  21. Крановик
  22. Оператор на презареждаща машина
  23. Компресорист
  24. Манипулант
  25. Заварчик
  26. Монтьор климатична техника
  27. Ръководител група ВКОС
  28. Механик ВКОС
  29. Манипулант ВКОС
  30. Заварчик в зоната със строг режим (ЗСР)
  31. Оператор радиохимичен контрол
  32. Оператор химичен контрол
  33. Контролиращ физик
  34. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.) Оператор "Радиохимични анализи"
  35. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.) Оператор "Измерване на радиоактивност"
  36. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.)
  37. Чистач в зоната със строг режим
  38. Инженер - старши по управление на реактора
  39. Инженер по управление на реактора
  40. Механик реакторно оборудване
  41. Старши оператор системи за контрол и управление в спецкорпус
  42. Старши оператор електрооборудване в спецкорпус
  43. Оператор системи за контрол и управление в спецкорпус
  44. Оператор електрооборудване в спецкорпус
  45. Ръководител лаборатория "Реакторен контрол"
  46. Енергетик системи за контрол и управление системи за управление и защита в лаборатория "Реакторен контрол"
  47. Инженер по ремонта системи за контрол и управление системи за управление и защита в лаборатория "Реакторен контрол"
  48. Монтьор системи за контрол и управление системи за управление и защита в лаборатория "Реакторен контрол"
  49. Монтьор системи за контрол и управление в зона строг режим
  50. Инженер релейна защита и автоматика в зона строг режим
  51. Ръководител лаборатория "Автоматика апаратно отделение"
  52. Монтьор електрооборудване в зона строг режим
  53. Работник по обслужване на санпропусков режим
  54. Работник по дезактивация на лични предпазни средства
  55. Перач в зона строг режим
  56. Изолаторджия в зона строг режим
  57. Инструменталчик в зона строг режим
  58. Химик в зона строг режим
  59. Химик експресна радиохимична лаборатория химичен цех
  60. Химик-технолог група "Обследване корозионно състояние на оборудването"
  61. Ръководител експресна радиохимична лаборатория
  62. Оператор системи специално очистване на водите
  63. Манипулант системи специално очистване на водите
  64. Оператор ел. табло собствени нужди в реакторно оборудване
  65. Оператор технически измервания и автоматика в реакторно оборудване
  66. Технолог радиационен и дозиметричен контрол
  67. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.)
  68. Ръководител група радиационен контрол
  69. (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 15.07.2020 г.) Ръководител сектор "Ядрено- технологичен контрол"
  70. (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Ръководител сектор "Ядрено гориво и презареждане"
  71. Ръководител сектор "Радиохимия"
  72. Химик аналитичен старши в "Радиохимия"
  73. Химик "Радиохимия"
  74. Дозиметрист спецпералня
  75. Механик спецпералня
  76. Организатор хигиена в зона строг режим
  77. Организатор спецпералня
  78. Монтьор спецпералня
  79. (Нова  -  ДВ,  бр.  109  от  2008  г.,  в  сила  от  11.07.2008  г.)  Главен  експерт радиохимични анализи
  80. (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 11.07.2008 г.) Експерт измерване на радиоактивност
  81. (Нова  –  ДВ,  бр.  110  от  2020  г.,  в  сила  от  4.08.2020  г.)  Началник  отдел "Реакторно-физични технологии"
   
  Приложение № 2 към чл. 8, ал. 7 (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г., доп., бр. 69 от 2019 г., в сила от 28.02.2019 г. изм. и доп., бр. 110 от 2020 г.)
   
  Списък на професиите в АЕЦ "Козлодуй" по чл. 1, т. 5, буква "б" от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 
  1. Манипулант по преработка на радиоактивни отпадъци (РАО);
  2. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.) Ръководител сектор "Експлоатация – Хранилище за отработено гориво (ХОГ);
  3. Технолог ОЯГ;
  4. Енергетик в преработване на радиоактивни отпадъци (ПРАО);
  5. Механик в преработване на радиоактивни отпадъци (ПРАО);
  6. Кранист в преработване на радиоактивни отпадъци (ПРАО);
  7. Чистач;
  8. Монтьор;
  9. Ръководител сектор "Преработка на РАО";
  10. Ръководител сектор "Съхранение на твърди РАО";
  11. Заварчик;
  12. Ръководител сектор "Физико-химичен контрол";
  13. Химик;
  14. Лаборант;
  15. Дозиметрист;
  16. Работник по дезактивация на лични предпазни средства;
  17. Манипулант по "Експлоатация" Хранилище за отработено гориво;
  18. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.) Ръководител група "Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  19. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Механик "Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  20. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Инженер по ремонта – Хранилище за отработено гориво (ХОГ);
  21. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Старши манипулант по експлоатация – Хранилище за отработено гориво (ХОГ);
  22. Ръководител лаборатория Хранилище за отработено гориво;
  23. Химик Хранилище за отработено гориво;
  24. Лаборант Хранилище за отработено гориво;
  25. Дозиметрист Хранилище за отработено гориво
  26. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Ръководител сектор;
  27. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Механик;
  28. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Технолог радиоактивни материали (РАМ);
  29. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Манипулант по преработка на радиоактивни материали (РАМ);
  30. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Манипулант на дезактивация;
  31. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Ръководител лаборатория;
  32. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.) Ръководител сектор "Техническо обслужване и ремонт – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  33. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.) Ръководител група "Механично оборудване и транспортно-технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  34. (Нова  –  ДВ,  бр.  62  от  2014  г.,  в  сила  от  1.03.2014  г.)  Механик  "Механично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  35. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Механик "Транспортно-
  технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  36. (Нова  –  ДВ,  бр.  62  от  2014  г.,  в  сила  от  1.03.2014  г.)  Монтьор  "Механично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  37. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Монтьор "Транспортно-
  технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  38. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Манипулант "Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  39. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.) Ръководител група "Електрооборудване и контролно-измервателни прибори – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  40. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Монтьор "Електрооборудване и контролно-измервателни прибори – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  41. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г., попр., бр. 63 от 2014 г.)
  Ръководител група "Сухо хранилище за отработено гориво ("Сух ХОГ")";
  42. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 1.03.2014 г.) Технолог "Отработено ядрено гориво – сухо Хранилище за отработено гориво ("ОЯГ – сух ХОГ")";
  43. (Нова – ДВ, бр. 69 от 2019 г., в сила от 28.02.2019 г.) Заместник началник-цех
  "Хранилище за отработено гориво (ХОГ)";
  44. (Нова – ДВ, бр. 69 от 2019 г., в сила от 28.02.2019 г., изм., бр. 110 от 2020 г., в сила от 15.07.2020 г.) Началник цех "Хранилище отработено гориво"
  45. (Нова – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 7.08.2020 г.) Механик СХОГ.
   
   
  Приложение № 3 към чл. 8, ал. 8 (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.)
   
  Списък на професиите в АЕЦ "Козлодуй" по чл. 1, т. 6 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 
  1. Дефектоскопист и дозиметрист
  2. ехнолози във: "Дефектоскопия", "Ултразвуков контрол", "Вихров контрол", "Радиография и повърхностни методи на контрол", "Шумова диагностика", "Вибродиагностика и баланс"
  3. Ръководител група "Вибро- и шумова диагностика"
  4. Физик "Радиационен контрол"
  5. Химик "Радиационен контрол"
  6. Инженер по ремонта
  7. Началник смяна "Радиационен и дозиметричен контрол"
  8. Оператор "Радиационен и дозиметричен контрол"
  9. Оператор "Спецтехнологичен и радиационен контрол"
  10. Монтьор
  11. Ръководител сектор общ радиационен контрол (ОРДК)
  12. Ръководители   на   групи   за   радиационен   дозиметричен   контрол   (РДК)   и радиационен технологичен контрол (РТК)
  13. Оператор технологичен пулт
  14. Дежурен дозиметрист "Апаратно отделение"
  15. Дозиметрист радиационен технологичен контрол (РТК)
  16. Дозиметрист санпропусков режим
  17. Оператор  на  автоматизирана  измерителна  система  за  външен  радиоактивен контрол (АИСВРК) на пулт в зоната със строг режим
  18. Старши оператор АИСВРК в зоната със строг режим
  19. (Нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.) Ръководител група
   
  Приложение № 4 към чл. 8, ал. 13 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 1.09.2005 г.)
   
  Списък на професиите в "Кремиковци" - АД, по чл. 1, т. 7 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране Аглодоменен завод
  1. Шихтовчик
  2. Шихтовчик - майстор
  3. Шихтовчик - главен майстор
  4. Машинист на вагонообръщач
  5. Дозировач на металургични продукти
  6. Машинист на възел възвратен и линеен чашов охладител
  7. Агломератчик
  8. Агломератчик - майстор
  9. Агломератчик - главен майстор
  10. Чугунодобивчик
  11. Чугунодобивчик - майстор
  12. Чугунодобивчик - главен майстор
  13. Газовчик на доменна пещ
  14. Газовчик на доменна пещ - майстор
  15. Газовчик на доменна пещ - главен майстор
  16. Машинист на вагон - везна
  17. Машинист на вагон - везна - главен майстор
  18. Водопроводчик - мазутчик на металургична пещ
  19. Водопроводчик - мазутчик на металургична пещ - майстор
  20. Водопроводчик - мазутчик на металургична пещ - главен майстор
  21. Работник по обслужване на чугуновозни кофи и разливочни машини
  22. Работник по обслужване на чугуновозни кофи и разливочни машини - майстор
  23. Работник по обслужване на чугуновозни кофи и разливочни машини - главен майстор
  24. Шлаковчик
  25. Шлаковчик - майстор
  26. Шлаковчик - главен майстор 
  Коксохимически завод
  Персонал, обслужващ коксовите пещи
  27. Коксосортировач
  28. Машинист на зареждащ вагон
  29. Машинист на коксов изтласквач
  30. Машинист на гасителен вагон
  31. Машинист на вратоснемаща машина
  32. Машинист на вратоснемаща машина - главен майстор
  33. Зачиствач на люкове и врати
  34. Зачиствач на люкове и врати - майстор
  35. Зачиствач на люкове и врати - главен майстор
  36. Апаратчик на газосборник
  37. Апаратчик на газосборник - майстор
  38. Апаратчик на газосборник - главен майстор
  39. Газовчик на металургични агрегати и съоръжения
  40. Газовчик на металургични агрегати и съоръжения - майстор
  41. Газовчик на металургични агрегати и съоръжения - главен майстор
  42. Работник по силози и въглищна кула
  Стоманодобивен завод
  43. Шлаковчик
  44. Шлаковчик - майстор
  45. Стомановар
  46. Стомановар - майстор
  47. Стомановар - главен майстор
  48. Стомановар (дистрибуторчик)
  49. Машинист на кран технологичен - завалочен
  50. Машинист на кран технологичен - мулдозавалочен
  51. Машинист на кран технологичен - разливочен
  52. Машинист на кран технологичен - заливочен
  53. Машинист на кран технологичен - миксерен
  54. Машинист на кран технологичен - стриперен
  55. Работник по разливане на стомана и подготовка на кофи
  56. Работник по разливане на стомана и подготовка на кофи - майстор
  57. Работник по разливане на стомана и подготовка на кофи - главен майстор
  58. Работник по разливане на стомана, подготовка на кофи и стопори
  59. Работник по разливане на стомана, подготовка на кофи и стопори - майстор
  60. Работник по разливане на стомана, подготовка на кофи и стопори - главен майстор
  61. Работник по преработка на чугун
  62. Работник по преработка на чугун - майстор
  63. Работник по преработка на чугун - главен майстор 
  Феросплавен завод
  64. Шихтовчик
  65. Шихтовчик - майстор
  66. Шихтовчик - главен майстор
  67. Електродчик
  68. Феросплавчик
  69. Феросплавчик - майстор
  70. Феросплавчик - главен майстор Завод за горещо валцуване - 1
  71. Пещар на кладенци
  72. Пещар на кладенци - майстор
  73. Пещар на кладенци - главен майстор
  74. Машинист на кран - клещеви 
  Производство "Непрекъснато леене на стомана"
  75. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Стомановар - майстор
  76. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Стомановар - старши
  77. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Стомановар
  78. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Машинист на кран - разливочен
  79. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Работник по разливане на стомана - майстор
  80.  Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Работник по разливане на стомана - старши
  81.  (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Работник по разливане на стомана.

  източник: noi.bg

  БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

  Няколко практически съвета за сключване на трудов договор

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "Няколко практически съвета за сключване на трудов договор"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  x